I NEDĒĻAS SVĒTDIENA VESPERES II

Svētdienas vakarā.
HIMNA 

Vislabais gaismas Radītāj, 

Tu gaismas devējs mūžīgais, 

ar Savu spēku pasauli 

no nīcības Tu izsauci. 

 

Tu rītu līdz ar vakaru 

par dienu dari pilnīgu; 

kad grēka tumsība mums draud, 

jel klausi, sirds ko lūdz un raud. 

 

Mūs ļaunus, smagus dara grēks, 

bet augšup lai mūs ceļ Tavs spēks, 

lai, domājot par Tevi, Dievs, 

mēs nedrīkstam vairs noziegties. 

 

Pie Tavām durvīm gaidām mēs, 

līdz debesis mums atvērsies: 

ļauj, sirds lai bēdas panest var, 

nāc, mūs no ļauna šķīstus dar’. 

 

Jel palīdz’ mums, Tēvs žēlīgais, 

un Tu, Dēls, Tēvam līdzīgais, 

un Svēts Gars, Iepriecinātājs, 

ar Tēvu, Dēlu Valdītājs. Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas, un valdīs mūžīgi, alleluja. 

 

Psalms 110 (109),1–5. 7 

1 Sacīja Kungs manam Kungam:* “Sēdies man pie labās rokas, 

kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus* par tavu kāju pameslu.” 

2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:* “Valdi savu ienaidnieku vidū! 

3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;* svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu.” 

4 Kungs zvērēja un nenožēlos:* “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.” 

5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,* satrieks karaļus savu dusmu dienā. 

7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa, tāpēc arī pacels galvu. 

 

Ant. Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas, un valdīs mūžīgi, alleluja. 

2. ant. Kunga vaiga priekšā sakustējās zeme, alleluja. 

 

Psalms 114 (113A) 

1 Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,* Jēkaba nams – no svešās tautas, 

2 Jūda kļuva par viņa svētnīcu,* Izraēlis – par viņa valstību. 

3 Jūra redzēja un bēga,* Jordāna pagriezās atpakaļ; 

4 kalni lēkāja kā auni* un pakalni – kā jēri. 

5 Kas tev lēcies, jūra, ka tu bēgi,* Jordāna, – ka griezies atpakaļ, 

6 kalni, – ka jūs spriņģojāt kā auni,* pakalni, – kā kazlēni? 

7 Trīsi, zeme, Kunga vaiga priekšā,* Jēkaba Dieva vaiga priekšā; 

8 klinti viņš pārvērš par ūdenskrātni,* par ūdens avotu – akmens radzi. 

 

Ant. Kunga vaiga priekšā sakustējās zeme, alleluja. 

3. ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja. 

 

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta.

Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās. 

 

Dziedājums sal. Atkl 19, 1–2. 5–7 

Alleluja! 

1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,* 

(R. Alleluja!) 

2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas. 

R. Alleluja (alleluja)! 

Alleluja! 

5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,* 

(R. Alleluja!) 

un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli! 

R. Alleluja (alleluja)! 

Alleluja! 

6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.* 

(R. Alleluja!) 

7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu, 

R. Alleluja (alleluja)! 

Alleluja! 

jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts* 

(R. Alleluja!) 

un Viņa Līgava ir sagatavojusies. 

R. Alleluja (alleluja)! 

Ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja. 

 

LASĪJUMS 2 Kor 1, 3–4 

Lai slavēts ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visa iepriecinājuma Dievs, kas mierina mūs visās mūsu bēdās,

lai arī mēs paši varētu iepriecināt tos, kas cieš visādas spaidus, ar mierinājumu, ar ko mūs pašus mierina Dievs. 

 

ATBILDE 

R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā. Esi… 

V. Un teicams, un godājams uz mūžiem.* Debesu plašumā. Gods lai ir Tēvam… Esi… 

 

Magnificat ant. Lai jūsu gaisma spīd kā svece, ko liek svečturī, lai tā spīdētu visiem, kas ir mājā. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Pielūdzot Kungu Jēzu Kristu, kas ir mūsu galva, bet mēs Viņa locekļi, ar gavilēm sauksim:

Kungs, lai atnāk Tava valstība! 

Mūsu Pestītāj, veido savu Baznīcu par arvien dzīvāku cilvēces vienotības sakramentu

– un par arvien iedarbīgāku pestīšanas noslēpumu visām tautām. 

Esi vienmēr ar mūsu pāvestu un visu bīskapu kolēģiju,

– dāvā viņiem bagātīgi vienotību, mīlestību un mieru. 

Dari, lai kristieši arvien ciešāk vienotos ap Tevi kā dievišķo galvu

– un ar savu dzīvi sniegtu liecību par Tavu valstību. 

Dāvā pasaulei mieru,

– lai visur uzplaukst drošība un miers. 

Dod mirušajiem pēdējās augšāmcelšanās godību,

– un dari arī mūs par viņu svētlaimes līdzdalībniekiem. 

 

Tēvs mūsu… 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti