I NEDĒĻAS TREŠDIENA LAUDES

 

Ant. Pielūgsim Kungu, jo viņš mūs ir radījis!

HIMNA

Es ticu Dieva aizgādībai,

ka visu vada Tēva skats.

Viss padots Viņa svētai gribai,

un nejaušs nenokrīt ne mats.

Es žēlastību nezaudēšu,

ja Dieva gribu pildīt spēšu.

 

Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā

man grūts ir ceļš, bet esmu drošs,

Tu mani vadi savā gaismā,

par to  Tev  pateicība,  gods.

Es mierīgs nesu krustu grūtu,

jo Tavu aizgādību jūtu.

 

Es ticu, ka Tu esi klātu

it visos dzīves brītiņos.

Uz Tevi priekā ceļu skatu

un bēdās Tev es atdodos.

Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi,

kas garam nemirstību devi.

 

PSALMODIJS

1.ant. Dievs, Tavā gaismā skatīsim gaismu.

 

Psalms 36 (35)

2 Noziedzība runā bezdievim sirds dziļumos,* nav bijības pret Dievu viņa acu priekšā,

3 jo savās acīs viņš pārlieku sev glaimo,* lai neatrastu savu vainu un to neienīstu.

4 Viņa mutes vārdi ir noziedzība un  * Viņš mitējas būt prātīgs, lai tik nedarītu labu.

5 Savā guļvietā viņš nelietību izdomā.*

Viņš iet katru ceļu, kas nav labs, un neienīst ļaunumu.

6 Kungs, Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm,* un līdz pat mākoņiem – Tava patiesība.

7 Tava taisnība ir kā Dieva kalni,

8 Cik dārga, Dievs, ir Tava žēlsirdība!* Cilvēku bērni patversies Tavu spārnu ēnā,

9 no Tava nama bagātībām viņi ēdīs līdz sātam,*

un no Tavas līksmības strauta Tu viņus  dzirdināsi,

10 jo pie Tevis ir dzīvības avots,*

un Tavā gaismā mēs skatīsim gaismu.

11 Sniedz savu žēlastību tiem, kas Tevi pazīst,* un savu taisnību – tiem, kam skaidra sirds!

12 Lai lepna kāja mani nesamin*

un grēcinieka roka lai neaizskar mani!

13 Lūk, sabruka tie, kas netaisnību dara,*

viņi tika nogāzti un nespēja  piecelties.

 

Ant. Dievs, Tavā gaismā skatīsim gaismu.

2.ant. Kungs, Tu esi dižens un augsti godājams savā varenībā.

 

Dziedājums Judt 16, 1–2a. 13–15

1 Sāciet dziesmu manam Dievam uz timpāniem,* skandiniet Kungam uz cimbalām,

skaņi dziediet Viņam slavas dziesmu,* cildiniet un daudziniet Viņa vārdu.

2 Tāpēc, ka Kungs ir Dievs, kas izbeidz karusViņš ceļ nometni savas tautas vidū*

un izraus mani no vajātāju  rokas.

13 Es dziedāšu manam Dievam jaunu dziesmu,Kungs, Tu esi dižens un godājams,*

spēkā apbrīnojams un nepārspējams.

14 Tev kalpos visa Tava radība,* jo Tu teici un tā notika,

Tu sūtīji savu garu, un tas uzcēla,*

un nav neviena, kas stātos pretī Tavai balsij.

15 Kalni ar ūdeņi no pamatiem izkustēsies,* un klintis kusīs kā vasks Tavā priekšā.

Bet tiem, kas Tevis bīstas,* tiem Tu esi žēlīgs.

 

Ant.       Kungs, Tu esi dižens un augsti godājams savā varenībā.

3.ant. Gaviļpilnām balsīm gavilējiet Kungam.

 

Psalms 47 (46)

2 Plaukšķiniet rokām, visas tautas,* gaviļpilnām balsīm gavilējiet Kungam,

3 jo Kungs, Visaugstais, ir bijājams,* dižs visas zemes

4 Viņš pakļauj tautas mūsu varai,* tautības – mums zem kājām,

5 Viņš izvēlas mums mantojumu,* sava mīļotā Jēkaba diženumu.

6 Dievs dodas augšup, prieka saucienu pavadīts,* taurēm skanot, Kungs augšup

7 Dziediet Dievam, dziediet!* Dziediet mūsu karalim, dziediet!–

8 jo Dievs ir visas zemes Valdītājs.* Apceres psalmu dziediet!

9 Dievs valda pār tautām,* Dievs sēž savā svētajā tronī.

10 Sapulcējas tautu vadoņi,* Abrahama Dieva tauta:

Kungam padoti ir zemes varenie.* Viņš cildināms augsti jo augsti.

 

Ant. Gaviļpilnām balsīm gavilējiet Kungam.

 

LASĪJUMS Tob 4, 14c–15a. 16ab. 19

Esi uzmanīgs, dēls, visos savos darbos un uzvedies kā labi audzināts visos savos ceļos.

Ko tu pats nīsti, to nedari nevie- nam.

Dod no savasmaizes izsalkušajiem un no sava apģērba – kailajiem. No savas pārpilnības dod žēlsirdības dāvanas.

Ik brīdi slavē Kungu Dievu un no Viņa izlūdzies, ka tavos ceļos tev labi veiktos un visas tavas tekas un nodomi labi sekmētos.

 

ATBILDE

R. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. Dievs…

V. Dāvā man dzīvību savās takās.* Pēc derības piesacījumiem Taviem. Gods lai ir Tēvam… Dievs…

 

Benedictus ant. Kungs, parādi mums žēlsirdību un atceries savu svēto derību.

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI

Pateiksimies Kristum un vienmēr slavēsim Viņu, jo Viņš atzīst par brāļiem tos, ko svētdara.

Tāpēc pazemīgi lūgsim viņu:

Kungs, svētdari savus brāļus!

Dari, lai Tavas augšāmcelšanās godam mēs šīs dienas sākumu tīrām sirdīm veltītu Tev

– un darītu visu dienu Tev patīkamu ar svētdares

Kā savas mīlestības zīmi Tu dāvā mūsu pestīšanai un priekam šo jauno dienu,

– dari ikdienas mūs jaunus Tavam

Māci mūs šodien pazīt Tavu klātbūtni visos cilvēkos,

– un sevišķi atpazīt Tevi noskumušajos un

Dod mums žēlastību šodien sadzīvot mierā ar visiem

– un nevienam neatmaksāt ļaunu ar ļaunu.

 

Tēvs mūsu…

Uzklausi mūs, Dievs, mūsu Pestītāj, un dari mūs par gaismas piekritējiem un patiesības strādniekiem, lai mēs, kas esam

Tevis dzemdināti kā gaismas bērni, spētu būt par Taviem apliecinātājiem cilvēku priekšā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu,

kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti