II NEDĒĻAS PIEKTDIEINA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 
HIMNA 

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi! 

Ir Tavās rokās mani mūža gadi. 

Kad smagi kļūst, Tu mani mierini. 

Tik brīnišķi. 

 

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi! 

Un cerībā uz Tevi ceļas skati. 

Kad nemiers māc, Tu mani drošini. 

Tik brīnišķi. 

 

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi! 

Tu dzīvē vienmēr taisnus ceļus rādi. 

Kad spēki zūd, Tu mani stiprini. 

Tik brīnišķi. 

 

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi! 

Nāc manā sirdī, mājvietu sev radi, 

lai Tevī, Dievs, es būtu mūžīgi! 

Tik brīnišķi. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Satriekts gars, satriekta un sagrauzta sirds, Dievs, Tu tos nenoniecināsi. 

 
Psalms 51 (50) 

3 Dievs, apžēlojies par mani* savā lielajā žēlsirdībā 

un savas labvēlības pilnībā* izdzēs manu netaisnību! 

4 Mazgā mani tīru no noziedzības traipa* un no grēka mani šķīstī, 

5 jo es atzīstu savu vainu* un mans grēks arvien ir manā priekšā. 

6 Pret Tevi vien esmu grēkojis* un ļaunu darījis Tavā priekšā, 

bet Tavs spriedums ir pareizs* un Tavs lēmums ir taisnīgs. 

7 Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,* un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte. 

8 Jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī* un māci man gudrības noslēpumus. 

9 Apslacini mani ar izapu – un es būšu tīrs,* mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu. 

10 Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,* un gavilēs kauli, kurus pazemoji. 

11 Novērs savu vaigu no maniem grēkiem!* Izdzēs visus manus noziegumus! 

12 Dievs, radi manī skaidru sirdi* un atjauno manī stingru garu! 

13 Neatmet mani no sava vaiga* un savu Svēto Garu neatņem no manis! 

14 Dod man atkal savas pestīšanas prieku* un nostiprini mani ar dedzības garu! 

15 Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus.* Bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis. 

16 Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,* un mana mēle cildinās Tavu taisnību. 

17 Atdari, Kungs, manas lūpas! –* un mana mute teiks Tavu godu, 

18 jo upura dāvana Tev nedara prieka.* Dedzināmais upuris, ja arī es to dotu, Tev nepatiks. 

19 Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,* satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi. 

20 Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,* lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri. 

21 Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri,* 

tad tiks likti teļi uz Tava altāra. 

 

Ant. Satriekts gars, satriekta un sagrauzta sirds, Dievs, Tu tos nenoniecināsi. 

2. ant. Kad būsi dusmīgs, Kungs, atceries arī apžēlošanu. 

 
Dziedājums Hab 3, 2–4. 13a. 15–19 

2 Kungs, es dzirdēju Tavu vēsti,* mani māc bailes Tavu darbu priekšā. 

Plūstošo gadu straumē īsteno savu darbu, * dari to gadu gaitā skaidri saskatāmu un zināmu visiem. 

Kad būsi dusmīgs,* atceries arī apžēlošanu. 

3 Dievs atnāk no Temanas,* Svētais no Paranas kalniem. 

Viņa godība apklāja debesis,* visa zeme ir pilna Viņa slavas. 

4 Viņa mirdzums laistās kā gaisma, 

gaismas stari nāk no Viņa rokām:* tur slēpjas Viņa vara. 

13 Tu dodies uzbrukumā, lai glābtu savu tautu,* lai glābtu savu svaidīto. 

15 Tu ar saviem zirgiem staigā pa jūru,* kur brāžas un šalc varenas ūdeņu plūsmas. 

16 Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu,* 

un manas lūpas nodrebēja, atskanot balsij. 

Manos kaulos ienāca nespēks,* un sagrīļojās mani soļi; 

bet man jānogaida līdz nelaimes dienai,* kad nāks tā tauta, kas mums uzbruks. 

17 Ja arī vīģes koks neziedēs* un vīna koks nenesīs augļus, 

ja nepiepildīsies cerības, kādas liktas uz eļļas kokiem,* un tīrumi nesniegs barību, 

ja sīklopi izzudīs no aplokiem* un kūtīs vairs nebūs neviena liellopa, 

18 es tomēr priecāšos Kungā* un līksmošos Dievā, manā glābējā. 

19 Dievs Kungs ir mans spēks, 

viņš darīs manas kājas vieglas kā briedim* un pāri augstumiem vadīs mani. 

 

Ant. Kad būsi dusmīgs, Kungs, atceries arī apžēlošanu. 

3. ant. Slavē, Jeruzaleme, Kungu. 

 
Psalms 147 (147B) 

12 (1) Slavē, Jeruzaleme, Kungu,* slavē, Siona, savu Dievu! – 

13 (2) jo viņš ir nostiprinājis tavu vārtu bultas,* tevī viņš ir svētījis tavus bērnus. 

14 (3) Tavās robežās viņš uztur mieru* un baro tevi ar vislabākiem kviešiem. 

15 (4) Savu pavēli viņš sūta zemei,* viņa vārds steidzas ātri. 

16 (5) Viņš dod sniegu līdzīgu vilnai,* sarmu kaisa kā pelnus. 

17 (6) Savu krusu viņš sūta kā maizes drupatas.* No viņa aukstuma sasalst ūdeņi. 

18 (7) Viņš saka savu vārdu un liek tiem izkust,* sūta savu vēju, un aizplūst ūdeņi. 

19 (8) Viņš Jēkabam pasludina savu vārdu,* Izraēlim – savu taisnību un likumus. 

20 (9) Tā viņš nav darījis nevienai citai tautai* un nav tām atklājis savu spriedumu. 

 

Ant. Slavē, Jeruzaleme, Kungu. 

 
LASĪJUMS Ef 2, 13–16 

Tagad Kristū Jēzū jūs, kas citkārt bijāt tālu, esat kļuvuši tuvi, pateicoties Kristus asinīm. Jo Viņš ir mūsu miers. Viņš abas cilvēces daļas

savienoja vienā un nojauca šķirošo mūra sienu – ienaidu. Savā miesā Viņš atcēla baušļu Likumu, kas izpaudās priekšrakstos, lai divus

cilvēku veidus sevī pārveidotu vienā jaunā cilvēkā, nodibinot mieru, un lai vienus un otrus vienā miesā samierinātu ar Dievu caur krustu,

nonāvēdams sevī ienaidu. 

 
ATBILDE 

R. Es piesaukšu visaugsto Kungu,* kas man ir darījis labu. Es piesaukšu… 

V. Viņš sūtīs no debesīm – un dāvās man glābiņu.* Kas man ir darījis labu. Gods lai ir Tēvam… Es piesaukšu… 

 

Benedictus ant. Mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ mūs apmeklēja Auseklis no augstuma. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Pielūgsim Kristu, kas ar savām asinīm Svētajā Garā sevi upurēja Tēvam, lai mazgātu mūsu sirdsapziņu no nāves darbiem,

un ar skaidru sirdi atzīsim: 

Tava griba dod mums mieru, Kungs! 

No Tavas labvēlības mēs esam saņēmuši šīs dienas sākumu, – dod mums arī žēlastību uzsākt jaunu dzīvi. 

Tu visu radīji un ar gudrību to uzturi,

– dari, lai mēs arvien saskatītu Tavas pēdas radībā. 

Ar savām asinīm Tu apzīmogoji jaunu un mūžīgu derību,

– dod, lai mēs, pildot Tavas pavēles, paliekam uzticīgi Tavai derībai. 

Karājoties pie krusta, Tu liki no sava sāna izplūst asinīm un ūdenim,

– mazgā ar šo dziedinošo straumi mūsu grēkus un iepriecini Dieva pilsētu (Baznīcu). 

 
Tēvs mūsu… 

 

Visvarenais Dievs, Tevi lūdzam, dari, ka šīs slavas dziesmas, ko Tev veltām, vēl dedzīgāk varētu dziedāt mūžībā, kopā ar Taviem svētajiem.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti