Pompejas novenna

Novennu Pompejas Dievmātes godam lūdz 54 dienas – pirmās 27 dienas izsaka savu lūgumu, otrās 27 dienas pauž pateicību.

Katru dienu lūdz trīs Rožukroņa daļas:
– Priecīgo daļu, apcerot Kristus atnākšanas noslēpumus;  
– Sāpīgo daļu, apcerot Kunga ciešanas;
– Augstās godības daļu, pārdomājot Kunga godības noslēpumus.

Tradicionālo Rožukroņa kārtību papildina dažas lūgšanas Pompejas Dievmātes godam.

Lūgšanas, kas tiek izmantotas Rožukroņa laikā

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes! Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna! Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā! Amen.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis Debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svēto, katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

 

Rožukroņa novenna Vissvētākās Jaunavas Marijas, Pompejas Dievmātes, Rožukroņa Karalienes, godam

Svētā krusta zīme: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.

Ievads:
Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (3 reizes)
Gods lai ir…

Pirmā daļa – Priecīgā

Kunga atnākšanas noslēpumi

Šo Rožukroņa novennu es lūdzu tavam godam, svētā Rožukroņa Karaliene! (izsaka nodomu, kādā novennu lūdz)

1. noslēpums

Eņģeļa vēsts Jaunavai Marijai
Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie Jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram Jāzepam; un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. Lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus.” (sal. Lk 1, 26-31)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

2. noslēpums

Marija apmeklē svēto Elizabeti
Marija steigšus devās kalnos, uz jūdu pilsētu. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, ka, Elizabetei Marijas sveicienu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās un Elizabeti piepildīja Svētais Gars. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis!” (sal. Lk 1, 39-42)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

3. noslēpums

Jēzus piedzimšana
Jāzeps no Nācaretes pilsētas Galilejā devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija mātes cerībās. Un, viņiem tur esot, Marijai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu un ietina Viņu autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. (sal. Lk 2, 4-7)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

4. noslēpums

Bērna Jēzus upurēšana templī
Kad bija pagājušas Mozus Likumā noteiktās viņu šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemes templi, lai Viņu veltītu Kungam. Tur bija cilvēks, vārdā Simeons. No Svētā Gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis Kunga Svaidīto. Viņš paņēma Bērnu savās rokās, slavēja Dievu un sacīja: “Manas acis ir skatījušas Tavu pestīšanu, ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai!” (sal. Lk 2)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

5. noslēpums

Bērna Jēzus atrašana svētnīcā
Kad Jēzum bija divpadsmit gadi, Jāzeps un Marija pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un, kad, svētku dienām beidzoties, viņi devās atpakaļ, Bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet Viņa vecāki to nezināja. Viņu neatraduši, tie atgriezās Jeruzalemē, Jēzu meklēdami. Un notika, ka pēc trim dienām tie Viņu atrada sēžam svētnīcā starp Rakstu mācītājiem, tos klausoties un tiem jautājot. Un visi, kas Jēzu dzirdēja, bija pārsteigti par Viņa gudrību un atbildēm. (sal. Lk 2, 42-46)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…
Es ticu…

Lūgšana katras Rožukroņa daļas noslēgumā

(Novennas pirmajās 27 dienās – lūgums)

Atceries, ak, žēlsirdīgā Rožukroņa Jaunava no Pompejas – vēl nekad nav dzirdēts, ka būtu bijis kāds no taviem godinātājiem, kas, lūdzot Rožukroni, būtu piesaucis tavu palīdzību, bet tu viņu būtu atstājusi. Nenicini arī manu lūgumu, Mūžīgā Vārda Māte, bet svētā Rožukroņa lūgšanas dēļ un tās labvēlības dēļ, ko tu paud savai svētnīcai Pompejā, uzklausi mani žēlīgi! Amen.

(Nākamajās 27 dienās – pateicība)

Ko gan es tev varu dot, mīlestības pilnā Karaliene? Visu savu dzīvi es veltu tev! Cik man pietiks spēka, izplatīšu tavu slavu, svētā Rožukroņa Jaunava no Pompejas, jo, piesaucot tavu palīdzību, es piedzīvoju Dieva žēlastību. Visur es stāstīšu par žēlsirdību, kuru tu man ļāvi piedzīvot. Cik vien būs manos spēkos, es izplatīšu Rožukroņa lūgšanu. Visiem apliecināšu, cik tu pret mani esi bijusi labvēlīga, lai arī tādi necienīgi grēcinieki kā es steigtos pie tevis. Ja vien visa pasaule zinātu, ka tu esi tik laba un iežēlojies par cietējiem, it visi steigtos tavā patvērumā! Amen.

Svētā Rožukroņa Karaliene, lūdz Dievu par mums! (3 reizes)


Otrā daļa – Sāpīgā

Kunga ciešanu noslēpumi

Es turpinu šo Rožukroņa novennu tavam godam, svētā Rožukroņa Karaliene! (izsaka nodomu, kādā novennu lūdz)

1. noslēpums

Kungs Jēzus lūdzas Olīvdārzā
Jēzus, ceļos nometies, lūdza Dievu, sacīdams: “Tēvs, ja Tu vēlies, atņem šo biķeri no manis! Tomēr ne mans, bet Tavs prāts lai notiek!” Nāves baiļu pārņemts, Viņš lūdza Dievu jo karstāk. Un sviedri kā karstas asins lāses ritēja pār Viņa dievišķo vaigu. (sal. Lk 22, 41-44)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

2. noslēpums

Šaustīšana
Pilāts atkal uzrunāja tautu un sacīja: “Ko tad jūs vēlaties, lai es daru ar Jūdu ķēniņu?” Bet pūlis kliedza: “Sit Viņu krustā!” Un Pilāts, vēlēdamies ļaudīm iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu šaustīja un nodeva, lai Viņu sistu krustā. (sal. Mk 15, 12-15)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

3. noslēpums

Kunga kronēšana ar ērkšķu kroni
Un kareivji, nopinuši kroni no ērkšķiem, lika to Jēzum galvā un niedri Viņa labajā rokā.
Un tie, Viņa priekšā ceļos mezdamies, ņirgājās, sacī­dami: “Esi sveicināts, Jūdu ķēniņ!” (sal. Mt 27, 29)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

4. noslēpums

Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu
Jēzus, nesdams savu krustu, gāja uz to vietu, kas saucās Galvaskausa vieta, bet ebrejiski – Golgāta. (sal. Jņ 19, 17)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

5. noslēpums

Jēzus ciešanas un nāve pie krusta
Nonākuši vietā, kas saucās Kalvārija jeb Golgāta, tie tur sita Jēzu krustā un tāpat divus slepkavas – vienu pa labi, otru pa kreisi no Viņa. Bija ap sesto stundu, un tumsa iestājās līdz pat devītajai stundai. Saule aptumšojās, un priekškars svētnīcā pār­plīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī: “Tēvs, Tavās rokās Es atdodu savu garu!” Un, to teikdams, Viņš izdvesa garu. (sal.?Lk?23,?33.44-46)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

Es ticu…

Lūgšana katras Rožukroņa daļas noslēgumā

(Novennas pirmajās 27 dienās – lūgums)

Atceries, ak, žēlsirdīgā Rožukroņa Jaunava no Pompejas – vēl nekad nav dzirdēts, ka būtu bijis kāds no taviem godinātājiem, kas, lūdzot Rožukroni, būtu piesaucis tavu palīdzību, bet tu viņu būtu atstājusi. Nenicini arī manu lūgumu, Mūžīgā Vārda Māte, bet svētā Rožukroņa lūgšanas dēļ un tās labvēlības dēļ, ko tu paud savai svētnīcai Pompejā, uzklausi mani žēlīgi! Amen.

(Nākamajās 27 dienās – pateicība)

Ko gan es tev varu dot, mīlestības pilnā Karaliene? Visu savu dzīvi es veltu tev! Cik man pietiks spēka, izplatīšu tavu slavu, svētā Rožukroņa Jaunava no Pompejas, jo, piesaucot tavu palīdzību, es piedzīvoju Dieva žēlastību. Visur es stāstīšu par žēlsirdību, kuru tu man ļāvi piedzīvot. Cik vien būs manos spēkos, es izplatīšu Rožukroņa lūgšanu. Visiem apliecināšu, cik tu pret mani esi bijusi labvēlīga, lai arī tādi necienīgi grēcinieki kā es steigtos pie tevis. Ja vien visa pasaule zinātu, ka tu esi tik laba un iežēlojies par cietējiem, it visi steigtos tavā patvērumā! Amen.

Svētā Rožukroņa Karaliene, lūdz Dievu par mums! (3 reizes)


Trešā daļa – Augstās godības

Kunga godības noslēpumi

Es turpinu šo Rožukroņa novennu tavam godam, svētā Rožukroņa Karaliene! (izsaka nodomu, kādā novennu lūdz)

1. noslēpums

Kristus augšāmcelšanās
Eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: “Ne­­bīs­tieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņa šeit nav, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā bija teicis!” (sal. Mt?28,?5-6)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

2. noslēpums

Kristus uzkāpšana Debesīs
Pēc sarunas ar mācekļiem Kungs Jēzus uzkāpa Debesīs, kur sēž pie Dieva labās rokas. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. (sal. Mk?16,?19-20)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

3. noslēpums

Svētā Gara atnākšana
Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur atradās Vissvētākā Jaunava Marija un apustuļi. Un parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās pār ikvienu no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti. (sal. Apd 2, 1-4)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

4. noslēpums

Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs
Vissvētākā Jaunava Marija, kura bija pasargāta tīra un kuru nebija skārusi pirmgrēka vaina, pēc šīszemes dzīves ar miesu un dvēseli tika uzņemta Debesu godībā…
Jēzus Māte, kas ar miesu un dvēseli tiek godināta Debesīs, ir attēls un aizsākums tam, kas būs Baznīca, kad tā sasniegs savu pilnību. Tāpēc virs zemes līdz Kunga dienas atnākšanai Jēzus Kristus Māte apgaismo svētceļotājas Dieva tautas ceļu, būdama drošas cerības un mierinājuma zīme. (Lumen gentium 59, 68)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

5. noslēpums

Jaunavas Marijas kronēšana Debesīs
Tad pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā – divpadsmit zvaigžņu kronis. (Atkl 12, 1)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir…

Es ticu…

Lūgšana katras Rožukroņa daļas noslēgumā

(Novennas pirmajās 27 dienās – lūgums)

Atceries, ak, žēlsirdīgā Rožukroņa Jaunava no Pompejas – vēl nekad nav dzirdēts, ka būtu bijis kāds no taviem godinātājiem, kas, lūdzot Rožukroni, būtu piesaucis tavu palīdzību, bet tu viņu būtu atstājusi. Nenicini arī manu lūgumu, Mūžīgā Vārda Māte, bet svētā Rožukroņa lūgšanas dēļ un tās labvēlības dēļ, ko tu paud savai svētnīcai Pompejā, uzklausi mani žēlīgi! Amen.

(Nākamajās 27 dienās – pateicība)

Ko gan es tev varu dot, mīlestības pilnā Karaliene? Visu savu dzīvi es veltu tev! Cik man pietiks spēka, izplatīšu tavu slavu, svētā Rožukroņa Jaunava no Pompejas, jo, piesaucot tavu palīdzību, es piedzīvoju Dieva žēlastību. Visur es stāstīšu par žēlsirdību, kuru tu man ļāvi piedzīvot. Cik vien būs manos spēkos, es izplatīšu Rožukroņa lūgšanu. Visiem apliecināšu, cik tu pret mani esi bijusi labvēlīga, lai arī tādi necienīgi grēcinieki kā es steigtos pie tevis. Ja vien visa pasaule zinātu, ka tu esi tik laba un iežēlojies par cietējiem, it visi steigtos tavā patvērumā! Amen.

Svētā Rožukroņa Karaliene, lūdz Dievu par mums! (3 reizes)

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.
Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!
Lūgsimies!
Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Atgriezties uz sadaļu “Litānijas un novennas” 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti