I NEDĒĻAS SVĒTDIENA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 

Ar Ievadpsalmu sākas ikvienas dienas lūgšanas. 

 

V. Kungs, atdari manas lūpas. 

R. Un mana mute teiks Tavu slavu. 

Ant. Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku, līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju, alleluja! 

 

Ps 95 (94) 

(Antifona) 

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,* līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju. 

2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā* un gavilēsim viņam dziesmās. 

(Atkārto antifonu) 

3 Jo Dievs ir augsts Kungs* un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem, 

4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā* un kalnu virsotnes ir viņa varā, 

5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,* un sauszeme ir viņa roku darbs. 

(Atkārto antifonu) 

6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,* locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā, 

7 jo viņš ir mūsu Dievs,* bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis. 

(Atkārto antifonu) 

8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi: “Nenocietiniet savas sirdis* 

9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,† 

kur mani kārdināja jūsu tēvi:* viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus. 

(Atkārto antifonu) 

10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, 

un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.* Viņi nepazina manus ceļus; 

11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:* Viņi neieies manā mierā.” 

(Atkārto antifonu) 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen 

(Atkārto antifonu) 

 

HIMNA 

Tikko rītā mostas ausma, 

zeme, jūra, saule, gaisma 

un ikkatra dzīva būtne 

pateicību Dievam sūta. 

 

Kā lai cilvēks, kas no Tevis 

tik daudz mantojis priekš sevis, 

neredz Tavas žēlastības, 

dāvātas aiz mīlestības. 

 

Rītā acis vaļā verot, 

lūdzam Dievu, darbā ejot. 

Pirmās domas Kungam sūtam, 

Viņa palīdzību jūtam. 

 

Daudzus nāve aicināja, 

kas pie miera vakar gāja. 

Mēs vēl līksmi varam mosties, 

dienas gaitās visi doties. 

 

Dieva gribu pildīt steigsim, 

Viņu pielūgsim un teiksim: 

“Svētī mūs un mūsu mājas, 

lai mums dzīvē labi klājas.” 

 

PSALMODIJS 

1. ant. No agra rīta lūkojos pēc Tevis, Dievs, lai ieraudzītu Tavu spēku un godību, alleluja. 

 

Psalms 63 (62), 2–9 

2 Dievs! Tu esi mans Dievs.* No agra rīta lūkojos pēc Tevis. 

Pēc Tevis slāpst mana dvēsele, 

pēc Tevis ilgojas mana miesa* kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens. 

3 Svētnīcā esmu tā raudzījies Tevī,* lai ieraudzītu Tavu spēku un godību. 

4 Tavu slavu teiks manas lūpas,* jo Tava žēlastība labāka par dzīvību. 

5 Visu mūžu es Tevi tā slavināšu.* Tavā vārdā augšup celšu rokas. 

6 Kā bagātīgā mielastā mana dvēsele pildās līdz sātam,* un mute slavē Tevi gaviļu pilnām lūpām, 

7 kad Tevi atminos guļas vietā,* Tevi apceru, sardzēm mainoties naktī, 

8 jo Tu esi man palīgs,* un Tavu spārnu ēnā varu gavilēt. 

9 Mana dvēsele Tev piekļaujas.* Tava labā roka atbalsta mani. 

 

Ant. No agra rīta lūkojos pēc Tevis, Dievs, lai ieraudzītu Tavu spēku un godību, alleluja. 

2. ant. Krāsns vidū visi trīs vienā mutē dziedāja un sauca: Lai ir slavēts Dievs, alleluja. 

 

Dziedājums Dan 3,57–88.56 

57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,* slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem. 

58 Teiciet Kungu, debesīs,* 59 teiciet Kungu, Kunga eņģeļi. 

60 Teiciet Kungu, visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,* 61 teiciet Kungu, visi spēki. 

62 Teiciet Kungu, saule un mēness,* 63 teiciet Kungu, debesu zvaigznes. 

64 Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,* 65 teiciet Kungu, visi vēji. 

66 Teiciet Kungu, uguns un karstums,* 67 teiciet Kungu, aukstums un tveice. 

68 Teiciet Kungu, rasa un sarma,* 69 teiciet Kungu, sals un aukstums. 

70 Teiciet Kungu, ledus un sniegi,* 71 Teiciet Kungu, nakts un diena. 

72 Teiciet Kungu, gaisma un tumsa,* 73 teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi. 

74 Lai Kungu teic zeme,* lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem. 

75 Teiciet Kungu, kalni un pauguri,* 76 teiciet Kungu, visi zemes augi. 

77 Teiciet Kungu, jūras un upes, * 78 Teiciet Kungu, avoti. 

79 Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,* 80 teiciet Kungu, visi debess putni. 

81 Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*

82 teiciet Kungu, cilvēku dēli. 

83 Teic Kungu, Dieva tauta,* slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem. 

84 Teiciet Kungu, Kunga priesteri,* 85 teiciet Kungu, Kunga kalpi. 

86 Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,* 87 teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie. 

88 Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;* slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem. 

Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,* slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem. 

56 Esi slavēts debesu plašumā* un teicams, un godājams uz mūžiem. 

Šī dziedājuma beigās nedzied Gods lai ir Tēvam. 

 

Ant. Krāsns vidū visi trīs vienā mutē dziedāja un sauca: Lai ir slavēts Dievs, alleluja. 

3. ant. Par savu karali lai gavilē Sionas dēli, alleluja. 

 

Psalms 149 

1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,* lai viņam slava svēto sapulcē! 

2 Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,* Sionas dēli lai gavilē par savu Karali. 

3 Lai dejodami slavē viņa vārdu,* lai viņam spēlē un bungām un cītaras. 

4 Jo Kungam patīk viņa tauta,* pazemīgos viņš vainago ar uzvaru. 

5 Lai svētie priecājas godībā,* lai līksmojas savās atpūtas vietās. 

6 Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām* un abpusēji griezīgi zobeni viņu rokās, 

7 lai nestu pagāniem atmaksu* un pārmācību – tautām, 

8 lai viņu karaļus iekaltu važās* un dzelzs ķēdēs – viņu dižciltīgos, 

9 lai viņiem izpildītu rakstīto spriedumu:* šis gods ir visiem viņa svētajiem. 

 

Ant. Par savu karali lai gavilē Sionas dēli, alleluja. 

 

LASĪJUMS Atkl 7, 10. 12 

Pestīšana mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram. Gods un slava, un gudrība, un pateicība, un cieņa, un spēks un varenība mūsu

Dievam mūžu mūžos. Amen. 

 

ATBILDE 

R. Kristu, dzīvā Dieva Dēls,* apžēlojies par mums. Kristu… 

V. Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas.* Apžēlojies par mums. Gods lai ir Tēvam… Kristu… 

 

Pēc tam lūdzas sekojošo Evaņģēlija dziedājumu ar atbilstošo antifonu. 

 

Benedictus ant. Jūs esat pasaules gaisma. Tā jūsu gaisma lai spīd ļaužu priekšā, ka viņi redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu Tēvu,

kas ir debesīs. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Slavēsim Kungu Jēzu Kristu, mūsu dienu un sauli, kas apgaismo ikvienu cilvēku, un nepazīst rieta, saucot: 

Tu, Kungs, esi mūsu dzīvība un mūsu pestīšana! 

Debesu plašuma Radītāj, mēs ar pateicību pieņemam no Tavas labvēlības šīs dienas sākumu

– un pieminam Tavu augšāmcelšanos. 

Tavs labais Gars lai mūs šodien māca izpildīt to, kas Tev patīk,

– un Tava Gudrība lai mūs vienmēr pavada. 

Dod mums žēlastību ar lielu prieku piedalīties ticīgo svētdienas sapulcē

– pie Tava Vārda un Miesas galda. 

Mēs no visas sirds Tev pateicamies

– par Taviem neskaitāmajiem labajiem darbiem. 

 

Tēvs mūsu… 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti