III NEDĒĻAS PIRMDIENA VESPERES

HIMNA 

Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs, 

debess Tavu roku radīts; 

jūras klajums, viļņu vara – 

tas viss no Tevis atkarīgs. 

 

Ceļu mākoņiem Tu rādi, 

upes savās gultnēs turi. 

Visi zemes elementi 

vien pēc Tava plāna strādā. 

 

Labais Dievs, lej mūsu sirdīs 

Savas žēlastības straumi, 

lai mēs spējam pretī stāties 

visām vājībām un maldiem. 

 

Ticība ir spēks, kas neļauj 

mazdūšībai uzveikt garu, 

kad nāk nakts un ļaunums biedē, 

ticība spēj starot gaismu. 

 

Trīsvienīgais Dievs viens vienīgs, 

spēks un svētums mājo Tevī. 

Tikai Tu spēj vest mūs līdzi 

Sev uz pilnību un gaismu. Amen. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš apžēlosies par mums. 

 

Psalms 123 (122) 

1 Es paceļu savas acis uz Tevi,*

kurš mājo debesīs. 

2 Lūk, tāpat kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām,*

kā kalpones acis – uz viņas saimnieces rokām, 

tā mūsu acis ir vērstas uz Kungu, mūsu Dievu,*

kamēr viņš apžēlosies par mums. 

3 Apžēlojies par mums, Kungs! Esi mums žēlīgs,*

jo pārlieku mēs esam nicināti. 

4 Jo mūsu dvēsele ir pārlieku pilna*

ar augstprātīgo nievām un viņu izsmieklu. 

 

Ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš apžēlosies par mums. 

2. ant. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis un zemi. 

 

Psalms 124 (123) 

1 Ja Kungs nebūtu bijis ar mums

– lai Izraēlis tagad to atzīst – 

2 ja Kungs nebūtu bijis ar mums,*

kad pret mums sacēlās cilvēki, 

3 viņi būtu mūs aprijuši dzīvus,*

kad viņos pret mums iedegās dusmas. 

4 Mūs būtu noslīcinājis ūdens, 

pār mums būtu gājuši*

5 lieli ūdens plūdi. 

6 Kungs lai ir slavēts,*

kas neatdeva mūs viņu zobiem par laupījumu! 

7 Mūsu dvēsele ir izrauta līdzīgi putnam*

no mednieku cilpas: 

cilpa ir pārrauta,*

un mēs esam glābti. 

8 Palīdzība mums ir Kunga vārdā,*

kas radīja debesis un zemi. 

 

Ant. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis un zemi. 

3. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem. 

 

Dziedājums Ef 1, 3–10 

3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās. 

4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, 

lai Viņa priekšā mēs būtu *

svēti un nevainojami mīlestībā. 

5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu 

mūs pieņemt par bērniem*

caur Jēzu Kristu, 

6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*

ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā. 

7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*

un grēku piedošanu 

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,  

8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*

līdz ar visu gudrību un saprātu, 

9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*

saskaņā ar savu lēmumu, 

ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*

10 lai liktu piepildīties laikam 

un no jauna apvienotu Kristū visu,*

kas ir debesīs un virs zemes. 

 

Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem. 

 
LASĪJUMS Jēk 4, 11–12 

Neaprunājiet, brāļi, cits citu! Kas savu brāli aprunā vai savu brāli tiesā, tas aprunā likumu un tiesā likumu. Bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi

likuma pildītājs, bet tiesātājs. Viens ir Likumdevējs un Tiesātājs, kas var pazudināt un glābt. Bet kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāko? 

 
ATBILDE 

R. Dziedini manu dvēseli:*

es esmu grēkojis pret Tevi. Dziedini… 

V. Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani.*

Es esmu grēkojis pret Tevi. Gods lai ir Tēvam… Dziedini… 

 

Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Kristus grib, lai pestīšanu iemantotu visi cilvēki. Tāpēc lūgsim Viņu no visas sirds: 

Kungs, velc visus cilvēkus pie sevis! 

Esi slavēts Kungs, kas ar savām dārgajām asinīm mūs atbrīvoji no verdzības grēkam,

– dāvā mums savu bērnu godības brīvību. 

Dod savu žēlastību mūsu pāvestam N. un visiem Baznīcas bīskapiem,

– lai viņi ar priecīgu gara dedzību kalpotu Taviem noslēpumiem. 

Ļauj visiem, kas meklē patiesību, lai viņi to meklēdami arī atrastu, – un atraduši vienmēr pie tās turētos. 

Esi līdzās atraitnēm, bāreņiem un visiem atstātajiem,

– lai viņi sajustu Tavu klātbūtni un arvien ciešāk savienotos ar Tevi. 

Savā labvēlībā pieņem mirušos brāļus debesu valstībā,

– kurā Tu kopā ar Tēvu un Svēto Garu esi visiem viss. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Dievs, Tu esi gaisma, kas neizdziest; uzlūko mūs, ko esi sapulcinājis šai vakara stundā, Tevi lūdzam, izgaismo mūsos esošās tumsības un

neņem vērā mūsu pārkāpumus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti