II NEDĒĻAS PIRMDIENA VESPERES

HIMNA 

Raug, jau dienas darbi beidzas, 

debess zvaigznes mirdzēt sāk; 

domās vēl pie Jēzus steidzos – 

nevaru es savādāk. 

“Labu nakti, mīļais Jēzu,” 

saku es no visas sirds. 

 

Nomāc mani dienas smagums, 

rokas gurdi lejup slīd. 

Tev kā gaišam prieka staram 

manā sirdī jāatspīd. 

“Labu nakti, mīļais Jēzu,” 

saku es no visas sirds. 

 

Kad būs dzīves rūpes galā, 

nāve spārnus pāri klās, 

Jēzu, Tevi mīļi lūdzu, 

mani vienu neatstāj! 

“Labu nakti, mīļais Jēzu,” 

saku es no visas sirds. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Tu esi skaistākais no cilvēkbērniem; tev lūpas klāj liedamies daiļums. 

 
Psalms 45 (44) 
I

2 Skaisti vārdi izplūst no manas sirds. 

Savu dziesmu es skandinu karalim.* Mana mēle ir veikla kā rakstveža irbulis. 

3 Tu esi skaistāks par cilvēku bērniem, 

uz tavām lūpām ir izlijis daiļums,* tāpēc Dievs ir svētījis tevi uz mūžiem. 

4 Varoni, apjoz ap gurniem savu zobenu,* savu godību un savu rotu; 

5 un savā krāšņumā steidzies, kāp kaujas ratos* aizstāvēt patiesību, pazemību un taisnību. 

Un lai Tava labā roka tev rāda brīnumdarbus. 

6 Tavas bultas ir asas – Tev pakļaujas ļaudis –,* tās trāpa karaļa ienaidnieku sirdis. 

7 Tavs tronis, Dievs, ir uz mūžu mūžiem,* Tavs valdnieka zizlis ir taisnības zizlis. 

8 Tu mīli taisnību un noziedzību ienīsti, 

tādēļ Dievs, tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļļu* kā nevienu no taviem biedriem. 

9 Pēc mirres, alojes un kasijas smaržo visas tavas drānas.* No ziloņkaula namiem tevi iepriecina stīgu skaņas. 

10 Tevi satikt iziet karaļa meitas,* karaliene Ofīras zelta rotā stāv pie tavas labās rokas. 

Ant. Tu esi skaistākais no cilvēkbērniem; tev lūpas klāj liedamies daiļums. 

 

2. ant. Lūk, Līgavainis nāk, izejiet Viņam pretī! 

 
II 

11 Klausies, meit, paskaties un pievērs savu ausi,* un aizmirsti savu tautu un sava tēva namu. 

12 Un karalis ilgosies pēc tava skaistuma,* jo viņš ir tavs kungs; un tu atdod viņam godu. 

13 Un Tīras meita nāks ar dāvanām.* Tautas varenie meklēs tavu labvēlību. 

14 Godības pārpilna ir karaļa meita,* ieģērbta zeltšūtās drānās. 

15 Izrakstītā tērpā viņa tiek vesta pie karaļa.* Aiz viņas arī jaunavas, viņas draudzenes, stājas tev priekšā. 

16 Viņas tiek atvestas ar prieku un līksmību* un ievestas karaļa pilī. 

17 Tavu tēvu vietā būs tavi dēli.* Tu iecelsi viņus par valdniekiem pār visu zemi. 

18 Tavam vārdam es atstāšu piemiņu uz paaudžu paaudzēm.* Tāpēc tautas tevi slavēs uz mūžīgiem laikiem. 

 

Ant. Lūk, Līgavainis nāk, izejiet Viņam pretī! 

3. ant. Dievs ir apsolījis, laikam piepildoties, visu atjaunot Kristū. 

 
Dziedājums Ef 1, 3–10 

3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,* kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās. 

4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, 

lai Viņa priekšā mēs būtu * svēti un nevainojami mīlestībā. 

5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu 

mūs pieņemt par bērniem* caur Jēzu Kristu, 

6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,* ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā. 

7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm* un grēku piedošanu 

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, 

8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja* līdz ar visu gudrību un saprātu, 

9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu* saskaņā ar savu lēmumu, 

ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,* 10 lai liktu piepildīties laikam 

un no jauna apvienotu Kristū visu,* kas ir debesīs un virs zemes. 

 

Ant. Dievs ir apsolījis, laikam piepildoties, visu atjaunot Kristū. 

 

LASĪJUMS 1 Tes 2, 13 

Mēs bez mitēšanās pateicamies Dievam par to, ka, pieņe-mot no mums Dieva vārdu, jūs to uzņēmāt ne kā cilvēku vārdu, bet, kā tas

patiesībā ir – kā Dieva vārdu, kas arī darbojas jūsos, kas ticat. 

 
ATBILDE 

R. Kungs, lai nonāk,* pie Tevis mana lūgšana. Kungs… 

V. Tavā priekšā kā vīraks.* Pie Tevis mana lūgšana. Gods lai ir Tēvam… Kungs… 

 

Magnificat ant. Lai mana dvēsele vienmēr augsti slavē Tevi, mans Dievs. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Slavēsim Jēzu Kristu, kurš iemīlēja savu Baznīcu un to kopj un stiprina. Ar paļāvību lūgsim Viņu, saucot: 

Kungs, izpildi savas tautas lūgšanu! 

Kungs Jēzu, dari, lai visi cilvēki tiktu pestīti

– un nonāktu pie patiesības atziņas. 

Sargā mūsu pāvestu N. un bīskapu N.,

– stiprini viņus ar savu spēku. 

Iepriecini tos, kas meklē sev pienācīgu darbu,

– lai viņi varētu priecīgi un droši dzīvot. 

Kungs, esi nabagu aizstāvis

– un viņu atbalsts grūtībās. 

Mēs Tev uzticam visus tos, kuriem viņu dzīves laikā biji uzticējis svēto kalpošanu, – lai viņi bez apstājas slavētu Tevi debesu valstībā. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Visvarenais Dievs, kas šodien stiprināji savus nederīgos kalpus viņu darbos, pieņem šo mūsu vakara slavas upuri, ko Tev sniedzam

kā pateicību par dāvanām, ko esam saņēmuši no Tevis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda,

Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti