III NEDĒĻAS TREŠDIENA VESPERES

HIMNA 

Kungs Dievs, mūžīgi svētais 

debess plašumu Valdniek! 

Tava spožuma priekšā 

nobāl spīdekļi visi. 

 

Darba ceturtā dienā 

spožu radīji sauli, 

liki mēnesim spīdēt, 

zvaigznēm nospraudi ceļu. 

 

Kungs, nāc apgaismo sirdis, 

novel ļaunuma nastu, 

dari dvēseles tīras, 

ved mūs valstībā savā. 

 

Mūs uz pilnību vadi, – 

lūdzam mēs Tevi, Kungs Dievs: 

Tēvs un Pestītājs mūsu 

Garā Vis(u)svētajā. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Kas sēj ar asarām, tie pļaus ar gavilēm. 

 

Psalms 126 (125) 

1 Kad Kungs atbrīvoja Sionas gūstekņus,*

mēs bijām kā sapnī. 

2 Tad mūsu mute pildījās ar prieku*

un mūsu mēle – ar gavilēm. 

Tad tautas runāja savā starpā:*

“Kungs ir darījis tiem lielas lietas.” 

3 Kungs ir darījis mums lielas lietas,*

mēs kļuvām līksmi. 

4 Kungs, liec atgriezties mūsu gūstekņiem*

līdzīgi strautiem dienvidu zemē. 

5 Kas sēj ar asarām,*

tie pļaus ar gavilēm; 

6 Viņi raudādami gāja projām, nesot sēklu sējai,*

bet atpakaļ viņi nāks ar gavilēm, nesot savus labības kūļus. 

 

Ant. Kas sēj ar asarām, tie pļaus ar gavilēm. 

2. ant. Lai Kungs ceļ mums namu un sargā pilsētu. 

 

Psalms 127 (126) 

1 Ja Kungs neuzcels namu,*

veltīgi pūlas tie, kas to būvē; 

ja Kungs nesargās pilsētu,*

velti nomodā ir tas, kas to sargā. 

2 Veltīgi jums celties pirms gaismas un vēlu iet atpūtā, 

jums, kas ēdat sūri pelnītu maizi,*

jo, ko viņš mīl, tam iedod divkārtīgi. 

3 Redzi, dēli ir Kunga dāvana*

un miesas auglis ir viņa balva. 

4 Tāpat kā bultas karotāja rokā,*

tā – jaunībā dzemdinātie dēli. 

5 Svētīgs ir vīrs, kas ar tām ir pildījis savu bultu somu.*

Viņš nepaliks kaunā, kad runās ar saviem ienaidniekiem vārtos. 

 

Ant. Lai Kungs ceļ mums namu un sargā pilsētu. 

3. ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais starp visiem. 

 

Dziedājums sal. Kol 1, 12–20 

12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*

kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu dalībniekiem gaismā. 

13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*

un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā, 

14 kurā mums ir pestīšana*

un grēku piedošana. 

15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,* visas radības pirmdzimtais. 

16 Jo Viņā ir radīts viss, 

kas ir radīts debesīs un virs zemes:*

redzamais un neredzamais, 

troņi un valdīšanas,*

priekšniecības un varas. 

Viss caur Viņu un Viņā ir radīts, 

17 un Viņš ir pirms visa,*

un viss pastāv Viņā. 

18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva, 

Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*

lai pats būtu pirmais starp visiem, 

19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība*

20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi, 

gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*

nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru. 

 

Ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais starp visiem. 

 

LASĪJUMS Jēk 1, 22. 25 

Dievam, kas, pateicoties spēkam, kas mūsos darbojas, spēj visu izdarīt bezgala lielākā mērā, nekā mēs lūdzam vai saprotam,

Viņam lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū visās paaudzēs uz mūžu mūžiem. Amen.. 

 
ATBILDE 

R. Atpērc mani, Kungs,*

un esi man žēlīgs! Atpērc… 

V. Nepazudini manu dvēseli grēciniekiem līdzi!*

Un esi man žēlīgs! Gods lai ir Tēvam… Atpērc… 

 

Magnificat ant. Lielas lietas man ir darījis Varenais, un svēts ir viņa vārds. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Pazemīgi lūgsim Dievu, kas atsūtīja savu Dēlu, lai Viņš būtu cilvēku pestītājs un paraugs, no kā mācīties: 

Lai Tava tauta Tevi slavē, Kungs! 

Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs kā pirmos izvēlējies, lai dāvātu pestīšanu,

– un esi aicinājis mūs vairot mūsu Kunga Jēzus Kristus slavu. 

Lai visi, kas atzīst Tavu svēto vārdu, pieņem Tavu patiesību,

– dod viņiem saprast, ka viņi ir viena Tēva bērni. 

Visuma Radītāj, Tavs Dēls vēlējās būt starp cilvēkiem un strādāt pats savām rokām kopā ar viņiem,

– atceries strādniekus, kas vaiga sviedros nopelna dienišķo maizi. 

Piemini arī tos, kas sevi ir veltījuši kalpošanai brāļiem,

– lai neveiksmes vai citu vienaldzība nenovirzītu viņus no nospraustā mērķa. 

Dāvā savu žēlsirdību mūsu mirušajiem brāļiem

– un neatdod viņus ļaunā gara varai. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Tevi lūdzam, Kungs, lai Baznīcas lūgšanas nonāk līdz Tavas labvēlības ausīm, lai, saņēmusi grēku piedošanu, Tava tauta veltītos

Tev ar saviem darbiem un būtu droša Tavā aizsardzībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda,

Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti