Garīgā semināra rektora vēstule

Augsti godājamie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni, dārgie brāļi un māsas Kristū!

Tuvojoties Baznīcas liturģiskā gada noslēgumam, šodien svinam Jēzus Kristus – Vispasaules Karaļa svētkus. Šie lielie svētki mums atgādina, ka Viņa Valstību nav iespējams ievietot šīs pasaules šaurajos rāmjos. “Mana valstība nav no šīs pasaules,” Pilāta jautāts, vai Viņš ir jūdu Ķēniņš, atbild Jēzus. Tā nav valstība pēc šīs pasaules kārtības un parauga, kurā cilvēks tiek vērtēts pēc sabiedriskā stāvokļa, ieņemamā amata, mantiskās situācijas vai jebkuras citas – lai arī kāda tā būtu – pārejošas vērtības, kas cilvēku dara lielu pasaules, bet ne Dieva priekšā. Pilāta priekšā Jēzus apliecina, ka, lai gan Viņa valstība nav no šīs pasaules, Kristus ir nācis, lai sludinātu šo valstību, lai liecinātu par patiesību, jo Viņa Valstība ir labākais risinājums arī laikā, kurā dzīvojam mēs.

Patiešām, Kristus savas dzīves laikā virs šīs zemes atklāja savu Vispasaules Karaļa varu gan pār fizisko, gan pār garīgo pasauli: savas aktīvās darbības laikā Viņš darīja neiedomājamas lietas – apklusināja vētru jūrā, kad mācekļi bija baiļu pārņemti; pārvērta ūdeni vīnā, kad kāzu namā tas bija iztrūkumā; pavairoja maizi, kad ļaudis tuksnešainā vietā bija novārguši; gāja pāri ūdeņiem, lai glābtu savus mācekļus; dziedināja slimos, kuriem bija zudušas jebkādas cerības uz situācijas uzlabošanos; augšāmcēla mirušos, lai atgrieztu cerību un dzīvesprieku sēru pārņemtajiem palicējiem; izdzina ļaunos garus, kuri gadiem ilgi bija nežēlīgi mocījuši savos valgos ievilinātos. Visbeidzot Jēzus iedibināja Svētās Mises upuri un deva saviem mācekļiem grēku atlaišanas varu, lai caur Svētajiem Sakramentiem Viņš savā Baznīcā būtu līdz pat pasaules beigām.

Jēzus Kristus nenoliedza, ka Viņam ir dota visa vara kā debesīs, tā arī virs zemes un ka pasaules beigās Viņš kā Karalis eņģeļu pavadībā nāks tiesāt visas paaudzes. Ne tā, kā pašu Jēzu tiesāja Pilāts, kurš balstījās uz jūdu Augstās padomes apsūdzību, kura ik pa laikam mēdza mainīties. Pilātam bija jāieņem konkrēta nostāja un jānosaka apsūdzība, kura galu galā tika uzrakstīta trijās valodās, liecinot par to, ka uz Krusta ir ticis piekalts Jēzus Nācarietis, Jūdu Ķēniņš.

Dievs ir Mīlestība, un šo Dieva Tēva bezgalīgo mīlestību pret katru cilvēku vispilnīgāk atklāj Kungs Jēzus Kristus, pacelts Krusta kokā:tik ļoti Dievs mūs ir mīlējis, ka atdeva savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, iemantotu mūžīgo dzīvi. Jēzus Kristus ciešanās Kalvārijas kalnā varam apzināties savu vērtību pie Dieva, jo tieši krustā saskatām visizteiksmīgāko un visskaistāko Dieva Dēla atbildi uz visiem mūsu jautājumiem. Tāpēc varam būt droši, ka pasaules beigās mēs tiksim tiesāti pēc mīlestības – pēc tā, cik lielā mērā katrs no mums būs dzīvojis saskaņā ar Evaņģēlija mācību, kuras galvenais kritērijs ir Dieva un tuvākā mīlestības bauslis.

Mums, Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra vadībai un audzēkņiem, šādas Dieva un tuvākmīlestības zīmes ir Jūsu, cienījamo brāļu priesterībā un visas ticīgās tautas, lūgšanas par aicinājumiem un citām semināra vajadzībām, kā arī Jūsu ziedojumi, par kuriem esam bezgala pateicīgi. Mēs ļoti labi apzināmies, ka, pateicoties Jūsu sirds dāsnumam un Dieva žēlastībām, Garīgais seminārs pilnībā spēj pildīt to lomu, kādu tam ir uzticējusi Māte Baznīca – priesterības kandidātu sagatavošanu.

Pateicoties Jūsu dāvātajām rudens veltēm, kas oktobra mēnesī piepildīja semināra pagrabus, esam nodrošināti ar dārzeņiem visai ziemai. Jūsu ziedojumi augusta pirmajā svētdienā ļāva mums līdz šim apmaksāt visus komunālos maksājumus, segt visus nepieciešamos izdevumus, kā arī nodrošināt mācību procesa uzsākšanu. Apvienojot Jūsu ziedojumus ar fonda “Bonifatiuswerk” dāvinājumu, tiek veikti remontdarbi bibliotēkas lasītavā un studentu atpūtas telpā, ko līdz Kristus Dzimšanas svētkiem ceram pabeigt. Liels paldies Jums par to!

Tikmēr sadarbībā ar Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI), kas nu jau trešo mācību gadu ir atraduši mājvietu Garīgā semināra vecajā korpusā, pirmo semestri esam uzsākuši jau izremontētās un labiekārtotās mācību telpās. Auditorijās ir nomainīti mācību galdi un krēsli, bet pasniedzēju vajadzībām ir pieejami datori un projektori, lai varētu nodrošināt nepieciešamo mācību procesa kvalitāti. Priecājamies par šo savstarpējo sadarbību, kas patiešām nes labus augļus ne tikai izglītības, bet arī garīgās pilnveidošanās procesā. Kā piemēru varu minēt kopīgos pasākumus, seminārus un konferences, kuru organizēšanā un norisē tiek iesaistīti un apvienoti abu augstskolu spēki.

Šogad Garīgajā seminārā no trim kandidātiem, kas bija ieradušies uz uzņemšanas komisiju, tika uzņemts viens students no Rēzeknes-Aglonas diecēzes. Līdz ar to šajā mācību gadā seminārā mācās deviņi studenti – četri no Jelgavas diecēzes, četri no Rēzeknes-Aglonas diecēzes un viens no Rīgas arhidiecēzes. Paralēli ikdienas lūgšanu dzīvei un zināšanu apguvei semināristiem ir iespēja gūt arī pirmās pastorālā darba iemaņas. Lai gan semināristu skaits nav liels un vienmēr varētu vēlēties lielāku skaitu, par to daudz svarīgāka ir jauno priesteru sagatavošanas kvalitāte, tāpēc formācijas procesam tiek piešķirta liela nozīme gan garīgajā un pastorālajā dzīvē, gan intelektuālajā un tīri cilvēciskajā jomā.

Formācijas procesu Garīgajā seminārā nodrošina, pirmkārt, Garīgā semināra vadība, kurā šogad ir notikušas izmaiņas. Kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis šogad beidza pildīt semināra garīgā tēva funkcijas un atgriezās savā kopienā, bet tagad kalpo Itālijā. Kopš oktobra garīgā tēva kalpojumu turpina priesteris Arnis Maziļevskis. Tāpat arī mācību spēkiem ir neatsverama nozīme formācijas procesā. Daudzi pasniedzēji seminārā kalpo jau ilgus gadus, un esam viņiem pateicīgi, ka ar topošajiem priesteriem viņi dalās ne tikai savās zināšanās, bet arī ticības un garīgās dzīves pieredzē. Reizēm notiek pasniedzēju paaudžu maiņa un tiek uzaicināti arī jauni pedagogi. Tādi šogad mums ir vairāki – angļu, poļu valodas pasniedzēji, kā arī pasniedzēji, kuri pārzina dažādas Svēto Rakstu disciplīnas.

Seminārā pavadītā laika, šeit gūtās pilnveidošanās un brieduma augļi ir ne tikai saņemtās priestera svētības, bet arī sekmīga bakalaura darba aizstāvēšana un tēžu eksāmena nokārtošana. Šogad, 10. septembrī, savus bakalaura darbus aizstāvēja divi Garīgā semināra absolventi. Aizstāvēšanās procesā piedalījās un savu vērtējumu izteica Laterāna Universitātes profesors monsinjors Andželo Lameri, kurš atzinīgi izteicās par Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra intelektuālo potenciālu, norādot, ka mūsu seminārā sagatavotie teoloģijas bakalaura grādu ieguvēji ir konkurētspējīgi ar jebkuru citu augstskolu absolventiem. Tāpat arī semināra mācību un studentu dzīvojamo telpu stāvokli cienījamais profesors novērtēja kā ļoti labu, par ko ir liels prieks.

Taču vislielākais notikums, kāds, domājams, vēl tikai nesīs augļus ne tikai Garīgā semināra, bet visas Latvijas tautas dzīvē, ir pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Viņa izteiktie vārdi Svētās Mises laikā 24. septembrī Aglonā izskan kā pamudinājums un aicinājums mācīties no Marijas, no tās, kura palika uzticīga līdz galam, līdz krustam, uz kura tika paaugstināts Dieva Dēls. Ieklausīsimies vēlreiz pāvesta Franciska vārdos: “Krusta pakājē Marija mums atgādina prieku, jo esam atzīti kā viņas bērni, un viņas Dēls Jēzus aicina mūs ņemt Mariju pie sevis un dot viņai cienīgu vietu mūsu dzīvē. Viņa vēlas dot mums savu drosmi, lai mēs stāvētu stingri un noturīgi; savu pazemību, kas ļauj ņemt vērā katra vēstures brīža koordinātes. Viņa liek atskanēt savai balsij, lai mēs visi apņemtos pieņemt cits citu bez diskriminācijas un, lai Latvijā visi uzzinātu, ka vēlamies dot priekšroku nabadzīgajiem; piecelt tos, kas pakrituši un pieņemt citus tādus, kādus tos sastopam; tādus, kādi tie ir.” Lai pats Dievs dāvā mums visiem drosmi un pazemību mācīties no Marijas un būt tikpat uzticīgiem sava vienreizējā aicinājuma ceļā!

Tradicionāli arī Kristus Karaļa svētkos Latvijas draudzēs tiek vākti ziedojumi Garīgā semināra uzturēšanai. Jau tagad izsakām milzīgu pateicību par Jūsu sirds dāsnumu un lūgšanām semināra vajadzībās, it īpaši saistībā ar garās un bargās ziemas – tātad arī apkures – sezonu. No savas puses arī mēs turpinām Jums pateikties par katru mīlestības izpausmi, paturot Jūs savās ikdienas lūgšanās, katra mēneša otrajā sestdienā semināra kapelā svinot Svēto Misi nodomā par mūsu labdariem, tātad par Jums visiem, kas ar savām lūgšanām un ziedojumiem – ne tikai naudas izteiksmē, bet arī ar bagātīgajām rudens veltēm – uzturat Jums uzticēto Dieva dāvanu – Garīgo semināru. Ziedojumus var pārskaitīt arī uz semināra bankas kontu: Latvijas Starpdiecēžu augstākaisGarīgais seminārs, reģ. nr. 90000178745, konta nr. A/S SEB bankā: LV03ULNA0002000701217, bankas kods: UNLALV2X.

Lai šī Liturģiskā gada pēdējā svētdiena vairo mūsu ticību, nostiprina cerību un iededz visos kvēlu mīlestību uz mūsu Kungu un Pestītāju, Jēzu Kristu – Vispasaules Karali!

Paliekot vienots lūgšanā
Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra rektors t. Imants Medveckis MIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti