Prezentēts pāvesta vēstījums 44. Pasaules sociālo komunikāciju dienai

24. janvārī, žurnālistu debesīgā aizbildņa, svētā Franciska no Sales dienā prezentēts pāvesta vēstījums 44. Pasaules sociālo komunikāciju dienai. Baznīca to atzīmēs 16. maijā. Komunikāciju dienas temats ir „Priesteris un pastorālā kalpošana digitālajā pasaulē: jaunie mediji kalpošanā Vārdam.” Pāvests paskaidro, ka šis temats izvēlēts sakarā ar Priesterībai veltīto gadu. Uzmanības lokā ir nozīmīga pastorālā joma, kurā priesteri var atklāt jaunas iespējas, lai efektīvāk veiktu savu kalpojumu un sludinātu Dieva Vārdu. Baznīcas kopienas vienmēr ir izmantojušas jaunos medijus, lai stiprinātu saziņu ar sabiedrību un nodotos plašākam dialogam ar to.
Pāvests atgādina, ka visu priesteru pirmais pienākums ir Iemiesotā Dieva Vārda, Jēzus Kristus sludināšana. Baznīca ir tās kopības zīme, ko Dievs vēlas nostiprināt ar visiem cilvēkiem. Katrs priesteris ir aicināts celt šo kopienu Kristū un ar Kristu. Lai mūsdienu mainīgajā kultūrā adekvāti atbildētu uz šo aicinājumu, ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas. Šai sakarā pāvests atgādina svētā Pāvila izsaucienu: „Bēdas man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!” (1 Kor 9:16). Priesteri atrodas uz jaunas ēras sliekšņa: tā kā jaunās tehnoloģijas pārvar aizvien lielākus attālumus un rada aizvien dziļākas attiecību formas, priesteri ir aicināti atbildēt, izmantojot medijus savā kalpojumā Vārdam.

Pāvests raksta, ka multimediju saziņas izplatība un to bagātais opciju piedāvājums var likt iedomāties, ka pietiek tikai ar klātbūtni Internet tīklā vien. Tomēr, priesteriem ir jābūt klātesošiem digitālo komunikāciju pasaulē kā uzticīgiem Evaņģēlija lieciniekiem. Viņi ir aicināti sludināt Evaņģēliju, izmantojot jaunākos audiovizuālos resursus (attēlus, video, blogus, utt.), kas līdzās tradicionālajiem līdzekļiem, var pavērt plašākus dialoga, evaņģelizācijas un katehēzes apvāršņus. Izmantojot jaunās komunikāciju tehnoloģijas, priesteri var ievadīt mūsdienu laikmeta cilvēkus Baznīcas dzīvē un palīdzēt tiem atklāt Kristus vaigu.

Pāvests pievēršas arī jautājumam par priesteru sagatavošanu izmantot medijus. Viņš raksta, ka tas ir jādara jau formācijas laikā. Svētais tēvs vienlaikus uzsver, ka priesteriem tomēr, ir jābūt vairāk ievērojamiem nevis ar komunikatīvo izveicību, bet gan ar viņu priesterisko sirdi, ar viņu tuvību Kristum. Digitālajā pasaulē par Dieva mīlestību uz visiem cilvēkiem ir jāliecina nevis teorijā, bet praksē. „Tāpēc mums ar savu pastorālo klātbūtni šai pasaulē, ir jārāda saviem laikabiedriem, jo īpaši tiem daudzajiem cilvēkiem, kas pieredz šaubas un nedrošību, ka Dievs mums ir tuvu, ka Kristū mēs piederam cits citam,” raksta Benedikts XVI. Viņš uzsver, ka īpaša atbildība gulstas uz konsekrētajiem vīriešiem un sievietēm, kas strādā medijos. Viņi ir aicināti atvērt durvis pretim jaunām tikšanās formām, saglabājot cilvēciskās mijiedarbības kvalitāti un izrādot rūpes par cilvēkiem un viņu īstajām garīgajām vajadzībām. Tādējādi viņi var palīdzēt digitālās ēras vīriešiem un sievietēm izjust Kunga klātbūtni, dzīvot cerībā un pietuvināt Dieva Vārdu, kas dāvā pestīšanu un stiprina integrālu attīstību. Tādējādi Vārds var pārvarēt tās daudzās krustceles, ko rada dažādu „lielceļu” krustojumi, kuri veido kibernētisko telpu, un parādīt, ka Dievam pienākas sava vieta katrā laikmetā.

Pāvests raksta, ka pateicoties jaunajiem komunikācijas līdzekļiem, Kungs var iziet mūsu pilsētu ielās un apstāties mūsu māju un siržu priekšā, lai vēlreiz teiktu: „Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds manu balsi dzirdēs un durvis man atvērs, es ieiešu pie viņa un mielošos kopā ar viņu un viņš kopā ar mani.” (Atkl 3,20).

Svētais tēvs atgādina, ka jau iepriekšējā gada vēstījumā Sociālo komunikāciju dienai viņš ir rosinājis žurnālistus un citus saziņas līdzekļos strādājošos veicināt tādu kultūru, kurā tiktu respektēta katra cilvēka cieņa un vērtība. Šogad Benedikts XVI uzsver, ka tas ir viens no veidiem, kādā Baznīcai ir jāpraktizē „kultūras diakonija” mūsdienu „digitālajā kontinentā”. Pāvests norāda, ka pirmais evaņģelizācijas solis ir palīdzēt tiem, kas meklē. Digitālo komunikāciju pasaule satuvina ne vien ar citu kultūru un reliģiju piekritējiem, bet arī ar neticīgajiem. Ir nepieciešama dziļa izpratne attiecībā pret tiem, kas netic, kas ir nocietinājuši savas sirdis, taču slāpst pēc patiesības. Pāvests rosina uzlūkot web telpu kā lūgšanas namu visām tautām (sal. Is 56,7), kā Jeruzalemes tempļa pagānu vietu tiem, kas Dievu vēl nepazīst.

Benedikts XVI atzīst, ka jauno tehnoloģiju attīstība ir liels resurss visai cilvēcei kopumā un katram indivīdam atsevišķi. Tas var rosināt tikšanos un dialogu. Šis resurss nozīmē arī lielu iespēju ticīgajiem. Īpaši plašas iespējas jaunie mediji paver priesteriem. Tie rosina iemiesot Baznīcas misijas universālo raksturu, tuvināt sev cilvēkus un veidot patiesu draudzību, liecinot par jauno dzīvi, ko dod mūžīgā Dieva Dēla Jēzus Evaņģēlijs. Tai pašā laikā pāvests priesteriem liek atcerēties, ka viņu kalpošanas auglība nāk no Kristus, ko viņi satiek lūgšanā, par kuru liecina ar savu dzīvi, kuru mīl un celebrē sakramentos, jo īpaši Svētajā Euharistijā un Grēksūdzē.

Vēstījumu Pasaules sociālo komunikāciju dienai Benedikts XVI noslēdz ar šādu, Priesterības gadā izteiktu pamudinājumu: „Mani dārgie brāļi priesteri, es atkārtoti jūs aicinu saprātīgi izmantot vienreizējās iespējas, ko sniedz mūsdienu komunikācijas. Lai Kungs jūs visus dara par dedzīgiem Evaņģēlija vēstnešiem jaunajā „agorā”, ko paver pašreizējie mediji.” Pāvests novēl priesterus Jaunavas Marijas un svētā Arsas prāvesta aizbildniecībai, un dod tiem savu apustulisko svētību.

I. Šteinerte/VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti