II NEDĒĻAS SVĒTDIENA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Kunga tauta un viņa ganāmpulka avis, nāciet, viņu pielūgsim, alleluja. 

 

HIMNA 

Zūd atkal nakts, nāk rīta ausma, 

jau sarkanīga blāzma svīst. 

Dievs Varenais, lūk, Tavā priekšā 

sirds noliecas un dvēs’le slīgst. 

 

Kungs, Savā mīlestībā žēlo 

un Savā labestībā glāb. 

Kā Tēvs Tu rūpējies un vēlies, 

lai debess mājās visi nāk. 

 

Gods Tēvam pirmsmūžīgā tronī, 

Gods Dēlam, Tēvā dzimušam, 

Gods Garam Svētajam. Lai vienmēr 

Šī pielūgsme un slava skan! Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Svētīts, kas nāk Kunga vārdā, alleluja. 

 

Psalms 118 (117) 

1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,* jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam! 

2 Lai Izraēlis tagad saka: “Viņš ir labs,* viņa žēlsirdība pastāv mūžam.” 

3 Lai Ārona nams tagad saka:* “Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.” 

4 Lai saka tagad tie, kas Kunga bīstas:* “Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.” 

5 Spaidos es piesaucu Kungu,* un Kungs uzklausīja mani un izveda plašumā. 

6 Kungs ir ar mani – es nebaidos:* ko man var padarīt cilvēks? 

7 Ar mani ir Kungs, mans palīdzības devējs,* un es droši noskatos uz saviem ienaidniekiem. 

8 Labāk ir patverties pie Kunga* nekā uzticēties cilvēkam. 

9 Labāk ir patverties pie Kunga* nekā uzticēties valdniekiem. 

10 Visi pagāni ielenca mani,* bet es viņus uzveicu Kunga vārdā. 

11 Tie ielenca mani visapkārt,* bet es viņus uzveicu Kunga vārdā. 

12 Tie aplenca mani kā bites, iekarsa līdzīgi ugunij ērkšķos,* bet es viņus uzveicu Kunga vārdā. 

13 Tie grūdin pagrūda mani, lai es pakristu,* bet Kungs man palīdzēja. 

14 Kungs ir mans spēks un mana slava,* viņš ir mans glābējs. 

15 Gaviļu un pestīšanas balsis* dzirdamas taisnīgo teltīs: 

16 “Kunga labā roka parādīja spēku!” 

“Kunga labā roka paaugstināja mani!”* “Kunga labā roka parādīja spēku!” 

17 Es nemiršu, bet dzīvošu* un sludināšu Kunga darbus. 

18 Kungs mani ir sodījis bargi,* bet mani nav atdevis nāvei. 

19 Atveriet man taisnības vārtus,* tajos iegājis, es slavēšu Kungu. 

20 Šie ir Kunga vārti;* tajos ieies taisnīgie. 

21 Es Tevi slavēšu, jo Tu uzklausīji mani* un kļuvi mans glābējs. 

22 Akmens, ko namdari atmeta,* ir kļuvis par stūrakmeni; 

23 tas ir Kunga darbs,* un tas ir brīnums mūsu acīs. 

24 Šī ir diena, ko Kungs ir devis:* priecāsimies par to un līksmosim. 

25 Ak, Kungs, atpestī mani!* Dod, Kungs, labklājību! 

26 “Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!” –* Mēs svētījam jūs no Kunga nama. 

27 Dievs ir Kungs: lai viņš mūs apgaismo.* Rīkojiet svinīgo gājienu ar zaru vītnēm līdz pat altāra ragiem. 

28 Tu esi mans Dievs, es Tevi teikšu!* Mans Dievs, es slavēšu Tevi!

29 Slavējiet Kungu, jo viņš ir labs,* jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam! 

 

Ant. Svētīts, kas nāk Kunga vārdā, alleluja. 

2. ant. Dziedāsim mūsu Dievam slavas dziesmu, alleluja. 

 

Dziedājums Dan 3,52–57 

52 Esi slavēts, Kungs, mūsu tēvu Dievs,* un slavējams un augsti teicams uz mūžiem; 

un Tavas godības svētais vārds lai tiek cildināts* un ir augsti slavējams un daudzināms uz mūžiem. 

53 Esi slavēts savas svētās godības namā* un augsti teicams un godājams uz mūžiem. 

54 Esi slavēts savas valstības tronī* un augsti teicams un cildināms uz mūžiem. 

55 Esi slavēts Tu, kas ieskaties bezdibeņu dzīlēs  

un sēdi pār ķerubiem,* esi slavējams un augsti teicams uz mūžiem. 

56 Esi slavēts debesu plašumā* un teicams un godājams uz mūžiem. 

57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,* slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem. 

 

Ant. Dziedāsim mūsu Dievam slavas dziesmu, alleluja. 

3. ant. Pēc viņa diženuma mēra slavējiet, slavējiet Kungu, alleluja. 

 

Psalms 150 

1 Slavējiet Kungu viņa svētnīcā!* Slavējiet viņu viņa varenajā debesu plašumā! 

2 Slavējiet viņu par viņa lielajiem darbiem,* slavējiet viņu par viņa godības lielumu! 

3 Slavējiet viņu ar raga skaņām,* slavējiet viņu ar kokli un cītaru! 

4 Slavējiet viņu ar bungām un dejām,* slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm! 

5 Slavējiet viņu ar skanīgām cimbalām, 

slavējiet viņu ar gaviļu cimbalām!* Visi, kas elpo, lai slavē Kungu! 

 

Ant. Pēc viņa diženuma mēra slavējiet, slavējiet Kungu, alleluja. 

 

LASĪJUMS Ez 36, 25–27 

Es izliešu pār jums tīru ūdeni, un jūs tiksiet šķīstīti no visiem jūsu traipiem, un es jūs šķīstīšu no visiem jūsu dievekļiem. Un es došu jums

jaunu sirdi un jūsos iedvesīšu jaunu garu. Un es izņemšu akmens sirdi no jūsu krūtīm un došu jums miesas sirdi, un iedvesīšu jūsos

manu garu un gādāšu, lai jūs dzīvotu pēc maniem baušļiem un lai sargātu un pildītu manus likumus. 

 

ATBILDE 

R. Dievs, mēs Tevi slavēsim* un piesauksim Tavu vārdu. Dievs… 

V. Mēs vēstīsim Tavus brīnumdarbus.* Un piesauksim Tavu vārdu. Gods lai ir Tēvam… Dievs… 

 

Benedictus ant. Ja jūsu taisnība nebūs pilnīgāka par Rakstu zinātāju un farizeju taisnību, jūs neieiesiet Debesu Valstībā. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Pateiksimies mūsu Pestītājam, kas atnāca šai pasaulē, lai būtu Dievs ar mums! Piesauksim Viņu: 

Kristu, godības Ķēniņ, esi mūsu gaisma un prieks! 

Kungs Jēzu, debesu rītausma, gaidāmās augšāmcelšanās sākums,

– dod mums žēlastību Tev sekot, lai mēs nesēdētu nāves ēnā, bet staigātu dzīvības gaismā. 

Sniedz mums savu labestību, kas izpaužas visā radībā,

– lai mēs visur varētu pielūgt Tavu godību. 

Kungs, nelaid ļaunajam mūs šodien uzvarēt,

– bet dari, ka mēs ļaunu uzveiktu ar labu. 

Pēc kristības Jordānā Tu tiki svaidīts ar Svēto Garu,

– liec, lai mūs šodien vada Tava Svētā Gara žēlastība. 

 

Tēvs mūsu… 

 

Visvarenais mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un zemi, uzklausi labvēlīgi savas tautas lūgšanas un dāvā mūsu laikiem savu mieru.

Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti