II NEDĒĻAS TREŠDIENA VESPERES

HIMNA 

Labais Kungs un Ķēniņ, 

gaismas Radītāj, 

Tavā varā laika 

ritums mūžīgais. 

 

Saule uzlec, noriet, 

naktis dienas mij; 

gaisma nemainīgā – 

Kristus, Dieva Dēls. 

 

Izraēļa tautu 

vedi caur nakti; 

rādīja tai ceļu 

ugunīgais stabs. 

 

Arī mūs Tu vadi. 

Klīstot tumsībā, 

apgaismo mums ceļu, 

Gaisma mūžīgā. 

 

Kas gan cienīgs būtu 

Tavu godu teikt, 

dienas gaismai rietot, 

Tevi arvien sveikt? 

 

Dievs, Tu, ļaudis mīlot, 

sirdīs gaismu dedz, 

tāpēc Tevi vienmēr 

cildināsim mēs. Amen. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu. 

 
Psalms 62 (61) 

2 Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,* jo no viņa nāk mana pestīšana. 

3 Tikai viņš ir mana pestīšana un mans patvērums,* mans cietoksnis: nekad vairs es netikšu satricināts. 

4 Cik vēl ilgi jūs uzbruksiet cilvēkam 

un visi sitīsiet viņu* kā sašķiebtu sienu un grūstošu mūri? 

5 Patiesi, no augstumiem viņi domā mani nogāzt.* Meli viņiem patīk. Ar savu muti viņi svētī, bet savā sirdī nolād. 

6 Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,* jo no viņa nāk mana cerība. 

7 Tikai viņš ir mans Dievs un mana pestīšana,* mans cietoksnis: es netikšu satricināts. 

8 Dievā ir mana pestīšana un mana godība,* mana stipruma pamats: mans patvērums ir Dievā. 

9 Ceriet uz viņu, visa tauta!* Viņa priekšā izlejiet savas sirdis! Dievs mums ir patvērums. 

10 Tik tiešām niecība ir Ādama bērni,* nepatiesība ir cilvēku bērni. 

Svaru kausos ja viņus svērtu,* par dūmiem vieglāki būs visi reizē. 

11 Uz varmācību nelieciet cerības 

un nepieviliet sevi ar laupīšanu.* Ja bagātības vairotos, nepiesaistiet tām sirdi! 

12 Dievs reiz ir sacījis, es dzirdēju par šīm divām lietām:* ka Dievam ir vara 

13 un ka Tu, Kungs, esi žēlīgs,* jo ikvienam Tu atmaksāsi pēc viņa darbiem. 

 

Ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu. 

2. ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un mūs svētī. 

 
Psalms 67 (66) 

2 Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī!* Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz, 

3 lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,* viņa pestīšana – visām tautām! 

4 Dievs, lai Tevi slavē tautas!* Lai slavē Tevi visas tautas! 

5 Tautības lai priecājas un gavilē, 

jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi* un vadi tautas zemes virsū. 

6 Dievs, lai Tevi slavē tautas!* Lai slavē Tevi visas tautas! 

7 Zeme ir devusi savu augli:* Dievs, mūsu Dievs lai mūs svētī! 

8 Lai Dievs mūs svētī,* un visas zemes malas lai viņa bīstas! 

 

Ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un mūs svētī. 

3. ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā. 

 
Dziedājums sal. Kol 1, 12–20 

12 Pateiksimies Dievam Tēvam,* kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu dalībniekiem gaismā. 

13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas* un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā, 

14 kurā mums ir pestīšana* un grēku piedošana. 

15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,* visas radības pirmdzimtais. 

16 Jo Viņā ir radīts viss, 

kas ir radīts debesīs un virs zemes:* redzamais un neredzamais, 

troņi un valdīšanas,* priekšniecības un varas. 

Viss caur Viņu un Viņā ir radīts, 

17 un Viņš ir pirms visa,* un viss pastāv Viņā. 

18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva, 

Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,* lai pats būtu pirmais starp visiem, 

19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība* 20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi, 

gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,* nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru. 

 

Ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā. 

 

LASĪJUMS 1 Pēt 5, 5b–7 

Ietērpieties visi pazemībā cits cita priekšā, jo “Dievs pre-tojas lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību”. Tāpēc pazeminiet sevi

zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs pa-augstinātu attiecīgā laikā. Visas savas bažas uzticiet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums. 

 

ATBILDE 

R. Sargā mūs, Kungs un Dievs,* kā acuraugu! Sargā mūs… 

V. Paslēp mūs savu spārnu ēnā!* Kā acuraugu! Gods lai ir Tēvam… Sargā mūs… 

 

Magnificat ant. Dari, Kungs, varenus darbus ar savu roku: izkaisi augstprātīgos un paaugstini pazemīgos! 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Mīļotie brāļi, līksmosimies mūsu Dievā, kas priecājas, bagātīgi apdāvinot savu tautu ar labvēlības dāvanām, un ar dedzību pazemīgi

lūgsim Viņu: 

Kungs, vairo žēlsirdību un mieru! 

Mūžīgais Dievs, Tev tūkstoš gadu ir kā vakarējā diena, kas aiziet,

– dari, lai mēs atcerētos, ka dzīvē ir kā zieds, kas no rīta uzzied, bet vakarā novīst .

Dod saviem ļaudīm mannu, lai tie nesalkst,

– un dzīvo ūdeni, lai viņiem nemūžam neslāptu. 

Dari, lai Tavi ticīgie meklētu un tiektos pēc debesu lietām,

– kā arī veltītu Tavam godam arī laicīgos darbus un atpūtu. 

Kungs, dod mums labvēlīgu laiku,

– lai mēs bagātīgi saņemtu zemes augļus. 

Dāvā mirušajiem žēlastību skatīt Tavu vaigu,

– un ļauj iemantot šo svētlaimi arī mums. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Dievs, Tavs vārds ir svēts un Tava žēlsirdību slavē visas pa-audzes, pieņem savas tautas pazemīgās lūgšanas un gādā, lai tā nepārstātu

skandēt slavas dziesmas Tavam godam.  Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos

mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti