I NEDĒĻAS CETURTDIENA LAUDES

 

Ant. Nāciet, zemu nolieksimies Kunga priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs! 

HIMNA 

Dievs, gaismas devējs varenais, 

kad tumša nakts ir beigusies, 

Tu dāvā dienas gaišumu, 

ļauj skatīt dabas skaistumu. 

 

Tu esi avots vienīgais, 

kas īsto gaismu izstaro. 

Tās starus sajūt cilvēki 

ik brīdi savās dvēselēs. 

 

Pie Tevis ejam ticībā, 

lai, Tavu vārdu piesaucot, 

mēs žēlastībā dzīvotu 

un svētlaimību mantotu. 

 

Tu labos darbos stiprini 

un grūtā brīdī palīdzi: 

kas pakritis, tas pacelts tiek, 

un vājam spēks top atjaunots. 

 

Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums, 

un līdz ar Tevi – Dēls vienmēr. 

Jūs vieno Gars. Šis noslēpums 

lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Mosties, arfa un cītara, es rītausmu modināšu. 

 

Psalms 57 (56) 

2 Apžēlojies par mani, Dievs, apžēlojies par mani,* jo pie Tevis meklē glābiņu mana dvēsele; 

es patveršos Tavu spārnu ēnā,* kamēr garām paies nelaimes. 

3 Es piesaukšu Visaugsto Dievu,* Dievu, kas man labu ir darījis. 

4 Viņš sūtīs no debesīm palīdzību un mani izglābs, 

kaunā Viņš atstās tos, kas mani nicina.* Dievs sūtīs savu žēlastību un savu uzticību. 

5 Mana dvēsele dzīvo starp lauvām,* kuri aprij cilvēku bērnus. 

Viņu zobi – tie ir šķēpi un bultas,* un viņu mēle – ass zobens. 

6 Dievs, pacelies pāri debesīm!* Pāri visai zemei lai ir Tava godība! 

7 Viņi izlika tīklu manām kājām,* un nomākta ir mana dvēsele; 

viņi izraka bedri man priekšā,* bet paši iekrita tajā. 

8 Dievs, mana sirds ir droša, 

droša ir mana sirds:* es dziedāšu un spēlēšu. 

9 Mosties, mana godība,  

mosties, arfa un cītara:* es modināšu rīta ausmu. 

10 Kungs, es slavēšu Tevi starp tautām* un ļaužu vidū Tev spēlēšu, 

11 jo Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm,* un līdz mākoņiem – Tava patiesība. 

12 Dievs, pacelies pāri debesīm!* pāri visai zemei lai ir Tava godība! 

Ant. Mosties, arfa un cītara, es rītausmu modināšu. 

2. ant. Tā saka Kungs: Savu tautu es piepildīšu ar saviem labumiem. 

 

Dziedājums Jer 31, 10–14 

10 Klausieties, tautas, Kunga vārdus,* sludiniet tālajās salās un sakiet: 

“Tas, kurš Izraēli izklīdināja, to pulcinās kopā* un to sargās, kā gans sargā savu ganāmpulku.” 

11 Jo Kungs atbrīvos Jēkabu* un viņu izglābs no stiprākā rokas. 

12 Un viņi nāks un priecīgi sauks Siona kalnā,* un saplūdīs pie Kunga labumiem, 

pie labības, vīna un eļļas,* pie jauniem jēriem un vērsēniem, 

un viņi paši būs kā auglīgs dārzs,* un tie vairs necietīs nekāda trūkuma. 

13 Tad jaunava līksmosies dejā,* jaunekļi priecāsies kopā ar sirmgalvjiem. 

Un es viņu asaras pārvērtīšu priekā* un viņus mierināšu un ielīksmošu pēc viņu skumjām. 

14 Es paēdināšu priesteru sirdis ar tauku barību* un savu tautu es piepildīšu ar saviem labumiem. 

 

Ant. Tā saka Kungs: Savu tautu es piepildīšu ar saviem labumiem. 

3. ant. Dižs ir Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā. 

 

Psalms 48 (47) 

2 Liels ir Kungs un augsti teicams* mūsu Dieva pilsētā. 

3 Viņa svētais kalns, krāšņā virsotne,* ir iepriecinājums visai zemei. 

Sionas kalns, ziemeļu puse,* ir lielā ķēniņa pilsēta. 

4 Dievs tās pilīs* ir kļuvis pazīstams kā aizstāvis. 

5 Jo, lūk, ķēniņi bija sapulcējušies kopā* un uzbruka reizē. 

6 Bet tiklīdz ieraudzīja, viņi apjuka,* satrūkās un bēga. 

7 Tur viņus pārņēma baiļu trīsas* tāpat kā sievieti dzemdību sāpēs. 

8 Tāpat kā vējš no austrumiem,* kas sadragā Tarsas kuģus. 

9 Ko bijām dzirdējuši, to arī redzējām 

debespulku Kunga – mūsu Dieva pilsētā:* Dievs to ir nostiprinājis uz mūžiem. 

10 Dievs, mēs domājam par Tavu žēlsirdību* Tavas svētnīcas vidū. 

11 Kā Tavs vārds, Dievs, tā arī Tava slava 

sniedzas līdz pat zemes robežām.* Tava labā roka ir taisnības pilna. 

12 Sionas kalns lai priecājas! 

Lai līksmojas Jūdas meitas* par Taviem spriedumiem. 

13 Apejiet Sionai apkārt un to apskatiet,* saskaitiet tās torņus! 

14 Aplūkojiet tās varenos mūrus, 

pārstaigājiet tās cietokšņus,* lai tad stāstītu nākamām paaudzēm, 

15 ka šis Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem.* Viņš vienmēr mūs vadīs. 

 

Ant. Dižs ir Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā. 

 

LASĪJUMS Is 66, 1–2 

Tā saka Kungs: “Debesis ir mans tronis, un zeme ir manu kāju pamesls. Kur gan būtu tāds nams, ko jūs man varētu celt,

un kur būtu tāda vieta, kas man derētu par atpūtas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi mana roka un tā ir cēlies viss, 

kas pasaulē pastāv,” – saka Kungs. “Bet es uzlūkoju nabagu un to, kam sagrauzts gars un kas manu vārdu bīstas.” 

 

ATBILDE 

R. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! No visas… 

V. Es ievērošu nolikumus Tavus.* Kungs, uzklausi mani! Gods lai ir Tēvam… No visas… 

 

Benedictus ant. Kalposim Kungam svētumā, un Viņš mūs atbrīvos no mūsu ienaidniekiem. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Pateiksimies Kristum, kas dod mums šīs dienas gaismu, un piesauksim Viņu: 

Svētī mūs, Kungs, un svētdari mūs! 

Tu upurēji sevi par mūsu grēkiem, – pieņem mūsu šodienas darbus. 

Tu iepriecini mūsu acis ar jaunās dienas gaismu, – liec, lai gaisma uzaust arī mūsu sirdīs. 

Palīdzi mums šodien būt pacietīgiem pret visiem, – lai mēs spētu būt Tavi sekotāji. 

Kungs, rīta agrumā dari mums zināmu Tavu žēlsirdību. – Lai prieks, kas nāk no Tevis, ir mūsu spēks šai dienā. 

 

Tēvs mūsu… 

Visvarenais mūžīgais Dievs, vakarā, rītā un dienas vidū mēs pazemīgi lūdzam Tavu dievišķo varenību, lai Tu, padzinis grēka

tumsību no mūsu sirdīm, aizvestu mūs pie patiesās gaismas, kas ir Jēzus Kristus. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā,

Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti