IV NEDĒĻAS SVĒTDIENA VESPERES II

Svētdienas vakarā.
HIMNA 

Svētais Dievs, Trīsvienīgais, 

Tevi gribam godināt, 

katru dienu paceļot 

uz Tevi sirdis modras. 

 

Pašā rīta agrumā 

jau skan Tev slavas dziesmas, 

arī vēlā vakarā 

uz Tevi sirdis tiecas. 

 

Tu mums dzīvē dāvini 

mirkļus, dienas un gadus. 

Uzklausi mūs žēlīgi, 

kad ik dienas lūdzamies. 

 

Mūžīgais Tēvs debesīs, 

Dievs Dēls un Gars vissvētais, 

brīnišķā Trīsvienībā 

tagad, vienmēr, mūžīgi. Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Svēto spožumā, pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi dzemdināju, alleluja. 

 

Psalms 110 (109),1–5. 7 

1 Sacīja Kungs manam Kungam:* “Sēdies man pie labās rokas, 

kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus* par tavu kāju pameslu.” 

2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:* “Valdi savu ienaidnieku vidū! 

3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;* svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu.” 

4 Kungs zvērēja un nenožēlos:* “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.” 

5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,* satrieks karaļus savu dusmu dienā. 

7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa, tāpēc arī pacels galvu. 

 

Ant. Svēto spožumā, pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi dzemdināju, alleluja. 

2. ant. Svētlaimīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti. 

 
Psalms 112 (111) 

1 Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,* kam viņa baušļi ļoti patīk. 

2 Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes.* taisnīgo paaudze tiks svētīta. 

3 Turība un bagātība būs viņa namā,* un viņa taisnība pastāvēs mūžam. 

4 Taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma,* viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs. 

5 Tīkams ir cilvēks, kurš apžēlojas un aizdod* un savas lietas taisnīgi kārto, 

6 jo nemūžam viņš netiks satricināts.* Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā, 

7 viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.* Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam, 

8 viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,* kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies uz saviem ienaidniekiem. 

9 Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem; 

viņa taisnība pastāvēs mūžam.* 

viņa vara pieaugs ar godu. 

10 Bezdievīgais to redzēs un dusmosies, 

griezīs savus zobus un nonīks.* 

Grēcinieku ilgas aizies bojā. 

 

Ant. Svētlaimīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti. 

3. ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja. 

 

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta.

Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās. 

 

Dziedājums sal. Atkl 19, 1–2. 5–7 

Alleluja! 

1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,* 

(R. Alleluja!) 

2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas. 

R. Alleluja (alleluja)! 

Alleluja! 

5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,* 

(R. Alleluja!) 

un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli! 

R. Alleluja (alleluja)! 

Alleluja! 

6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.* 

(R. Alleluja!) 

7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu, 

R. Alleluja (alleluja)! 

Alleluja! 

jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts* 

(R. Alleluja!) 

un Viņa Līgava ir sagatavojusies. 

R. Alleluja (alleluja)! 

 

Ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja. 

 

LASĪJUMS Ebr 12, 22–24 

Bet jūs esat piegājuši pie Sionas kalna un dzīvā Dieva pil-sētas, debesu Jeruzalemes, pie neskaitāmo eņģeļu pulkiem, pie svētku sapulces

un debesīs ierakstītu pirmdzimto Baznī-cas, pie Dieva, kas ir tiesnesis visiem, pie taisnīgo gariem, kas ir sasnieguši pilnību,

pie Jaunās Derības Vidutāja – Jēzus un pie apslacināšanas ar asinīm, kuras runā spēcīgāk nekā Ābela asinis. 

 
ATBILDE 

R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. Dižs… 

V. Un neizmērojams savā gudrībā.* Varens spēkā. Gods lai ir Tēvam… Dižs… 

 

Magnificat ant. Svētlaimīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Priecādamies Kungā, no kura nāk viss labais, pazemīgi lūgsim Viņu: 

Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu! 

Visuma Radītāj un Valdniek, kas sūtīji pasaulē savu Dēlu, lai Tavs vārds tiktu pagodināts visā pasaulē,

– palīdzi Baznīcas sludinātajai vēstij sasniegt visus cilvēkus. 

Dari mūs par apustuļu sludinātās mācības spējīgiem skolniekiem

– un palīdzi mums augt patiesā ticībā. 

Tu mīli taisnīgos,

– dod taisnīgu atalgojumu tiem, kas cieš netaisnību. 

Dari brīvus važās iekaltos, dod redzi aklajiem

– uzmundrini nomāktos un sargā tos, kuri tiek vajāti. 

Atceries tos, kas aizmiguši Tavā mierā ar cerību uz augšāmcelšanos,

– ļauj viņiem ar Tava Dēla palīdzību iemantot mūžīgo svētlaimi. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Dari, Kungs, lai mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti