Iznācis žurnāla “Terra Mariana” septītais numurs

Šajā mēnesī ir izdots ilgi gaidītais žurnāla „Terra Mariana” 7. (48.) numurs. Terra Mariana ir reliģiski zinātniskais recenzējamais žurnāls, Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) un Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta (RARZI) kopējs izdevums. Tas ir pārmantojis reliģiski izglītojošā žurnāla Ejiet un Māciet tradīciju, tāpēc tajā tiek turpināta arī iepriekšējā numerācija. Žurnāla izdošanas mērķis ir piedāvāt lasītājiem zinātniskus rakstus par daudzpusīgiem kristīgās realitātes aspektiem.

Vairāki Terra Mariana izdevumi ir bijuši veltīti starptautiskām zinātniskām konferencēm, kā, piemēram, “Terra Mariana 800: ticības un sabiedrības dialogs” vai “Ticība 21. gadsimtā: jaunā antropoloģija trešajam gadu tūkstotim”, kā arī ir izdoti rakstu krājumi par savstarpēji nesaistītām tēmām.  Terra Mariana Nr. 7 ir apkopoti raksti, kuri veltīti  Svētajam Garam un Viņa darbībai pasaulē, tādēļ šī numura nosaukums ir “Svētais Gars – ticības un sabiedrības dialoga avots”. Īpaša uzmanība ir pievērsta Iestiprināšanas sakramenta skaidrojumam. Šo numuru veido desmit raksti, kas aptver dažādas nozares: teoloģiju, ekumenismu, kanoniskās tiesības un Baznīcas dokumentus. 

Ievadrakstā galvenais redaktors pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol., uzsver sakramentu nozīmi kristieša dzīvē, atgādinot, ka ar Iestiprināšanas sakramentu Svētais Gars nostiprina katru kristīto ticības briedumā, un tam ir liela nozīme Baznīcas kā Kristus miesas veidošanā. Tādējādi ir svarīgs ne tikai Svētā Gara darbības personīgais, bet arī ekleziālais aspekts. Ņemot vērā to, ka ikvienam aizvien nepieciešams padziļināt izpratni par Svētā Gara klātbūtni cilvēka un Baznīcas dzīvē, šis Terra Mariana izdevums ir veltīts tieši šim mērķim.

Ievadrakstam seko bīskapa Viktora Stulpina homīlija “Par Svētā Gara dāvanām”, kurā uzsvērts, ka pārdabiskā dzīvē ir iesēta mūsos ar svētdarošo žēlastību. Lai šī svētdarošā žēlastība varētu attīstīties, dvēsele tiek apveltīta ar pārdabisku spēku un spējām, kas mums ļauj noteiktā veidā rīkoties. Šīs spējas ir tikumi, kurus Dievs dāvā caur Svētā Gara dāvanām. Rakstā tiek aplūkota dāvanu būtība, to nepieciešamība un attīstība, tālāk pievēršoties katras Svētā Gara dāvanas lomai un īpašībām.

Šajā izdevumā ir publicēti divi Baibas Brūderes, Dr. theol., raksti. Pirmais no tiem ir “Iestiprināšanas sakramenta izpratnes pamati: dogmatiskās teoloģijas skaidrojums”, kurā teoloģe uzsver, ka Iestiprināšanas sakramenta nozīme ir viens no lielākajiem izaicinājumiem šodien, lai Baznīca varētu augt un pārvarēt sabiedrības sekularizācijas krīzi. Rakstā apskatīta šī sakramenta vieta pestīšanas noslēpumā, tā būtība un tajā sniegtās žēlastības attīstības priekšnosacījumi. Tiek sniegtas atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, ko nozīmē apzināties savu līdzatbildību “pestīšanas darbā”, kā īstenot sūtību izplatīt ticību Kristum un kā attīstīt sevī patiesi katolisku garu.

Otrs Baibas Brūderes raksts ir “Iestiprināšanas sakraments garīgās dzīves teoloģijas skatījumā”. Autore uzsver, ka Iestiprināšanas sakramentā saņemtajai žēlastībai ar tās dinamisko spēku Svētā Gara vadībā jāattīstās visu kristieša turpmāko mūžu. Neizpratne par šo jautājumu traucē Baznīcai augt līdz tās pilnībai. Rakstā izvērsts jautājumu loks par kristieša personisko saskarsmi ar Svēto Garu, iekšējās dzīves prioritāti pār aktīvo dzīvi, Svētā Gara darbību mūsos, par uzticības Svētajam Garam nosacījumiem un šķēršļiem Viņa darbībai.

Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol., rakstā aplūko Svētā Gara darbību pestīšanas vēsturē un jūdaisma tradīcijā, lai labāk izceltu saikni starp kristību un Iestiprināšanu kā arī šo sakramentu atšķirības kristīgās dzīves attīstībā. Autors piezīmē, ka Bībele pamato Svētā Gara nozīmi ticības apliecināšanā, kamēr Baznīcas liturģiskā tradīcija un teoloģija par sakramentiem ļauj padziļināti izprast Iestiprināšanas sakramenta piešķiršanas nozīmi, izpausmes un ietvertos pienākumus, kuri saistīti ar nobriedušu kristiešu dzīvi. Tādējādi labāk ir saprotamas harizmas un arī kristība Svētajā Garā.

Māsa Sofija (Irēna Ošmjanska), Dr. theol., publikācijā “Dieva bērnu morāliskā dzīve Iestiprināšanas sakramenta īstenošanā” apskata Dieva bērnu morālisko dzīvi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas kontekstā,  īpašā veidā uzsverot šādas tēmas: ko nozīmē dzīvot saskaņā ar Svētā Gara dāvāto ētiku un kas ir Jaunā likuma saturs un būtība; Svētā Gara darbības kristoloģiskā perspektīva, kas virza iesitiprināto dzīvi uz līdzināšanos Dieva Dēlam Viņa filiālajā eksistencē attiecībā uz Tēvu; morāliskās dzīves liecības dimensija, kas norāda uz Kristus vārda izplatīšanu.

Terēze Druka, Dr. theol., publikācijā “Iestiprināšanas sakraments” ir analizējusi Svēto Rakstu tekstus, uzsverot, ka Iestiprināšanas sakraments saistīts ar Kristus vārdu (tas norāda uz svaidīšanu) un ka arī sakramenta redzamā zīme ir svaidīšana ar hrizmu. Ņemot vērā to, ka kristieši ir savu vārdu ieguvuši no Kristus, arī viņus var dēvēt par svaidītajiem, un līdzīgi Kristum viņi kļūst par uzticamiem lieciniekiem. Autore ir norādījusi, ka Iestiprināšanas sakraments, lai gan nav tiešā veidā pieminēts, savus pirmsākumus rod Svētajos Rakstos. Raksta lielākā daļa ir veltīta šo Rakstu vietu izvērstai analīzei. Terēze Druka ir devusies mūžībā raksta tapšanas laikā, tāpēc tas tiek publicēts nepabeigts.

Pr. Andris Marija Jerumanis, Dr. theol., Dr. med. rakstā “Iestiprināšanas sakramenta izpratne katoliskajā baznīcā Latvijas ekumeniskajā kontekstā” sniedz atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas parasti tiek uzdoti, apspriežot Iestiprināšanas sakramenta būtību katoliskajā Baznīcā Latvijas kontekstā: kāpēc jāsaņem Iestiprināšanas sakraments, ja esam kristīti; ar ko katoliskās teoloģijas skatījums atšķiras no evaņģēliski luteriskās teoloģijas skatījuma attiecībā uz konfirmāciju; ar ko atšķiras pareizticīgās Baznīcas izpratne par Iestiprināšanas sakramentu u.c.

Pr. Juris Zarāns, Dr. iur. can., rakstā “Iestiprināšanas sakraments Baznīcas kanonisko tiesību kontekstā” sniedz nelielu ieskatu un izskaidrojumu, kāda ir Iestiprināšanas sakramenta definīcija, kas ir sakramenta dalītāji un iestiprināmie, kas var būt par krusttēvu un krustmāti, saņemot Iestiprināšanus sakramentu, un atbild uz citiem būtiskiem jautājumiem, kas skar šo kristietim svarīgo dzīves aspektu.

Šo žurnāla Terra Mariana numuru noslēdz pāvesta Leona XIII enciklika par Svētā Gara klātesamību un brīnumaino spēku Divinum illud munus, ko ir tulkojis pr. Oskars Jablonskis, OP. Enciklika izdota 1897.g., taču savu aktualitāti, protams, nav zaudējusi vēl šodien. Tajā vispirms tiek runāts par Trīsvienības teoloģijas svarīgiem aspektiem, uzsverot Trīsvienības vienotību un nedalāmību, tālāk pievēršoties Svētā Gara lomai un darbībai pasaulē, skarot sakramentus, Svētā Gara nozīmi kristieša dzīvē,  Svētā Gara mājošanu dvēselēs un Viņa dāvanas, kā arī izskaidroti dievbijības, paklausības un citi svarīgi jautājumi. Tulkotājs ir pievienojis apakšvirsrakstus vieglākai teksta uztverei.

Žurnāla Terra Mariana Nr. 7 atvēršana ir paredzēta piektdien, 4. septembrī, plkst. 17.30 pēc Svētās Mises, kuras sākums ir 16.30 un ar kuru tiek atklāts jaunais mācību gads RARZI, Sv. Franciska baznīcā, Katoļu ielā 16. Vēlāk žurnālu būs iespējams iegādāties Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra grāmatu galdā Katoļu ielā 16 un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles grāmatu galdā.

Terra Mariana izpildredaktore Agnese Marianna Miķelsone, Mg. sc. rel.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti