Novenna Svētajam Garam 2019


Tuvojoties Vasarsvētkiem, kopienas “Pro Sanctitate” locekļi aicina pievienoties novennai Svētajam Garam, izmeklējot savu sirdsapziņu.
Kā lūgties Novennu Svētajam Garam?
Secība:
–        krusta zīme un lūgšana;
–        katru vakaru nostādīt sevi Dieva klātbūtnē;
–        lasīt un pārdomāt meditācijas tekstu;
–        klusums;
–        sirdsapziņas izmeklēšana ar jautājumiem;
–        noslēguma lūgšana Svētajam Garam.
 
30. maijs
Lūgšana:
Nāc, pie mums, Dievs Svētais Gars,
liec, lai Tavas gaismas stars
atmirdz mūsu dvēselēs.
Jūs esat Dieva svētnīca, un Svētais Gars mājo jūsos (sal. 1 Kor 3,16); neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti (Ef 4,30).
Nav iespējams nonākt ne pie kāda svētuma, ja mūs nevada Svētais Gars un Vārds, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība un Kristībā uzpotē mūs – dievišķā vīnkoka zarus – Sevī – jaunās derības priesterī un upurī – darot mūs par savas nāves un augšāmcelšanāš līdzdalībniekiem un jauniem cilvēkiem.
Tikai ar Kristu – dzīvā ūdens avotu – varēsim doties pretī Tēvam. Pie Tēva nevar nonākt citādi, kā vien caur Kristu, jo neeksistē cita žēlastība ka vien gratia Christi, tas ir, tā, kuru mums ir nopelnījis Kristus. Patiesībā, pēc daudzu teologu domām, visa žēlastība, kāda eksistē jau kopš pasaules radīšanas (arī eņģeļu žēlastība) ir gratia Christi tik lielā mērā, kā Tēvs ir skatījies uz krustu vai vismaz uz Kristu, kuram bija jāiemiesojas. Kristus tāpēc ir obligāts ceļš, patiesība, dzīvība, tilta veidotājs, kurš veido tiltu starp mums un Tēvu, Viņš ir starpnieks, jo rosina mūs uz atgriešanos pie Tēva.
Klusums 
Vai manā dzīvē esmu apbēdinājis Dieva Svēto Garu, ar ko esmu apzīmogots?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
31. maijs
Lūgšana:
Nāc, Gars, nāc,
nāc un piepildi,
nāc, Gars, nāc,
nāc un mierini! 
Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka es aizeju, jo, ja es neaizietu, Iepriecinātājs nenāktu pie jums; bet ja aiziešu, es sūtīšu Viņu pie jums. Un Viņš atnācis pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un sodu. Par grēku, jo tie neticēja man. Par taisnību, jo es eju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Bet par tiesu, jo šīs pasaules valdnieks jau notiesāts. ( 16, 7- 9)
Turklāt mūs vada Svētais Gars, kurš ir noteikti klātesošs, jo Kristus pats ir teicis: Tas jums par labu, ka es aizeju, jo ja es neaizietu, Iepriecinātājs nenāktu pie jums ( 16, 7). Svētums, kurš mūs ved pie Tēva caur Dēlu un Svēto Garu, būs trīsvienīgs svētums.
Jēzus vairākkārt runā par Svēto Garu: Un es lūgšu Tēvu, un Viņš dos jums citu Iepriecinātāju, lai Tas paliktu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, tāpēc, ka tā neredz Viņu un nepazīst Viņu; bet jūs Viņu pazīstiet, jo Viņš paliks pie jums un jūsos mājos. ( 14,16-17). 
Šis teksts ataino Svēto Garu kā Kristus lūgšanas uz Tēvu augli. Jēzus lūdzas par mums, lai Tēvs mums sūtītu Svēto Garu, kurš ir cits Mierinātājs. Mierinātājs nav tikai tas, kurš mierina, Viņš ir arī padomdevējs, aizstāvis un tas, kurš dod spēku un mierinājumu. Turklāt, Viņš nedzīvo ārpus mums, bet ir vienmēr kopā ar mums: lai tas paliktu pie jums mūžīgi (turpat).
Klusums 
Vai vienmēr atceros, ka esmu Svētā Gara templis?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
1. jūnijs
Lūgšana:
Savus ļaudis apgaismo,
žēlastībā atjauno,
mūsu sirdīs iemājo! 
Vai nezināt, ka jūs esat Dieva svētnīca un ka Dieva Gars mājo jūsos? Ja kāds Dieva svētnīcu apgāna, to Dievs iznīcinās. Jo Dieva svētnīca ir svēta, un tā esat jūs. Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kāds uzskata sevi gudru šinī pasaulē, tam jātop neprātīgam, lai kļūtu saprātīgs. (sal. 1 Kor 3,16)
Kristus, kurš ir Dievs un Cilvēks, atgriezies pie Tēva, paliek mūsu vidū Euharistijā, taču Viņš ir fiziski mūsos tikai euharistiskā sakramenta pieņemšanas brīdī (šeit atklājas cik svarīga ir pateicības lūgšana pēc komūnijas), turpretī, Svētais Gars mūsos dzīvo vienmēr. Arī svētais Pāvils skaidri runā par šo klātbūtni: Jūs esat Dieva svētnīca, un Svētais Gars mājo jūsos (sal. 1 Kor 3,16); neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti (Ef 4,30).
Tas nozīmē, ka Svētie Raksti runā par trīsvienīgo klātbūtni mūsos (Mēs nāksim un mājosim viņā) un par mūsu ķermeņa svētumu (Jūs esat Svētā Gara templis). Tas ir trīsvienīgās dzīves noslēpums, kura atsperes punkts ir Svētais Gars, kurš nemitīgi ir mūsos. Abi sakramenti – gan Iestiprināšanas sakraments, gan arī Kristības sakraments mums apliecina šo nemitīgo Svētā Gara klātbūtni, kamēr Euharistija sniedz Kristus klātbūtni laikā.
Klusums 
Vai ļauju, lai mani vada Svētā Gara darbība, kas manī vēlas atspoguļot Kristus sejas pantus?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
2. jūnijs
Lūgšana:
Dieva Gars Vissvētākais,
prieka avots cēlākais,
dvēselei miers jaukākais.
To es jums esmu sacīju, atrazdamies pie jums.26 Bet Iepriecinātājs Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā Vārdā, jums visu iemācīs un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju. (Jņ 14,25-26). 
Svētais Pāvils Vēstulē romiešiem un Vēstulē galatiešiem saka, ka Svētais Gars lūdzas mūsos ar neaprakstāmiem vaidiem un sauc uz Tēvu, atkārtojot tos pašus Jēzus vārdus: Abba.
Tāpat, runājot par Svēto Garu, Jēzus teic: To es jums sacīju, atrazdamies pie jums. Bet Iepriecinātājs Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu iemācīs un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju ( 14,25-26).
Tas nozīmē, ka Svētajam Garam tiek piešķirta divkārša nozīme: atgādināt to, ko Kristus ir mācījis un piepildīt Viņa mācību, tas ir, atklāsmi, kura tiek pabeigta ar Jāni – pēdējo no apustuļiem – jo Gars, kurš ir atklājējs un patiesības avots, turpina atklāt apustuļiem un novest līdz galam Labo Vēsti, kā to bija solījis Kristus. Noslēdzot var piebilst, ka divi lielie atklājēji ir iemiesotais Vārds Kristus un Gars, bet Baznīca ir visu Kristus un Gara doto atklāsmju glabātava.
Klusums 
Vai ticu Viņa svētdarošajai klātbūtnei Baznīcā?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
3. jūnijs
Lūgšana:
Darbā, lūdzam, stiprini,
nogurumā spirdzini,
bēdu laikā mierini!
Un Viņš atnācis pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un sodu. Par grēku, jo tie neticēja man. Par taisnību, jo es eju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Bet par tiesu, jo šīs pasaules valdnieks jau notiesāts. (Jņ 16,8-11)
Jāņa Evaņ?ēlija (15,26) tekstā lasām: Kad atnāks Iepriecinātājs, ko es sūtīšu no Tēva… Šai gadījumā Gars vairs nav tikai pēc Kristus lūguma Tēva sūtīts, bet gan kā Kristus un Tēva sūtīts, kas norāda uz Kristus kā Cilvēka-Dieva izlūgšanas funkciju un uz Viņa kā Dieva mūžīgā Vārda, un tātad arī kā vienības ar Tēvu, priekšrocību sūtīt Garu. Tēvs un Dēls sūta Svēto Garu.
Patiesības Gars, kas no Tēva iziet, par mani liecinās un arī jūs par mani liecināsiet, jo esat bijuši ar mani jau no paša sākuma. Šī ir atbilde uz lielo problēmu, kuru izvirza arī Pilāts: “Kas tu esi? Kas ir Kristus? Viņš ir viltvārdis vai patiešām Dieva Dēls?”
Tātad Svētajam Garam piemīt divi aspekti – patiesības un spēka aspekts – kurus Viņš tālāk nodos apustuļiem, lai viņi varētu liecināt par Kristu.
No šī paša teksta ( 16,8-11) var izsecināt, kāda ir Iepriecinātāja būtiskā loma, jo Kad Viņš atnāks, Viņš pārlicinās pasauli par grēku, par taisnību un par tiesu; proti: par grēku, tādēļ, ka viņi man netic; par taisnību, tādēļ ka es aizeju pie Tēva un jūs mani vairs neredzat; bet par tiesu, tādēļ ka šīs pasaules valdnieks jau ir notiesāts.
Klusums 
Vai pazīstu Svētā Gara būtību?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
4. jūnijs
Lūgšana:
Kungs, bez Tavas svētības
nav nekādas cerības
mums no grēka piecelties.
Kad nāks patiesības Gars, Viņš jūs vadīs pretī pilnīgai patiesībai, jo Viņš nerunās no sevis, bet gan sacīs visu to, ko ir dzirdējis un jums stāstīs par nākotni. Viss, kas pieder manam Tēvam, ir arī mans, tāpēc jums sacīju, ka ņems no manis un jums pasludinās (sal. 16).
Svētais Gars pārliecinās par to, ka Kristus patiesi ir Dieva Dēls un atgriezīsies, lai tiesātu, un apliecinās to, ko Kristus ir mācījis un kas veido viņa trajektoriju: Es esmu Dieva Dēls, esmu nācis šai pasaulē no Tēva un no pasaules atgriežos pie Tēva, bet vēl nākšu, lai tiesātu pasauli. Svētā Gara pienākums ir liecināt par Kristu ar brīnumu spēku.
Man vēl daudzas lietas ir jums sakāmas, taču jūs vēl neesat spējīgi nest to smagumu. Svētais Patiesībs Gars jūs vadīs pretī patiesībai. Svētajā Garā iemantosim patiesības pilnību. Kad nāks patiesības Gars, Viņš jūs vadīs pretī pilnīgai patiesībai, jo Viņš nerunās no sevis, bet gan sacīs visu to, ko ir dzirdējis un jums stāstīs par nākotni. Viss, kas pieder manam Tēvam, ir arī mans, tāpēc jums sacīju, ka ņems no manis un jums pasludinās (sal. 16).
Šie Jēzus vārdi ļauj nojaust nešķiramību, kas pastāv starp Kristu-Vārdu un Svēto Garu. Šie vārdi norāda, kā pestīšanas-svētuma plānā, kuru Kristus ir nācis mums atnest, Svētais Gars ir visbūtiskākais tēls, un šie vārdi mūs mudina pārbaudīt, cik lielu vietu savā garīgajā dzīvē mēs iedalām Svētajam Garam.
Klusums 
Kāda vieta tiek ierādīta Svētajam Garam manā dzīvē?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
5. jūnijs
Lūgšana:
Tikai Tu spēj cilvēkam,
smagā grēkā kritušam,
skaidru darīt dvēseli.
Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi es tev saku: ja kas neatdzimst no ūdens un Svētā Gara, tas nevar ieiet debesu valstībā. Kas no miesas ir dzimis, tas ir miesa, bet, kas no Gara ir dzimis, ir gars. (Jņ 3, 5-6).
 
Tikai pateicoties Tēva darbībai, kas mūs pievelk pie sevis, Kunga Kristus un Vārda darbībai, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, un Svētā Gara svētdarošajai darbībai ir iespējams nonākt līdz svētumam.
Taču tam visam ir jāpievienojas arī cilvēciskajam momentam, jo bez mūsu personiskas līdzdarbības nav iespējams kļūt svētiem. Evaņģēlijs izsakās skaidri: Kas grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, uzņemas savu krustu un seko man (Mt 16,24). Svētuma sasniegšanai visbūtiskākie elementi ir labā griba un personiskās pūles. Svētais Augustīns ir teicis: Tas, kurš radīja bez mums, nevar atpestīt bez mums, un vēl jo mazāk mūs svētdarīs bez mūsu piekrišanas un līdzdalības.
Šajā teicienā ir teikts, ka bez pūlēm nav iespējams garīgs progress, bet ar personisko pūļu palīdzību tas ir iespējams.
Taču tas vēl nenozīmē, ka pūlēm, kas ir atbilstošas žēlastībai, automātiski ir jāseko redzamam, jūtamam un lielam garīgam progresam jeb personiskai pieredzei. Viena lieta ir sajust to, ka garīgi augam, bet pavisam cita lieta ir staigāt Dieva priekšā. Protams, ka vienmēr būs klātesoša arī žēlastības dzīves izaugsme.
Klusums 
Vai es ļauju Svētajam Garam darboties mānā dzīvē?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
6. jūnijs
Lūgšana:
Ļaunums mūs lai neuzvar,
cilvēki lai brīvi var
pestīšanas ceļu iet!
Dievs ir Gars; un kas Viņu pielūdz, tiem Viņš ir jāpielūdz garā un patiesībā.. Sieviete sacīja Viņam: Es zinu, ka nāk Mesija (ko sauc Kristus). Kad Viņš atnāks, tad visu mums pasludinās. (Jņ 4,24 – 25)
 
Mīlestība ir zīme tam, ka mūsos dzīvo Dievs.
Neviens nav redzējis Dievu. Lūk, izredzētie: ja mēs mīlam viens otru, Dievs paliks mūsos un viņa mīlestība mūsos būs pilnīga (sal. 1 Jņ 4,12). Sāc mīlēt un nonāksi līdz pilnībai. Vai esi sācis mīlēt? Dievs ir sācis dzīvot tevī, mīli to, kurš ir sācis dzīvot tevī, līdz, dzīvojot tevī arvien lielākā pilnībā, darīs tevi pilnīgu. Zinām un paliekam Viņā, bet Viņš mūsos, jo Viņš mums ir devis savu Svēto Garu (sal. 1 Jņ 4,13). Labi, lai pateicamies par to Kungam. Tagad zinām, ka Viņš mājo mūsos. Un kā zinām to, ka Viņš patiesi dzīvo mūsos? Zinām tāpēc, ka to apgalvo Jānis: Viņš mums ir devis savu Garu. Un kā vēl zinām, ka Viņš mums ir devis savu Garu? Jā, kā zinām to, ka Viņš mums ir devis savu Garu? Jautā savai sirdij, un ja tā ir mīlestības pilna, tad tevī ir Dieva Gars. Kā lai zina, ka tieši šī ir zīme tam, ka mūsos dzīvo Dieva Gars? Jautā apustulim Pāvilam, kurš saka, ka mīlestība mūsu sirdīs izplatās, pateicoties Svētajam Garam, kurš mums ir ticis dots (sal. Rom 5,5).
Sv.Augustīns, Komentāri Sv. Jāņa pirmai vēstulei, 8,12
Klusums 
Ieklausies savā sirdī. Ja tā ir mīlestības pilna, tad tevī ir Dieva Gars. Kā lai zina, ka tieši šī ir zīme tam, ka mūsos dzīvo Dieva Gars?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 
7. jūnijs
Lūgšana:
Dāvā visiem ticīgiem,
labas gribas cilvēkiem,
savas Debess dāvanas!
Dod mums dzīvi svētīgu,
nāves stundu mierīgu,
svētlaimīgu mūžību! 
Gars ir tas, kas atdzīvina, miesa neder nekam. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība.(Jņ 6, 64)
Pastāvīgās Dieva žēlastības darba izpausme, par kuru iepriekš runājām, bieži vien notiek pēc ļoti ilga laika, kurš reizēm šķiet tik garš kā pati mūžība. Tā piemēri ir jau iepriekš pieminētie svētīgās Palotas un svētīgās Marijas Fortunātas Viti gadījumi. Viņu gājums zemes dzīves laikā bija licies ļoti vienkāršs, pat šķietami banāls, un tikai pēc viņu nāves atklājās tas, ka šīs dzīves nemaz nebija banālas un kā viņu pūles, kuras likās palikušas bez poitīvu rezultātu kroņa, patiesībā bija izveidojušas pazemes mīlestības un žēlastību pasauli, kura sagatavoja viņu vēlāk sasniegtos svētuma augstumus.
Tāpat bija arī ar svēto Terēzi no Bērna Jēzus. Viņas autobiogrāfijā lasām, ka Svētā bija uzzinājusi par dažu māsu izvirzīto problēmu par to, ko viņas varētu uzrakstīt par Terēzi citiem Karmela klosteriem pēc viņas nāves. Lūk, cik nenozīmīga šķita viņas dzīve.
Ir svarīgi pasvītrot personiskās askēzes vērtību pilnveidošanās procesā. Pat brīžos, kad šķiet, ka pūlēm un askēzei nav nozīmes, vienalga ir jāturpina dzīvot tajās, jo tas ir pastāvīgs un vienmēr auglīgs darbs.
Klusums 
Vai es uzlūkoju svētos,  lai mācītos no viņiem to, kādā veidā viņi bija uzticīgi Svētajam Garam?
Klusums 
Noslēguma lūgšana:
Svētais Gars, dievišķais Gars, mēs piesaucam Tevi, uzklausi mūsu lūgšanu!
-Svētais Gars, Tu esi Trīsvienīgā Mīlestība, kas vieno Tēvu ar Vārdu… 
-Svētais Gars, Tu esi Tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus… 
-Svētais Gars, Tu esi mūžīgā Vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī… 
-Svētais Gars, Tu esi svētdarījis Baznīcu Vasarsvētku dienā… 
-Svētais Gars, Tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu…
 Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds,
jebkura svētuma dzīvais paraugs,
dod visiem saviem bērniem
paļāvību kļūt svētiem.
Sagatavoja kustības “Pro Sanctitate” locekļi
Fragmenti no Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas grāmatas “Svētums”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti