III NEDĒĻAS SVĒTDIENA VESPERES I

Lūdzas sestdienas vakarā.
HIMNA 

Es ticu Dieva aizgādībai, 

ka visu vada Tēva skats. 

Viss padots Viņa svētai gribai, 

un nejaušs nenokrīt ne mats. 

Es žēlastību nezaudēšu, 

ja Dieva gribu pildīt spēšu. 

 

Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā 

man grūts ir ceļš, bet esmu drošs, 

Tu mani vadi savā gaismā, 

par to Tev pateicība, gods. 

Es mierīgs nesu krustu grūtu, 

jo Tavu aizgādību jūtu. 

 

Es ticu, ka Tu esi klātu 

it visos dzīves brītiņos. 

Uz Tevi priekā ceļu skatu 

un bēdās Tev es atdodos. 

Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi, 

kas garam nemirstību devi. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir slavēts! 

 

Psalms 113 (112) 

1 Teiciet, Kunga kalpi,* teiciet Kunga vārdu! 

2 Lai Kunga vārds ir slavēts* no šī laika un mūžam! 

3 No saules lēkta līdz tās rietam* lai Kunga vārds ir slavēts! 

4 Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,* pāri debesīm ir viņa godība. 

5 Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs, kurš augstumos dzīvo 

6 un noraugās lejup* uz debesīm un uz zemi? 

7 Trūcīgo viņš paceļ no putekļiem* un nabagu paceļ no dubļiem, 

8 lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,* ar savas tautas dižvīriem. 

9 Neauglīgai viņš liek dzīvot namā* kā mātei, kas priecājas par bērniem. 

 

Ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir slavēts! 

2. ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu. 

 

Psalms 116 B (115) 

10 (1) Es ticēju pat tad, kad runāju:* “Es esmu ļoti satriekts.” 

11 (2) Savā izmisumā es pateicu:* “Visi cilvēki melo.” 

12 (3) Kā es pateikšos Kungam* par visu, ko viņš man ir devis? 

13 (4) Es ņemšu pestīšanas biķeri* un piesaukšu Kunga vārdu. 

14 (5) Es izpildīšu savus solījumus Kungam* visu viņa ļaužu priekšā. 

15 (6) Kunga acīs ir dārga* viņa svēto nāve. 

16 (7) Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu.* Es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls. 

Tu esi sarāvis manas važas: 

17 (8) es nesīšu Tev slavas upuri* un piesaukšu Kunga vārdu. 

18(9) Es izpildīšu savus solījumus Kungam* visu viņa ļaužu priekšā, 

19 (10) Kunga nama pagalmos,* Jeruzaleme, tavā vidū. 

 

Ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu. 

3. ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem. 

 

Dziedājums Fil 2,6–11 

6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,* tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam, 

7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, 

kļūstot līdzīgs cilvēkiem.* Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, 

8 Viņš pazemināja sevi, 

kļūdams paklausīgs līdz nāvei,* līdz pat krusta nāvei. 

9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja 

un deva Viņam vārdu,* kas ir pāri pār katru vārdu, 

10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi* debesīs, virs zemes, pazemē, 

11 un ikviena mēle atzītu,* ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam. 

 

Ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem. 

 

LASĪJUMS Ebr 13, 20–21 

Miera Dievs, kas mūžīgās derības asiņu dēļ ir uzcēlis no mirušiem lielo Avju Ganu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai jūs dara spējīgus

uz visu labo, ka jūs izpildītu Viņa gribu, paveikdams mūsos to, kas ir tīkams Viņa priekšā caur Jēzu Kristu, kuram lai ir slava

mūžu mūžos. Amen. 

 

ATBILDE 

R. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! Cik gan… 

V. Tos visus esi darījis ar gudrību.* Tavi darbi, Kungs. Gods lai ir Tēvam… Cik gan… 

 

Magnificat ant. Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kas ir debesīs. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Kristus apžēlojās par izsalkušo tautu un savā mīlestībā paveica tās labā brīnumdarbus. Tos pieminēdami ar godprātīgu veltīšanos, lūgsim: 

Kungs, rādi mums savu mīlestību! 

Mēs atzīstam, Kungs, ka visi mums darītie labie darbi izriet no Tavas labestības,

– liec, lai tie neatgrieztos pie Tevis tukšā, bet nestu augļus labā sirdī. 

Visu tautu gaisma un cerība, sargā savus lieciniekus, ko esi izsūtījis visā pasaulē,

– aizdedz viņos Svētā Gara uguni. 

Dari, lai visi, ik reizes, kad Tavā vadībā augstsirdīgi atbild uz mūsu laikmeta svarīgajiem jautājumiem,

– veidotu pasauli arvien pilnīgāku, atbilstoši tās cieņai. 

Dvēseles un miesas Dziedinātāj, dod veselību slimajiem, stāvi klāt mirstošajiem

– un apmeklē un atjauno mūs savā žēlsirdībā. 

Pieskaiti svētlaimīgo pulkam tos mirušos, – kuru vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā. 

 

Tēvs mūsu… 

 

Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar Tavu gribu, lai Tava mīļotā Dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti