Par līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Katoļu baznīcas Bīskapu konferences aicinājums

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Latvijas bīskapu konference vēlas atgādināt par katra kristieša līdzatbildību kopējā labumā, kas ir cieši saistīts ar līdzdalību vēlēšanās. Baznīca augstu vērtē demokrātisko iekārtu, jo tā nodrošina pilsoņu piedalīšanos politiskajā izvēlē un garantē tiem iespēju gan ievēlēt un kontrolēt savus vadītājus, gan arī nepieciešamības gadījumā tos nomainīt. Patiesa demokrātija ir iespējama tikai tiesiskā valstī, pamatojoties uz patiesu izpratni par cilvēka cieņu un personas brīvību.

Viens no Baznīcas uzdevumiem ir vienmēr un visur sludināt morālos principus, arī tos, kas attiecas uz sociālo un ekonomisko kārtību. Tāpat tās uzdevums ir izteikt spriedumu par jebkuru cilvēcisko realitāti tik lielā mērā, cik to pieprasa cilvēka pamattiesības un tās integrālais labums valsts attīstības un mūžības perspektīvā.

Atbildīga līdzdalība vēlēšanās nozīmētu atgriezties pie Eiropas Savienības dibinātāju pārliecības un ideāliem. Viņi redzēja nākotni kā balstītu spējā strādāt kopā, lai vienotu sašķelto Eiropu un stiprinātu mieru un sadraudzību starp šīs pasaules daļas cilvēkiem. Tāpēc, izdarot savu izvēli, vēlētāji savos lēmumos ir aicināti ņemt vērā patiesības, taisnības un solidaritātes principus. Izmaiņas sabiedrībā var notikt tad, ja katrs pilsonis sāk ar pārmaiņām sevī, jūtas atbildīgs un pārdomā, kādu ieguldījumu var dot, lai Eiropas Savienība ne tikai pārvarētu pastāvošo krīzi, bet arī virzītos pa ilgtermiņa attīstības ceļu.

Baznīca aicina kristiešus balsot par tiem kandidātiem, kuri aizstāv dzīvību, ģimeni un katras dalībvalsts tiesības pašai noteikt likumdošanu šajās jomās. Tāpat ļoti svarīga ir subsidiaritātes principa ievērošana ES un tās dalībvalstu attiecībās, vispirms ņemot vērā konkrēto sociālās un kulturālās vides realitāti. Eiropas Savienības moto ir Vienoti dažādībā. Taču vienotība nenozīmē politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves vai domāšanas veida vienādību. Katrai valstij ir tiesības uz savu oriģinalitāti arī valodas, kultūras un ģimenes politikas jomās. Tāpēc esam aicināti rūpīgi izvērtēt vēlēšanu kandidātus.

Pirmais kritērijs, uz ko būtu jāraugās: vai kandidāts ir gatavs aizstāvēt cilvēka kā personības cieņu un dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei.

Otrais kritērijs – vai viņš ir gatavs iestāties ģimenes vērtību labā un rūpēties par trūcīgām ģimenēm. Tēvs un māte ir pirmie un galvenie bērnu audzinātāji. Svarīgi, lai politiķi gādātu par ģimeņu, īpaši daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu, materiālo nodrošinājumu, nostātos pret prostitūcijas legalizāciju, kā arī cilvēku izmantošanu un tirdzniecību. Būtiski ir arī izglītībā īstenot līdzsvarotas reformas, kurās tiktu ņemti vērā gan mūsdienu tehnoloģiju attīstības izaicinājumi, gan saglabātas un aktualizētas Satversmē un tās ievadā deklarētās vērtības, t.sk. ģimenes izpratne, cilvēka cieņa, dzīvības vērtība, atbildīgums un patriotiskums.

Baznīca sludina ģimenes un dzīvības aizsardzību, jo tai rūp cilvēka integrālais labums. Baznīca atgādina, ka ģimenes pamats ir uzticīga laulība starp vīrieti un sievieti. Tikai šādā savienībā var dabīgā ceļā dzimt bērni un tikai šāda pastāvīga un nesaraujama savienība nodrošina viņiem pilnvērtīgas attīstības iespēju. Šādā ģimenē cilvēks vispirms iemācās rūpēties par citiem un sevi ziedot citu labā. Tāpēc ir svarīgi atzīt savstarpējo papildināšanos, kas pastāv starp vīrieti un sievieti, un pretoties jebkādiem mēģinājumiem likvidēt bioloģiskās dzimuma atšķirības, apgalvojot, ka cilvēks var pats izvēlēties un veidot savu dzimumu.

Tāpat ir noraidāmi jebkādi mēģinājumi, kas ir vērsti uz to, lai ģimenes jēdzienu piepildītu ar jaunu un tās būtībai svešu saturu – tādi kā viendzimuma pāru attiecību legalizācija vai arī kopdzīves reģistrācija un šāda veida attiecību pielīdzināšana ģimenei.

Pāvests Francisks savā uzrunā Eiropas parlamenta deputātiem teica: Mums ir pienācis laiks atteikties no tādas Eiropas, kas ir bailīga un pārņemta ar sevi, lai iedrošinātu un atjaunotu tādu Eiropu, kura uzņemas līdera lomu, ir zinātnes, mākslas, mūzikas un cilvēcisko vērtību, tostarp ticības, krātuve. Eiropa, kura sniedzas uz debesīm un cenšas sasniegt cēlus ideālus. /Strasbūrā, 2014. gada 25. novembrī/

Latvijas bīskapu konference aicina katoļticīgos un visus pilsoņus aktīvi iesaistīties gaidāmajās EP vēlēšanās, lai celtu tādu Eiropu, kas balstās nevis tikai uz ekonomiku, bet arī uz vispārcilvēciskām un Evaņģēlijā balstītām vērtībām.

Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts                                     
Zbigņevs Stankevičs
Liepājas diecēzes bīskaps, Latvijas Bīskapu konferences prezidents                                      
Viktors Stulpins
Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps                                              
Jānis Bulis
Jelgavas diecēzes bīskaps                                                    
Edvards Pavlovskis
2019. gada 28. aprīlī
 

ПРИЗЫВ КОНФЕРЕНЦИИ КАТОЛИЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ ЛАТВИИ

В преддверии выборов в Европейский парламент Конференция католических епископов Латвии хочет напомнить об ответственности каждого христианина за общее благо, которое тесно связано с участием в выборах. Церковь высоко ценит демократическую систему, потому что она обеспечивает участие граждан в политическом выборе и гарантирует им возможность избирать и контролировать своих лидеров и, при необходимости, заменять их. Истинная демократия возможна только в правовом государстве, основанном на правильном понимании человеческого достоинства и свободы личности.

Одна из задач Церкви – всегда и везде проповедовать моральные принципы, в том числе касающиеся социального и экономического порядка. В её задачу также входит выносить суждение о любой человеческой реальности в той мере, в которой это требуется основными правами человека и ее неотъемлемым благом с точки зрения национального развития и вечности.

Ответственное участие в выборах означало бы возвращение к убеждениям и идеалам основателей Европейского Союза. Они видели будущее основаное на способности работать вместе, чтобы объединить разделенную Европу и укрепить мир и дружбу между народами этой части мира. Поэтому, делая выбор, избиратели в своих решениях должны учитывать принципы истины, справедливости и солидарности. Изменения в обществе могут произойти, если каждый гражданин начинает менять себя, чувствует ответственность и размышляет над тем, какой вклад может дать, чтобы Европейский Союз не только преодолел нынешний кризис, но и продвигался по пути долгосрочного развития.

Церковь призывает христиан голосовать за тех кандидатов, которые защищают жизнь, семью и право каждого государства-члена самому издавать законы в этих областях. Так же важно соблюдение принципа субсидиарности в отношениях между ЕС и его государствами-членами, прежде всего с учетом конкретной реальности социальной и культурной среды. Девиз Европейского Союза – Единство в Разнообразии. Но единство не означает однообразие политической, экономической и культурной жизни или мышления. Каждая страна также имеет право на своеобразие в области языка, культуры и семейной политики. Поэтому мы должны тщательно оценить кандидатов на выборах.

Первый критерий, на который следует обратить внимание, – готов ли кандидат защищать достоинство и жизнь человека как личности от зачатия до естественной смерти.

Второй критерий – готов ли он защищать семейные ценности и заботиться о нуждающихся семьях. Отец и мать – первые и главные воспитатели детей. Важно, чтобы политики заботились о материальном обеспечении семей, особенно многодетных и бедных, противодействовали легализации проституции, а также эксплуатации и торговле людьми. Также важно проводить сбалансированные реформы в образовании, которые учитывают проблемы развития современных технологий, а также сохраняют и обновляют ценности, объявленныe в Конституции и в ее преамбуле, в т.ч. понимание семьи, человеческое достоинство, ценность жизни, ответственность и патриотизм.

Церковь провозглашает защиту семьи и жизни, потому что заботится о интегральной пользе человека. Церковь напоминает, что основой семьи является верный брак между мужчиной и женщиной. Только в таком союзе дети могут родиться естественным путем, и только такой постоянный и неразделимый союз дает им возможность полного развития. В такой семье человек сначала учится заботиться о других и жертвовать собой ради других. Поэтому важно признать взаимодополняемость, существующую между мужчиной и женщиной, и противостоять любой попытке устранить различия между биологическими половыми различиями, утверждая, что человек может сам выбрать и строить свой собственный пол.

Аналогичным образом, любая попытка наполнить концепцию семьи новым и чуждым содержанием – например, легализация отношений однополых пар или регистрация сожительства и выравнивание такого типа отношений с семьей – должна быть отклонена.

В своем обращении к членам Европейского парламента папа Франциск сказал: Настало время отказаться от такой Европы, которая боязливая и одержимa cобою, чтобы поощрять и восстанавливать такую Европу, которая берет на себя лидерство, является хранилищем науки, искусства, музыки и человеческих ценностей, в том числе веры. Европа, которая простирается до небес и стремиться к достижению благородных идеалов. / Страсбург, 25 ноября 2014 г. /

Конференция католических епископов Латвии призывает католиков и всех граждан принять активное участие в предстоящих выборах в ЕП, чтобы построить Европу, основанную не только на экономике, но также на человеческих и евангельских ценностях.

Архиепископ митрополит рижский
Zbigņevs Stankevičs

Епископ Лиепайской епархии Президент Конференция католических епископов Латвии
Viktors Stulpins

Епископ Резекненско-Аглонская епархии
Jānis Bulis

Епископ Елгавской епархии
Edvards Pavlovskis

28 апреля 2019 г.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti