III NEDĒĻAS OTRDIENA VESPERES

HIMNA 

Kungs Dievs, pasaules Radītāj, 

Tu noteici jūrām krastus, 

lai viļņi nedraudētu 

virs zemes Tavai radībai. 

 

Tu dari bagātu zemi 

augu dažādībā lielā, 

kas ik gadus ražu nes 

visiem cilvēkiem un zvēriem. 

 

Dabas veltes nes mums prieku, 

tās miesas spēkus stiprina; 

bet debess žēlastību 

nes Dieva Vārds un Sakraments. 

 

Lai Tēvs ar mīlestību dod 

un arī Dēls kā Pestītājs 

Svētā Gara vienībā 

mums svētlaimību debesīs. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Kungs ieskauj savu tautu. 

 

Psalms 125 (124) 

1 Tie, kas paļaujas uz Kungu, ir kā Sionas kalns,*

kas nekustas un pastāv mūžam. 

2 Jeruzalemei apkārt ir kalni: 

tāpat Kungs ir ap savu tautu* no šī laika un mūžam. 

3 Jo bezdievības zizlis neuzgulsies taisnīgo liktenim,*

lai taisnīgie nestieptu savas rokas pēc noziedzības. 

4 Labajiem, Kungs, dari labu*

un tiem, kam krietna sirds! 

5 Bet tos, kas noklīst neceļos, 

Kungs lai sūta projām kopā ar ļaundariem.*

Miers lai ir pār Izraēli! 

 

Ant. Kungs ieskauj savu tautu. 

2. ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet. 

 

Psalms 131 (130) 

1 Kungs, mana sirds nav lepna,*

un manas acis nav augstu paceltas. 

Es netiecos pēc lielām lietām*

un pēc tā, kas pārsniedz manus spēkus. 

2 Bet gan mierīgu un klusu*

es darīju savu dvēseli; 

kā mazs bērns savas mātes klēpī,*

kā mazs bērns, tā manī ir mana dvēsele. 

3 Lai Izraēlis cer uz Kungu*

no šī laika un mūžam! 

 

Ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet. 

3. ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam. 

 

Dziedājums Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12 

4,11 Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*

saņemt godu un cieņu, un spēku, 

jo Tu esi radījis visu*

un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts. 

5,9 Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*

un atvērt tās zīmogus, 

jo Tu tiki nokauts 

un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*

no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām 

10 un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un priesteriem,*

un viņi valdīs virs zemes. 

12 Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs 

saņemt varu un bagātību, un gudrību,*

un spēku, un godu, un slavu, un pateicību! 

 

Ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam. 

 

LASĪJUMS Rom 12, 9–12 

Mīlestība lai ir bez liekulības. Ienīstiet ļaunu, turieties pie labā. Mīliet viens otru brāļu mīlestībā, goda parādīšanā aizsteidzieties cits

citam priekšā. Nekļūstiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam. Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, izturīgi lūgšanā. 

 
ATBILDE 

R. Kungs, Tavs vārds *

pastāv uz mūžīgiem laikiem. Kungs… 

V. Tava uzticamība – uz paaudžu paaudzēm.*

Pastāv uz mūžīgiem laikiem. Gods lai ir Tēvam… Kungs… 

 

Magnificat ant. Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā Glābējā. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Dievs ir devis cerību savai tautai. Tādēļ gavilēsim priekā: 

Kungs, Tu esi savas tautas cerība! 

Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Kristū Tu esi mūs darījis bagātus visā,

– katrā vārdā un katrā atziņā. 

Dievs, kas esi noteicējs pār vareno sirdīm, dod valstsvīriem savu gudrību,

– lai, smeļoties padomus no Tava avota, viņi būtu Tev patīkami gan domās, gan darbos. 

Tu, kas vadi māksliniekus, lai viņi ar saviem talantiem attēlotu tavu krāšņumu,

– apgaismo pasauli caur viņu darbiem ar cerību un prieku. 

Tu, kas neļauj mūs kārdināt pāri mūsu spēkiem,

– stiprini vājos un piecel paklupušos. 

Tu caur savu Dēlu apsolīji pasaules beigās cilvēkus augšāmcelt dzīvībai,

– neaizmirsti to miesas, kas jau ir miruši. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Lai paceļas pie Tevis, Kungs, mūsu vakara lūgšana un Tava svētība nāk pār mums, lai ar Tavu palīdzību mēs saņemtu pestīšanu gan šeit,

gan mūžībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti