Ikdienas lūgšanas

Rīta lūgšanas

† Dieva, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Mans Dievs, es ticu, ka Tu esi šeit klāt, un es Tevi mīlu un pielūdzu no visas savas sirds. Tu esi mani radījis, atpestījis mani ar sava Dēla nāvi un svētdarījis ar sava Gara žēlastību. Tu esi mani sargājis visu šo nakti un esi devis man jaunu dienu. Es Tev pazemīgi pateicos par šiem un citiem labumiem, kādus Tu man esi sagādājis. Es novēlu Tev visas savas domas, vārdus, darbus un ciešanas, un es Tevi lūdzu, dāvā man žēlastību, lai es Tevi šodien neapvainotu, bet lai spētu izpildīt Tavu svēto gribu visās lietās.

Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es varu Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.
Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ.
Es Tev pateicos par visām želastībām, bet sevišķi par to, ka man un visiem ticīgiem esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību.
Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, debesu gudrību, lai es iemācītos vispirms Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.
Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķā Apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžam.

Mans Dievs, es ticu Tev un visam, ko Tu esi mācījis, jo Tu to esi sacījis, un Tavs Vārds ir patiess.
Es ceru uz Tevis apsolīto mūžīgo dzīvi un lūdzu Tavu žēlastību un spēku šai dienai.
Mans Dievs, es Tevi mīlu no visas sirds un vairāk par visu, jo Tu esi bezgalīgi labs un pilnīgs. Dari, lai es spētu Tevi mīlēt arvien vairāk šai dzīvē un arī nākošajā uz mūžiem.

Ikdienas upurēšanas lūgšanas

Jēzu, es upurēju Tev savas šīsdienas lūgšanas, darbus, priekus un bēdas, pievienojot tās svētās Mises upurim visā pasaulē, Tavas Vissvētās Sirds nodomā, par grēcinieku atgriešanos, par visu savu draugu un domubiedru vajadzībām, un jo sevišķi Svētā tēva nodomā. Kungs, visvarenais Dievs, Tu esi licis mums sagaidīt šīs dienas sākumu. Aizsargā mūs šodien ar savu vareno spēku, lai mēs nekristu nevienā grēkā, bet lai visas mūsu domas, visi mūsu vārdi un darbi būtu taisnīgi Tavā priekšā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Mans Dievs, es upurēju Tev visus darbus, ko šodien darīšu. To daru Jēzus Svētās Sirds nodomos un tās godam. Es gribu svētīt savas sirds pukstienus, savas domas un visvienkāršākos darbus, vienojot tos ar Tavas Sirds bezgalīgajiem nopelniem, un izlabot savas kļūdas, tās iemetot Tavas žēlsirdīgās mīlestības kausētavā. Ak, mans Dievs, sev un man tuviem cilvēkiem es lūdzu no Tevis žēlastību izpildīt visā pilnībā Tavu svēto gribu, Tavas mīlestības dēļ pieņemt šīs pārejošās dzīves priekus un bēdas, lai reiz mēs būtu vienoti uz mūžīgiem laikiem debesīs. Āmen.

Sv. Terēze no Lizjē

Vakara lūgšanas

Dievs, vislabais debesu Tēvs, es slavēju Tevi, jo Tavai žēlsirdībai nav robežu. Es pateicos par visu, ko Tava Apredzība man sūta. Tu viens esi labs, taisnīgs un svēts, tādēļ kopā ar visiem ticīgajiem es pielūdzu un godinu Tevi.
Es neesmu pelnījis, ka Tu, Kungs, mani iepriecinātu vai apmeklētu, jo daudzkārt esmu grēkojis pret Tevi. Man pienākas tavā priekšā pazemīgi atzīt un apraudāt savus grēkus, lai izlūgtos piedošanu. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs! Dari, man Kungs, pēc savas labsirdības un ne pēc manu grēku daudzuma. Piešķir man žēlastību, lai es uzvarētu savas vājības un lai es censtos pēc tā, kas Tev ir patīkams un mīļš.
Es novēlu Tev, Kungs, visus manus paveiktos darbus, kaut gan to ir maz un tie paši ir nepilnīgi: lai Tu tos izlabotu un svētītu, lai Tu tos žēlīgi pieņemtu un darītu labākus, bet mani, nederīgo Tavu kalpu, lai vadītu ceļā uz pestīšanu.
Es novēlu Tev, Kungs, arī visu dievbijīgo cilvēku rūpes, manu vecāku, manu brāļu, draugu un to cilvēku vajadzības, kas man vai citiem Tavas mīlestības dēļ ir labu darījuši.
Es lūdzu arī par tiem, kas man ir pāri darījuši un arī par tiem, kurus es pats esmu apbēdinājis vai ieļaunojis — lai Tu mums visiem piedotu mūsu grēkus un savstarpējos apkaitinājumus.
Raugies, Kungs, uz savu svēto Baznīcu, dāvā visiem ticīgajiem savu aizsardzību un žēlastību, lai viņi paliktu Tev uzticīgi un sasniegtu mūžīgo dzīvi. Amen. 

MEDITĀCIJA 
(15 minūtes katras dienas noslēgumā)
1. Pateicamies Dievam par visu labo, ko Viņš mums šodien devis.
2. Lūdzam Dieva apgaismību redzēt savus šīs dienas labos un sliktos darbus un sevi tādā veidā, kā Viņš to redz.
3. Pārdomājam par visu, kādi esam bijuši šajā dienā; kas mums izdevies un kas nē.
4. Apņemamies nākamajā dienā ar kaut ko laboties; tas var būt kaut kas pavisam neliels, bet tam jābūt konkrētam un tādam, ko noteikti reāli varēsim izpildīt.
5. Lūdzam Dieva palīdzību, lai varētu atteikties no visa, kas Viņam mūsos ir nepatīkams, un kļūt labāki.

PATEICĪBA
Mans Dievs, es Tev pateicos par visiem labumiem, kādus es šodien esmu no Tevis saņēmis. Apgaismo mani, lai es redzu, ko esmu sagrēkojis, un dāvā man žēlastību patiesi nožēlot savus grēkus. Mans Dievs, es jūtos ļoti vainīgs, ka esmu grēkojis pret Tevi, jo Tu esi tik labs. Ar Tavas žēlastības palīdzību stiprini mani, lai es izsargātos no ļauna.

LŪGŠANA PAR DIENAS NOLAIDĪBĀM
Mūžīgais Debesu Tēvs, es upurēju Tev Vissvēto Jēzus Sirdi ar visu tās mīlestību, visām tās ciešanām un visiem tās nopelniem,
lai izpirktu visus savus grēkus, kurus esmu padarījis šodien un visas savas dzīves laikā,
lai šķīstītu labos darbus, kurus es esmu slikti padarījis šodien un visas savas dzīves laikā,
lai gandarītu par labajiem darbiem, kurus man vajadzēja izdarīt, bet kurus es atstāju neizdarītus šodien un visas savas dzīves laikā.
Gods lai ir Tēvam…

SV. AUGUSTĪNA VAKARA LŪGŠANA
Stāvi, Kungs, šonakt klāt visiem, kas pamostas vai ir nomodā, vai raud, un dāvā savu eņģeļu aizsardzību tiem, kas guļ.
Rūpējies par slimajiem, Kungs Jēzu.
Dāvā atpūtu novārgušajiem.
Svētī mirstošos.
Mierini cietējus.
Žēlo tos, kuriem ir kāda nelaime.
Aizsargā laimīgos.
Dari to visu savas mīlestības vārdā. Āmen.

Šai dienai beidzoties, mēs nākam pie Tevis, Dievs, ar savu pateicību.
Lūdzu, piedod mums mūsu pārkāpumus, kādus mēs savā cilvēciskajā vājumā esam izdarījuši.
Mēs Tevi slavējam, Kungs, gan savā sirdī, gan vārdos, gan ar darbiem. Pieminot, ka arī pati mūsu dzīvība ir Tava dāvana, mēs tagad ieliekam Tavās rokās gan paši sevi, gan visu, kas mums pieder. Dāvā mums savu mieru.

Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija…
Gods lai ir Tēvam… Es ticu…

LAULĀTO DRAUGU VAKARA LŪGŠANA
Šādu lūgšanu abi laulātie draugi var skaitīt kopā pirms gulētiešanas vai arī vienatnē, ja otrs ir prombūtnē.
Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dāvā mums savu svētību arī turpmāk un palīdzi mums būt pateicīgiem par visu, ko jau esam no Tevis saņēmuši. Mēs esam vienoti ar Tavu Laulības sakramentu. Dari, lai mēs varētu būt gan vienprātīgi savos lēmumos, gan vienoti sirdīs, lai mēs cienītu viens otru kā cilvēku un mīlētu viens otru Tevī, atceroties, ka tas biji Tu, kas deva mums šo mīlestības dāvanu, jo Tu gribēji, lai mēs varētu kļūt par Tavu bērnu vecākiem. Palīdzi, Kungs, lai mēs vēlētos viens otram pilnīgāk sevi atdot un būt nesavtīgāki. Dari, lai mēs spētu viens otram uzticēties. Ļauj mums visās mūsu grūtībās paļauties uz Tevi un uz Tavu Laulības sakramentu, kas mūs aizsargā. (Palīdzi mums būt labiem vecākiem.) Ja tāda ir Tava griba, dāvā mums veselību un spēku. Dari, lai mēs savā laimē, ko mums sagādā mīlestība vienam pret otru, neaizmirstu, ka tā vēl ir tikai debesu valstības priekšnojausma. To lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

VAKARA SIRDSAPZIŅAS IZMEKLĒŠANA
1. Pateicieties Dievam, ka Viņš ir jūs uzturējis un ļāvis jums nodzīvot šo dienu.
2. Lai varētu labāk izvērtēt savu uzvedību visas dienas laikā, atsauciet atmiņā šīs dienas notikumus: kur jūs bijāt, ar ko tikāties un ko darījāt.
3. Ja esat izdarījis kaut ko labu, pateicieties par to Dievam; ja savās domās, runās vai darbos esat pieļāvis kaut ko aplamu, lūdziet Jēzus Kristus vārdā debesu Tēvam piedošanu, ar patiesu nožēlu atzīstot savu vainu, un esiet pilns apņēmības nākotnē laboties.
4. Tad novēliet Dievam savu miesu un dvēseli, kā arī visu Baznīcu, savus radiniekus un draugus. Lūdziet, lai Dievs sūta savus svētos eņģeļus jūs sargāt un ar Dieva svētību dodieties pie miera, kā Viņš to jums paredzējis.
Šāda vakara lūgšana, kā arī rīta lūgšana, ir obligāta ikvienam, un nav pieļaujami to izlaist. Ar rīta lūgšanu jūs atverat savas dvēseles logu taisnības saules stariem, bet ar vakara lūgšanām jūs to aizverat, lai pasargātu dvēseli no elles ēnām.

Sv. Francis no Sales

Lūgšana jebkurā laikā

Kungs, piedod mums mūsu neskaitāmos grēkus, dāvā mums visu šai dienai nepieciešamo palīdzību un uzturi mūs prāta un miesas veselībā. Tā kā paši esam vāji um nepastāvīgi, dāvā mums visas žēlastības, kādas mums vajadzīgas, lai dzīvotu Tev patīkamu dzīvi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Lūgšana šai dienai

Dievs, es pavadu tik daudz laika, atceroties vakardienu un gaidot rītdienu, ka zaudēju kontroli pār tagadni… Bet Tu dod man šai dienā vienu minūti katru brīdi. Un tas ir viss, kas man ir, viss, kas man jebkad arī būs. Dod man ticību, lai es spētu saprast, ka katrs mirklis satur tieši to, kas man ir visvajadzīgākais. Dāvā man cerību, lai es spētu uzticēties Tev visos dzīves pārbaudījumos. Dod man tādu mīlestību, kas pārvērstu katru dzīves minūti gaidās pēc mūžības kopā ar Tevi.

Šautru lūgšanas

– Vissvētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mani!
– Bezvainīgā Marijas Sirds, lūdz Dievu par mani!
– Euharistiskā Jēzus Sirds, iededzini mūsu sirdīs mīlestību uz Tevi!
– Mans Jēzu, apžēlojies!
– Jēzu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani!
– Mīļais Jēzu, es pievienoju savas ciešanas Tavām ciešanām!
– Jēzu, pieņem manu nāvi, izdzēšot manus grēkus!
– Svētais Jāzep, palīdzi man nāves stundā!
– Mans svētais Sargeņģeli, aizsargā mani pret visiem tumsas spēkiem!
– Žēlsirdīgais Jēzu, es novēlu sevi šodien un vienmēr Tavai Vissvētajai Sirdij!
– Vissvētā Jēzus Sirds, es paļaujos uz Tevi!
– Vissvētā Jēzus Sirds, es Tevi dziļi pielūdzu, dāvā man žēlastību Tevi mīlēt arvien vairāk un vairāk!
– Vissvētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mums!
– Vissvētā Jēzus Sirds, es ticu, ka Tu mani mīli!
– Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi, veido manu sirdi pēc savas Sirds!

Īsas galda lūgšanas

Pirms ēšanas:
Svētī, Kungs, mūs un šīs dāvanas, ko no Tavas devības saņemam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Pēc ēšanas:
Visvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies par visām dāvanām, ko esam saņēmuši no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Amen. 


Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti