II NEDĒĻAS PIRMDIENA LAUDES

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Dziedāsim Kungam, gavilēsim viņam ar dziesmām! 

 
HIMNA 

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs, 

Gaisma no mūžīgās Gaismas 

un Dievs no patiesā Dieva, 

pirms mūžiem dzemdināts Tēva. 

 

Caur Tevi godinām Tēvu – 

šīs pasaules Radītāju, 

kas cilvēkiem ir tik devīgs, 

ka dod tiem mūžīgu dzīvi. 

 

Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs 

it visā, izņemot grēku, 

aiznesi pasaules grēkus 

savā miesā uz Golgātu. 

 

Šo upuri Tu atkārto 

ikkatrā Svētajā Misē. 

Tu topi garīgā Maize 

un Vīns, kas dzesē mums slāpes. 

 

Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu, 

ar bagātām žēlastībām: 

Dēls, godībā līdzīgs Tēvam; 

Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā? 

 

Psalms 42 (41) 

2 Kā briedis slāpst pēc ūdens avotiem,* tā mana dvēsele ilgojas pēc Tevis, Dievs. 

3 Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.* Kad es iešu un nostāšos Dieva vaiga priekšā? 

4 Manas asaras man kļuva par maizi dienu un nakti,* kamēr man ik dienas tiek sacīts: “Kur ir tavs Dievs?” 

5 To es atceros, un sirds man pārplūst,* jo es esmu gājis uz brīnišķīgo telti, uz Dieva namu 

ar līksmību un slavas dziesmām* ļaužu pulkā, svētkus svinot. 

6 Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele* un kāpēc uztraucies manī? 

Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu viņu:* mana vaiga pestīšanu un manu Dievu. 

7 Bet manī ir noskumusi mana dvēsele, 

tāpēc es atcerēšos tevi* no Jordānas zemes un Hermona, no Misara kalna. 

8 Dziļumi sauc dziļumus Tavu ūdeņu troksnī.* Visas Tavas straumes un viļņi man pāri ir vēlušies. 

9 Dienā lai Kungs piešķir savu žēlastību, 

un naktī es viņam dziedāšu dziesmu* un slavēšu manas dzīvības Dievu. 

10 Es sacīšu Dievam:* “Kāpēc Tu esi aizmirsis mani, 

un kāpēc es staigāju noskumis,* kamēr mani ienaidnieks nomāc?” 

11 Izdēdē mani kauli, 

kad mani izsmej tie, kas mani apspiež,* un kad ik dienas viņi man saka: “Kur ir tavs Dievs?” 

12 Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele* um kāpēc uztraucies manī? 

Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu viņu:* mana vaiga pestīšanu un manu Dievu. 

 

Ant. Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā? 

2. ant. Kungs, rādi mums savas apžēlošanās gaismu. 

 

Dziedājums Sīr 36, 1–7. 13. 17–19 (pēc Vulgātas 36, 1–7. 13–16) 

1 Apžēlojies par mums, Valdniek, visu Dievs,*

2 un iedves bijību pret sevi visām tautām! 

3 Ar savu roku vērsies pret svešām tautām,* lai redz Tavu varenību! 

4 Tāpat kā tautu acu priekšā Tu esi svēti godāts mūsu vidū,* tā mūsu acu priekšā iemanto sev slavu tautu vidū! 

5 Lai tautas atzīst Tevi, kā mēs esam atzinuši,* ka nav neviena dieva, Kungs, atskaitot Tevi. 

6 Atjauno zīmes! Liec nomainīties brīnumiem!* 7 Vainago savu roku un savu labo delmu ar slavu! 

13 Sapulcini visas Jēkaba ciltis* un iecel par mantiniekiem – tāpat kā sākumā! 

17 Apžēlojies par tautu, ko dēvē, Kungs, Tavā vārdā,* par Izraēlu, ko pirmdzimušajam esi darījis līdzīgu. 

18 Izturies ar līdzjūtību pret savas svētnīcas pilsētu,* Jeruzalemi, savu atpūtas vietu. 

19 Piepildi Sionu ar savu slavu,* tautu – ar savu godību. 

 

Ant. Kungs, rādi mums savas apžēlošanās gaismu. 

3. ant. Esi slavēts, Kungs, debesu augstumos. 

 

Psalms 19 (18) A 

2 Debesis sludina Dieva godu,* un debesu jums daudzina viņa roku darbus; 

3 diena dienai dara zināmu vārdu,* un nakts naktij pastāsta vēsti. 

4 Tās nav tādas runas un nav tādas valodas,* kuru balss nebūtu dzirdama. 

5 Pa visu zemi ir izgājusi to skaņa,* un to vārdi līdz pasaules robežām. 

6 Tur telti viņš nolika saulei, 

un tā iziet kā līgavainis no sava mājokļa,* līksmojas kā milzis, kam jādodas ceļā. 

7 Tās ceļš iesākas no debesu robežām;* un nav neviena, kurš no tās karstuma paslēptos. 

 

Ant. Esi slavēts, Kungs, debesu augstumos. 

 

LASĪJUMS Jer 15, 16 

Cikreiz man atklājās Tavi vārdi, es tos apēdu, un Tavs vārds man kļuva par iepriecinājumu un par manas sirds līksmību,  jo pār mani

ir piesaukts Tavs vārds, Kungs, debespulku Dievs. 

 
ATBILDE 

R. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. Gavilējiet… 

V. Dziediet viņam jaunu dziesmu.* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. Gods lai ir Tēvam… Gavilējiet… 

 

Benedictus ant. Slavēts ir Kungs, jo Viņš mūs ir apmeklējis un atbrīvojis. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Mūsu Pestītājs ir mums devis valdnieka un priestera varu, lai mēs pienestu Dievam patīkamus upurus. Tāpēc pateicībā piesauksim Viņu: 

Kungs, uzturi mūs Tavā kalpošanā! 

Kristu, mūžīgais priesteri, Tu savai svētajai tautai esi piešķīris priesterisko varu, 

– palīdzi mums vienmēr pienest Dievam patīkamus garīgos upurus. 

Dāvā mums bagātīgi Tava Gara augļus, 

– pacietību, laipnību un lēnprātību. 

Dod mums žēlastību Tevi mīlēt, lai mēs iemantotu Tevi, kas esi mīlestība, 

– un darīt labu, lai mēs slavētu Tevi arī ar visu savu dzīvi. 

Māci mūs rūpēties par to, kas vajadzīgs mūsu brāļiem, 

– lai viņi vieglāk sasniegtu pestīšanu. 

 

Tēvs mūsu… 

 

Kungs, visvarenais Dievs, Tu mums dāvāji šo jauno die-nu, sargā mūs šodien ar savu spēku, lai mēs nepievērstos nevienam grēkam,

bet mūsu vārdi, domas un darbi tiektos uz to, lai mēs izpildītu Tavu taisnību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā

dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti