II NEDĒĻAS CETURTDIENA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Kunga vaiga priekšā ar gaviļu saucieniem nāciet! 

 

HIMNA 

Lūk, saules lode ceļas, 

nakts melnā projām bēg; 

lai līdz ar melno nakti 

zūd ļaunais tumsas rēgs. 

 

Nāk jauna, spoža diena, 

lai gaisma sirdi skar – 

no ļaunā pasargāta, 

tā augšup tiekties var. 

 

Lai labo steidzas uzņemt 

ar ilgošanos sirds. 

Kungs, vadi mūsu soļus, 

kur Tava gaisma mirdz! 

 

Mūs vienmēr modri vēro 

Tavs gaišais acu skats, 

no rīta līdz pat naktij 

mūs labam māci Pats. 

 

Dievs, Tev un Tavam Dēlam 

lai pateicība, gods, 

un arī Svētam Garam, 

kas mums no Tevis dots! Amen. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Liec izpausties, Kungs, savam varenumam, lai mūs izglābtu! 

 
Psalms 80 (79) 

2 Klausies, Izraēļa ganītāj,* Tu, kas Jāzepu vadi kā avi! 

Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies gaismā* 3 Efraima, Benjamīna un Manases priekšā! 

Uzmodini savu vareno spēku* un nāc, lai mūs izglābtu! 

4 Dievs, atjauno mūs atkal,* rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti! 

5 Kungs, debespulku Dievs, cik ilgi Tu vēl dusmosies* par savas tautas lūgšanu? 

6 Tu baroji mūs ar asaru maizi* un bagātīgi devi mums asaru dzērienu. 

7 Tu mūs darīji mūsu kaimiņiem par strīdu cēloni,* un par mums zobojas mūsu ienaidnieki. 

8 Debespulku Dievs, atjauno mūs atkal!* Rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti! 

9 No Ēģiptes Tu pārcēli vīnakoku,* Tu izdzini pagānus un viņu iedēstīji. 

10 Tu viņam sagatavoji vietu,* un viņš ielaida saknes un piepildīja zemi. 

11 Kalni pārklājās ar viņa ēnu,* un Dieva ciedri – ar viņa zariem. 

12 Savas atvases viņš izpleta līdz jūrai* un līdz pat upei – savus dzinumus. 

13 Kāpēc Tu nojauci viņa mūrus?* Nu viņa augļus plūc visi, kas iet garām pa ceļu. 

14 Viņu izrakņā meža cūka,* un lauka zvēri viņu apgrauž. 

15 Debespulku Dievs, atgriezies!* Paskaties no debesīm, uzlūko un apraugi šo vīnakoku, 

16 un pasargā viņu, ko ir iestādījusi Tava labā roka,* atvasi, ko Tu sev esi nostiprinājis. 

17 Tie, kas viņu dedzināja un izcirta,* lai aiziet bojā no Tava vaiga draudiem. 

18 Tava roka lai ir pār vīru pie Tavas labās rokas,* pār cilvēka dēlu, ko Tu sev esi nostiprinājis. 

19 Mēs neatkāpsimies no Tevis. Tu uzturi mūs dzīvus,* un mēs piesauksim Tavu vārdu. 

20 Kungs, debespulku Dievs, atjauno mūs atkal!* Rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti. 

 

Ant. Liec izpausties, Kungs, savam varenumam, lai mūs izglābtu! 

2. ant. Kungs ir veicis lielas lietas, pavēstiet to visā zemē. 

 
Dziedājums Is 12, 1–6 

1 Es pateicos Tev, Kungs, jo Tu biji uz mani dusmīgs,* bet Tavas dusmas norima, un Tu mani iepriecināji. 

2 Lūk, manas pestīšanas Dievs!* Es būšu paļāvīgs un nebīšos, 

jo Kungs ir mana slava un stiprums,* Viņš ir kļuvis man par glābiņu. 

3 Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus* no pestīšanas avotiem. 

4 Tai dienā jūs teiksiet:* “Slavējiet Kungu un piesauciet Viņa vārdu. 

Viņa darbus dariet zināmus tautām,* pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams. 

5 Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas;* lai tas kļūst zināms visā zemē. 

6 Līksmo un gavilē, tu, kas dzīvo Sionā,* jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais!” 

 

Ant. Kungs ir veicis lielas lietas, pavēstiet to visā zemē. 

3. ant. Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam! 

 
Psalms 81 (80) 

2 Līksmi dziediet Dievam, mūsu stiprumam,* gavilējiet Jēkaba Dievam! 

3 Uzsāciet dziesmu un dimdiniet bungas,* tīkami spēlējiet uz liras un cītaras! 

4 Pūtiet ragu jaunajā mēnesī,* pilna mēness dienā, mūsu svētkos! 

5 Jo tas ir Izraēlim likums* un bauslis no Jēkaba Dieva. 

6 Šī pavēle ir dota Jāzepam, 

kad viņš izgāja no Ēģiptes zemes.* Es dzirdēju valodu, kas man bija sveša: 

7 “No viņa pleciem es noņēmu nastu;* viņa rokas pameta grozus. 

8 Spaidos tu piesauci mani un es tevi izglābu, 

uzklausīju tevi no pērkona mākoņiem,* tevi pārbaudīju pie Meribas ūdeņiem. 

9 Klausies, mana tauta, un es tev atgādināšu.* Izraēli, kaut tu klausītos mani! 

10 Cita dieva nebūs pie tevis,* un tu nepielūgsi svešu dievu! 

11 Jo es esmu Kungs, tavs Dievs, 

kas tevi izveda no Ēģiptes zemes.* Ver plaši vaļā savu muti, un es to piepildīšu! 

12 Bet mana tauta neklausījās manu balsi,* un Izraēlis mani neņēma vērā. 

13 Un es atstāju viņus viņu cietajām sirdīm:* lai viņi staigā pēc savām iekārēm. 

14 Ja mana tauta mani klausītu* un ja Izraēlis staigātu manus ceļus, 

15 es tūlīt satriektu viņu ienaidniekus* un savu roku vērstu pret tiem, kas viņus vajā. 

16 Kunga ienaidnieki glaimotu Viņam,* un viņu liktenis paliktu uz mūžiem; 

17 bet viņus es barotu ar kviešu treknumu,* ar medu no klints viņus mielotu.” 

 

Ant. Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam! 

 

LASĪJUMS Rom 14, 17–19 

Jo ne ēšana un dzeršana ir Dieva valstība, bet taisnība un miers, un prieks Svētajā Garā.  Jo, kas šinīs lietās kalpo Kristum,

tas labpatīkams Dievam un pieņemams cilvēkiem. Tāpēc centīsimies pēc tā, kas veicina mieru, un savstarpēji sargāsim to, kas mūs ceļ! 

 
ATBILDE 

R. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. Sardzēm mainoties… 

V. Jo Tu esi man palīgs.* Tevi apceru. Gods lai ir Tēvam… Sardzēm mainoties… 

 

Benedictus ant. Kungs, nes savai tautai pestīšanas ziņu un piedod mums mūsu grēkus. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Lai ir slavēts Dievs, mūsu Tēvs, kas aizstāv savus bērnus un uzklausa viņu lūgšanas. Visi pazemīgi lūgsim Viņu, sakot: 

Kungs, apgaismo mūsu acis! 

Paldies Tev, Kungs, ka Tu mūs apgaismoji caur savu Dēlu,

– piepildi mūs ar Viņa gaismu visas dienas garumā. 

Lai Tava gudrība, Kungs, mūs šodien vada,

– ka mēs dzīvotu jauno dzīvi. 

Dod mums spēku Tevis dēļ paciest pretestības,

– lai mēs no visas sirds Tev kalpotu. 

Vadi šodien mūsu domas, jūtas un darbus, – lai mēs būtu Tavas apredzības mācekļi. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Kungs, mēs pazemīgi lūdzam Tevi, kas esi patiesā gaisma un gaismas devējs, lai mēs uzticīgi pārdomātu to, kas ir svēts, un arvien dzīvotu

Tavas gaismas spožumā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti