III NEDĒĻAS PIRMDIENA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 

V. Kungs, atdari manas lūpas. 

R. Un mana mute teiks Tavu slavu. 

 

Ant. Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku, līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju, alleluja! 

 

Ps 95 (94) 

(Antifona) 

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*

līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju. 

2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*

un gavilēsim viņam dziesmās. 

(Atkārto antifonu) 

3 Jo Dievs ir augsts Kungs*

un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem, 

4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*

un kalnu virsotnes ir viņa varā, 

5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*

un sauszeme ir viņa roku darbs. 

(Atkārto antifonu) 

6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*

locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā, 

7 jo viņš ir mūsu Dievs,*

bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis. 

(Atkārto antifonu) 

8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi: “Nenocietiniet savas sirdis* 

9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,† 

kur mani kārdināja jūsu tēvi:*

viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus. 

(Atkārto antifonu) 

10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, 

un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*

Viņi nepazina manus ceļus; 

11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*

Viņi neieies manā mierā.” 

(Atkārto antifonu) 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen 

(Atkārto antifonu) 

 

Ant. Pateicībā nostāsimies Kunga vaiga priekšā. 

 
HIMNA 

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs, 

Gaisma no mūžīgās Gaismas 

un Dievs no patiesā Dieva, 

pirms mūžiem dzemdināts Tēva. 

 

Caur Tevi godinām Tēvu – 

šīs pasaules Radītāju, 

kas cilvēkiem ir tik devīgs, 

ka dod tiem mūžīgu dzīvi. 

 

Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs 

it visā, izņemot grēku, 

aiznesi pasaules grēkus 

savā miesā uz Golgātu. 

 

Šo upuri Tu atkārto 

ikkatrā Svētajā Misē. 

Tu topi garīgā Maize 

un Vīns, kas dzesē mums slāpes. 

 

Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu, 

ar bagātām žēlastībām: 

Dēls, godībā līdzīgs Tēvam; 

Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, Kungs. 

 
Psalms 84 (83) 

2 Cik mīļi ir Tavi mājokļi, debespulku Kungs!*

3 Mana dvēsele tvīkst un ilgojas pēc Kunga pagalmiem. 

Mana sirds un mana miesa*

līksmi sauc uz dzīvo Dievu. 

4 Pat zvirbulis atrod sev mājokli, 

un bezdelīga – ligzdu, kur tā gulda savus mazuļus, –*

pie Taviem altāriem, debespulku Kungs, mans Dievs un mans Karali! 

5 Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā:*

viņi mūžam Tevi slavēs. 

6 Svētīgs ir vīrs, kuram palīdzība nāk no Tevis*

un kam prātā ir svētceļnieku gaitas. 

7 Iedami pāri sausai ielejai, viņi padarīs to par avotainu,*

un agrais lietus to pārklās ar svētību. 

8 Viņi ies no spēka uz spēku.*

Dievu pār dieviem ieraudzīs Sionā. 

9 Kungs, debespulku Dievs, uzklausi manu lūgšanu,*

lai to dzird Tava auss, Jēkaba Dievs! 

10 Paskaties, Dievs, mūsu aizstāvi,*

un uzlūko tava svaidītā vaigu! 

11 Jo viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošiem citu. 

Es labāk vēlos būt Tavā namā pie sliekšņa* nekā dzīvot grēcinieku teltīs. 

12 Jo Kungs Dievs ir saule un vairogs, 

Kungs dod žēlastību un godu.* Viņš neliedz labumus tiem, kas nevainībā staigā. 

13 Debespulku Kungs!* Svētīgs ir cilvēks, kurš paļaujas uz Tevi. 

 

Ant. Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā. 

2. ant. Nāciet, kāpsim Kunga kalnā. 

 
Dziedājums Is 2, 2–5 

2 Un pastarā laikā* Kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē 

un pacelsies pāri pakalniem,*

un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis. 

3 Un daudzas tautas ies un sacīs: 

“Nāciet, kāpsim Kunga kalnā,*

Jēkaba Dieva namā, 

lai Viņš mums māca savus ceļus,*

ka mēs staigātu Viņa takās”; 

jo no Sionas izies likums*

un Kunga vārds no Jeruzalemes. 

4 Viņš spriedīs tiesu pagānu ciltīm*

un iznesīs spriedumu daudzām tautām. 

Tad tās pārkals savus zobenus par lemešiem*

un savus šķēpus par sirpjiem. 

Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu,*

Nedz arī mācīsies karot. 

5 Jēkaba nams, nāciet,* Staigāsim Kunga gaismā! 

 

Ant. Nāciet, kāpsim Kunga kalnā. 

3. ant. Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu. 

 
Psalms 96 (95) 

1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*

dziediet Kungam, visa zeme! 

2 Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu,*

viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā! 

3 Teiciet viņa godu pagānu ļaudīm,*

visām tautām – viņa brīnišķos darbus! – 

4 jo liels ir Kungs un augsti teicams,*

viņa jābīstas vairāk par visiem dieviem. 

5 Jo visi pagānu dievi ir māņi,*

bet Kungs ir radījis debesis. 

6 Slava un skaistums ir viņa priekšā,*

spēks un spožums – viņa svētnīcā! 

7 Dodiet Kungam, jūs, visas tautas, 

dodiet Kungam godu un atzīstiet varu,*

8 dodiet Kungam viņa vārda godu. 

Nesiet upurus un ejiet viņa pagalmos!*

9 Pielūdziet Kungu svētajā spožumā, 

viņa vaiga priekšā nodrebiet, visa zeme!*

10 sakiet pagānu ļaudīm: “Kungs ir valdnieks! 

Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas.*

Viņš tiesās tautas pēc patiesības.” 

11 Lai priecājas debesis un gavilē zeme! 

Lai šalc jūra un viss, kas to piepilda!*

12 Lai līksmo lauki un viss, kas tur mājo, 

it visi meža koki lai gavilē 

13 Kunga vaiga priekšā, jo viņš tuvojas!*

Jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. 

Pasauli viņš tiesās pēc taisnības*

un tautas – savā patiesībā. 

 

Ant. Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu. 

 
LASĪJUMS Jēk 2, 12–13 

Tā runājiet un tā dariet, kā tie, ko tiesās brīvības likums, jo tiesa nežēlīga tiem, kas neparāda žēlsirdību. Žēlsirdība pārsniedz tiesu. 

 

ATBILDE 

R. Lai sumināts Kungs*

no mūžīgiem laikiem mūžam. Lai… 

V. Kas vienīgais veic brīnumdarbus.*

No mūžīgiem laikiem mūžam. Gods lai ir Tēvam… Lai … 

 

Benedictus ant. Slavēts ir Kungs, mūsu Dievs. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Uzcītīgi lūgsim Dievu, kas laida pasaulē cilvēkus, lai tie vienprātīgi strādātu Viņa godam: 

Lai Tevi slavē mūsu darbi, Kungs! 

Mēs slavējam Tevi, Dievs, visa Radītāj,

– kas esi mums devis pasaules labumus un uzturi līdz pat šim laikam mūsu dzīvību. 

Uzlūko mūs, kas veicam ikdienas darbus,

– un dari, lai mēs, sadarbojoties ar Tevi, pildītu Tavu gribu. 

Lai mūsu šodienas darbs nestu tādus augļus mūsu brāļiem,

– ka mēs kopā ar viņiem un viņu labad veidotu Tev patīkamu mūsu laicīgo valsti. 

Esi līdzās mums un visiem tiem, kurus mēs šodien sastapsim,

– dāvā mums mieru un prieku. 

 

Tēvs mūsu… 

 

Kungs Dievs, debesu un zemes Ķēniņ, virzi un svētdari, vadi un pārvaldi šodien mūsu sirdis, mūsu dzīvi, mūsu domas, vārdus un darbus pa

Tavu baušļu ceļu, lai ar Tavu palīdzību mēs varētu būt pestīti un brīvi tagad un mūžīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara

vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti