Novenna Svētā Gara godam

Tuvojoties Vasarsvētku dienai, kuru svinēsim 28. maijā, kustība “Pro Sanctitate” aicina uz kopēju lūgšanu – novennu Svētā Gara godam. Tā ir iespēja sagatavot savu sirdi svētkiem, kā arī iepazīt labāk Dieva trešo personu – Svēto Garu. Lūgšanu no itāļu valodas tulkoja Baiba Brūdere.

Ievads
Šodien sākam novennu Svētā Gara godam.
Tas ir īpašs žēlastības laiks, jo Svētā Gara piesaukšana nozīmē atjaunot mūsu Kristību, atcerēties visas dāvanas, ko esam saņēmuši līdz ar Iestiprināšanas sakramentu un kuras saņemam ikreiz, kad piedalāmies Svētajā Misē. – Ar anaforas un epiklēzes lūgšanu nāk Svētais Gars, un, kad ar priestera starpniecību Viņš pārvērš maizi un vīnu par Kristus miesu un asinīm, arī mēs ar Gara starpniecību tiekam pārveidoti Kristū.
Šajās novennas dienās stiprināsim savu ticību Svētajam Garam un, gaidot Vasarsvētkus, kļūsim arvien pakļāvīgāki Svētajam Garam mūsos.

Lūgsimies šo novennu, lasot Dieva Vārdu, apcerot fragmentus no kustības dibinātāja Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas, noslēgumā, pēc īsa klusuma brīža lūdzoties 7 reizes “Gods lai ir Tēvam” – par katru Svētā Gara dāvanu, ko Viņš mums ir devis.


1. diena –19. maijs 2023
Lasījums no Apustuļu darbiem 2, 1 – 4
Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, viņi visi bija kopā tanī pat vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikviena no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā Svētais Gars deva viņiem runāt.

Gars nobriedina mūsu dvēseles un veido tajās Kristu, tāpat kā Viņš to veidoja Dievmātē Marijā. Viņš ir tas, kurš turpina veikt Baznīcā šo darbību, ko Kristus apsolīja Pēdējās vakariņās. Ja jūs lasīsiet Jēzus runas Augštelpā, jūs atradīsiet vismaz trīs norādes par Svētā Gara darbību: Kristus neaizmirsa savu apsolījumu, Viņš to piepildīja, kad Vasarsvētkos sūtīja Svēto Garu. Tad Svētais Gars pārņēma Baznīcu un atsevišķas dvēseles, kurās Viņš veic to darbību, par kuru Kristus runāja; Svētais Gars ir tas, kurš mums atgādina Kristus domu, kurš liek mums iedziļināties tajā, kurš liek mums ieraudzīt, ka pasaule “iam iudicatus ests” (jau ir notiesāta), un tādēļ mums no Viņa nav jābaidās.
Dieva Kalps G. Džakvinta, Rekolekcijas „C’e’ ancora una speranza” (“Vēl ir cerība”), 1978

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


2. diena –20. maijs 2023
Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 3, 11
Jo es kristīju jūs ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet kas pēc manis nāks, ir varenāks par mani. Es neesmu cienīgs Viņam kurpes nest; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ar uguni.

Svētais Gars nolaižas pār Mariju, lai veidotu viņā Kristu, iemiesotā Dieva Dēla realitāti. Tāpat Svētais Gars nāk pie mums, lai radītu mūsos Jēzus attēlu, izveidotu Kristu mūsos. Gara spēkā mēs kļūstam “piepildīti ar Kristu”, un līdz ar to, sakot “Abba!”, mēs to sakām tāpat kā Kristus. Ar Gara spēku gan Kristus, gan Svētais Gars, lai arī dažādos veidos, dzīvo mūsu sirdīs.
Trīsvienīgā Dieva esība mums ir neaptverama. Mēs varam tikai mēģināt iedziļināties šajā diženajā patiesībā, ko mūsu ticība mums māca un kuru mēs cenšamies dzīvot. Mūsu apgalvojumi ir balstīti Svētā Gara patiesajā klātbūtnē Baznīcā, priesteros un katrā ticīgajā. Tā mēs no Baznīcas pirmsākumiem – kad Svētais Gars nolaidās pār topošo Baznīcu – nonākam līdz mūsdienu Baznīcai, kas ir viena un kas ir dzimusi no pašu apustuļu sirds. Mūsdienu Baznīcā ir klātesošs mīlestības Gars, nemaldīguma (tātad – patiesības) Gars, svētuma un harizmātiskuma Gars.
Dieva Kalps G. Džakvinta

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


3. diena –21. maijs 2023
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 1, 13 – 14
Viņā, kad dzirdējāt patiesības vārdu (savas pestīšanas evaņģēliju) un ticējāt uz Viņu, jūs tikāt apzīmogoti ar apsolījuma Svēto Garu. Viņš ir mūsu mantojuma ķīla, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavai.

Pēdējo vakariņu laikā Kungs Jēzus trīs reizes runā par Svēto Garu. Viņš definē Svēto Garu noslēpumaini: vispirms kā Mierinātāju, tad kā Iedvesmotāju un visbeidzot kā Aizstāvi, kurš nāks vēlāk. Trīsvienības ekonomijā, kas ir triju dievišķo Personu vienota darbība, Svētais Gars iziet no Tēva un Dēla, Viņš ir “Missus” – Tēva un Dēla “sūtītais”. Kristus teica: “Tēvs un Es esam viens.” Viņš pabeidz Trīsvienības attēla atklāsmi Augštelpā (Cenacolo), kad runā par Svēto Garu.
Svētā Gara īpašā misija ir svētdarīt, veidot Kristu visu cilvēku sirdīs. Kopš šī laika Jēzus savā ziņā attālinās no pasaules skatuves, lai Svētais Gars varētu turpināt darbu, kas ir iesācies ar Jēzus Ciešanām un Augšāmcelšanos. Kristus vēsturiskais laiks ir beidzies; tagad Svētais Gars cilvēku sirdīs un vēsturē īstenos līdz galam Jēzus patiesību.
Dieva Kalps G. Džakvinta

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


4. diena –22. maijs 2023
Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 15 – 18
Ja jūs mani mīlat, izpildiet Manus baušļus! Un es lūgšu Tēvu, un Viņš dos jums citu Iepriecinātāju, lai Tas paliktu pie jums mūžīgi, patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, tāpēc ka tā neredz Viņu un nepazīst Viņu, bet jūs Viņu pazīstiet, jo Viņš paliks pie jums un jūsos mājos. Es neatstāšu jūs bāreņos, es nākšu pie jums.

Svētais Gars ir substanciāla mīlestība, kur ir Gars, tur ir mīlestība; un otrādi – kur trūkst mīlestības, tur arī nav klātesošs Svētais Gars. Gars ir arī patiesība un nemaldīgums. Nemaldīgums pieder vienīgi Baznīcai, proti – pāvestam kā Baznīcas galvai un Baznīcai kā vienotam veselumam, kas ir vienots ar savu redzamo vadītāju pasaulē. Tieši vienotība ar Svēto Garu saglabā patiesību Baznīcā, vedot pretī patiesības pilnībai.
Apziņai, ka Baznīca nezudīs, ir liela nozīme; katram personiski ir būtiski zināt, ka šī patiesības vēsts ir dzīva arī mūsdienās, ka tā mūs ir sasniegusi neskarta. Šī vēsts, kurai mēs esam atdevuši un joprojām atdodam visu, patiesi ir nemainīga Kristū. Tātad nemaldīgums mums ir svarīgs, jo tas nodrošina to, ka Kristus autentiskā doma, kas nāca no Viņa sirds, cauri gadsimtiem ir nonācis līdz mums neaptraipīts. Tas ir Patiesības Gars, kurš saglabā Baznīcu, un īpašā veidā tās hierarhiju, drošā pārliecībā un nemaldīgumā.
Dieva Kalps G. Džakvinta

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


5. diena –23. maijs 2023
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 8, 26 – 27
Tāpat arī Gars nāk palīgā mūsu vājībai, jo ko no Dieva jālūdz, kā nākas, to mēs nezinām; bet Gars pats aizlūdz par mums neizsakāmās nopūtās. Bet Viņš, kas pēta sirdis, zina, ko Gars vēlas, jo Viņš saskaņā ar Dievu aizlūdz par svētajiem.

Svētais Gars, kas ir mūsos (un šeit mēs ieejam dziļajā problemātikā, ietverta vēstulēs Romiešiem un Galatiešiem), ved mūs pie Tēva caur Kristus piesaukšanu. Kristus sauc Tēvu par Abba, un arī Svētais Gars mūsos sauc Tēvu “Abba!” – tieši tāpēc, ka Gars mūsos veido Kristu; es teiktu, ja tā varētu teikt, tas ir Kristus, ko Svētais Gars veido mūsos, kurš sauc uz Tēvu Abba – tieši tāpēc, lai mēs kļūtu par Tēva pieņemtajiem bērniem, saskaņā ar Kristus vaigu Svētā Gara spēkā.
Dieva Kalps G. Džakvinta, Rekolekcijas „ C’e’ ancora una speranza” (“Vēl ir cerība”), 1978

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


6. diena –24. maijs 2023
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 5, 16 – 17
Bet es saku: dzīvojiet garā, tad jūs miesas kārībām nesekosiet. Jo miesa tiecas pret garu, bet gars pretojas miesai; tie viens otru apkaro, lai nedarītu to, ko vēlaties.

Baznīcas, kas ir radusies Vasarsvētkos, misionāro dabu pastiprina valodu brīnums. Cilvēki no Grieķijas, Romas, Eifratas un daudzām citām vietām dzirdēja apustuļus runājam katru savā dzimtajā valodā. Visi tie, kuri klausījās, bija jūdi un runāja vienā aramiešu dialektā; tādējādi apustuļi būtu varējuši sludināt aramiešiem, un tad nebūtu bijis vajadzīgs brīnums, lai šie cilvēki spētu visu saprast. Taču Dievs izvēlējās citu ceļu un izmantoja brīnumu, lai skaidri norādītu, ka jau kopš savas dzimšanas Baznīca ir misionāra.
Vasarsvētkos radās šīs spējas: neuzvarams gara spēks, spēja evaņģelizēt un veikt misionāro uzdevumu, kas pilnībā balstās mīlestībā.

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


7. diena –25. maijs 2023
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila Pirmā vēstules Tesaloniķiešiem 5, 16 – 19
Vienmēr esiet priecīgi! Lūdziet Dievu bez mitēšanās! Par visu esiet pateicīgi, jo tāds ir Dieva prāts Jēzū Kristū attiecībā uz jums visiem. Neizdzēsiet garu!

Tas ir Gars, kurš mūs svētdara mūsu ilgās pēc svētuma un centienos to sasniegt. Šo ceļu pārtrauc grēks; tomēr, ja ir apņēmība, to var turpināt – atgūties un sākt no jauna. Pēteris, kas vispirms noliedza Kristu, bet pēc tam atkal no jauna sāka sekot Kungam un galu galā nomira par Viņu, ir mūsu paraugs. Šajā ziņā, lai gan Baznīca neapšaubāmi ir “semper reformanda” (tai vienmēr jāatjaunojas), tā savā ceļā uz svētumu tomēr vienmēr arī paliek uzticīga Kristum, kas ir “Sanctus Dei”, “Dieva Svētais”.

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


8. diena –26. maijs 2023
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 5, 22 – 25
Turpretī gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība, Lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība. Tādiem likums nepretojas. Bet, kas pieder Kristum, tie ir savu miesu krustā piesituši līdz ar kaislībām un kārībām. Ja mēs garā dzīvojam, garā arī jādarbojas.

Kad mēs esam kristīti Kristus nāvē un augšāmcelšanā, Svētais Gars mums dod teologālos un kardinālos tikumus, kā arī Svētā Gara septiņu dāvanu bagātību, kura, spēcināta ar gudrības dāvanu, var mūs vadīt uz iedvesmojošas kontemplācijas augstumiem. Gara augļi, cēlušies no Kalna Svētībām, vada mūs uz mistisko dzīvi (personiskām attiecībām ar Dievu), pildot mūs ar neizprotamu mieru un prieku.
Par Svēto Garu varētu pateikt daudz vairāk, taču vienīgais, kas ir patiesi vajadzīgs, ir nokrist ceļos un teikt: “Dievišķais Gars, mēs ticam Tev, mēs ticam Tavai mīlestībai. Nāc mūsu dvēselēs un aizdedz mūsu sirdis ar Savu klātbūtni! Āmen.”

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…


9. diena –27. maijs 2023
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4, 30
Neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai!

Pat dvēselei, kas ir aizmaldījusies, pastāv Svētā Gara klātbūtne, lai to vestu atkal pie Kristus un tātad pie Tēva.
Kā gan mēs varam nebūt paļāvības pilni, ja mums ir šī Tēva mīlestības realitāte, kas ir darbīga mīlestība, kura darbojas caur nosūtītā Svētā Gara klātbūtni mūsos? “Vai jūs nezināt, ka jūs esat Svētā Gara templis un ka Svētais Gars mājo jūsos?” Svētais Gars mājo mūsos! Viņš nav kāds miegains viesis, bet gan darbīgs: Viņš ir dievišķs spēks!
Dieva Kalps G. Džakvinta, Rekolekcijas „ C’e’ ancora una speranza” (“Vēl ir cerība”), 1978

7 Gods lai ir Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam…

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti