II NEDĒĻAS OTRDIENA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Nāciet, pielūgsim Dievu, diženo Kungu! 

 
HIMNA 

Kad rītā agri augšā ceļos, 

es sveicu Tevi, Jēzus Sirds, 

lai dienas pūlēm spēku smeļos, 

nekad no Tevis neatšķirts. 

 

Uz Tevi vien, Sirds, ceļu skatu, 

Tu mana zvaigzne, gaisma, prieks; 

To pieņemšu ar drošu prātu, 

ko Tava mīlestība sniegs. 

 

Ņem manu sirdi, patur’ viņu, 

dod spēku man uz labu iet, 

ja prāts uz grēku justu dziņu, 

to žēlastībā turi ciet. 

 

Cik bieži sirds man pukstēs krūtīs, – 

tas viss būs Viņam dievišķam, 

un sirds ikreiz šos vārdus sūtīs, 

ak, Jēzu mans, Tev vienīgam. 

 

Un arī visus, kas man dārgi, 

slēdz šodien savā Sirdī tos, 

tiem dvēseli un miesu sargi, 

un neļauj, ka tie maldītos. 

 

Lai diena šī man svēta kļūtu, 

es lūdzu Tavu svētību, 

un Tu lai vienmēr klāt man būtu, 

līdz gūšu debess laimību. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Kungs, sūti savu gaismu un savu patiesību. 

 
Psalms 43 (42) 

1 Tiesā mani, Dievs, taisnīgi 

un aizstāvi manu lietu pret nesvētiem ļaudīm,* no nekrietnā un viltīgā cilvēka atbrīvo mani, 

2 jo Tu esi Dievs, mans patvērums. 

Kādēļ mani esi atstūmis* un kāpēc es staigāju noskumis, kamēr ienaidnieks mani nomāc? 

3 Sūti savu patiesību un savu gaismu, lai tā mani vada* un aizved uz Tavu svēto kalnu un Tavu telti. 

4 Un es iešu pie Dieva altāra, 

pie Dieva, kas ir mana prieka avots.* Dievs, mans Dievs, es slavēšu Tevi ar kokles skaņām! 

5 Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele,* un kāpēc uztraucies manī? 

Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu viņu:* mana vaiga pestīšanu un manu Dievu. 

 

Ant. Kungs, sūti savu gaismu un savu patiesību. 

2. ant. Kungs, glāb mūs visās mūsu dzīves dienās. 

 

Dziedājums Is 38, 10–14. 17–20 

10 Es sacīju: “Mana mūža vidū es stājos 

pie pazemes vārtiem;* 

man pietrūkst manu atlikušo gadu.” 

11 Es sacīju: “Neredzēšu vairs Kungu Dievu dzīvo zemē; 

neskatīšos vairs ne uz vienu cilvēku* no šīs pasaules ļaudīm.” 

12 Mans mājoklis ir nojaukts un aiznests tālu no manis* it kā ganu miteklis. 

Kā audējs Viņš satina manu dzīvi.* Viņš pārgriež manas dzīvības pavedienu. 

No rīta līdz pat vakaram* Tu man dari galu. 

13 Esmu uztraucies līdz rītam,* Viņš salauž visus manus kaulus kā lauva; 

no rīta līdz pat vakaram* Tu man dari galu. 

14 Es kliedzu kā bezdelīgas mazulis,* es dūdoju kā balodis; 

nogurušas ir manas acis,* raudzīdamās uz debesīm. 

17 Tu pasargāji manu dvēseli,* lai tā neaizietu bojā, 

Tu esi licis palikt Tev tālu aiz muguras * visiem maniem grēkiem. 

18 Ne jau apakšzeme slavē Tevi,* ne jau nāve teic Tavu slavu, 

un ne tie, kas apgūlušies kapa tumsā,* cer uz Tavu patiesību. 

19 Dzīvie, jā, dzīvie slavē Tevi tā, kā es šodien:* tēvs pasludina bērniem Tavu patiesību. 

20 Kungs, izglāb mani, 

un mēs skandināsim dziesmas uz cītaras Kunga namā,* visās mūsu dzīves dienās. 

 

Ant. Kungs, glāb mūs visās mūsu dzīves dienās. 

3. ant. Sionā, Dievs, Tevi sagaida slava. 

 
Psalms 65 (64) 

2 Dievs, Tev Sionā pienākas slavas dziesma* un Jeruzalemē Tev dotie solījumi tiks izpildīti. 

3 Ikviena miesa ar saviem grēkiem nāks pie Tevis,* kas uzklausi lūgšanu. 

4 Pat ja mūsu vainas mūs pārlieku nospiež,* Tu tās piedosi. 

5 Svētīgs ir tas, kuru Tu izvēlies un pieņem;* viņš mājos Tavos pagalmos. 

Mūs piepildīs Tava nama labumi,* Tavas svētnīcas svētums. 

6 Ar brīnumu zīmēm Tu mūs taisnībā uzklausi,* Dievs, mūsu Pestītājs, visu zemes malu un tāljūru cerība, 

7 Tu, kurš nostiprini kalnus savā spēkā,* esi apjozts ar varenību; 

8 Tu, kurš savaldi jūras vētraino troksni,* tās bangu troksni un tautu nemierus. 

9 Un bīsies tie, kas apdzīvo zemes malas, no Tavām zīmēm;* Austrumu un Rietumu vārtus Tu pildīsi ar prieku. 

10 Tu apmeklē zemi un Tu to dzirdini,* Tu dari to ļoti bagātu. 

Dieva upe ir ūdens pilna; 

Tu liec augt viņu labībai,* jo tā Tu sagatavo zemi: 

11 Tu laisti tās vagas un nolīdzini tās arumus,* Tu dari to mīkstu ar lietu un svētī tās augļus. 

12 Tu vainago gadu ar saviem labumiem.* Tavas pēdas lāso no treknuma. 

13 Tuksneša ganības ir klātas ar rasu,* un ar līksmību apjožas uzkalni. 

14 Aitu ganāmpulkos ietērpjas pļavas,* un ielejās viļņojas labība; tās dzied un gavilē. 

 

Ant. Sionā, Dievs, Tevi sagaida slava. 

 

LASĪJUMS 1Tes 5, 4–5 

Bet jūs, brāļi, neesat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pār-steigt kā zaglis. Visi jūs taču esat gaismas bērni un dienas bērni.

Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. 

 

ATBILDE 

R. Kungs, uzklausi manu balsi,* es ceru uz Taviem vārdiem. Kungs… 

V. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, es ceļos un saucu palīgā.* Es ceru uz Taviem vārdiem. Gods lai ir Tēvam… Kungs… 

 

Benedictus ant. Kungs, izglāb mūs no visu to rokām, kas mūs ienīst! 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Slavēsim mūsu Pestītāju, kurš ar savu augšāmcelšanos atnesa pasaulei gaismu, un pazemīgi piesauksim Viņu, sakot: 

Kungs, vadi mūs pa Tavu ceļu! 

Kungs Jēzu, ar rīta lūgšanu mēs godinām Tavu augšāmcelšanos, – lai cerība uz Tavu godību apgaismo mūsu dienu. 

Pieņem, Kungs, mūsu ilgas un nodomus

– kā mūsu pirmo dāvanu Tev šai dienā. 

Dāvā mums žēlastību šodien pieaugt mīlestībā uz Tevi,

– lai viss kalpotu mūsu un visu labumam. 

Liec, Kungs, mūsu gaismai tā spīdēt ļaužu priekšā,

– lai viņi redzētu mūsu labos darbus un slavētu Tēvu. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Kungs Jēzu Kristu, patiesā gaisma, kas apskaidro cilvēkus, lai tie atrastu ceļu uz pestīšanu, Tevi lūdzam, dod mums spēku sagatavot miera

un taisnības ceļus Tavai atnākšanai. Tu, kas vienotībā ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti