III NEDĒĻAS PIEKTDIENA VESPERES

HIMNA 

Dievs Tēvs, Tu visa Radītājs, 

pēc Tavas gribas pasaule 

ar visām savām problēmām 

iet pretī dienai pastarai. 

 

Tavs vārda spēks lai panāk to, 

kas mūsu sirdis aplaimo. 

Kungs, mūsu prātus apskaidro, 

un dari, lai Tev sekojam! 

 

No Tava vārda dievišķā 

kas saņem žēlastību sev, 

tas priecīgs pārvar grūtības 

un pateicas tev lūgšanā. 

 

No kūtrības, Kungs, sargā mūs 

un saviem ļaudīm drosmi dod, 

lai spētu Tevi iemīlēt 

un vienīgi Tev piederēt. 

 

Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums, 

un līdz ar Tevi – Dēls vienmēr. 

Jūs vieno Gars. Šis noslēpums 

lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Kungs ir dižens, un mūsu Dievs pāri pār visiem dieviem. 

 
Psalms 135 (134) 
I

1 Slavējiet Kunga vārdu,*

slavējiet, jūs, Kunga kalpi, 

2 kas stāvat Kunga namā,*

mūsu Dieva nama pagalmos! 

3 Slavējiet Kungu, jo Kungs ir labs,*

dziediet viņa vārdam, jo tas ir tīkams, 

4 jo Kungs ir izvēlējies Jēkabu*

un Izraēli sev par īpašumu. 

5 Jo es zinu, ka Kungs ir dižens,*

un mūsu Dievs pāri pār visiem dieviem. 

6 Kungs izdara visu, ko vēlas, 

debesīs un virs zemes,*

jūrā un visās dzelmēs. 

7 Viņš atved mākoņus no zemes malas, 

izsauc ar zibeņiem lietu,*

no saviem krājumiem izceļ vējus. 

8 Viņš nonāvēja Ēģiptes pirmdzimtos,*

sākot ar cilvēkiem un beidzot ar lopiem. 

9 Viņš zīmes un brīnumus darīja tavā vidū, Ēģiptes zeme,*

pret faraonu un visiem viņa kalpiem. 

10 Viņš sakāva daudzas tautas*

un nonāvēja varenus karaļus: 

11 Sehonu – amoriešu ķēniņu, un Basana ķēniņu Ogu,*

un visus Kanānas karaļus. 

12 Un viņu zemi viņš deva par mantojumu,*

par mantojumu Izraēlim – savai tautai. 

 

Ant. Kungs ir dižens, un mūsu Dievs pāri pār visiem dieviem. 

2. ant. Izraēļa nams, teiciet Kungu, dziediet un spēlējiet viņa vārdam – tas ir tik jauks. 

 

II 

13 Kungs, Tavs vārds pastāv mūžam,*

Kungs, Tava piemiņa uz paaudžu paaudzēm, 

14 jo Kungs spriedīs taisnību savai tautai*

un saviem kalpiem būs žēlīgs. 

15 Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*

cilvēku roku darbi: 

16 tiem ir mute, bet tie nerunā,*

tiem ir acis, bet tie neredz, 

17 tiem ir ausis, bet tie nedzird,*

un viņu mutē nav dvašas! 

18 Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*

un visi, kas uz tiem paļaujas. 

19 Izraēļa nams, teiciet Kungu!*

Ārona nams, teiciet Kungu!

20 Levi nams, teiciet Kungu!*

Jūs, kas Kunga bīstaties, teiciet Kungu! 

21 No Sionas lai Kungs ir slavēts,*

kas Jeruzalemē dzīvo! 

 

Ant. Izraēļa nams, teiciet Kungu, dziediet un spēlējiet viņa vārdam – tas ir tik jauks. 

3. ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs. 

 

Dziedājums Atkl 15, 3–4 

3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*

Kungs, Dievs visvarenais; 

taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*

tautu Ķēniņ! 

4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*

un lai neslavētu Tavu vārdu? 

Jo Tu vienīgais Svētais, 

tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,*

tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi. 

 

Ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs. 

 

LASĪJUMS Jēk 1, 2–4 

Mani brāļi, uzskatiet to par lielu prieku, ka jūs piemeklē dažādi pārbaudījumi, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.

Bet izturībai jābūt pilnīgai, lai jūs būtu pilnīgi un nevainojami un bez kāda trūkuma. 

 
ATBILDE 

R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*

savās asinīs. Kristus… 

V. Viņš mūs darīja Dievam par valstību un priesteriem.*

Savās asinīs. Gods lai ir Tēvam… Kristus… 

 

Magnificat ant. Kungs uzņēma mūs, savus kalpus, atcerēdamies savu žēlsirdību. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Pazemīgi lūgsim Kungu Jēzu, kuru Tēvs mūsu grēku dēļ atdeva nāvei un mūsu attaisnošanas dēļ augšāmcēla: 

Kungs, apžēlojies par savu tautu! 

Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi pazemīgās lūgšanas un apžēlojies par tiem, kas atzīstas grēkos,

– lai mēs saņemtu gan piedošanu, gan mieru. 

Tu caur apustuli sacīji

– kur pārpilnībā grēks, tur vēl lielākā pārpilnībā ir žēlastība,

– lūdzu, piedod mums mūsu daudzos grēkus. 

Kungs, mēs esam daudz grēkojuši, bet mēs ticam Tavai bezgalīgajai žēlsirdībai,

– atgriez mūs, lai mēs mainītu savu dzīvi. 

Kungs, dziedini savu tautu no tās grēkiem,

– lai tā būtu Tev patīkama. 

Tu noziedzniekam, kas Tevi atzina par Pestītāju, atvēri paradīzes vārtus,

– atver debesu valstības durvis mūsu mirušajiem. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Kungs, svētais Tēvs, Tu vēlējies atdot savu Dēlu Kristu kā izpirkšanas maksu mūsu pestīšanai, palīdzi mums tā dzīvot, lai mēs

caur līdzdalību Viņa ciešanās iemantotu augšāmcelšanās spēku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā

dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti