Pāvesta Franciska vēstījums “Urbi et orbi”, 2016

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs, jo mūžīga ir Viņa žēlsirdība!” (Ps 135,1).

Dārgie brāļi un māsas, priecīgas Lieldienas!

Jēzus Kristus, Dieva žēlsirdības iemiesošanās, mīlestības dēļ nomira pie krusta un mīlestības dēļ ir augšāmcēlies! Tādēļ šodien mēs pasludinām: Jēzus ir Kungs!

Viņa Augšāmcelšanās pilnā mērā īsteno Psalmā izteikto pravietojumu: Dieva žēlsirdība ir mūžīga, Viņa mīlestība ir uz visiem laikiem, tā nekad nemirst… Mēs varam Viņam uzticēties pilnībā, un mēs Viņam pateicamies, jo mūsu dēļ Viņš nokāpa līdz bezdibeņa pašiem dziļumiem.

Cilvēces garīgo un morālo aizu priekšā, nepārredzama tukšuma priekšā, kas atveras cilvēku sirdīs un provocē naidu un nāvi, vienīgi bezgalīga žēlsirdība var mums atnest pestīšanu. Vienīgi Dievs ar savu mīlestību var piepildīt līdz malām šīs tukšuma aizas, šos bezdibeņus; tikai Dievs var mums ļaut nepazust tajos, bet gan turpināt kopā doties uz priekšu pretim brīvības un dzīvības zemei.

Šī ir Lieldienu priecīgā vēsts: Jēzus, Krustā sistais, tur nav, Viņš ir augšāmcēlies (sal. Mt 28,5-6)! Un Viņš mums dāvā iepriecinošo pārliecību, ka nāves bezdibenis ir šķērsots, un līdz ar to ir uzvarētas sēras, žēlabas un elpas trūkums (sal. Atkl 21,4). Kungs, kurš izcieta pamestību no saviem mācekļiem, netaisna soda smagumu un šausmīgas nāves kaunu, tagad dara mūs par līdzdalīgiem Viņa nemirstīgajā dzīvē, un Viņš dāvā mums savu maiguma un līdzjūtības pilno skatienu, kurš pievēršas izsalkušajiem un izslāpušajiem, svešiniekiem un ieslodzītajiem, atstumtajiem un izmestajiem, visiem, kas kļuvuši par upuriem ļaunprātīgai izmantošanai un vardarbībai. Pasaulē ir tik daudz cilvēku, kas cieš – miesā un garā, kamēr laikraksti ikdienas pildās ar ziņām par briesmīgiem noziegumiem, kas nereti notiek mūsu mājās, ar ziņām par plaša mēroga bruņotām sadursmēm, kas pakļauj neizsakāmiem pārbaudījumiem veselas tautas.

Augšāmcēlies Kristus norāda cerības ceļus dārgajai Sīrijai, zemei, kas novājināta ilgā konfliktā, ko pavada iznīcināšanas un nāves bēdīgās sekas, cilvēka tiesību noniecināšana un pilsoniskās kopdzīves sagruvums. Uzticēsim Augšāmceltā Kunga varenībai uzsākto sarunu gaitu, lai labā griba un visu sadarbība varētu nest miera augļus un ļaut atsākt brālīgas sabiedrības izveidi, tādas sabiedrības, kas respektētu katra pilsoņa cieņu un tiesības! Lai Dzīvības vēsts, kas ar eņģeļa vārdiem atskanējusi pie kapa, no kura novelts akmens, sakauj cietsirdību un veicina auglīgu satikšanos starp tautām un kultūrām arī citās Vidusjūras baseina un Tuvo Austrumu zonās, jo īpaši, Irakā, Jemenā un Lībijā.

Jaunā cilvēka tēls, kas atspīd Kristus Vaigā, lai veicina Svētajā Zemē labāku sadzīvi starp izraēliešiem un Palestīnas iedzīvotājiem, kā arī pacietīgu atvērtību un ikdienas apņēmību censties izveidot pamatus taisnīgam un ilgstošam mieram, pateicoties tiešām un vaļsirdīgām pārrunām.

Lai Dzīvības Kungs pavada arī intensīvos centienus panākt galīgo atrisinājumu karam Ukrainā! Lai Viņš iedvesmo sniegt atbalstu arī humanitārās palīdzības iniciatīvām, pie kurām pieder arī aizturēto personu atbrīvošana.

Lai Kungs Jēzus, mūsu miers (Ef 2,14), kurš, augšāmceļoties ir uzvarējis ļaunumu un grēku, šajos svētkos stiprina mūsu solidaritāti ar terorisma upuriem; terorisma, kas ir vardarbības akla un mežonīga izpausme, kura nebeidz izliet nevainīgas asinis dažādās pasaules daļās, kā tas nesen ir noticis atentātos Beļģijā, Turcijā, Nigērijā, Čadā, Kamerūnā un Kotdivuārā! Lai laba atrisinājuma virzienā pagriežas cerības iedīgļi un miera perspektīvas Āfrikā! Es īpaši domāju par Burundi, Mozambiku, Kongo demokrātisko republiku, Dienvidsudānu, kur iezīmējas politiski un sociāli saspīlējumi.

Ar mīlestības ieročiem Dievs ir sakāvis egoismu un nāvi. Viņa Dēls ir žēlsirdības durvis, kas ir plaši atvērtas visiem. Lai Viņa Lieldienu vēsts arvien efektīvāk sasniedz Venecuēlas tautu tās grūtajās situācijās, sevišķi lai tā sasniedz tos, kuru rokās ir šīs zemes likteņi! Lai tiktu rasta iespēja strādāt kopīgā labuma īstenošanai, meklējot dialoga ceļus un sadarbību ar visiem! Visur nepieciešams pielikt pūles, lai veidotu cilvēku savstarpējas saticības un tikšanās kultūru, savstarpēju cieņu un taisnīgumu, kas ir vienīgie līdzekļi, kuri garantē pilsoņu garīgo un materiālo labklājību.

Augšāmceltā Kristus dzīvības vēstījums visai cilvēcei atbalsojas cauri gadsimtiem un aicina mūs neaizmirst vīriešus un sievietes, kuri meklē ceļus uz labāku nākotni, šos aizvien pieaugošo migrantu un bēgļu pūļus – kuru vidū ir arī daudz bērnu – un kuri bēg no kara, bada, nabadzības un sociālās netaisnības. Šie mūsu brāļi un māsas savā ceļā pārāk bieži sastop nāvi vai vismaz noraidījumu no tiem, kuri varētu parādīt viņiem viesmīlību un palīdzēt.

Lai gaidāmais Vispasaules humanitārais samits nekavējas likt savas uzmanībascentrā cilvēka personu ar tās cieņu un tiecas izstrādāt tādas nostādnes, kas spētu palīdzēt un aizsargāt konfliktu un citu ārkārtas situāciju upurus, pirmām kārtām visneaizsargātākos un tos, kuri tiek vajāti etnisku un reliģisku apsvērumu dēļ.

Šajā godības pilnajā dienā, “lai priecājas zeme, ko piepildījis tik liels spožums”, un tomēr šī zeme joprojām tiek peļņas kārotāju tik ļaunprātīgi izmantota un nonicināta, ka ir izjaukts līdzsvars dabā. Es domāju par teritorijām, kuras ietekmējušas klimatiskās pārmaiņas, nereti izraisot sausumu vai stiprus plūdus, kas savukārt noved pie pārtikas krīzes dažādās planētas vietās.

Kopā ar mūsu brāļiem un māsām, kas tiek vajāti viņu ticības dēļ un uzticības dēļ Kristus vārdam, tā ļaunuma priekšā, kas daudzu personu dzīvēs, šķiet, ir ņēmis virsroku, vēlreiz ieklausīsimies Kunga mierinošajos vārdos: “Nebaidieties! Es esmu uzvarējis pasauli!” ( 16,33). Šodiena ir šīs uzvaras spilgts apliecinājums, jo Kristus ir sakāvis nāvi un ar savu Augšāmcelšanos ir licis atspīdēt dzīvībai un nemirstībai (sal. 2 Tim 1,10). “Viņš ir ļāvis mums pāriet no nebrīves uz brīvību, no skumjām uz prieku, no bēdām uz svētkiem, no tumsas uz gaismu, no verdzības uz pestīšanu. Tāpēc viņa priekšā saucam: Alleluja!” (Melitone di Sardi, Lieldienu homīlija)

Visiem, kas mūsu sabiedrībā ir zaudējuši jebkādu cerību un dzīvesprieku, nomāktiem sirmgalvjiem, kuri vientulībā izjūt savu spēku vājināšanos,jauniešiem, kuriem šķiet trūkst nākotnes perspektīvas, visiem es vēlreiz atkārtoju Augšāmceltā vārdus: “Lūk, es visu daru jaunu. … Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota.” (Atkl 21,5-6). Lai šī iedrošinošā Jēzus vēsts palīdz katram no mums ar lielāku drosmi turpināt veidot ceļus izlīgšanai ar Dievu un ar cilvēkiem.

Dārgie brāļi un māsas!

Es vēlos vēlreiz nodot Lieldienu sveicienus jums visiem, kas esat šeit ieradušies no Romas un daudzām citām zemēm, kā arī tiem, kuri ir vienoti ar mums ar televīzijas, radio un citu komunikācijas līdzekļu starpniecību.

Lai jūsus sirdīs, jūsu ģimenēs un kopienās atskan Augšāmcelšanās vēsts, ko pavada Dzīvā Jēzus klātbūtnes siltā gaisma: klātbūtnes, kas apgaismo, mierina, piedod, iepriecina… Kristus ir uzvarējis ļaunumu pašā tā saknē: Viņš ir pestīšanas Durvis, kas plaši atvērtas, lai ikviens varētu atrast žēlsirdību.

Pateicos jums par jūsu klātbūtni un prieku šajā svētku dienā! Īpašs paldies par dāvātajiem ziediem, kuri arī šogad ir atvesti no Nīderlandes.

Nesiet visiem Augšāmceltā Kristus prieku! Un es lūdzu jūs neaizmirstiet lūgties par mani! Labu apetīti pie Lieldienu galda un uz redzēšanos!

Tulkoja B. Brūdere, B. Krivteža

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti