Dažādas lūgšanas

Sena īru svētība

Lai maigi skar tavu pieri lietus lāses.
Lai liega vēsma atspirdzina tavu garu.
Lai saulstari padara gaišāku tavu sirdi.
Lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli
un lai Dievs tevi ietin
savas mīlestības apmetnī.

Zelta pavediens

Visos šīs dienas brīžos
esi ar mani, Kungs;
visās šīs nedēļas dienās
esi ar mani, Kungs;
visās šā gada nedēļās
esi ar mani, Kungs;
visos manas dzīves gados
esi ar mani,Kungs:
tā, lai, mūžībā aizejot,
ar Tavu žēlastību es beidzot varētu būt pie Tevis, Kungs.


Vienmēr noderīga lūgšana

Kungs, mūsu Dievs, dāvā savai saimei pastāvīgu prāta un miesas veselību. Palīdzi mums, sargā un vadi mūs šai svētceļnieku dzīves ceļā, līdz mēs varam sasniegt mūžīgās dzīves laimi kopā ar Tevi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.


Lūgšana krusta priekšā

Mīlestības Tēvs, nenoniecini mūsu lūgšanas. Paskaties uz sava Dēla Jēzus ciešanām un upuri. Ieklausies Viņa un Viņa Mātes, un visas savas Baznīcas lūgšanās un apžēlojies par mums!


Lūgšana par paaicinājumiem

Kungs, padari mani par labāku cilvēku, uzmanīgāku pret citiem, godīgāku pret sevi, uzticīgāku Tev.
Padari mani upurgatavu, lai es sirsnīgi vēlētos vienmēr pildīt Tavu gribu.
Palīdzi man dzīvē atrast savu patieso aicinājumu un dari, lai tajā es spētu atrast laimi pats sev un atnest labumu arī citiem.
Kungs, dāvā augstsirdību tiem, kurus Tu aicini uz priesterību vai dzīvi ordeņos, lai viņi spētu atbildēt uz Tavu aicinājumu, tā, lai tie, kam vajadzīga Tava palīdzība, varētu to vienmēr atrast.
To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.


Lūgšana tiem, kam vajadzīga drosme

Mīļais Kungs, māci mani būt devīgam:
lai es spētu dot, nerēķinot, cik tas man maksās;
lai es spētu cīnīties, nebaidoties no brūcēm;
lai es spētu strādāt, negaidot atlīdzību:
lai es patiesi varētu izpildīt Tavu gribu. Āmen.


Lūgšana, lai sakautu sātana spēku

Mūžības Tēvs, vienībā ar Tavu Dēlu un Svēto Garu un caur Marijas Bezvainīgo Sirdi es Tevi lūdzu, iznīcini ļaunā gara spēku. Iemet to visdziļākajos elles bezdibeņos un sasaisti viņu tur uz mūžīgiem laikiem!Debesu Tēvs, liec, lai pār mums valda Vissvētā Jēzus Sirds. To es lūdzu dziļā un patiesā mīlestībā pret Tevi. Āmen.


Fragments no Tomasa Mora „Dievbijīgās lūgšanas“

Visvarenais Dievs, atbrīvo mani no iedomības, no vēlēšanās saņemt uzslavu, no skaudības, skopuma un nesātības, no slinkuma un izlaidības, no dusmīga gara un atriebības, no visa veida nelabvēlības pret citiem, no priecāšanās par citu nelaimi, no tīksmināšanās par to, ka varu kādu cilvēku nokaitināt, no patikas kādu pārmācīt vai apvainot.
Dāvā man, Kungs, pieticību un pazemību, liec būt neuzkrītošam, mieru nesošam, pacietīgam, žēlsirdīgam, laipnam, maigam un līdzjūtīgam, lai visos savos darbos, vārdos un domās es tiektos tikai pēc viena ideāla – saņemt Tavu Svēto Garu.
Dāvā man, labais Dievs, īstu ticību, nesatricināmu cerību un dedzīgu mīlestību, lai es spētu Tevi mīlēt nesalīdzināmi vairāk kā pats sevi. Dari, lai es nemīlētu neko tādu, kas Tev nav patīkams, bet lai tiektos tikai pēc tādas kārtības, kādu Tu esi nolicis.
Dari, labais Dievs, lai es ilgotos būt ar Tevi kopā nevis tāpēc, ka gribētu izvairīties no šīs nepilnīgās pasaules likstām, ne arī tāpēc, ka gribētu izvairīties no sāpēm, kādas man reiz varētu sagādāt šķīstītavas uguns vai pat elle, vai arī lai iegūtu sev paradīzes priekus, tādējādi domājot vienīgi pats par savām ērtībām, bet vispirms tāpēc, ka es patiesi Tevi mīlu.
Atbrīvo mani, labais Kungs, no paraduma skaitīt lūgšanas ar notrulinātu prātu.
Dāvā man sirds siltumu un sajūsmu, lai manas domas spēj ātri pacelties pie Tevis. Dāvā man arī žēlastību ilgoties pēc Taviem svētajiem sakramentiem, it sevišķi, lai es spētu izjust prieku no Tava tuvuma Vissvētākajā Altāra Sakramentā, lai mācētu Tev, mīļais Pestītāj, pienācīgi pateikties par to, ka Tu mūs apmeklē, un šajā svētajā piemiņas brīdī ar maigu līdzjūtību atcerēties un pārdomāt Tavas rūgtās ciešanas.
Dari, labais Kungs, lai mēs visi spētu cienīgi pieņemt šo Vissvēto Sakramentu un lai kļūtu par dzīviem Tavas svētās mistiskās miesas, Tavas katoliskās Baznīcas locekļiem.
Dod man, Kungs, žēlastību arī pašam piestrādāt, lai sasniegtu visas lietas, kuras es no Tevis lūdzu. Āmen.


Dieva slavinājums

Lai ir slavēts Dievs.
Lai ir slavēts Viņa svētais Vārds.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus, īsts Dievs un īsts Cilvēks.
Lai ir slavēts Jēzus Vārds.
Lai ir slavēta Viņa Vissvētā Sirds.
Lai ir slavēts Jēzus Vissvētākajā Altāra Sakramentā.
Lai ir slavēts Svētais Gars.
Lai ir slavēta cildenā Dieva Māte, Vissvētā Jaunava Marija.
Lai ir slavēta viņas svētā un Bezvainīgā Ieņemšana.
Lai ir slavēta viņas godpilnā debesīs uzņemšana.
Lai ir slavēts Marijas, Jaunavas un Mātes, vārds.
Lai ir slavēts svētais Jāzeps, viņas sirdsskaidrais līgavainis.
Lai ir slavēts Dievs savos eņģeļos un svētajos.
Lai mūžīgi mūžos ikvienu brīdi ir slavēta, pielūgta un pateicībā mīlēta Jēzus Sirds Vissvētākajā Sakramentā visos pasaules tabernākulos. Āmen.

Redzi un uztver Kristu katrā cilvēkā,
lai spētu šai pasaulē redzēt un mīlēt
savu brāļu dvēseles:
Pašu mazāko dvēseles,
grēcinieku dvēseles,
nabadzīgo dvēseles,
taisno dvēseles,
noklīdušo dvēseles,
gandarītāju dvēseles,
dvēseles, kas saceļas pret
Dieva gribu,
dvēseles, kas saceļas pret
Kristus svēto Baznīcu,
sabojātu bērnu dvēseles,
pagrimušu un nepaklausīgu
priesteru dvēseles,
dvēseles, kas ļāvušas sevi pārņemt
bēdām,
vienkāršās un eņģeļiem līdzīgās
jaunavu dvēseles,
dvēseles, kas ir noslīkušas
baudkāres tumsā un
izvirtīgās miesas iegribās,
dvēseles, kas lepojas ar ļaunumu,
dvēseles, kas alkst pēc varas un zelta,
dvēseles, kuras rūpējas tikai par sevi,
dvēseles, kuras redz tikai sevi,
pazudušās dvēseles, kuras meklē ceļu,
noskumušās dvēseles, kuras meklē
patvērumu vai kādu līdzjūtīgu vārdu,
dvēseles, pār kurām nācis lāsts un kuras
izmisumā vaimanā,
dvēseles, kas izjūt gandarījumu par to,
ka dzīvojušas taisnībā.
Kristus mīl visas šīs dvēseles,
par visām tām Kristus nomira,
Viņš vēlas tās visas pasargāt un turēt savās rokās,
ielikt tās savā ievainotajā Sirdī.
Lai saskatītu un izjustu Kristu ikvienā cilvēkā,
mūsu sirdīs ir dziļi jāieskanas 
žēlsirdības mūzikai…

Tēva Oriona meditācija


Lūgšana pēc mīlestības uz Dievu

Pāri visiem tikumiem, ak Kungs Jēzu, es lūdzu, atļauj man Tevi mīlēt no visas sirds, no visas dvēseles, no visa spēka ar visām izjūtām, kā Tu pats to pavēlēji. Tu esi visa mana cerība, gods, patvērums un prieks! Draugs, mīļākais par visiem draugiem, kas mirdzi pārdabiskā skaistumā! Ak, dvēseles jaukais līgavainis! Tu esi manas sirds prieks un manas dvēseles dzīvība, Tu esi miers un laime manam prātam… Ak, brīnišķā un spožā mūžības diena! Ak, pārdabisko lietu gaišums! Tu esi mans patiesais iesākums un mans vienīgais mērķis.
Taisi, ak Kungs, mans Dievs, taisi manī sev patīkamu mājokli, lai Tu varētu nākt un dzīvot manī.
Iznīcini manī visu, kas vien var nepatikt Tavām acīm un pārveido mani pēc visas sirds! Pārdur ar savas mīlestības bultām visdziļākās manas dvēseles slēptuves un pildi tās ar pilnīgu Tavu mīlestību. Un kad es to sagaidīšu? Kad es būšu Tev patīkams visās lietās? Kad atbrīvošos no visa tā, kas Tev nepatīk? Kad es būšu pilnīgi Tavs> Kad mīlēšu Tevi ar visdziļāko sirds degsmi? Kad mani visu aptvers Tavas mīlestības liesma? Kad nāksi pie manis nabagā, un atsegsi man Tavas bezgalīgās valstības skaistumu, kas esi manī pašā un kāds esi Tu pats savos radījumos?
Kad mani tuvināsi sev? Kad mani tā nogremdēsi un noglabāsi sevī, ka viss, kas manī ir palicis no tagadējā cilvēka, izgaistu uz visiem laikiem? Kad novērsīsi tos šķēršļus, kas mani no Tevis šķir, un tos šķēršļus, kuri man neļauj Tev tuvoties, lai taptu garā ar Tevi vienots un nekad no Tevis nešķirtos?
Ak, manas dvēseles manta, ak, manas sirds saldums! Ak Kungs, uzklausi mani nemanu nopelnu dēļ, jo man tādu nav, bet Tavas labsirdības dēļ, jo Tavs lielums ir bezgalīgs. Māci mani, apgaismo, vadi un katrā ziņā palīdzi man, lai es nekā tāda nedarītu un nedomātu, kas Tev nebūtu patīkams. Ak, mans Dievs, ak, mana mīlestība! Stiprini mani, mans spēks, vadi mani, visspožāk gaisma!
Ak mans Dievs! Tu piepildi debesis un zemi, kāpēc tad negribi mani piepildīt? Tu kop tīrumu lilijas, baro putniņus, neaizmirsti vismazākā tārpiņa, kādēļ tad esi licis aizmirst mani, kurš visu esmu aizmirsis Tevis dēļ.
Vēlu Tevi iepazinu, vēlu sāku Tevi mīlēt, ak, mūžīgais skaistums, neizprotamais, vispastāvīgākais skaistums! Nekas mani tā nenomāc, kā tas, ka es nevaru Tevi pazīt, un nekas nav tik sāpīgs, kā tas, ka Tevi nemīlu. Cik liels mans aklums, ka līdz šim laikam nevarēju Tevi atrast!
Tu esi manas dvēseles dziļumā, bet es meklēju Tevi ārpus sevis… Un tāpēc, ka tik vēlu Tevi iepazinu, jo vairāk nepieļauj, ka es Tevi pazaudētu.
Dari, lai, skatīdamies uz Tevi ar ticīgā acīm, es izpelnītos skatienu, kādu Tu meti uz Pēteri un izsauci no viņa acīm grēku nožēlas asaras; ļauj man izpelnīties tādu skatienu, kādu Tu uzmeti pazudušajam dēlam, kad izgāji tam priekšā, lai to noskūpstītu; ak, paskaties uz mani, kā paskatījies uz muitnieku, kad tas neiedrošinājās acis pacelt uz augušu; paskaties uz mani, kā paskatījies uz Magdalēnu, kad tā ar asarām mazgāja Tev kājas.
Visaugstā, visžēlīgā, Vissvētākā Trīsvienība, viens Dievs, vienīgais mans labums! Ak, kaut es varētu Tevi mīlēt ar eņģeļu mīlestību. Kaut man būtu tāda mīlestība, kādu dveš uz Tevi ikviens radījums! Ar kādu prieku es dāvātu Tev tādu mīlestību, lai gan tā vēl nebūtu tik pilnīga, ar kādu Tevi jāmīl. Tikai Tu pats spēj mīlēt sevi, jo tik Tu pats vari saprast savu labumu. Tik Tavā Sirdī, ak Jēzu, mīt īsta mīlestība!
Marija, Vissvētākā Māte, bezvainīgā vismīļāk Marija, lūdzies par mani nabago, lai es saņemtu kaut vienu lāsīti tās mīlestības, kurā Tu dzīvo iekš Dieva.
Ak, Dieva svētie eņģeļi, izpušķojiet manu sirdi, lai es nekā cita kvēlāk nemīlētu kā tikai Jēzu, lai nekā cita nevēlētos kā tikai viņā dzīvot un dusēt mūžīgi mūžam. Amen.
 
Sv. Pēteris no Alkantaras
 
 
Kristus dvēsele

Kristus dvēsele, dari mani svētu.
Kristus Miesa, atpestī mani.
Kristus Asinis, dzirdiniet mani.
Ūdens no Kristus sāna, mazgā mani.
Kristus ciešanas, stipriniet mani.
Labais Jēzu, uzklausi mani.
Tavās brūcēs paslēp mani.
Neļauj no Tevis šķirties man.
No ļaunā ienaidnieka pasargā mani.
Manā nāves stundā sauc mani,
Pie Tevis nākt aicini mani,
Lai līdz ar Taviem svētajiem
Es slavētu Tevi mūžīgi.
 
Sv. Ignācija no Lojolas lūgšana


Kristīgas ģimenes lūgšana

Pestītāj, Jēzu Kristu, Tavai aizsardzībai mēs novēlam savu ģimeni, savu māju un visu, kas mums pieder. Tās mīlestības dēļ, kas Tev lika kļūt pat cilvēku un nomirt uz krusta, mēs Tevi lūdzam, svētī mūsu ikdienas darbus un lūgšanas. Pasargā mūs no ikvienas nelaimes un cilvēku ļaunprātības. Pasargā mūs arī no savām dusmām un nepielaid, ka kāds no mums nomirtu bez Svētajiem Sakramentiem. Dod mums savu svētību, lai mēs būtu stipri savā ticībā un droši to apliecinātu, lai mēs arī ciešanās un grūtībās nepazaudētu paļāvību, bet pieaugtu mīlestībā uz Tevi un tuvākiem.

 

Vecāku lūgšana par bērniem

Kungs Dievs, Tu savā žēlsirdībā esi iepriecinājis mūsu ģimeni ar bērniem. Lūdzam Tevi, palīdzi mums tos arī izaudzināt un sagatavot mūžīgajai dzīvei, jo viņi ir ne tik vien mūsu, bet vēl vairāk Tavi bērni.
Dievs, tu jau no mūžības zini kāds liktenis viņus sagaida; tāpat to, kas visvairāk vajadzīgs mūsu bērnu laicīgajai un mūžīgajai laimei. No savas puses mēs gribam Tev upurēt savas lūgšanas un darbus, strādājot viņu labā, mācot viņus un vēlot viņiem labu.
Bet ko palīdzētu mūsu centība, ja Tu nerūpētos par viņiem? Mūsu nomods par viņiem būtu veltīgs, ja Tu nesargātu viņus ar savu gādīgo roku.
Vislabais Tēvs, esi mierinātājs un palīgs mūsu bēdās un rūpēs. Attālini no mums visas nemierīgās domas un uztraukumu par mūsu bērniem. Dod mums spējas, lai protam vadīt savus bērnus pa kristīgo dzīves ceļu un iemācīt tiem vajadzīgās zinības un labos tikumus. Pasargā viņus no ļaunas ietekmes un iztaisno viņu ceļus dzīves pagriezienos. Lai viņi ir centīgi strādājot savu darbu un paklausīgi mūsu labajam vārdam. Vadi, Kungs, mūs pašus, lai ar savu piemēru mēs iemācītu bērnus būt pacietīgiem grūtībās, apzinīgiem ticībā un savos pienākumos, dzīvojot Tavam godam un savas dvēseles pestīšanai.

 

Bērna lūgšana par saviem vecākiem

Vislabais Dievs, kas esi mums devis bausli godāt savu tēvu un savu māti, es lūdzu, palīdzi man tā dzīvot, lai es būtu saviem vecākiem atbalsts un iepriecinājums visās viņu dzīves dienās. Ar savu žēlastību atalgo, Kungs, viņus par visu, ko tie manā labā ir darījuši, lai viņi, ilgi un laimīgi dzīvojot, varētu iemantot debesu valstību.

 

Vecumā

Visuvarenais, mūžīgais Dievs, es pateicos Tev, ka esi man dāvājis ilgus mūža gadus un līdz šim brīdim esi ļāvis izmantot Tavas žēlastības. Tu esi mani vadījis no bērnu dienām pa saviem ceļiem, un es arvien paļaujos uz Tevi. Tavās rokās ir visas manas dzīves dienas. Dari man, Kungs, panesamu vecuma nespēku, dod man izturību labā un pēdējo žēlastību nāves stundā. Mana sirds lai paliek arvien Tev uzticīga līdz tam, kad sauksi mani savā valstībā.

“Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem neatstāj mani, Dievs, kamēr es Tavu roku darbus nebūšu darījis zināmus nākamai paaudzei” (Ps 71, 18).

 

Slimībā

Vislabais mans Pestītāj, cilvēku dvēseles un miesas Dziedinātāj, kas esi tik daudz cietis un uzupurējies mūsu pestīšanas labā, uzlūko mani slimības un nespēka brīžos un dāvā man drosmi un izturību. Mans Dievs, ja tas saskan ar Tavu vissvēto gribu, padari mani veselu, lai es atkal varu ar prieku kalpot Tev un tuvākiem.

 

Grūtību laikā

Vislabais žēlsirdīgais Dievs! Ja mums šajā pasaulē pienāktos ciest un cīnīties, lai kļūtu līdzīgi Tavam mīļotajam Dēlam, tad lai notiek Tavs prāts. Ja esmu saņēmis tik daudz labuma no Tevis, kāpēc, lai nepanestu arī ļaunumu, kas man no Tavām rokām tomēr par labu nāk?
Ak Kungs, tiesā mani šeit laicīgajā dzīvē, bet apžēlojies par mani tur mūžībā!
Dari, vislabais Tēvs, ka es pareizi saprastu Tavu gribu un pacietīgi panestu savu krustu.
Lai vienmēr ir slavēts Tavs svētais Vārds un lai notiek Tavs prāts.

 

Ciešanās un nelaimē

Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs un palīdzi man. Atpestī mani no visa ļauna, lai es varu atrast mieru savai dvēselei.
Tēvs, Tev viss ir varams, ņem nost no manis šo biķeri, tomēr ne mana, bet Tava griba lai notiek.

 

Ticības grūtībās

“Pavairo mums ticību” (Lk 17, 5), tā lūdzās Tavi apustuļi, Kungs, tā lūdzos arī es. Ticība ir gaisma manā dzīves ceļā, ticība ir mans prieks un mana lielā cerība, jo Tu, Kungs, esi apsolījis: “Kas tic man, tam ir mūžīgā dzīve” (Jņ 6, 47). Es ticu, Kungs, visam, ko Tu esi sacījis, un ticu tāpēc, ka to esi sacījis Tu, mans Dievs, kura labumam un varenībai nav robežu. Pavairo manu ticību un māci mani paļauties uz Tevi! Ar savu žēlastību mudini mani, Kungs, tiekties pēc Tevis, mīlēt Tevi un pildīt Tavu gribu, lai labie darbi būtu manas ticības rota. Mans Pestītāj, Tu esi teicis: “Kas tic, tam viss ir varams” (Mk 9, 22), dod, lūdzu, man tādu ticību, lai es spētu Tev sekot, nebaidoties ļaužu ieskata, lai es saglabātu savu dvēseli tīru, paliktu Tavā žēlastībā un sasniegtu mūžīgo dzīvi. Es zinu, Kungs, ka tikai skaidrā dvēselē mājo stipra ticība. Tāpēc stāvi man klāt, kad mani piemeklē šaubas un kārdināšanas. Sirdsskaidriem ļaudīm Tu esi apsolījis, ka “viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Palīdzi man, Kungs, pastāvēt kristīgos tikumos un ļauj izturēt arī tad, kad ticības pienākumi prasa piepūli. “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīves vārdi,” tā sacīja apustuļi (Jņ 6, 68). Pie kā gan cita lai es ietu? Kas gan cits spēs dot mieru un laimi manai dvēselei, ja ne Tu, mans Dievs! Tāpēc es lūdzos, lai Tavi “mūžīgās dzīves vārdi” mani uztur ticībā, lai mana dvēsele kļūst Tev par svētu mājokli, jo vienotībā ar Tevi es gribu dzīvot un nomirt. 


Ikdienas lūgšana nedzimušā bērna nodomā 

Kungs Jēzu, ar Tavas Mātes Marijas aizbildniecību, kura Tevi dzemdēja ar mīlestību, kā arī ar sv. Jāzepa – uzticīgā vīra aizbildniecību, kurš rūpējās par Tevi pēc piedzimšanas, es lūdzu šī nedzimušā bērna nodomā, kuru esmu garīgi adoptējis (-usi), bet kurš atrodas nāves briesmās. Lūdzu, dāvā vecākiem mīlestību un drosmi, lai viņi neatņemtu savam bērnam dzīvību, kuru Tu viņam dāvāji. Amen.

 

Lūgšana tiem, kurus moka vaina par izdarītu abortu

Sievietes lūgšana
 
Trīsvienīgais Dievs,
Radītājs un Dzīvības devējs,
pateicos Tev par Tavu visaptverošo mīlestību!
 
Pateicos Tev, Tēvs, par to, ka
devi savu Vienpiedzimušo Dēlu,
lai Viņš glābtu pasauli.
 
Pateicos Tev, Jēzu, par to, ka pieņēmi Tēva plānu
un atpestīji cilvēci.
 
Pateicos Tev, Svētais Gars, par iemiesošanās noslēpumu,
par to, ka Marijas jaunavīgajā klēpī iemiesoji Dieva Dēlu.
 
Paldies tev, Marija, ka piekriti
kļūt par Dieva Māti.
Lūdzu tevi, esi man šobrīd līdzās
un vadi mani cauri manu sāpīgo dzīves pieredzi.
 
Tu, kura stāvēji pie krusta
un skatījies, kā nomirst Tavs Dēls,
sāpju satriekta, mīloša un uzticīga –
biji pie Viņa līdz pašām beigām,
lūdzu, esi man līdzās,
jo esmu grēka ievainota māte,
māte, kura nodeva savu bērnu
un piesprieda viņam nāves spriedumu.
 
Kad atceros par šo notikumu, sirdī jūtu sāpes.
Sāpju Māte, aizbildini par mani,
lūdz man no Dieva drosmes garu,
lai spētu drosmīgi paskatīties un ieraudzīt savas brūces.
Ņem mani aiz rokas un aizved pie Sava Dēla.
 
Jēzu,
stāvu Tavā priekšā ar savu grēku.
Dāvā man žēlastību, lai spētu ieraudzīt savu krustu
Tavām acīm.
Vēršos pie Tevis kā pie vislabākā drauga,
kurš mani vislabāk saprot.
Stāvu Tavā priekšā bez padoma,
vainas nastas nomākta, jo tā visu laiku atgriežas.
Vēlos vēl reiz atdot Tev savu grēku.
 
Aizver acis. Ļauj, lai Dievs ielūkojas Tavas sirds dziļumos un paņem no Tavas pagātnes sāpīgos notikumus. Uzticies Viņam, ļauj, lai Viņš tevi vada. Lūdz Jēzu, lai atklāj tavā iztēlē tos apstākļus, kuros pieņēmi lēmumu nogalināt bērnu. Atceries to cilvēku sejas, kas tevi ievainoja, atgrūda, atstāja vienu, šantažēja, izsmēja, pazemoja – varbūt tas bija tavs vīrs, vīra māte, pieaugošie bērni, kaimiņš, draugs, ārsts…
Atceries tos vārdus, kurus toreiz dzirdēji un kas tevi sāpīgi ievainoja.
Pasaki atklāti, ko jūti pret šīm personām (dusmas, žēlumu, naidu, vilšanos). Nebaidies jūtas nosaukt vārdā, izpaud tās un atdod Dievam. Ja, domājot par kādu konkrētu personu, jūti sirdī sāpes, saki:
 
Jēzu,
es piedodu šim cilvēkam,
jo Tu tik daudz esi piedevis man.
Dāvā man līdzjūtības
žēlastību attiecībā pret šo personu,
palīdzi man uz viņu paskatīties
ar Tavām acīm un mīlot ar Tavu sirdi.
Kungs dari tā, ka varu šai personai piedot,
arī savās izjūtās,
kuras šobrīd atdodu Tev,
tāpat arī visu to, kas manī izraisa dusmas –
kad atceros pagātni:
pamestības izjūtu, vilšanos,
bezpalīdzību, skumjas, bezcerību,
žēlumu vistuvāko vienaldzības dēļ.
Ielieku šīs savas izjūtas Tavās, Jēzu, brūcēs,
jo Tavās brūcēs ir mūsu dziedināšana.
 
Iespējams, pieņēmi šo lēmumu pati, slepeni, nevienam no tuviniekiem par to nestāstot, jo baidījies no viņu reakcijas, karjeras pārtraukšanas, kompromitācijas, jo tavs bērns tika ieņemts ārpus laulības vai ar gadījuma partneri.
Saki:
 
Kungs, piedod man egoisma grēku,
atbildības trūkumu,
vieglprātību, patiesības noklusēšanu vistuvākajiem,
kuri varētu ietekmēt manu lēmumu
un pasargāt mani no grēka.
Paņem no manis kauna izjūtu, vainas izjūtu, kura mani pārņem
un aizvien man liek attaisnoties vai vainot citus.
Tavs krusts ir pilns mīlestības un žēlsirdības,
ielej manā sirdī uzticēšanos un padari manu vainu par svētīgu.
 
Varbūt esi sieviete, kas piedzīvo emocionālu tukšumu. Grēks, kuru esi pieļāvusi, tik ļoti sāp, ka, iespējams, ir izraisījis tevī „jūtu nāvi”. Tādā gadījumā lūdzies:
 
Jēzu, paņem no manis nebrīves jūgu,
pieskaries manai sirdij, kuru ir skāris nāves zīmogs,
dāvā man nožēlas žēlastību, lai es varētu raudāt par savu grēku
un mazgāt to ar savām asarām.
 
Kungs,
ņem manu akmens sirdi un dod man miesas sirdi,
jūtīgu, mīlošu – mātes sirdi.
 
Lai Tavas mīlestības liesma to no jauna aizdedzina
lai tā sāktu just,
spētu smieties un raudāt,
just Tavu mieru un tikt aizkustināta.
 
Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi,
dari manu sirdi līdzīgu Tavai Sirdij.
 
Vadi mani, Kungs, tagad caur visgrūtāko mirkli,
kurā es pieņēmu lēmumu
nogalināt savu bērnu.
 
Stāvu Tavā priekšā patiesībā,
neko neattaisnojot
un nevienu neapsūdzot –
es atzīstu savu vainu.
 
Kungs,
Tu pilnībā pazīsti sirdis,
Tu vienīgais zini,
kādā dvēseles stāvoklī es pieņēmu lēmumu
un cik lielā mērā apzinājos, ko daru.
 
Es nožēloju šo lēmumu
un lūdzu Tev piedošanu, Dievs, par to,
ka atgrūdu Tavu visskaistāko dāvanu – dzīvību,
neuzticoties Tavai svētajai gribai,
iznīcinot Tavu brīnišķīgo plānu,
kas Tev bija attiecībā uz manu bērnu un mūsu ģimeni,
ievainojot Tavu mīlestības pilno Sirdi
un ar savu grēku piesitot Tevi krustā.
 
Pielūdzot Tavu krustu,
skūpstu to ar mīlestību,
dari, lai tas kļūst par mīlestības tiltu starp Tevi un mani,
mani un manu bērnu. 
Tavs krusts savieno Debesis un zemi
un cilvēkus savā starpā.
 
Palīdzi man tagad, Jēzu, būt vienotai ar manu bērnu.
 
Lūdzu,
lai šī bērna sargeņģelis atnes viņu
un ieliek manās rokās,
lai es varētu viņu pieņemt,
pieglaust pie sirds un teikt:
„Mīlu tevi, mans bērns!”
Ilgojos dzirdēt, ka tu saki: „Māmiņ!”
Mīlu tevi, nezinu, vai esi zēns, vai meitene.
Šodien dodu tev vārdu Jēzus Vārdā,
sniedzu ar visu savu sirdi tev ilgu kristību.
 
Vari lūgt Jēzu, lai ļauj tev uzzināt, kāds ir bērna dzimums, bet tas nav nosacījums, lai izlīgtu ar bērnu un dotu viņam vārdu. Izvēlies vīrieša un sievietes vārdu un saki: ja esi meitene, tad dodu tev … vārdu, ja zēns – tad…
Ja aborts notika vairākkārt, tādā pašā veidā iedod visiem bērniem vārdu.
Ja tas tev ir par grūtu, paprasi Marijai, lai viņa izdara to tavā vietā.
 
Mans bērns!
Piedod man, ka neļāvu tev nākt šai pasaulē,
ka neiepazini manu mīlestību,
ka nezīdi manu krūti,
ka nepieredzēji manu mīļumu
ka nesaņēmi Kristību sakramentu,
ka nepiedzīvoji Pirmās Svētās komūnijas un Iestiprināšanas prieku,
ka neiepazini savus brāļus un māsas.
 
Man ir žēl,
ka nevaru atgriezt laiku,
turēt tevi rokās,
dzirdēt, kā saki: „mamma”,
redzēt, kā sper pirmos soļus,
kopā ar tevi izdzīvot bērnību, jaunību,
redzēt, kā kļūsti pieaudzis,
priecājies par saviem sasniegumiem,
palīdzēt atrisināt problēmas
un palīdzēt atrast tavā dzīvē Dieva klātbūtni.
 
Lūdzu,
piedod savai mammai un savam tētim!
 
Mīlu tevi,
kaut redzu tevi tikai ar iztēles acīm,
bet mana sirds saka: tu dzīvo.
 
Lai arī neesi dzimis uz zemes,
dzīvo Debesīs.
Tāpēc tagad uzticu tevi tavai ģimenei Debesīs,
atdodu tevi Vissvētākās Jaunavas un svētā Jāzepa rokās.
 
Atdodu, bet neatvados,
jo turpmāk saukšu tevi vārdā,
aicināšu tevi savā dzīvē,
vienošos ar tevi garīgi,
lūdzoties un pielūdzot Jēzu Vissvētākajā Sakramentā.
 
Esi mans aizbildnis
un izlūdz ģimenei nepieciešamās žēlastības,
lai mēs varētu labi dzīvot,
bet pārbaudījumu brīžos būtu uzticīgi Kristum un Viņa Evaņģēlijam,
Bet, kad pienāks brīdis,
palīdzi man pārkāpt mūžības slieksni,
lai jau uz mūžiem remdētu šīs savas skumjas.
 
Varu tagad sev piedot
un piedodu sev Tavā vārdā, Jēzu.
Zinu, ka paņēmi manu grēku uz krusta,
cieti un nomiri par mani,
skatoties uz mani no krusta augstuma.
 
Tu ilgojies, lai es smeltu no Tavas žēlsirdības avotiem
un sāktu jaunu dzīvi,
iznākot no nāves ielejas pretī augšāmcelšanai.
 
Lūdzu, svētī mani
un paņem no manas miesas grēka sekas.
 
Paņem no manis iznīcinošo stresu,
bailes no soda,
to, kas draud man ar fiziskām un psihiskām slimībām.
 
Attīri mani, šķīstī
un visu mani iegremdē savā žēlsirdībā.
 
Lai Tava dziedinošā gaisma mani caurstrāvo
un atbrīvo no visa veida garīgām mokām,
piepilda ar mieru, prieku, līdzjušanas spēju
un dāsnu mīlestību.
 
Dziedini manu ievainoto seksualitāti un atgriez tai sākotnējo skaistumu.
Dari tā, lai ar pateicību un bez bailēm pieņemtu savu aicinājumu
un mācētu pateikties Tev par to, ka esi mani radījis par sievieti.
 
Lūdzu Tevi, tagad, Kungs,
nāc ar savu palīdzību visai manai ģimenei un
atbrīvo to no sekām, kuras ir radījis grēks pret dzīvību.
 
Pieskaries ar Savu spēku mūsu bērniem un viņu bērniem, dziedini viņus,
attālini mūs no nāves, baiļu, depresijas, neticības sev un neveiksmes gara –
jo viņi ir Tavi, Kungs, bērni,
kas mana grēka dēļ ir kļuvuši par upuriem.
 
Atjauno viņos Savu vaigu un līdzību.
Sūti Savu Svēto Garu.
Dāvā viņiem apziņu, ka Tu viņus mīli ar beznosacījuma mīlestību.
Atgriez viņiem prieku, uzticēšanos, drošības izjūtu –
lai spētu dzīvot Dieva bērnu brīvībā
un īstenotu Tavu aicinājumu.
 
Dievmāte,
pateicos tev,
ka vedi mani caur krusta pieredzi
un biji kopā ar mani manas dzīves sāpīgajos noslēpumos.
 
Pateicos Tev, Dievs, par Tavas žēlsirdības dāvanu,
kas ir augstāka par taisnīgumu
un kuru visu mūžu slavēšu.
Āmen.

Vīrieša lūgšana
 
Trīsvienīgais Dievs,
Radītājs un Dzīvības devējs,
pateicos Tev par Tavu visaptverošo mīlestību.
 
Pateicos Tev, Tēvs, par to,
ka devi savu Vienpiedzimušo Dēlu,
lai atpestītu pasauli.
 
Pateicos Tev, Jēzu, par to, ka pieņēmi
Tēva plānu, lai glābtu pasauli.
 
Pateicos Tev,
Svētais Gars,
par iemiesošanās noslēpumu,
par to, ka Marijas jaunavīgajā klēpī veidoji
Dieva Dēla miesu.
 
Pateicos Tev, Marija,
ka piekriti
kļūt par Dieva Dēla Māti.
 
Lūdzu tevi, esi man šobrīd līdzās
un vadi caur manu sāpīgo dzīves pieredzi.
Tu, kura stāvēji pie krusta
un skatījies, kā nomirst tavs Dēls,
sāpju satriekta, mīloša un uzticīga –
biji ar Viņu līdz pašām beigām.
 
Lūdzu, esi man līdzās,
jo es esmu tēvs,
kurš savam bērnam
piesprieda nāves spriedumu.
 
Kad atceros šo notikumu,
es jūtu sirdī sāpes.
Sāpju Māte, aizbildini par mani,
izlūdz Dievam man vīrišķības garu,
lai es varu drosmīgi paskatīties
un ieraudzīt savas brūces.
Ņem mani aiz rokas
un vadi pie sava Dēla.
 
Jēzu, stāvu Tavā priekšā kā grēcinieks
ar savas vainas smaguma apziņu,
kas mani smacē un neļauj normāli dzīvot.
Palīdzi man drosmīgi atskatīties pagātnē un
uzlūkot savas dzīves sāpīgos notikumus.
Dāvā man vīrišķības garu, lai es vēlreiz varētu
skatīt savu krustu Tavām acīm.
 
Aizver acis. Ļauj, lai Dievs ielūkojas tavas sirds dziļumos un pieskaras tavas pagātnes sāpīgajiem notikumiem. Uzticies Viņam, ļauj sevi vadīt. Lūdz Jēzu, lai Viņš atsauc tavā iztēlē apstākļus, kad tu uzzināji, ka kļūsi tēvs. Kāda bija tava reakcija – dusmas, neapmierinātība, sarūgtinājums, bailes no nākotnes… Atceries to, ko toreiz teici, sāpīgi ievainojot savu sievu. Padomā, cik ļoti tu viņu ievainoji, aizskarot visintīmākās un visdelikātākās jūtas. Nebaidies jūtas izteikt vārdos, dabū tās ārā un atdod Dievam.
Saki:
 
Jēzu,
es atdodu Tev visas savas negatīvās izjūtas,
kas toreiz radās manā sirdī.
Piedod, ka toreiz es tā reaģēju,
uzzinot, ka kļūšu tēvs.
Man vajadzēja uzmodināt savā sirdī prieku un pateicību,
pagodināt Tavu augstsirdību,
Ka gribi dalīties ar mani Savā Mīlestībā.
Uzticot man tēvišķības un auglības dāvanu,
Tu ļāvi man būt līdzdalīgam
Dzīvības tālāknodošanas radošajā aktā,
kuru Tu biji ieplānojis kopš mūžības.
 
Piedod, man Dievs,
Ka skumdināju un pievīlu Tevi.
Piedod man, ka noniecināju Tavu svēto gribu.
Piedod man egoismu, sirds nejūtīgumu,
vienaldzību pret sievu,
jo atstāju viņu bezpalīdzīgu un vientuļu.
 
Man žēl, ka tik slikti pret viņu izturējos,
sabradāju viņas cieņu, apmētāju ar lamu vārdiem,
Biju brutāls, vainojot viņu par bērna ieņemšanu
un piespiežot pieņemt lēmumu
par sava bērna nogalināšanu
ar Jūdasa sudraba naudas gabaliem,
lai apmaksātu “procedūru”.
 
Piedod, Kungs, manu zemiskumu,
jo uzvedos toreiz kā Pilāts,
mazgājot rokas nevainībā, pārliecināts,
ka “neesmu vainīgs pie taisnīgā nāves”.
Šodien es stāvu Tavā priekšā kā Pēteris,
Tava žēlsirdības pilnā skatiena apžilbināts,
nokaunējies par savu gļēvulību,
juzdamies pazemots,
jo biju solījis Tev uzticību
un neizturēju pārbaudījumu.
 
Jēzu, Tu pazīsti manas sirds dziļumus.
Dāvā, lai es, tāpat kā Pēteris,
varētu apraudāt savu grēku,
jo es arī biju vājš un neizpildīju solīto.
 
Pieņemot Tavā klātbūtnē Laulības sakramentu,
es zvērēju savai sievai mīlestību, uzticību un godīgumu laulības dzīvē.
Solīju pieņemt un audzināt ticībā pēcnācējus,
ar kuriem Tu mūs apdāvināsi.
Piedod man, ka pārkāpu savus solījumus.
 
Tu mani radīji kā vīrieti
un dāvāji visas nepieciešamās žēlastības,
lai es varētu izpildīt man uzticēto pienākumu –
gādāt par ģimenes pavardu,
rūpēties par to un sargāt no ikviena ļaunuma.
Piedod, Kungs,
ka netiku galā ar uzticēto uzdevumu.
Jēzu, Tu teici:
“Vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai,
un tie kļūs par vienu miesu.”
Tu esi vēlējies, lai mēs caur savu aicinājumu dažādību
un uzdevumu atšķirību kļūtu viens,
kalpojot viens otram
un dāvājot mīlestību,
kuras auglis ir jauna dzīvība.
 
Piedod man,
ka negribēju atteikties no savām privilēģijām,
bet gribēju saglabāt kļūdaini saprastu brīvību,
savu laiku, savu naudu, savus noslēpumus,
ar kuriem ne ar vienu negribēju dalīties.
Piedod, ka biju neatsaucīgs, kategorisks un valdonīgs;
ka izvairījos no ikdienas pienākumu krusta,
visu uzkrāvu uz sievas pleciem,
neiesaistījos bērnu audzināšanā
un pat neatlicināju laiku viņiem.
 
Piedod, ka neticēju un nepaļāvos uz Tavu Apredzību,
kas nemitīgi gādā par mūsu ģimenēm.
Piedod man lepnības grēku,
Ka patvaļīgi izturējos pret Taviem baušļiem
un izveidoju savu vērtību sistēmu,
kurā Tev neierādīju vietu.
 
Kungs, mani māc kauns un nožēla
par savu slinkumu, vieglprātību un mīlestību uz komfortu,
jo it nemaz necentos mainīt aplamo attiecību modeli,
kuru mantoju no saviem vecākiem.
 
Palīdzi man, Dievs, manā vājumā,
jo es ciešu savu grēku dēļ.
Mani nemitīgi māc sirdsapziņas pārmetumi
un zaudējuma sajūta,
kuru vairs nevar vērst par labu.
 
Kungs, Tu esi teicis:
“Lieku tavā priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu”
– bet es uzklausīju ienaidnieka kārdināšanu
un atkārtoju kopā ar viņu “nekalpošu”
– atmetu dzīvības dāvanu
un ievedu savā mājā nāves garu.
Ar to es visu ģimeni pakļāvu viņa postošajai ietekmei,
izjaucu mieru un mūsu savstarpējās attiecības.
“Apžēlojies par mani, Dievs, savā žēlastībā,
izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā žēlsirdībā!
Mazgā mani tīru no noziedzības traipa
un šķīsti mani no grēkiem!
Es atzīstu visus manus pārkāpumus
un mani grēki vienmēr ir manu acu priekšā!” (Ps 51, 3-5)
“Novērs savu vaigu no maniem grēkiem
un izdzēs visus manus pārkāpumus…” (Ps 11)
Pieņem manu pazemojumu un apkaunojumu,
jo es neattaisnoju sevi kā vīrietis.
 
Es pievīlu savu sievu –
tā vietā, lai sargātu un rūpētos par viņu,
es pakļāvu viņu lielām ciešanām sakarā ar bērna zaudējumu,
kā arī psihiskajām un fiziskajām slimībām.
Dievs, kurš „dziedina salauztas sirdis
un pieceļ nogurušos garā,
noslauki asaras tiem, kas raud,
un svaidi ar prieka eļļu.
Atbrīvo mani no asinsgrēka
un atjauno manī pastāvīgu garu,
dāvā man atkal savas pestīšanas prieku
un stiprini ar paklausības garu.”
 
Varbūt uz tavas sirdsapziņas ir grēki pret šķīstību, vai arī savas sirds dziļumos tu glabā kādu noslēpumu, jo tavs bērns tika ieņemts ārlaulības attiecībās jeb ar gadījuma partneri. Lūdzies…
 
Kungs,
piedod man egoisma grēku, atbildības trūkumu un bezrūpību,
izturēšanos pret sievieti kā pret acumirkļa baudas instrumentu,
pirmslaulības kopdzīvi
un “brīvas” attiecības – bez Baznīcas svētības.
Piedod man visus grēkus pret šķīstību,
onānismu, laulības pārkāpumus,
pretapaugļošanās līdzekļu lietošanu,
pārtrauktus seksuālus aktus, lai izvairītos no bērniem,
pornogrāfijas izmantošanu,
kā arī citas perversas un vulgāras darbības,
kas liecina par cieņas trūkumu pret savu ķermeni,
kuram ir jābūt par Svētā Gara templi.
Atbrīvo mani no kauna un vainas sajūtas,
un no visām nesakārtotām iekārēm.
Dāvā man žēlastību uzlūkot sievieti ar tīru sirdi
un izturēties pret viņu ar cieņu.
Dari mani brīvu no atkarībām,
kas mani paverdzina un dara netiklu.
Tavs krusts ir mīlestības un žēlsirdības pilns.
Ielej manā sirdī paļāvību,
un lai mana vaina ir svētība.
 
Varbūt tu esi tēvs, kas jūtas atstumts un piekrāpts, jo tava sieva ieņēma bērnu no cita vīrieša, bet pēc tam izdarīja abortu bez tavas ziņas. Varbūt tu jūties ievainots, jo sieva noslēpa no tevis faktu, ka gaida bērnu un, tev nezinot, veica abortu. Varbūt ir tā, ka tu zināji par bērnu, taču neko nevarēji izdarīt, jo sieva pati izdarīja izvēli par abortu…
Saki:
 
Dievs, es piedodu savai sievai nodevību,
to, ka viņa mani pazemoja
un man nācās vientulībā pārdzīvot šo neveiksmi.
Es piedodu viņai laulības pārkāpšanu,
vardarbību pret mūsu bērnu
un viņa nogalināšanu.
Es piedodu
pret mani izrādīto niknumu, ķildas
un to, ka viņa mani ievainoja.
 
Kungs, Tevi lūdzu,
piedod manai sievai izdarīto grēku,
esi viņai žēlsirdīgs un dāvā atgriešanās žēlastību.
 
Atjauno manī paļāvību un cieņu pret viņu.
Atbrīvo mani no dusmām un skumjām,
arī no bezpalīdzības sajūtas.
Palīdzi man tagad, Jēzu, vienoties ar savu bērnu.
Liec, lai bērna sargeņģelis to atnes un
Ieliek manās rokās,
lai es varētu to pieņemt, pieglaust pie savas sirds
un pateikt: mīlu tevi, mans bērns.
Vēlos no tevis dzirdēt vārdu “tētis”.
Mīlu tevi – nezinu, vai esi zēns vai meitene.
Šodien es tev dodu vārdu Jēzus Vārdā
un no visas sirds dāvāju tev “ilgu kristību”.
 
Vari lūgt Jēzum, lai ļauj tev uzzināt, kāds ir bērna dzimums, taču tas nav obligāts priekšnoteikums, lai izlīgtu ar bērnu un dotu viņam vārdu. Izvēlies vīrieša un sievietes vārdu un saki: ja esi meitene, tad dodu tev vārdu …, ja zēns – …. Ja aborts ir bijis atkārtoti, tad tādā pašā veidā iedod vārdu visiem bērniem. Ja tas tev ir par grūtu, tad palūdz Mariju, lai izdara to tavā vietā.
 
Mans bērns!
Piedod, ka neļāvu tev nākt šajā pasaulē,
ka neizbaudīji manu mīlestību,
ka nepieredzēji manu gādību,
ka nesaņēmi Kristības sakramentu,
ka tev nebija iespējas priecāties par Pirmo Svēto Komūniju
un ka neiepazini savus brāļus un māsas.
Es ļoti nožēloju, ka nevaru atgriezties pagātnē
un paņemt tevi savās rokās,
lai tu varētu no augšas paskatīties uz pasauli,
dzirdēt, kā tu saki “tētis”,
turēt tevi aiz rokas, kad tu sper pirmos soļus,
ņemt tevi klēpī,
kopā ar tevi izdzīvot tavu bērnību, jaunību,
redzēt, kā tu kļūsti pieaudzis,
priecāties par taviem panākumiem,
palīdzēt tev risināt problēmas,
pārvarēt grūtības,
sniegt tev drošības sajūtu,
mācīt tevi būt atbildīgam,
būt blakus tev tavā dzīvē,
lai tu varētu izdarīt pareizas izvēles
un “pakļautu zemi”.
Man ļoti žēl,
ka nevaru tev parādīt skaisto pasauli,
liecināt tev par savu ticību
un par mīlošu Dievu, kas mīt tavā sirdī.
Lūdzu, piedod savam tētim un māmiņai.
Es tevi mīlu,
kaut arī redzu tevi tikai savā iztēlē,
taču mana sirds saka, ka tu dzīvo.
Lai arī tu neesi dzimis uz zemes,
tu dzīvo Debesīs.
Tāpēc tagad es uzticu tevi tavai ģimenei Debesīs
un atdodu tevi Vissvētākajai Jaunavai un svētajam Jāzepam.
Es tevi atdodu, taču neatvados,
jo no šī brīža saukšu tevi vārdā,
aicināšu tevi savā dzīvē,
vienošos ar tevi garīgi,
lūdzoties un pagodinot Dievu Vissvētākajā Sakramentā.
Esi mūsu aizbildnis
un izlūdz nepieciešamās žēlastības ģimenei,
lai mēs varētu labi dzīvot,
bet pārbaudījumu brīžos būtu uzticīgi Kristum
un Viņa Evaņģēlijam.
Bet, kad pienāks mana svētceļojuma beigas,
palīdzi man pārkāpt mūžības slieksni,
lai uz mūžiem piepildītos manas ilgas.
Tagad es spēju sev piedot
un piedodu sev Tavā vārdā, Jēzu.
Zinu, ka manu grēku Tu paņēmi uz krusta,
ka cieti un nomiri par mani,
raugoties no sava Krusta augstuma.
Tu ilgojies, lai es smeltu no Tavas žēlsirdības avotiem
un sāktu jaunu dzīvi,
iznākot no nāves ielejas pretī augšāmcelšanai.
Dievs, Debesu Tēvs,
pirms es lūdzu Tavu svētību,
no visas sirds vēlos piedot savam tēvam,
kurš nebija man labā tēva paraugs.
Es viņam piedodu to,
ka nebija pret mani maigs,
ka bieži nebija mājās,
ka vienaldzīgi izturējās pret māti,
ka neizrādīja par mani interesi
un izturējās netaisnīgi,
ka bija neiecietīgs.
Es piedodu viņam lamāšanos, dzeršanu,
neuzticību mātei un visu pārējo viņa uzvedībā,
kas bija manu ievainojumu cēlonis.
Dievs, Debesu Tēvs,
uzliec man tagad Savas Tēvišķās rokas un svētī mani.
Lai Tavas svētības spēks ieiet visā manā dzīvē,
caurstrāvo manu miesu un dvēseli,
pieskaras ievainotās sirds dziļumiem.
Lai Tavas mīlestības gaisma apņem un dziedina manī ikvienu tumsu.
Lai attālina bailes,
lai nomazgā katru grēku un pagātnes vājumu tā,
lai es atkal varētu mīlēt.
Lai Tavas svētības spēks atmirdz manā dzīvē,
lai arī es varētu svētīt nevis lādēt,
lai es varētu Tevi slavēt nevis kurnēt,
“ikvienā stāvoklī priecāties un par visu pateikties”.
Lai Tavas svētības spēks
dziedina manu ievainoto seksualitāti,
dod izturību kārdinājumu brīžos
un piepilda mani ar pateicību par to,
ka Tu mani radīji kā vīrieti un dāvāji spēju kļūt tēvam.
Un tagad, Kungs, Tevi lūdzu,
nāc palīgā visai manai ģimenei
un atbrīvo mūs no grēka pret dzīvību sekām.
Pieskaries mūsu bērniem un viņu pēcnācējiem,
dziedini tos,
attālini nāves garu, bailes, depresiju,
neuzticēšanos sev, neveiksmes,
jo tie ir Tavi bērni, Kungs,
kuri mana grēka dēļ kļuva par upuriem.
Dari tos atkal pēc sava tēla un līdzības,
sūti savu Svēto Garu
un liec viņiem saprast Tavu beznosacījuma mīlestību.
Dāvā viņiem atkal prieku, paļāvību, drošības sajūtu,
Lai viņi dzīvotu Dieva bērnu brīvībā
un īstenotu savu aicinājumu.
Dieva Māte, pateicos Tev,
ka vadīji mani caur Krusta pieredzi
un biji man blakus manas dzīves sāpīgajos noslēpumos.
Pateicos, Tev, Dievs, par Tavas žēlsirdības dāvanu,
kas ir augstāka par taisnīgumu
un kuru es cildināšu uz mūžiem.
Āmen.

Avots: http://www.duchowaadopcja.info/aborcja/modlitwa_o_uwolnienie_z_ciezaru_winy_-_po_grzechu_aborcji/

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti