IV NEDĒĻAS SVĒTDIENA VESPERES I

Lūdzas sestdienas vakarā.
HIMNA 

Kungs, Dievs, visaugstais Radītājs, 

kas esi visu lietu sākums, 

Tu uzturi šo pasauli, 

un tajā izpaužas Tavs labums. 

 

Kad diena septītā bij’ klāt, 

Tu radīšanas darbu beidzi 

un arī mums tad dienu šo 

par svētījamu dienu teici. 

 

Tu Savā vārdā piedod mums 

un visus aicini pie Sevis. 

Dod Savu prieku dievišķo, 

lai mieru atrodam pie Tevis. 

 

To visu, Tēvs, Tu dāvā mums, 

to dāvā Dēls, Tavs atspulgs svētais, 

un Gars, kas vienots ir ar mums 

un augšup sauc mūs savā spēkā. Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Lūdziet Jeruzalemei mieru. 

 

Psalms 122 (121) 

1 Es priecājos, kad man teica:* “Iesim uz Kunga namu!” 

2 Mūsu kājas jau soļo,* Jeruzaleme, tavos vārtos. 

3 Jeruzaleme, kas ir celta kā pilsēta* cieši noslēgta visapkārt. 

4 Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis* pēc Izraēļa likuma slavēt Kunga vārdu, 

5 jo tur stāv tiesnešu krēsli,* Dāvida nama sēdekļi. 

6 Lūdziet Jeruzalemei mieru:* “Lai tiem labi klājas, kas mīl tevi! 

7 Miers lai ir tavos mūros* un drošība tavās pilīs!” 

8 Manu brāļu un draugu dēļ es teikšu:* “Miers lai ir tevī!” 

9 Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es lūgšos* par tavu labklājību. 

 

Ant. Lūdziet Jeruzalemei mieru. 

2. ant. No rīta sardzes līdz pat naktij mana dvēsele ilgojas Kunga. 

 

Psalms 130 (129) 

1 No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:* 2 Kungs, uzklausi manu balsi! 

Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,* ko es sūtu uz Tevi! 

3 Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,* Kungs, kas tad spēs izturēt? 

4 Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,* lai mēs bijībā godātu Tevi. 

5 Es, es ceru uz Tevi;* mana dvēsele cer uz viņa vārdu. 

6 Mana dvēsele gaida uz Kungu* vairāk nekā sargi uz rīta gaismu. 

Vairāk nekā sargi uz rīta gaismu* 7 lai Izraēlis gaida uz Kungu, 

jo Kungs ir ļoti žēlīgs* un pestīšanu bagāti dāvā. 

8 Viņš Izraēli atpestīs* no visiem viņa grēkiem. 

 

Ant. No rīta sardzes līdz pat naktij mana dvēsele ilgojas Kunga. 

3. ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes, alleluja. 

 

Dziedājums Fil 2,6–11 

6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,* tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam, 

7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, 

kļūstot līdzīgs cilvēkiem.* Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, 

8 Viņš pazemināja sevi, 

kļūdams paklausīgs līdz nāvei,* līdz pat krusta nāvei. 

9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja 

un deva Viņam vārdu* kas ir pāri pār katru vārdu, 

10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi* debesīs, virs zemes, pazemē 

11 un ikviena mēle atzītu,* ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam. 

 

Ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes, alleluja. 

 

LASĪJUMS 2 Pēt 1, 19–21 

Mums ir jo stiprs pravieša vārds, un jūs labi darāt, ievērodami to kā gaismekli, kas spīd tumšā vietā, kamēr uzausīs diena un rīta

zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Vispirms to saprotiet, ka neviena pravieša mācība Rakstos nav iztulkojama patvaļīgi, jo pravietojumi

nekad nav cēlušies no cilvēku gribas, bet svētie Dieva cilvēki runājuši, Svētā Gara iedvesmoti. 

 

ABILDE 

R. No austrumiem līdz rietumiem* lai ir slavēts Kunga vārds. No austrumiem… 

V. Viņa godība – debesīm pāri.* Lai ir slavēts Kunga vārds. Gods lai ir Tēvam… No austrumiem… 

 

Magnificat ant. Esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Lūgsim Jēzu Kristu, kas iepriecina visus, kas cer uz Viņu: 

Kungs, uzlūko mūs un uzklausi mūs. 

Uzticamais lieciniek un pirmdzimtais starp mirušajiem, kas ar savām Asinīm atpestīji mūs no mūsu grēkiem,

– padari mūs par Tavu brīnumdarbu piemiņas glabātājiem. 

Svētī tos, ko esi aicinājis sludināt Tavu Evaņģēliju,

– lai viņi būtu uzticīgi Tavas valstības noslēpumu nesēji pasaulē. 

Miera Ķēniņ, ielej savu Garu tajos, kas valda tautas,

– lai viņi redzētu nabadzīgo cilvēku trūkumu. 

Palīdzi tiem, kas tiek apspiesti savas rases, tautības, sociālā stāvokļa, valodas vai reliģijas dēļ,

– lai viņi varētu saņemt katram cilvēkam pienācīgās tiesības un cieņu. 

Ļauj iemantot mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas miruši Tavā žēlastībā,

– lai viņi kopā ar Vissvēto Jaunavu Mariju un visiem svētajiem slavētu Tevi debesu valstībā. 

 

Tēvs mūsu… 

 

Dari, Kungs, lai mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti