Adventa kalendārs

Kristus dzimšanas svētkiem Radio Marija Latvija aicina gatavoties kopā, izmantojot Adventa kalendāra piedāvātās iespējas. Dienas Svēto Rakstu īss citāts, pārdomas, vizuāls impulss un dienas uzdevums, lai sirdi sagatvotu Ziemassvētkiem. Kalendārs ik dienu ir dzirdams Radio Marija pl. pl. 4, 10, 13:55, 16:55, 23:55. To var saņemt arī savā e-pastā, piesakoties ŠEIT

27. novembris

“Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.” /Mt 24:42/.

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis v.e. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs

 

28. novembris

“Izprotiet pašreizējo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi.” /Rom. 13:11/
Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

29. novembris

“Bet, kad Viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie Viņa, To lūdza un sacīja: “Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas.” Un Jēzus uz to saka: “Es iešu un to darīšu veselu.” /Mt.8:5-7/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Jānis Meļņikovs SJ

30. novembris

“Izaugs atvase no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.” /Isaja 11:1-2/
Pārdomas šai dienai sagatavojis Pr. Tadeusz Ciesļaks

Dienas uzdevums: Lūgsimies šodien par savām ģimenēm, dzimtas sakņu dziedināšanu.

1. decembris

“Un Jēzus, iedams no turienes, gāja gar Galilejas jūru; un, uzkāpis kalnā, Viņš tur apsēdās. Un daudz ļaužu nāca pie Viņa un atveda līdz mēmus, aklus, klibus, kropļus un daudz citus un nolika tos pie Viņa kājām; un Viņš tos dziedināja.” /Mt 15:29-30/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Edgars Cakuls
Dienas uzdevums: Veltīšim šis dienas lūgšanas par saviem paziņām, draugiem un tuviniekiem, kas ir sasirguši.

2. decembris

“Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!” /Mt 15:29-30/
Pārdomas šai dienai sagatavojis māc. Edgars Mažis
Dienas uzdevums: Lūgsim lūgšanu “Jēzu, es uzticos Tev”

3. decembris

“Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja Viņam, brēkdami un sacīdami: “Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!” /Mt. 9:27/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Inese Lietaviete

4. decembris

“Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.” /Mt 9:36/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Ilmārs Tolstovs
Dienas uzdevums: Lūgsimies par visiem tiem, kas atkrituši no ticības vai zaudēši cerību. Īpaši par tiem, kas mums ir vistuvākie.

5. decembris

“Tad vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna; teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs.” /Isaja 11:6/
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Gunta
Dienas uzdevums: Lūgsim, lai Dievs dod mieru mūsu satrauktajām sirdīm.

6. decembris

“Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.” /Mt. 3:3/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Staņislavs Prikulis
Dienas uzdevums: Lūgsimies par saviem krustbērniem un krustvecākiem. Ja iespējams, piezvanīsim viņiem.

7. decembris

“Sakait izmisušām sirdīm: “Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs! Atriebība nāk un Dieva atmaksa! Viņš pats nāk un jūs izglābs!” /Is. 35:4/
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Tabita
Dienas uzdevums: Lūgsimies par saviem ienaidniekiem.

8. decembris

“Redzēdams viņu ticību, Viņš uz to sacīja: “Cilvēks, tavi grēki tev piedoti. Un rakstu mācītāji un farizeji sāka spriest pie sevis un sacīt: “Kas Šis tāds ir, ka Tas runā Dieva zaimojumus? Kas var grēkus piedot kā vien Dievs?” /Lk. 5:20/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Pēteris Skudra.
Dienas uzdevums: Palūgsim piedošanu kādam, kuru esam aizvainojuši.

9. decembris

“Saucēja balss: “Tuksnesī gatavojiet Kunga ceļu! Taisnas dariet Dieva takas klajumā! Katra ieleja lai piepildās, katrs kalns un paugurs lai kļūst zemāks;kas līks, tam jātop taisnam, un kas nelīdzens – par līdzenu ceļu.” /Is. 40:3-4/
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Emanuela
Dienas uzdevums: Lūgsim par tiem, kas meklē ceļu pie Dieva. Lai viņi sadzird Dieva balsi.

10.decembris

“Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu.” /Mt 11:28/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Ivars Juhņevičs
Dienas uzdevums: ūgsim par sevi, lai mēs būtu labs atbalsts rkādam nepieciešamajā brīdī.

11.decembris

“Es esmu Kungs tavs Dievs, kas satver tavu roku un saka tev: “Nebīsties, es tev palīdzēšu”. /Is. 41:13/
Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Andris Kravalis.

Dienas uzdevums: Atkārtosim šos lūgšanas vārdus “Dievs,Debesu Tēvs, tu esi mans Patvērums, mana stiprā Klints uz kuru es varu paļauties un zinu, ka Tu mani mīli.

12. decembris

“Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra; un tie saka: viņam ir ļauns gars. Cilvēka Dēls atnāca, Viņš ēd un dzer; un tie saka: redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs, – un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.” /Mt. 11:18-19/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Andris Ševels
Dienas uzdevums: Lūgsimies par tiem, kas savā apmātībā vajā Baznīcu un kristiešus

13.decembris

“Redzi, Es sūtu Savu eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.” /Mt 11:10/
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Agnese
Dienas uzdevums: Atcerēsimies par saviem sargeņģeļiem, un pateiksim viņiem “Paldies!”

14. decembris

“Jēzus tiem sacīja: “Ejiet un sakiet Jānim visu, ko jūs dzirdat un redzat: akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts.” /Mt 11:4-5
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Mārtiņš Klušs
Dienas uzdevums: Ja ir iespēja, sniedz liecību kādam cilvēkam par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē.

15. decembris

“Un, kad Viņš ienāca Templī, tad, Viņam tur mācot, augstie priesteri un tautas vecaji piegāja pie Viņa un sacīja: “Ar kādām tiesībām tu to dari? Un kas tev ir devis šīs tiesības?” /Mt 21:23/
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Meinarda
Dienas uzdevums: Lūgsimies par bīskapiem, priesteriem, diakoniem un citiem baznīcas kalpotājiem.

16. decembris

“Tad Jēzus viņiem teica: “Patiesi Es jums saku: muitnieki un netikles pirms jums ieies Dieva valstībā. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt; bet muitnieki un netikles viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt.” /Mt. 21:31-32

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Dmitrijs Artjomovs 

17. decembris

“No saules lēkta līdz vakaram lai zināms, ka nav neveina bez manis, es esmu Kungs, un nav cita! Es daru gaismu un radu tumsu, es dodu mieru un radu ļaunu, es esmu Kungs, kas to visu dara! Lejiet lietu, jūs debesis, augšā, padebesis lai taisnību raso, lai zeme atveras un glābiņš dīkst, un taisnība sazeļ – es, Kungs, to radiju!” /Is. 45: 6-8
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Anna Marija 
Dienas uzdevums: Pateiksimies Dievam par ticības dāvanu

18. decembris

“Kungs runāja, sacīdams Ahazam: “Prasi no Kunga, sava Dieva, sev zīmi vai no pazemes dziļumiem vai no debesu augstumiem.” /Is. 7:10-11/
Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Viktors Stulpins
Dienas uzdevums: Slavēsim Dievu par visiem brīnumiem, ko esam no Viņa saņēmuši

19. decembris

“Pēc aizvešanas uz Bābeli Jehonja dzemdināja Šealtiēlu, Šealtiēls dzemdināja Zerubābelu, Zerubābels dzemdināja Abihudu, Abihuds dzemdināja Eljakimu, un Eljakims dzemdināja Azuru, Azurs dzemdināja Cadoku, Cadoks dzemdināja Jakīnu, un Jakīns dzemdināja Ēlihudu, Ēlihuds dzemdināja Ēleāzaru, Ēleāzars dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus.” /Mt. 1:12-16/
Pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Ivars Jēkabsons
Dienas uzdevums: Lūgsimies par kristiešu vienotību.

20. decembris

“Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Tā Kunga eņģelis tam bija pavēlējis, viņš ņēma savu sievu pie sevis.” /Mt. 1:24/
Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Liliana
Dienas uzdevums: Lūgsim no Dieva paļāvības dāvanu.

21. decembris

“Eņģelis sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva.” /Mt. 1:24/

Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Edvards Pavlovskis
Dienas uzdevums: Lūgsim Dievam šodien padoma un drosmes dāvanu.

22. decembris

“Kungs ir atcēlis tavu sodu, viņš ir aizdzinis tavus ienaidniekus.Kungs, Izraēļa ķēniņš, ir tavā vidū, tev vairs nebūs jābīstās ļauna.” /pravieša Sofonija 3:14-15/
Pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Linards Rozentāls
Dienas uzdevums: Šodien lūgsim gudrības un saprāta dāvanu.

23. decembris

“Augsti slavē Kungu, mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā; jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību” /Lk. 1:46/
Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Rodions Doļa
Dienas uzdevums: Lūgsim dievbijības un sapratnes dāvanu.

25. decembris

„Jums šodien ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs” /Lk 2:11/
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Latvijas bīskapu apsveikumi Kristus dzimšanas svētkos:
V.e. Bīskaps Edvards Pavlovskis:

https://hearthis.at/…/ziemassvetki-bisk-edvards…/

V.e. Bīskaps Viktors Stulpins:
https://hearthis.at/…/ziemassvetki-bisk-viktors-01…/

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti