Pirmdiena – Kompletorijs

HIMNA

Diena beigusies, dziest gaisma,
Dievs, Tev pateicību sakām,
un šīs mūsu dienas gaitas
Tev kā upuri mēs veltām.
Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,
tāpēc dāvā šonakt miegu:
sapņos ilgoties pēc Tevis,
ticot tam, ka esi blakus.
Tavas žēlastības gaisma
kliedēs katru tumsas varu,
remdēs kaislības, dos spēku
dzīvi veltīt Tev par godu.
Dod mums svētību ik dienas,
Tu, kas vienībā ar Dēlu,
vienībā ar Svēto Garu
valdi visos mūžu mūžos. Amen.

PSALMODIJS

Ant. Tu, Kungs, esi pacietīgs un liela ir Tava žēlsirdība.
(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

Psalms 86 (85)
1 Kungs, pievērs savu ausi un uzklausi mani,* jo esmu trūcīgs un nabags!
2 Sargā manu dvēseli, jo Tevis es bīstos!* Mans Dievs, atpestī savu kalpu, kas paļaujas uz Tevi!
3 Kungs, apžēlojies par mani,* jo uz Tevi es saucu ik dienas!
4 Iepriecini sava kalpa dvēseli,* jo savu dvēseli es paceļu uz Tevi, Kungs!
5 Jo Tu, Kungs, esi labs un saudzīgs,* un pilns žēlsirdības visiem, kas Tevi piesauc.
6 Uzklausi, Kungs, manai lūgumu* un ievēro manas lūgšanas balsi!
7 Savu bēdu dienā es saucu uz Tevi,* jo Tu mani uzklausi.
8 Starp dieviem, Kungs, neviens nav Tev līdzīgs,* nav tādu darbu kā Tavējie.
9 Nāks visas tautas, ko Tu esi radījis,*_ _un Tevi, Kungs, pielūgs un slavēs Tavu vārdu,
10 jo Tu esi liels un dari brīnumus,* vienīgi Tu esi Dievs.
11 Kungs, māci man savu ceļu,* lai es staigātu Tavā patiesībā;
vienkāršu dari manu sirdi,* lai tā bītos Tava vārda.
12 Kungs, mans Dievs, es Tevi teikšu no visas manas sirds* un Tavu vārdu slavēšu mūžam,
13 jo liela ir Tava žēlsirdība pār mani,* un Tu izglābi manu dvēseli no nāves valstības.
14 Dievs, pret mani ir sacēlušies lepnie,† _
un varmāku bars meklē manu dzīvību;* viņi nepatur Tevi savu acu priekšā.
15 Bet Tu, Kungs, esi žēlsirdīgs un saudzīgs Dievs,* lēnprātīgs, ļoti labvēlīgs un patiess.
16 Uzlūko mani un esi man žēlīgs!† _
Dod spēku savam kalpam* un izglāb savas kalpones dēlu!
17 Dod man zīmi, kas vēstītu labu,† _
lai redz tie, kas mani ienīst, un lai nonāk kaunā,* ka Tu, Kungs, palīdzēji man un mierināji mani.
Ant. Tu, Kungs, esi pacietīgs un liela ir Tava žēlsirdība.
(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

LASĪJUMS 1 Tes 5, 9–10
Dievs mūs nav nolēmis dusmībai, bet pestīšanas iegūšanai caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas nomira par mums, lai mēs dzīvotu kopā ar Viņu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši.

ATBILDE
R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu. Tavās rokās…
V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.* Es atvēlu
savu garu. Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās…

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā. (Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)

SIMEONA DZIEDĀJUMS
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,
30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*
31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:
32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

LŪGŠANA
Kungs, dāvā mūsu miesām veselīgu miegu, un lai sēkla, ko ar ciešanām šodien esam sējuši, nes augļus mūžīgajai pļaujai. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti