Dzintars

Devīze: “Deo et Patriae” – Dievam un Tēvijai

DIBINĀŠANA
Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības “Dzintars” būtību izsaka tās devīze “Deo et Patriae”. Tās biedru aicinājums ir savā ikdienas dzīvē, darbā un ?imenē kalpot Dievam un Tēvijai.
LKSAA “Dzintars” dibināta 1947. gada 2. februārī Getingenā, Vācijā. Pirmie apvienības biedri bija katoļu studenti, kuri pēckara laikā tiecās iegūt izglītību, saglabāt un padziļināt savu kristīgo dzīvi un atbalstīt viens otru. 20. gadsimta 50. gadu vidū, pārceļoties uz jaunām mītnes zemēm, izveidojās “Dzintara” vienības Vācijā, ASV, Kanādā, Austrālijā u.c.
Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 1992. gada 18. augustā, Rīgā tika nodibināta LKSAA “Dzintars” Latvijas vienība. Šodien Latvijā darbojas vienības Rīgā, Rēzeknē, Liepājā un Daugavpilī.
AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS
“Dzintars” ir interna organizācija, kuras darbība ir vērsta uz tās biedru personības attīstību un pilnveidošanu. Dzintarietis ir aicināts realizēt sevi, savas intelektuālās iespējas, meklējot Dievu, dzīvojot Tēvzemē un kalpojot tai ar katru savu domu, vārdu un darbu.
SASTĀVS
LKSAA “Dzintars” var iestāties gan studenti, gan studentes, gan arī tie, kas jau ieguvuši akadēmisko izglītību. Organizācijas iekšējā struktūra sastāv no atsevišķām vienībām, kas tiek izveidotas lielākajos centros. Katras vienības vadībā ir prezidijs, kas tiek ievēlēts uz gadu. Visu apvienību vada prezidijs, ko ievēl pilntiesīgo biedru – krāsnešu – kongress uz diviem gadiem.
IESTĀŠANĀS
Iestāties “Dzintarā” var ikviens latviešu katoļu students, kas ir pabeidzis vienu semestri augstskolā un anketas aizpildīšanas brīdī turpina studijas, kā arī tie, kas studijas jau ir beiguši. Jaunietim (tā neatkarīgi no vecuma tiek saukts pilntiesīgā biedra kandidāts pārbaudes laikā) ir jābūt diviem galvotājiem no LKSAA “Dzintars” krāsnešu vidus. Katru pieteikuma anketu izskata un apstiprina atsevišķās vienības un visas “Dzintara” apvienības prezidiji, kā arī kapelāns. Ne ātrāk kā pēc viena gada jaunietis var kļūt par organizācijas pilntiesīgo biedru – komiltoni vai filistru.
DARBĪBA
Vienību raksturo centieni pilnveidot savu garīgo un intelektuālo dzīvi. Mūsu tradicionālās darbības formas ir konventi, kuru laikā lasām referātus, diskutējam, mācāmies uzklausīt dažādus viedokļus. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem pilnveidot savu prasmi uzstāties, diskutēt, vadīt sanāksmes.
Piedaloties rekolekcijās Adventa un Gavēņa laikā, mēs padziļinām savu garīgo dzīvi. Kopīga lūgšana un Dieva meklējumi ir viens no dzintariešu draudzības stūrakmeņiem un organizācijas “dzīvības avots”.
Viena no senākajām dzintariešu tradīcijām ir Studiju dienas. Tā aizsākās jau Vācijā kā svarīga akadēmiskās dzīves sastāvdaļa. Studiju dienās īpaša uzmanība tiek veltīta kādam aktuālam tematam, tajā iedziļinoties pēc iespējas pilnīgāk.
Mūsu lielākā vērtība ir kopīgā ticība, draudzība, iespēja satikties, dažādi saviesīgi pasākumi – kopīgi svinēti valsts un Baznīcas svētki, izbraukumi, kino, teātra, karnevāla apmeklējumi, u.tml., proti, viss ko spējam izdomāt un realizēt, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – visu Dievam un Tēvijai!
KANONISKAIS UN SOCIĀLAIS STATUSS
Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars” atrodas ciešā un nedalāmā vienībā ar Romas katoļu Baznīcu. “Dzintara” kapelānam ir liela autoritāte dažādos organizācijas dzīvē būtiskos jautājumos. Tomēr LKSAA “Dzintars” ir nevis reliģiska, bet gan sabiedriska organizācija, kura izvirzījusi mērķi caur savu biedru ikdienas pienākumiem un intelektuālo darbu iesakņot kristīgās idejas plašākā sabiedrībā, jo īpaši inteliģences vidū.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti