Novenna Svētajam Garam Sinodes gaismā

Ievads
Ar universālo Baznīcu mēs esam devušies sinodālajā ceļā. Tāpēc šogad vēlamies izdzīvot novenu Svētajam Garam sinodes gaismā un lūgt par gaidāmo Bīskapu sinodi, par pāvestu Francisku, par kardināliem, par bīskapiem, priesteriem, konsekrētajiem un visu Dieva tautu.
Vēlamies ļauties Svētā Gara vadībai, agrīnās Baznīcas pieredzei un, kā mums savas vizītes laikā Latvijā teica kardināls Mario Grehs, „mēs vēlamies mācīties būt vairāk par sinodālu baznīcu”.
Dieva vārds no Apustuļu darbiem palīdzēs vairāk ieklausīties, ko Svētais Gars mums saka šajā laikā. Centīsimies lasīt Dieva Vārdu sinodes gaismā – veikt soli ceļā no “es” uz “mums”. Ņemsim vērā trīs sinodālā procesa atslēgas vārdus: sinodalitāte, koleģialitāte, Pētera kalpojums.

2022. gada 27. maijs
No Apustuļu darbiem: 2, 14.–22
Tad Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, paceltā balsī sacīja viņiem: Jūdejas vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzalemē, lai tas jums zināms, un savām ausīm uzmaniet manus vārdus: Viņi nav iereibuši, kā jūs domājat, jo ir tikai dienas trešā stunda; Bet tas ir, ko pravietis Joēls sacīja: Tas būs pēdējās dienās, saka Kungs, es izliešu no sava Gara pār ikvienu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunieši redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava Gara, un viņi pravietos. Un es došu brīnumzīmes augšā pie debesīm un apakšā virs zemes: asinis un uguni, un dūmu kvēpus; Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, iekams nāks Kunga lielā un redzamā diena. Un notiks, ka ikviens, kas Kunga vārdu piesauks, kļūs pestīts. (Jl.2,28-31) Izraēliešu vīri! Uzklausiet šos vārdus: Jēzu no Nācaretes, šo Vīru, ko Dievs jums apliecinājis spēkā un brīnumos, un zīmēs, ko Dievs caur Viņu darījis jūsu vidū, kā arī jūs to zināt.

Pētera kalpojums un koleģialitāte
Tad Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, paceltā balsī sacīja viņiem.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Es izliešu no sava Gara pār ikvienu miesu.

Klusums

Mēs klausāmies Gara balsi mūsu lūgšanas klusumā. Lūgsim par pāvestu Francisku un visiem kardināliem, bīskapiem, lai tos vadītu Gars, kā viņš vadīja Pēteri viņa misijas sākumā.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svētā Gara lūgšana
Svētais Gars, atrodamies Tavā priekšā,
Sapulcējušies Tavā Vārdā.
Lūdzam, lai vienīgi Tu mūs vadi!
Iemājo mūsu sirdīs!
Māci ejamo ceļu
un mūsu kopīgās gaitas.
Esam vāji un grēcīgi,
neļauj veicināt apjukumu.

Neļauj neziņai novirzīt mūs nepareizā virzienā,
lai mūsu darbību neiespaido šķelšanās tieksmes.

Tevī lai esam vienoti!
Lai kopīgi dodamies uz mūžīgo dzīvi!
Lai nenomaldāmies no patiesības ceļa un pareizā virziena!

To visu lūdzam no Tevis,
kas darbojies visur un vienmēr
kopībā ar Tēvu un Dēlu
mūžu mūžos. Āmen.

2022. gada 28. maijs
No Apustuļu darbiem 6, 1-7
Tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, grieķu starpā cēlās kurnēšana pret ebrejiem, ka ikdienišķajā apkalpošanā viņu atraitnes netiek ievērotas. Tad tie divpadsmit, sasaukuši daudz mācekļu, sacīja: Nepieklājas mums atstāt Dieva vārdu un kalpot galdam. Tāpēc, brāļi, izraugiet no sava vidus septiņus goda vīrus, Svētā Gara un gudrības pilnus, kurus tad mēs iecelsim šinī darbā, Bet mēs pastāvēsim lūgšanā un vārda kalpošanā.
Un šī runa patika visai sanāksmei. Un viņi izvēlēja Stefanu, vīru, kas bija ticības un Svētā Gara pilns, un Filipu, un Prohoru, un Nikanoru, un Timonu, un Parmenu, un ienācēju Nikolaju no Antiohijas. Šos viņi stādīja apustuļiem priekšā; un tie, Dievu pielūgdami, uzlika viņiem rokas. Un Kunga vārds auga, un mācekļu skaits Jeruzalemē stipri vairojās; arī liels pulks priesteru kļuva padevīgs ticībai.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Tāpēc, brāļi, izraugiet no sava vidus septiņus goda vīrus, Svētā Gara un gudrības pilnus

Sinodalitāte
Tad tie divpadsmit, sasaukuši daudz mācekļu, sacīja.

Koleģialitāte un sinodalitāte
Tad Divpadsmitie sasauca mācekļu grupu un sacīja: «Nav pareizi, ka mēs neievērojam Dieva vārdu, kalpojot pie galdiem. Tāpēc, brāļi, meklējiet starp jums septiņus vīrus ar labu reputāciju, pilnus Gara un gudrības, kuriem mēs uzticēsim šo uzdevumu. No otras puses, mēs veltīsim sevi lūgšanai un vārda kalpošanai. Šis priekšlikums patika visai grupai, un viņi ievēlēja Stefanu, ticības un Svētā Gara pilnu cilvēku.

Klusums

Kungs, dari mūs par savu patieso Baznīcu šajā ceļojumā kopā – pāvestu, kardinālus, bīskapus, priesterus, konsekrētās personas, lajus – jā – mēs visi kopā esam Baznīca. Palīdzi mums ieklausīties Svetajā Garā, kas šodien uz mums runā. Kā apustuļi, mācekļi un visi saskaņā ar Svēto Garu nolēma ievēlēt Stefanu un pārējos, tā palīdzi mums šodien saprast, kā sludināt Tavu Vārdu.
Dod mums savu Garu, lai mēs sludinātu Tavu Evaņģēliju ar vārdu un dzīvi.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svetā Gara lūgšana

2022. gada 29. maijs
No Apustuļu darbiem 8, 15.–25
Tie atnākuši lūdza Dievu par viņiem, lai tie saņemtu Svēto Garu. Jo Tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija kristīti tikai Kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie saņēma Svēto Garu. Bet Sīmanis, redzēdams, ka caur apustuļu roku uzlikšanu tiek dots Svētais Gars, piedāvāja tiem naudu, Sacīdams: Dodiet arī man šo varu, lai ikviens, kam es uzlikšu rokas, saņemtu Svēto Garu! Bet Pēteris sacīja viņam: Tava nauda lai iet ar tevi pazušanā, jo tu domāji Dieva dāvanu par naudu iemantot! Tev nav ne daļas, nedz mantojuma no šīs mācības, jo tava sirds nav taisnīga Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī sava ļaunuma un lūdz Dievu! Varbūt šī tavas sirds iedoma tiks tev piedota. Kā es redzu, tu esi žults rūgtuma pilns un netaisnības saitēs. Bet Sīmanis atbildēja, sacīdams: Lūdziet jūs Kungu par mani, lai nekas no tā, ko jūs sacījāt, nenāk pār mani! Tad viņi, Dieva vārdu apliecinājuši un pavēstījuši, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un vēl daudziem Samarijas apgabaliem sludināja evaņģēliju.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Tie atnākuši lūdza Dievu par viņiem, lai tie saņemtu Svēto Garu.

Sinodalitāte un izšķiršana
Bet Pēteris sacīja viņam: Tava nauda lai iet ar tevi pazušanā, jo tu domāji Dieva dāvanu par naudu iemantot! Tev nav ne daļas, nedz mantojuma no šīs mācības, jo tava sirds nav taisnīga Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī sava ļaunuma un lūdz Dievu! Varbūt šī tavas sirds iedoma tiks tev piedota. Kā es redzu, tu esi žults rūgtuma pilns un netaisnības saitēs

Klusums

Kungs, dod mums apustuļu garu: drosmes, izšķiršanas, savstarpējas uzklausīšanas garu, lai izprastu situācijas, kurās bieži nonākam, un liktu mums atšķirt labo no sliktā. Dari mūs drosmīgus nest Tavu Vārdu uz katru zemes stūri, katrā sliktā vai patīkamā situācijā, pie katra cilvēka, jo katrs cilvēks ir mūsu brālis un māsa.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svetā Gara lūgšana

2022. gada 30. maijs
No Apustuļu darbiem 8, 29 – 40
Tad Gars sacīja Filipam: Ej un piebiedrojies šiem ratiem!
Filips piesteidzies un izdzirdis viņu lasām pravieti Isaju, sacīja: Vai tu domā, ka saproti, ko tu lasi? Viņš sacīja: Kā lai es to varu, ja man neviens nepaskaidro? Un viņš lūdza Filipu iekāpt un apsēsties pie viņa. Bet Rakstu vieta, ko viņš lasīja, bija šī: It kā avs, ko veda nokaušanai, un kā jērs kluss cirpēja priekšā, tā Viņš neatvēra savu muti. Viņa pazemošanai tiesa tika atcelta. Kas izstāstīs Viņa cilti, jo Viņa dzīvība tiek paņemta no šīs zemes? (Is.53,7-8). Tad einuhs jautāja Filipam, sacīdams: Es tevi lūdzu, par ko pravietis to saka? Par sevi vai par kādu citu? Bet Filips, atdarījis savu muti, un iesākdams ar šiem Rakstiem, sludināja viņam Jēzu. Un viņi, ceļu turpinādami, nokļuva pie kāda ūdens; un einuhs sacīja: Lūk, ūdens! Kas mani kavē kristīties? Filips sacīja: Ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja, sacīdams: Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.. Un viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un einuhs, iekāpa ūdenī, un viņš to kristīja. Kad viņi izkāpa no ūdens, tā Kunga Gars aizrāva Filipu, un einuhs viņu vairs neredzēja, bet līksms turpināja ceļu. Bet Filips tika atrasts Azotā un, evaņģēliju sludinādams, pārstaigāja visas pilsētas, kamēr nonāca Cēzarejā.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Tad Gars sacīja Filipam: Ej un piebiedrojies šiem ratiem!
Kad viņi izkāpa no ūdens, tā Kunga Gars aizrāva Filipu, un einuhs viņu vairs neredzēja, bet līksms turpināja ceļu. Bet Filips tika atrasts Azotā un, evaņģēliju sludinādams, pārstaigāja visas pilsētas, kamēr nonāca Cēzarejā.

Sinodalitāte un izšķiršana
Viņš sacīja: Kā lai es to varu, ja man neviens nepaskaidro?

Klusums

Kungs Jēzu, dāvā mums Filipa garu – patiesas klausīšanās, sevis iztukšošanas un pilnīgas pieejamības garu Svētā Gara darbībai mūsos.
Saprotam, ka tikai tad, ja neuzskatām savas idejas par visbūtiskākajām, kad atbrīvojamies no sevis, Svētais Gars darbojas mūsos un mūsu vidū. Dod mums pazemīgu sirdi!

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svētā Gara lūgšana

2022. gada 31. maijs
No Apustuļu darbiem 10, 44-48
Kamēr Pēteris šos vārdus runāja, nāca Svētais Gars pār visiem, kas vārdos klausījās. Un apgraizītie ticīgie, kas atnāca kopā ar Pēteri, bija pārsteigti, ka Svētā Gara žēlastība tika izlieta arī uz pagāniem. Jo tie dzirdēja viņus valodās runājam un Dievu augsti teicam. Tad Pēteris sacīja: Kas var liegt ūdeni viņu kristīšanai, kas, tāpat kā mēs, saņēmuši Svēto Garu? Un viņš pavēlēja tos kristīt Kunga Jēzus vārdā. Tad tie lūdza viņu dažas dienas palikt pie tiem.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Tad Pēteris sacīja: Kas var liegt ūdeni viņu kristīšanai, kas, tāpat kā mēs, saņēmuši Svēto Garu?

Sinodalitāte
Kamēr Pēteris šos vārdus runāja, nāca Svētais Gars pār visiem, kas vārdos klausījās. Un apgraizītie ticīgie, kas atnāca kopā ar Pēteri, bija pārsteigti, ka Svētā Gara žēlastība tika izlieta arī uz pagāniem.

Pētera kalpojums
Tad Pēteris sacīja: Kas var liegt ūdeni viņu kristīšanai, kas, tāpat kā mēs, saņēmuši Svēto Garu? Un viņš pavēlēja tos kristīt Kunga Jēzus vārdā. Tad tie lūdza viņu dažas dienas palikt pie tiem.

Klusums

Kungs Jēzu, mūsu kopienas ceļojumā, kurā dodamies kā draudzes, kustības, kā diecēze, palīdzi mums ieklausīties vienam otrā, dāvā mums lūgšanas un klausīšanās garu, lai saprotam, kas ir pareizi un svēti ikdienas ekleziālajā ceļojumā.
Palīdzi mums atstāt egoisma, tukšuma un lepnuma garu, lai darītu tikai Tavu gribu.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svetaja Gara lūgšana

2022. gada 1. jūnijs
No Apustuļu darbiem 11,4-17
Tad Pēteris iesāka un attēloja viņiem pēc kārtas, sacīdams: Jopes pilsētā būdams, es lūdzu Dievu un, garā aizrauts, redzēju parādību: kāds trauks nonāca it kā liels palags aiz četriem stūriem no debesīm, nolaidās, un tas nonāca pie manis. Tanī ieskatījies, es redzēju zemes četrkājaiņus un zvērus, un rāpuļus, un debess putnus. Bet es dzirdēju arī balsi man sakām: Celies, Pēteri, nokauj un ēd! Bet es sacīju: Nekad nē, Kungs, jo nekas nešķīsts vai netīrs nekad nav nācis manā mutē. Tad balss no debesīm otrreiz man atbildēja: Ko Dievs šķīstījis, to nesauc par nešķīstu! Tas notika trīskārt, un viss tika paņemts atpakaļ debesīs. Un, lūk, trīs vīri no Cēzarejas, kas bija sūtīti pie manis, tūdaļ nostājās pie nama, kurā es biju. Un Gars man sacīja, lai es, nemaz nešaubīdamies, eju tiem līdz. Bet arī šie brāļi nāca kopā ar mani, un mēs iegājām tā vīra namā. Bet tas mums stāstīja, ka viņš savā namā redzējis stāvam eņģeli un viņam sakām: Sūti uz Jopi un liec ataicināt Sīmani, kas tiek saukts Pēteris, Viņš tev pateiks vārdus, ar kuriem tu un viss tavs nams tiks atpestīti. Bet kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār viņiem tāpat kā sākumā pār mums. Tad es atminējos Kunga vārdu, ko Viņš sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti Svētajā Garā. (Apd.1,5; Mt.3,11; Mk.1,8; Lk.3,16) Ja tad Dievs to pašu žēlastību devis viņiem, kā arī jums, kas esam ticējuši uz Kungu Jēzu Kristu, kas tad es esmu, ka spētu pretoties Dievam?

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Un es dzirdēju balsi, kas man saka: Pēter, celies.
Atkal atskanēja balss no debesīm: Ko Dievs ir šķīstījis, to neuzskatiet par apgānītu.
Tas notika trīs reizes, un tad tas viss tika pacelts atpakaļ debesīs.

Sinodalitāte
Man līdzi atnāca arī šie seši brāļi un mēs iegājām vīrieša mājā.

Pētera kalpojums
Tad Pēteris secībā stāstīja, kā gāja, sacīdams.
Tad es atcerējos to Kunga vārdu, kas teica: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar Svēto Garu. Ja tad Dievs viņiem ir devis tādu pašu dāvanu kā mums par ticību Tam Kungam Jēzum Kristum, kas gan es biju, lai traucētu Dievam?

Klusums

Jēzus dod mums Svēto Garu, kas palīdz mums būt vienotiem, lai mēs būtu patiesi sinodāli. Lai Svētais Gars ir mūsu misijas patiesais Vadītājs! Tas ir Gars, kas vadīja Pēteri pie pagāniem, kur viņš sludināja un kristīja. Dosimies pie šodienas neticīgajiem bez bailēm un aizspriedumiem, lai dāvātu viņiem brīvības, mīlestības Garu.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svētā Gara lūgšana

2022. gada 2. jūnijs
No Apustuļu darbiem 13, 44-52
Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva vārdu. Bet jūdi, redzēdami daudz ļaužu, iedegās naidā un zaimodami runāja pretim tam, ko Pāvils sacīja. Tad Pāvils un Barnaba vaļsirdīgi pateica: Dieva vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt, bet tā kā jūs to atmetāt un sevi uzskatāt par mūžīgās dzīves necienīgiem, tad, lūk, mēs griežamies pie pagāniem. Jo tā Kungs mums pavēlējis: Es Tevi nolikšu pagāniem par gaismu, lai Tu būtu pestīšana līdz pasaules galam. (Is.49,6) Pagāni, to dzirdēdami, priecājās un godināja Kunga vārdu; un tie, kas mūžīgai dzīvei bija izredzēti, ticēja. Un Kunga vārds izpaudās visā apgabalā. Bet jūdi, sakūdījuši dievbijīgas un cienītas sievietes un pilsētas ievērojamākos vīrus, sacēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un izdzina viņus no savām robežām. Un tie, nokratījuši uz viņiem putekļus no savām kājām, aizgāja uz Ikoniju. Bet mācekļi bija prieka un Svētā Gara pilni.

Sinodalitāte
Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva vārdu. Bet jūdi, redzēdami daudz ļaužu, iedegās naidā un zaimodami runāja pretim tam, ko Pāvils sacīja. Tad Pāvils un Barnaba vaļsirdīgi pateica.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Jo tā Kungs mums pavēlējis: Es Tevi nolikšu pagāniem par gaismu, lai Tu būtu pestīšana līdz pasaules galam. (Is.49,6)

Klusums

Kungs Jēzu, dod mums atklātības un dialoga garu. Ļauj mums saprast, ka arī spriedzes apstākļos, pārpratumos Tu dod mums skaidras Savas gribas zīmes. Šajās situācijās pietiek vien ar Tavu Garu. Dari mūs gatavus arī moceklībai, atstumtībai, nepieņemšanai. Tikai ar tevi mēs uzvarēsim!

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svētā Gara lūgšana

2022. gada 3. jūnijs
No Apustuļu darbiem 15, 7-12
Bet kad izcēlās liels strīds, Pēteris piecēlies sacīja viņiem: Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš sendienām izvēlējies starp mums, ka pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēlija vārdu un ticētu. Un Dievs, kas pazīst sirdis, apliecināja, dodams tiem Svēto Garu, tāpat kā mums; Ticībā šķīstīdams to sirdis, Viņš nešķiroja mūs un viņus.
Bet ko jūs tagad Dievu kārdināt, likdami mācekļu kaklā jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam nest? Bet mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi. Tad viss pulks klusēja un klausījās, kad Barnaba un Pāvils stāstīja, cik lielas zīmes un brīnumus Dievs darījis caur viņiem pagānu vidū.

Sveta Gara klausīšana
Ticībā šķīstīdams to sirdis, Viņš nešķiroja mūs un viņus.

Sinodalitāte
Bet ko jūs tagad Dievu kārdināt, likdami mācekļu kaklā jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam nest?. Bet mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.

Klusums

Dari mūs gatavus, Kungs, lai mēs ļautu sevi šķīstīt ar Svēto Garu. Pārliecinies, ka, uzmanīgi klausoties Tavā Garā, mēs kļūstam pieejami misijai, kur Tu esi mums izvēlējies.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svētā Gara lūgšana

2022. gada 4. jūnijs
No Apustuļu darbiem 20, 17.–24
No Milētas viņš sūtīja uz Efezu un ataicināja baznīcas vecākos. Kad viņi atnāca un bija kopā ar to, viņš tiem sacīja: Jūs zināt, ka no pirmās dienas, kopš esmu atnācis Āzijā, es visu laiku biju pie jums, Kalpodams Kungam visā pazemībā un asarās, un pārbaudījumos, ko man sagādāja jūdu vajāšanas. Arī neko noderīgu neesmu noklusējis, bet esmu jums sludinājis un jūs mācījis atklātībā un mājās, Apliecinādams jūdiem un pagāniem atgriešanos pie Dieva un ticību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Un tagad, lūk, garā saistīts, es eju uz Jeruzalemi, nezinādams, kas man tur notiks. Tikai Svētais Gars man katrā pilsētā liecina, sacīdams, ka važas un apspiešana mani gaida Jeruzalemē. Bet no tā visa es nebīstos, un es nevērtēju savu dzīvību dārgāku par sevi, lai tikai pabeigtu savas gaitas un kalpošanu vārdam, ko esmu saņēmis no Kunga Jēzus, lai apliecinātu Dieva žēlastības evaņģēliju.

Ieklausīšanās Svētajā Garā
Tikai Svētais Gars man katrā pilsētā liecina, sacīdams, ka važas un apspiešana mani gaida Jeruzalemē.

Sinodalitāte
No Milētas viņš sūtīja uz Efezu un ataicināja baznīcas vecākos

Klusums

Jēzus atklāj mums, lai mēs vērīgi ieklausāmies viens otrā. Sagatavo mūs pārbaudījumiem, priekiem, ko sniedz misija un evaņģelizācija! Dari mūs gatavus atdot savu dzīvību par Tevi, lai Baznīca spīdētu kā zvaigzne pasaules sirdī.

Noslēguma lūgšana: Sinodes Svētā Gara lūgšana

Rita Refalo, Apustuliskā Oblāte, “Pro Sanctitate” Latvija

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti