Liturģiskās lūgšanas

„Pater noster”

Pater noster, qui es in cælis, 
sanctificétur nomen tuum, 
advéniat regnum tuum,
fiat vol?ntas tua, sicut in c?lo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hódie,
et dim?tte nobis débita nostra, 
sicut et nos dim?ttimus debitóribus nostris,
et ne nos ind?cas in tentatiónem.
Sed libera nos a malo.
Amen.

Latviešu val.:
Tēvs Mūsu

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs,
svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā Debesīs,
tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Amen.

 
Esi sveicināta

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
 

Gods lai ir

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Es ticu uz vienu Dievu

Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpīedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdi­nātu: Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, ka pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala.Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu, es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.
 

Gods Dievam augstumos

Gods Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs, Dievs, Vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu; Tu- Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums; Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu – visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu: Dieva Tēva godībā. Amen.


Meditācija Vissvētākā Sakramenta priekšā

Mans bērns, lai sagādātu Man prieku, nav vajadzīgas plašas zināšanas; viss, kas Man vajadzīgs, ir, lai tu mīlētu Mani no visas sirds. Runā ar Mani tā, kā tu runātu ar savu māti, ja viņa būtu paņēmusi tevi uz rokām un auklētu. Vai tev nav neviena, ko tu gribētu Man uzticēt? Nosauc Man savu radinieku un draugu vārdus; pie katra nosauktā vārda pasaki, ko tu vēlētos, lai Es viņu labā izdarītu. Tu vari lūgt daudz: Man patīk devīgas sirdis, kas spēj aizmirst sevi, lūdzoties citu labā.
Pastāsti Man par nabadzīgajiem, kuriem tu vēlētos palīdzēt, par slimajiem cietējiem, kādus tu esi redzējis, par grēcinieku, kuru tu vēlētos pievērst ticībai, par tiem, kas no tevis atsvešinājušies un kuru draudzību tu gribētu atkal atgūt. Par visiem noskaiti sirsnīgu lūgšanu. Es esmu solījis uzklausīt katru izjustu lūgšanu, kas nāk no sirds. Un lūgšanas par tiem, kurus mēs mīlam un kas mūs mīl, vienmēr ir dziļi izjustas un nāk no sirds.
Vai tev nav uz sirds arī kaut kas, ko gribētos izlūgt sev pašam? Ja tev patīk, vari runāt Man par savām vēlmēm, par visu, ko tu uzskati par savas dvēseles vajadzībām. Pastāsti Man pie reizes arī pavisam vienkāršā un atklātā veidā par to, cik ļoti tu tiecies pēc savu iegribu apmierināšanas, cik esi lepns, cik ātri apvainojies, cik esi savtīgs, cik mazdūšīgs un slinks; lūdz Mani, lai palīdzu tev laboties. Debesīs ir daudz svēto, kuriem reiz bija tādas pašas vainas kā tev, bet viņi pastāvīgi lūdza Mani pēc palīdzības, un pamazām, solīti pa solim, tika izdziedināti.
Nebaidies lūgt arī žēlastības miesai un prātam – lūdz droši veselību, labu atmiņu, veiksmi dzīvē. Es varu dot visu, un Es arī vienmēr to daru, ja vien šīm dāvanām lemts padarīt dvēseli svētāku. Ko tu vēlētos šodien saņemt, mans bērns? Ja vien tu zinātu, cik ļoti Es ilgojos izdarīt tev kaut ko labu!
Vai tev nav kādi plāni, kas nodarbina tavu prātu īpašā veidā? Pastāsti Man par tiem. Vai tie saistās ar tavu aicinājumu? Par ko tu domā? Ko tu vēlētos? Varbūt tu gatavo kādu iepriecinājumu savai mātei, savai ģimenei, savam aizbildnim? Ko tu vēlētos viņu labā izdarīt?
Un vai tev nav kāda dedzīga vēlēšanās ar kaut ko pakalpot arī Man? Vai tev nerūp palīdzēt to savu draugu dvēselēm, kurus tu mīli, bet kuri varbūt ir aizmirsuši par Mani? Pastāsti Man par šādām savām interesēm, par motīviem, kas nosaka tavu rīcību, par līdzekļiem, ar kādiem tu ceri sasniegt savu mērķi.
Uztici Man savas neveiksmes; Es tev atklāšu to cēloni. Vai tu vēlies, lai kāds ieinteresētos par tavu darbu? Kas? Es esmu visu siržu Pavēlnieks, mans bērns, un Es tās nemanāmi aizvedu tur, kur vēlos. Tāpēc vari būt drošs, ka Es atvedīšu pie tevis tos, kas tev būs nepieciešami.
Vai tev ir arī kas tāds, kas mēdz tevi ļoti satraukt, varbūt pat kaitināt? Pastāsti Man par to visos sīkumos. Kas ir sagādājis tev sāpes? Kas ievainojis tavu patmīlību? Kas izturējies pret tevi nievājoši? Pastāsti Man to visu, un tad saki, ka tu piedosi un aizmirsīsi; bet Es došu tev savu svētību.
Vai tu baidies no kaut kā, kas varētu tevi sāpināt? Vai ir kaut kas, no kā tu savas sirds dziļumos baidies, kas mēdz reizēm mocīt tavu dvēseli, kaut arī ārēji šķiet, ka nebūtu pamata par to uztraukties? Paļaujies pilnībā uz manu Apredzību. Es esmu tepat, un Es visu redzu; Es tevi nepametīšu vienu.
Vai tev ir arī tādi draugi, kas tagad kļuvuši nelaipnāki kā agrāk, kas tevi noniecina, izrādot pret tevi vienaldzību vai aizmirstot tevi, kaut arī tu neapzinies, ka būtu viņu priekšā ar kaut ko vainīgs? Lūdzies par tiem, un Es viņus tev atgriezīšu, ja vien viņu sabiedrība nāks par labu tavai dvēselei.
Vai tev nebija arī kādi iepriecinājumi, par kuriem tu varētu Man pastāstīt? Kāpēc lai tu neuzticētu Man arī tos? Pastāsti Man, kas tavā dzīvē noticis kopš vakardienas: kādu mierinājumu tu esi saņēmis, kas darījis tevi laimīgu, kas sagādājis prieku? Varbūt tev labumu nesis kāds negaidīts apciemojums? Varbūt pēkšņi tika atņemtas kādas raizes? Varbūt tevi iepriecinājusi necerēta veiksme? Varbūt esi saņēmis kādu mīlestības apliecinājumu – vēstuli vai dāvanu? Varbūt pēc kāda pārbaudījuma esi kļuvis stiprāks, par ko sākumā nebiji pat cerējis? Visu to, mans bērns, Es esmu tev sagādājis. Kāpēc tu neesi pateicīgs? Kāpēc nesaki Man: „Es Tev pateicos.” Laba darītājam ir patīkami redzēt, ka ievēro un atzīmē viņa devību. Pateicība kā magnēts pievelk arvien jaunus labumus.
Vai tev nav kaut kas, ko tu varētu Man apsolīt? Tu taču zini, ka Es spēju ielūkoties visdziļākajās tavas dvēseles dzīlēs. Piemānīt var tikai cilvēkus, bet ne Dievu. Esi vaļsirdīgs.
Vai tu esi apņēmies izvairīties no grēka, atmetot visu, kas var tevi novest no ceļa – nelasīt grāmatu, kas uzbudina tavu fantāziju, liekot tai darboties nelabvēlīgā virzienā; atsacīties no draudzības ar personu, kam trūkst godbijības pret Dievu un kuras klātbūtne tāpēc atņem tavai dvēselei mieru? Vai tu esi gatavs jau tūlīt salabt ar biedru, kas bija tevi nokaitinājis?
Ej nu, mans bērns, un atsāc darīt savus dienas darbus. Esi kluss, godīgs, pacietīgs un žēlsirdīgs. Mīli arī ļoti sirsnīgi sava Kunga svēto Māti. Bet rītdien nāc pie Manis ar vēl mīlošāku, vēl uzticīgāku sirdi. Rīt Man būs jaunas žēlastības, ko tev dot.


Pateicība Dievam

Jēzu, mūžības Dievs, es Tev pateicos par neskaitāmajām žēlastībām un svētību. Ļauj, lai katrs manas sirds pukstiens izskan kā jauna pateicības dziesma Tev, mans Dievs. Liec, lai katra manas dzīves diena aprit Tavam godam, Dievs. Lai mana dvēsele ir kā slavas dziesma, kurā skan pielūgsme Tavai žēlsirdībai. Es Tevi mīlu, Dievs, tāpēc vien, ka Tu esi.
Amen.


Lūgšana Vissvētākā Sakramenta priekšā

IEVADLŪGŠANA
(Jālūdzas katru dienu)

Mans Brāli Jēzu, vienīgi tāpēc, ka Tu mūs mīli, Tu paliec šajā Sakramentā dienu un nakti, gaidot, aicinot un apmīļojot katru cilvēku, kas pie Tevis atnāk. Es ticu, ka Tu šai tabernakulā esi patiesi klātesošs. Es atzīstu Tevi par savu Dievu un Pestītāju. Un es Tev pateicos par visu, ko Tu manā labā esi darījis, bet it īpaši par Tavas sakramentālās klātbūtnes dāvanu. Mans Jēzu, es vēlos Tev dāvāt pats sevi, izpildot Tavu gribu tik pilnīgi, cik vien tas iespējams. Piedod man, ka līdz šim ne vienmēr esmu spējis tā rīkoties. Kaut arī pats esmu vājš un bezspēcīgs, ar Tavu palīdzību es turpmāk centīšos kļūt labāks. Lai arī ko Tu man nebūtu sagatavojis, es būšu gatavs to pieņemt. Es lūdzu vienīgi to, lai varētu būt ar Tevi kopā kā tagad, tā vienmēr un lai man pietiktu spēka Tev sekot.

 

SVĒTDIEN

Mans Brāli Jēzu, es esmu atnācis Tava altāra priekšā, uz kura Tu dienām un naktīm atrodies arī manis dēļ. Tu esi cēlonis visam, kas labs. Tu esi ikvienas vainas Dziedinātājs un katra cietēja vislabākais Draugs. Pieņem mani, grēcinieku, kas esmu starp nabagiem nabadzīgākais un starp slimiem slimākais, kad es lūdzoties stāvu uz ceļiem Tava altāra priekšā. Apžēlojies par mani. Raugoties uz Tevi Vissvētākajā Sakramentā, uz Tevi, kas esi nonācis no debesīm vienīgi tādēļ, lai varētu darīt man labu, es vairs nespēju tik ļoti satraukties par savu postu. Es Tevi slavēju un Tev pateicos, es Tevi mīlu, un, ja Tu vēlies, lai es Tev kaut ko lūgtu, tad es gribētu Tevi lūgt vienīgi to, lai Tu dāvā man žēlastību vairs nekad Tevi neapvainot un lai es varētu kļūt Tev patīkams. Kungs, es patiesi Tevi mīlu. Liec, lai es turpmāk vienmēr runātu tikai patiesību. Vissvētā Jaunava Marija, mani svētie aizbildņi, visi eņģeļi un svētie, lūdzieties par mani, lai es spētu pienācīgi mīlēt savu Dievu, kas ir pelnījis vislielāko mīlestību. Labais Gans, mūsu Dzīvības Maize, Jēzu, apžēlojies par mums, uzturi mūs, sargā mūs un parādi mums visas labās lietas, kas ved pie dzīvības pārpilnības.

GARĪGĀ KOMŪNIJA
(Katru dienu lietojama lūgšana)

Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs Vissvētākajā Sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā patlaban man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī vismaz garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi; nekad nepieļauj, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt.
 
ESI SVEICINĀTA, KARALIENE

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte, kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta. Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi. Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā. Tādēļ, mūsu aizstāve, uzlūko mūs savā žēlsirdībā. Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus, pie Tava dievišķā Dēla. Tu žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija.
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.


PIRMDIEN

Mums jāsaprot, ka tāpat, kā Jēzus ir debesīs, kur Viņš, kā izsakās sv. Pāvils, dzīvo mūžīgi, lai par mums aizlūgtu, Viņš ir klātesošs arī Vissvētākajā Altāra Sakramentā, kur savā žēlsirdībā nepārtraukti, kā dienu, tā nakti, par mums lūdzas, upurēdams par mums sevi mūžīgajam Tēvam, lai varētu mums sagādāt neskaitāmas žēlastības. Tāpēc iesim pie Jēzus Vissvētākajā Sakramentā kā pie vislabākā Drauga, kas mūs mīl ar mūžīgu mīlestību.
Tā kā Tu, mans Kungs, pats mums to esi atļāvis, ļauj man tagad Tev atvērt savu sirdi un uzticēt savas pārdomas un lūgumus. Mans Jēzu, es labi saprotu, cik netaisna ir mūsu attieksme pret Tevi. Mans Dievs, tik tiešām, mēs esam pieļāvuši daudzas kļūdas. Bet es esmu apņēmies izlabot savas kļūdas un visā savā atlikušajā dzīvē gandarīt par izniekotajiem gadiem, darot visu, ko vien es varu, lai Tevi iepriecinātu.
Kungs, dari man zināmu, ko Tu no manis vēlies, un es no visas savas sirds centīšos to izpildīt. Atklāj man savas vēlmes, un es mēģināšu tās piepildīt tik labi, cik vien to spēju.
Mans Brāli, tagad es Tev apsolu, ka no šīs dienas es vairs neatsacīšos darīt to, kas Tev būtu patīkams. Man nav svarīgi, kā to nosauktu: par entuziasmu, pielūgsmi vai mīlestību, bet es ticu, ka es iešu ar Tevi kopā līdz pat pasaules galam.

Garīgā Komūnija
Esi sveicināta, Karaliene…


OTRDIEN

Mans Brāli Jēzu, Tu esi šeit uz Altāra klātesošs. Kad Tu atnāc pie manis svētajā Komūnijā, Tu esi klātesošs īpašā veidā, Tu kļūsti par manu barību. Tad Tu pilnībā savienojies ar mani, Tu man dāvā sevi visu, tā, ka es patiesi varu sacīt, mans Jēzu, ka Tu viss esi mans. Un, tā kā Tu esi atdevis man sevi visu, arī man būtu jāatdod sevi visu Tev. Vēl jo vairāk tāpēc, ka es neesmu nekas, bet Tu esi Dievs. Ak, mīlestības Dievs, kad es spēšu kļūt viss Tavs ne tikai vārdos vien, bet arī darbos? Tomēr caur sava lielā upura nopelniem Tu vari man sagādāt arī šādu žēlastību. Dāvā man paļāvību uz Tevi un uzticību Tev, lai es drīkstētu saņemt šo žēlastību un lai es spētu dzīvot nevis sev, bet Tev. Tu, Kungs, uzklausi visu cilvēku lūgšanas; uzklausi tagad arī sava kalpa lūgšanu, kas patiesi vēlas Tevi mīlēt ar visu savu sirdi.
Palīdzi man atcerēties, ka mīlēt nebūt nenozīmē izplūst sentimentālās jūtās pret Tevi; tas drīzāk nozīmē Tev visā paklausīt, tas nozīmē bez jebkādiem savtīgiem nolūkiem, necerot uz emocionālu gandarījumu vai kādu atlīdzību, izpildīt visu, ko Tu vēlies. Ļauj man, Kungs, Tevi mīlēt un Tev mīlestībā kalpot. Jēzu, tā kā mīlestība ir sevis atdošana, ņem manu brīvību, manas vēlmes un visu, kas man ir.

Garīgā Komūnija
Esi sveicināta, Karaliene…

TREŠDIEN

Mans Jēzu, es centīšos bez kurnēšanas pieņemt visu, ko Tu manai dzīvei būsi nolēmis. Es zinu, ka tas viss nāks man vienīgi par labu. Man pietiks ar to, ja zināšu, ka Tu esi vēlējies, lai viss notiktu tieši tā, un arī es pats tad sākšu vēlēties, lai viss notiek tā, kā ir, – lai notiek Tavs prāts kā tagad, tā vienmēr. Dari ar mani visu, ko vien Tu vēlies. Es pakļaujos Tavai gribai, kas ir laba un svēta, kas nāk no mīlestības un atklāj Tavu skaistumu un pilnību. Mans Dievs, Tava griba man ir mīļa un dārga. Un mana karstākā vēlēšanās ir gan dzīvē, gan nāvē palikt vienotam ar Tevi. Tavs prieks ir arī mans prieks. Tavas vēlmes lai ir arī manas vēlmes. Mans Dievs, neatstāj mani, bet palīdzi man. Dari, lai no šī brīža es spētu dzīvot vienīgi Tev. Liec man vēlēties vienīgi to, ko Tu pats vēlies, un liec man dzīvot tā, lai izpildītu Tavu gribu. Ļauj man Tevi tā mīlēt, ka es Tavas mīlestības dēļ spētu atdot pat dzīvību, – tāpat kā Tu reiz nomiri par mani.

Garīgā Komūnija
Esi sveicināta, Karaliene…


CETURTDIEN

Kungs Jēzu, es esmu atnācis pie Tevis, kuram visa dzīve bija sevis ziedošana. Jau pats veids, kādā Tu šeit esi klātesošs, mums to labi atgādina. Iepriekšēkā vakarā pirms savas nāves Tu paņēmi rokās maizi un turēji to, sacīdams: „Šī ir mana Miesa, kas par jums tiek atdota.” Tu esi šeit klātesošs gluži tāpat, kā tovakar.
Tava klātbūtne man atnes mierinājumu. Ir tik patīkami būt kopā ar Tevi šajā klusajā baznīcā. Tomēr es vairs nejūtos ērti, kad sāku salīdzināt Tavu dzīvi ar savējo. Man šķiet, ka es neesmu spējīgs mīlēt. Noslīdzis Tavā priekšā uz ceļiem, es Tev stāstu, ka es Tevi mīlu, bet, kas notiek, kad es no šejienes aizeju? Es atkal ieslīgstu tādā pašā remdenībā kā iepriekš. Es atkal rūpējos par saviem priekiem un ērtībām un atkal izrādu to pašu nevēlēšanos ziedot sevi citu labā. Es vienkārši neesmu tāds, kā Tu. Bet kā es vēlētos tāds kļūt! Lūdzu, palīdzi man! Es vēl joprojām turpinu Tev sacīt, ka es Tevi mīlu. Bet vai es tiešām domāju to, ko runāju? Vai tagad es tiešām spēšu, izgājis no baznīcas, sākt Tevi mīlēt arī Tavos brāļos? Es centīšos, Jēzu! Es ļoti centīšos. Bet nāc un palīdzi man.

Garīgā Komūnija
Esi sveicināta, Karaliene…


PIEKTDIEN

Mans mīļais Brāli Jēzu, man šķiet, ka no šī tabernakula, kurā Tu esi klātesošs, Tu saki: „Šī ir mana apmešanās vieta līdz pat laiku beigām; šeit Es dzīvošu, jo Es pats tā esmu izvēlējies.” Tā kā Tu esi vēlējies būt klātesošs uz mūsu altāriem un dzīvot mūsu vidū, paliekot šeit Vissvētākajā Sakramentā, un tā ir Tava mīlestība pret mums, kas Tev lika pieņemt šādu lēmumu, arī mūsu sirdīm būtu vienmēr jābūt mīlestībā vienotām ar Tevi un jātiecas pēc prieka un miera, ko nes Tava klātbūtne. Patiesi, laimīgi ir tie, kuriem vismīļākie atpūtas brīži šajā pasaulē ir tad, kad viņi var palikt Tavā tuvumā. Un arī man, Kungs, būtu jābūt ļoti laimīgam, ja es turpmāk vairāk par visu sāktu vērtēt atrašanos Tavā klātbūtnē vai vismaz biežāk spētu par Tevi domāt, – par Tevi, kas Vissvētākajā Sakramentā vienmēr domā par mani. Mans Kungs, kādēļ gan es esmu izniekojis tik daudzus gadus, dzīvodams bez mīlestības uz Tevi? Šie gadi man nekādu laimi nav nesuši. Man Tev jāpateicas, Dievs, par Tavu bezgalīgo pacietību, ka Tu tik ilgus gadus mani gaidīji, kaut arī es biju tik nepateicīgs par Tavu mīlestību. Arī tagad Tu mani vēl joprojām turpini gaidīt. Kādēļ? Tādēļ, lai kādu dienu, Tavas žēlsirdības un mīlestības pārņemts, es varētu kļūt pilnībā Tavs. Kungs, es Tev vairs nepretošos un nebūšu vairs nepateicīgs. Es zinu, ka man tagad pienākas Tev veltīt visu savu atlikušo dzīvi, vienalga, vai man vēl ilgu laiku būtu atlicis šajā pasaulē dzīvot, vai arī nē. Es ceru uz Tavu palīdzību, mans Jēzu, lai es spētu kļūt pilnībā Tavs. Tu izturējies pret mani tik labi, kad es vēl bēgu no Tevis. Cik ļoti es varu uz Tevi paļauties tagad, kad Tevi meklēju un ilgojos pēc Tavas mīlestības! Dāvā man, Kungs, žēlastību vienmēr Tevi mīlēt. Es vēlos Tevi mīlēt ar visu savu sirdi, vairāk par visu, vairāk par sevi un vairāk par savu dzīvību. Es ļoti nožēloju, ka esmu bijis no Tevis novērsies. Piedod man. Un līdz ar Tavu piedošanu dāvā man žēlastību turpmāk Tevi mīlēt daudz vairāk, lai es drīkstētu Tevi mīlēt arī visā mūžībā. Visvarenais Dievs, parādi, cik liels ir Tavs spēks, izdarot brīnumu un pārveidojot tik nepateicīgu dvēseli, kāda ir bijusi manējā. Es no savas puses apņemos Tevi mīlēt visu savu mūžu. Tu pats, Kungs, esi mani iedvesmojis ar šādu vēlēšanos, tādēļ dāvā arī man spēku šo lēmumu izpildīt. Mans Jēzu, es Tev pateicos, ka esi mani tik ilgi gaidījis.

Garīgā Komūnija
Esi sveicināta, Karaliene…


SESTDIEN

Mans mīļais Jēzu, es raugos Tevī un redzu, ka Tu esi upurēts uz altāra par mani. Tā kā Tu mīlestībā upurē sevi par mani, man vajadzētu vismaz pilnībā veltīt sevi Tev. Jā, mans Brāli, es tagad upurēju Tev savu dvēseli, visu savu būtni, savas vēlmes un visu dzīvi. Šo savu pazemīgo upuri, debesu Tēvs, es pievienoju Tava Dēla mūžīgajam upurim, kas Tev reiz tika veltīts uz krusta un kas tagad tiek tik daudzas reizes atkārtots uz mūsu altāriem. Jēzus nopelnu dēļ pieņem arī manu upuri un dāvā man žēlastību to atjaunot katrā manas dzīves dienā un nomirt, sevi visu upurējot Tavam godam. Es alkstu pēc žēlastības nomirt Tavā mīlestībā. Ļauj, Kungs, man upurēt Tev savu dzīvi, kā arī visas manas vēlmes, pieņemot tādu nāvi, kādu Tu man būsi lēmis. Es vēlos nomirt tā, lai ar to sagādātu Tev godu un lai es būtu Tev patīkams. Tāpēc no šī brīža es novēlu Tev savu dzīvi un savu nāvi, lai arī kad un kādos apstākļos Tu man to sūtītu.

Garīgā Komūnija
Esi sveicināta, Karaliene…


Lūgšana adorācijai

Adorācija: Mans Dievs, es pielūdzu Tevi caur Jēzu Kristu, kas patiesi atrodas uz altāra un upurējas par mani.
Pateicība: Mans Dievs, es Tev pateicos Jēzū, kas patiesi atrodas uz altāra un Tev pateicas par mani.
Piedošana: Mans Dievs, es lūdzu piedošanu Jēzū, kas patiesi atrodas uz altāra un lūdz man piedošanu.
Lūgums: Mans Dievs, es lūdzu visas svētības Jēzū, kas patiesi atrodas uz altāra un aizlūdz par mani.
 

Lūgšanas pirms grēksūdzes

Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, sava Dēla vārdā Tu mani atvedi uz šejieni, lai es vajadzīgajā brīdī saņemtu Tavu žēlastību un piedošanu. Atver manas acis, lai es redzētu ļaunumu, kuru esmu izdarījis. Pieskaries manai sirdij un laipni pievērsies man, nabaga grēciniekam, lai tur, kur grēks ir nošķīris mani no Tevis, Tava mīlestība mani atkal Tev tuvina, lai tur, kur grēks ir mani darījis vāju, Tavs spēks mani dziedina un stiprina; lai tur, kur grēks ir atnesis nāvi, Tavs Gars mani paceļ jaunai dzīvei. Dāvā man jaunu sirdi, lai es mīlētu Tevi tā, ka manā dzīvē atspoguļotos Tava Dēla atveids. Lai pasaule redz Kristus godu, kas atklājas Tavā Baznīcā, un nāk pie atziņas, ka Viņš, Jēzus Kristus, Tavs Dēls, ir mūsu Kungs, kuru Tu esi sūtījis. Āmen.
Debesu Tēvs, es esmu grēkojis Tavā priekšā un vairs neesmu cienīgs saukties par Tavu bērnu. Es apņemos vairs negrēkot ar (nosauciet savu galveno grēku). Dāvā man žēlastību turēties pie šīs apņemšanās. Mans Dievs, Tu vienmēr esi gatavs pieņemt grēcinieku, kas nožēlo savas kļūdas. Šodien es nāku pie Tevis, lai atzītos savos grēkos. Atsvaidzini manu atmiņu un apgaismo manu prātu, lai es spētu atcerēties visu, ar ko es esmu Tevi apvainojis. Aizskar manu sirdi tā, lai es spētu izjust patiesu nožēlu; māci, kā man runāt, lai mana grēksūdze būtu laba Tavā priekšā un es varētu saņemt piedošanu.


Īsas lūgšanas pirms grēksūdzes

1. Kungs Jēzu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku.
2. Mīļais debesu Tēvs, es zinu, ka Tu mani mīli. Arī es Tevi mīlu. Es nožēloju savus grēkus. Lūdzu, piedod man. Turpmāk es vēlos darīt tikai labu, lai kļūtu līdzīgs Tavam Dēlam, Jēzum. Palīdzi man rīkoties pareizi un pret visiem izturēties labi. Āmen.
3. Mans Dievs, no visas sirds es nožēloju savus grēkus. Esmu novērsies no laba darīšanas un devis priekšroku ļaunajam, esmu grēkojis pret Tevi, savu Dievu, ko man par visu vairāk būtu jāmīl. Es stingri apņemos ar Tavu palīdzību gandarīt par saviem grēkiem, turpmāk censties vairs negrēkot un izvairīties no visa, kas mani atkal varētu novest pie grēka. Mūsu Pestītājs Jēzus Kristus cieta un nomira par mums. Viņa vārdā, Kungs, apžēlojies par mani.
4. Mans Dievs, es no visas sirds nožēloju, ka ar saviem grēkiem esmu Tevi apvainojis. Mani šausmina jau pati doma, ka tādēļ es varu zaudēt man paredzēto debesu svētlaimi un iemantot mūžīgās ciešanas ellē. Tomēr vairāk par visu citu mani sāpina tas, ka ar saviem grēkiem esmu apvainojis tieši Tevi, mans Dievs, kas visā esi labs un kas būtu pelnījis vienīgi manu mīlestību. Tādēļ es, Tavas žēlastības stiprināts, stingri apņemos labi un kārtīgi izsūdzēt savus grēkus, gandarīt par tiem un turpmākajā dzīvē laboties. Āmen.
5. Kungs Dievs, es paļaujos uz Tavu labestību un žēlsirdību. Es nožēloju visas sliktās lietas, ko esmu izdarījis. Nožēloju arī to, ka neesmu izdarījis labos darbus, kurus varēju izdarīt. Ļauj man mīlēt daudz vairāk, mīlēt Tevi no visas savas sirds.


Lūgšanas pēc grēksūdzes

Mans Dievs, es Tev pateicos un slavēju Tevi par lielo žēlastību, kādu Tu man esi devis, kaut arī esmu tik bezvērtīgs Tavā priekšā. Paldies Tev, Kungs, par Tavu lēnprātību, ar kādu Tu esi mani gaidījis, par Tavu saudzīgumu, ar kādu Tu esi mani labojis, par Tavu maigumu, ar kādu Tu esi mani saucis, par Tavu labsirdību, ar kādu esi mani pieņēmis, par Tavu žēlsirdību, ar kādu esi man piedevis, par Tavu devību, ar kādu esi man dāvājis žēlastības, par Tavu pacietību, ar kādu esi aizmirsis manus apvainojumus, par Tavu pazemību, ar kādu esi mani mierinājis, par Tavu līdzjūtību, ar kādu esi mani aizsargājis, par Tavu vēlēšanos mani uzturēt un par Tavu taisnību, kas mani atalgo.
Man grūti atrast pat vārdus, lai Tevi vēl pienācīgi cildinātu par visiem šiem labumiem, bet es Tev pateicos, Visvarenais Dievs, par Tavu bezgalīgo mīlestību. Liec, Kungs, lai manī arvien vairāk pieaug Tava žēlastība un nepieļauj, ka es to kādreiz pazaudētu. Dari, lai, palicis Tavā žēlastībā, es, mūžībā aizejot, varētu saņemt Tavu atalgojumu. Amen.

Sv. Akvīnas Toms
 

Mans mīļais Jēzu, es esmu izsūdzējis savus grēkus, cik vien labi to spēju izdarīt. Es esmu no sirds centies, lai mana grēksūdze būtu laba Tavā priekšā, un es zinu, ka Tu man esi piedevis.
Paldies Tev, mīļais Jēzu!
Tava dievišķā Sirds ir pilna mīlestības pret nabaga grēciniekiem. Es mīlu Tevi, Jēzu; Tu esi tik labs pret mani.
Mans mīlestības pārņemtais Pestītāj, es centīšos atturēties no grēka un ar katru dienu Tevi mīlēt arvien vairāk.
Vismīļā Māte Marija, lūdzies par mani un palīdzi man turēt visus manus solījumus.
Aizsargā mani un neļauj man krist atpakaļ grēkos.
Mīļais Dievs, palīdzi man dzīvot tā, lai mana dzīve būtu Tev patīkama. Amen.


Pārdomas pēc grēksūdzes

MANS BĒRNS,
Es tevi mīlu ar nesavtīgu mīlestību.
Es tevi mīlu neatkarīgi no tā,
vai tu būtu labāks vai sliktāks,
tavs stāvoklis neiespaido manu mīlestību.
Es tevi tik ļoti mīlu tāpēc,
ka Es tevi pilnībā pazīstu,
Es zinu par tevi visu.
Es tevi vienmēr esmu pazinis, pazinu tevi arī tad, kad tu vēl biji pavisam mazs.
Es zinu, ko Es varu tavā labā darīt, un zinu, ko Es vēlos tavā labā darīt.
Es tevi pieņemu.
Pieņemu tevi tādu, kāds tu esi.
Es pats tevi pārveidošu,kad tu būsi tam gatavs.
Es tevi mīlu tādu, kāds tu esi.
Tu vari tam droši ticēt, tā ir patiesība.
Es rūpējos par tevi, rūpējos par visu, kas tavā dzīvē notiek,vai tas būtu kaut kas liels un svarīgs,vai arī šķietami nenozīmīgs.
Tu Man esi pietiekoši dārgs,lai Es vēlētos tev kaut kā palīdzēt.
Atceries to.
Es tev palīdzēšu, kad esmu tev vajadzīgs.
Lūdz Mani.
Es tevi mīlu. Es tevi pieņemu.
Es par tevi rūpējos.
Es tev piedodu.
Es tev piedodu, un mana piedošana ir pilnīga.
Tā nav tāda, kā cilvēkiem, kas gan piedod, tomēr nespēj aizmirst.
Es tevi mīlu un ar atplestām rokām tevi gaidu.
Lūdzu, nāc pie Manis! Nāc!
Es tev piedodu vēlreiz.
Tu esi brīvs no savu grēku nastas.
Atceries, ka Es reiz nesu visus jūsu grēkus uz krusta.
Tu vari tam droši ticēt.
Tā ir patiesība.
 

Lūgšana pirms Svētās Mises un pirms Svētās Komūnijas

Mīļais Jēzu, mans Kungs un mans Dievs, palīdzi man saprast, ka esmu uzņēmis savā dvēselē Vissvēto Trīsvienību ar Kristības sakramentu, bet savās Pēdējās Vakariņās Tu devi man savu Miesu un Asinis par stiprinājumu manai dvēselei.
Šodien es nāku Tavā priekšā, lai sagatavotos auglīgi piedalīties Svētajā Misē un cienīgi pieņemt Svēto Komūniju. Palīdzi man atcerēties par Tavu klātbūtni manī pašā un arī citos man apkārtējos cilvēkos, kas atnākuši uz šejieni, lai lūgtos. Bet it īpaši palīdzi man domāt par Tavu klātbūtni Euharistijā. Palīdzi man dziļāk apzināties Tavu bezgalīgo mīlestību, žēlsirdību un piedošanu.
Dāvā man grēku nožēlas garu. Palīdzi man patiesi nožēlot savus grēkus un censties kļūt labākam. Sūti man Svēto Garu un piepildi mani ar Viņa dāvanām. Palīdzi man pievērst visu manu uzmanību vienīgi Tev, lai es varētu Tevi pielūgt, mīlēt un Tev pateikties. Bez Tavas palīdzības es to nespēju.
Dari manas lūgšanas dziļākas, lai es spētu labāk novērtēt to neizsakāmi lielo dāvanu, kādu mēs esam no Tevis saņēmuši ar svēto Euharistiju, kā arī Tavu mīlestību un žēlsirdību, un ļauj man atbildēt, atdodot Tev manu sirdi, manu dzīvi, manas spējas un manu gribu. Piepildi mani ar svētu dedzību, lai es spētu veicināt Tavas mīlestības, miera un prieka valstības atnākšanu uz zemes.
Svētī manus radiniekus un draugus, kā arī visus cilvēkus, kurus es satieku, un arī tos, kuriem nav neviena, kas par viņiem lūgtos. Svētī mūsu priesteri, kurš celebrēs šo svēto Misi, dāvā viņam dziļu ticību Tavai klātbūtnnei svētajā Euharistijā un aicini arī vēl daudzus citus jaunus cilvēkus kļūt par dedzīgiem priesteriem, lai kalpotu Tavai tautai. Amen.

Maikls Volšs
 

Lūgšana pirms Svētās Komūnijas

Nāc, svētais Pestītāj, un stiprini mani ar debesu Maizi, liec, lai tās izstarotais maigums pieskaras manai dvēselei un dara to laimīgu. Nāc, Eņģeļu Maize, un svētdari manu izsalkušo dvēseli. Nāc, Jēzu, kas esi kā kvēlojošs žēlsirdības pavards, un iededzini manā sirdī dievišķās mīlestības liesmu. Nāc, pasaules Gaisma, un apgaismo manu prātu. Nāc, visu karaļu Karali, un dari mani paklausīgu Tavai svētajai gribai. Nāc, mūs mīlošais Pestītāj, un dari mani lēnprātīgu un pazemīgu. Nāc, slimo Draugs, un izdziedini mana ķermeņa nepilnības un manas dvēseles vājumu. Nāc, Labais Gans, mans Dievs un mans viss, un paņem mani pie sevis. Vissvētā Māte, Bezvainīgā Jaunava Marija, sagatavo manu sirdi pieņemt Pestītāju.
 

Lūgšana pēc Svētās Komūnijas

Dievs, es Tev pateicos caur Vissvēto Jēzus Sirdi, kas savā mīlestībā upurē Tev par mums mūžīgu pateicības upuri Euharistijā.
Paldies Tev par visu labo, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev par mūsu radīšanu, par to, ka sūtīji mums Pestītāju un devi mums svētos sakramentus; īpaši es Tev pateicos par svēto Euharistiju un par visām tām neskaitāmajām žēlastībām, kādas Tu man esi devis.
Kungs Jēzu, es vēlos Tev pateikties gan savā, gan visu cilvēku vārdā un atlīdzināt Tev tik lielā mērā, cik es spēju, par daudzu cilvēku nepateicību. Es vēlētos, kaut es varētu pievērst visu cilvēku sirdis un domas Tev un kopā ar viņiem un arī par viņiem dāvāt Tev pretī pilnvērtīgu mīlestību tā, kā Tu to savā taisnībā no mums gaidi.
 

Kā man būtu jāmīl
(Lūgšana pēc Svētās Komūnijas)

Kungs Jēzu, Tu esi atnācis dāvāt man
savu mīlestību,
lai es spētu mīlēt Tevi un savu tuvāko.
Ja es pazaudētu Tavu mīlestību,
man vairs nebūtu nekā.
Es nevaru mīlēt Tevi, nemīlot savu tuvāko.
Liec, lai mana mīlestība pret Tevi
un pret maniem līdzcilvēkiem
dara mani pacietīgu un laipnu;
lai tā attur mani no greizsirdības un lepnības,
no lielības un nekaunības.
Dari, Kungs Jēzu, manu mīlestību tik stipru,
lai es negribētu uzspiest citiem savu gribu;
lai spētu nedusmoties un nekreņķēties,
ja kaut kas sagādājis
manai dvēselei ciešanas;
lai es nepriecātos par ļauna darīšanu,
bet lai priecātos par patiesības uzvaru.
Dari, lai manas mīlestības dēļ pret Tevi
un pret manu tuvāko
es spētu paciest visas lietas,
ticēt, cerēt un izturēt līdz galam.
Palīdzi man dzīvot tā, lai tas būtu
Tavas mīlestības cienīgi,-
lai es spētu būt pazemīgs, lēnprātīgs,
savaldīgs un žēlsirdīgs,
lai censtos saglabāt sevī harmoniju,
ko mums dāvā Svētais Gars,
un saprastos ar visiem cilvēkiem,
dzīvojot mierā un mīlestībā.
Palīdzi man, Jēzu Kristu,
izlietot Tevis dotās dāvanas,
lai šeit, uz zemes,
piedalītos Tava Ķermeņa veidošanā,
līdz mēs spēsim sasniegt vienotību ticībā
un zināšanās par Tevi.
Liec, Kungs Jēzu,
lai mēs visi Tavā Baznīcā izaugtu
un nobriestu līdz pilnībai Tavās acīs.
Dari, lai mēs vairs nebūtu kā mazi bērni,
kurus ļauni cilvēki ar viltu un meliem
var novest no ceļa,
lai mēs lētticīgi nepieņemtu
jebkuras šķietamas izmaiņas
Tavas Baznīcas mācībā.
Mūsu dzīves mērķis lai ir mīlestība,
jo mīlestība nekad nebeigsies,
tā pastāvēs arī debesīs,
kur mēs būsim vienoti ar Tevi
un varēsim skatīt Tevi vaigā mūžīgi mūžos.


Lūgšana pirms bērna kristībām
(Šo lūgšanu ģimenes tēvs var noskaitīt sava bērna kristību dienā ar visiem kristībās ielūgtajiem viesiem pirms došanās uz baznīcu.)

Debesu Tēvs, mēs gatavojamies vest savu vismazāko bērniņu uz baznīcu, lai viņu kristītu. Šobrīd viņš/viņa vēl ir tikai mūsu bērns, bet pavisam drīz viņš kļūs arī par Tavu bērnu un varēs ņemt dalību Tavā dievišķajā dzīvē. Viņš saņems tieības mantot Tavas valstības bagātības. Un Kristus, mūsu Brālis, kļūs arī par viņa Brāli. Dari, Kungs, lai mēs spētu visos turpmākajos gados par šo bērnu tā rūpēties, lai viņš nekad nepazaudētu laimi dzīvot Dieva žēlastībā, kas viņam šodien tiks dāvāta. Palīdzi mums vienam otru tā mīlēt, lai mūsu māja, kaut arī tā būtu nabadzīga, viņam vienmēr būtu vieta, kur atrast sirds siltumu, mieru un gara veselību. Dari, lai mūsu cilvēciskās kļūdas būtu tik nenozīmīgas, ka tad, kad viņš paaugsies un sāks vērtēt apkārtējo pasauli, viņš varētu izjust, ka dzīvo vidē, kur valda labestība. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.


Neatliekamā bērna kristīšana īpašos apstākļos mājās

Ikviens jaunpiedzimušais bērns būtu jāaiznes uz draudzes baznīcu nokristīt tik ātri, cik vien tas iespējams. Tomēr dažreiz var notikt arī tā, ka bērns smagi saslimst, vēl pirms vecāki ir paguvuši viņu nokristīt. Tādā gadījumā bērns bez vilcināšanās ir jānokristī tāpat mājas apstākļos. Ja kāds no vecākiem nav katolis, viņam jāsaprot, ka bērna kristīšana katoļiem ir ļoti svarīga, jo mēs ticam, ka nenokristītam bērnam, pēc nāves ieejot mūžībā, daudz kas būs liegts. Viņš gan vienmēr būs pilnībā laimīgs, un tomēr, viņa spēja būt laimīgam ne tuvu nebūs tik liela kā tiem, kas saņēmuši Kristības sakramentu. Šis sakraments dara mūs par „jaunu radību”, apveltot mūs ar Kristus gara bagātībām. Kad bērns jau būs izaudzis, viņam arī pašam savā sirdī būs jāpieņem Kristus kā Pestītājs un jādzīvo kristīga dzīve, lai vēlāk varētu būt debesu valstības cienīgs. Bet, kamēr viņš vēl nav sasniedzis prāta gadus, kad cilvēks ir spējīgs kaut ko izvēlēties, Kristus viņam var būt Pestītājs vienīgi caur Kristības sakramentu.
Ikviens cilvēks var nokristīt mazu bērnu, kuram draud nāve, ja vien viņš vēlas izdarīt to pašu, ko dara Baznīca, – pat tad, ja viņš īsti nespēj ticēt tam, ko dara. Tātad, persona, kas kristī bērnu, uzlej uz bērna galvas ūdeni, vienlaicīgi sakot šādus vārdus:
„N., es tevi kristīju Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.”
Tomēr vēlāk, ja bērns izveseļojas, viņš tik un tā ir jāaizved uz draudzes baznīcu, lai varētu nourēt kristību ceremoniju visā pilnībā, kā arī lai kristības reģistrētu draudzes arhīvā.
Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka arī spontānā aborta jeb priekšlaicīgu dzemdību gadījumā embrijs, kaut arī tikai dažas stundas vecs, ir nekavējoties jānokristī. To dara, pāršķeļot apvalku un iegremdējot embriju traukā ar ūdeni, no kurienes to atkal izceļ ārā, vienlaicīgi sakot vārdus: „N., es tevi kristīju Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.”


Kristību solījumu atjaunošana

Lieldienu vigīlijas dievkalpojuma laikā katoļi tiek aicināti atjaunot kristību solījumus, t. i., vēlreiz personīgi apliecināt, ka ir gatavi pildīt solījumus, kurus viņu kristību dienā viņu vārdā bija devuši krustvecāki. Tomēr būtu vēl ļoti vēlams, lai katrs ģimenes loceklis arī savā kristību gadadienā pie ģimenes vakariņu galda atjaunotu savus solījumus. Patiesi, tā būtu ļoti laba ģimenes tradīcija, ja visi apņemtos svinēt ne tikai savu dzimšanas dienu, bet pienācīgi atzīmētu arī katra ģimenes locekļa atdzimšanu Kristū.
Solījumu atjaunošana:
Es, N., vēlreiz atsakos no sātana un visiem viņa darbiem. Un šajā manu kristību gadadienā es svinīgi apliecinu savu kristīgo ticību ar vārdiem, kas ņemti no apustuļu ticības apliecinājuma. (Seko ticības apliecinājums.)


Lūgšana, pieminot kristības dienu

Visvarenais mūžīgais Dievs, kad Jēzus tika kristīts Jordānas upē, pār Viņu nāca Svētais Gars un Tava balss no debesīm sacīja: „Šis ir mans mīļais Dēls.” Atjauno ikvienā no mums svētās kristības žēlastības. Lai mūsu sirdis kļūst par labu augsni Tavam dzīvības Vārdam. Dari, lai mēs, kas no ūdens un Svētā Gara esam kļuvuši par Tavu ģimeni, varētu katru dienu dzīvot Tavā mīlestībā.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Lūgšana pirms iestiprināšanas

Svētais Gars, palīdzi man manas Iestiprināšanas dienā pilnībā apzināties, ka man tiek dotas lielas garīgas bagātības, un palīdzi man arī saprast, ka tagad es varēšu ņemt daudz lielāku dalību Kristus valstības izplatīšanā. Dari, lai es labi izlietotu garaspēku, kas man tiek dāvāts. Nav vairs tālu tas laiks, kad jau būšu izaudzis un kļuvis patstāvīgs. Tāpēc es Tevi vēl jo vairāk lūdzu, nekad nepieļauj, ka es sāktu kaunēties par savu saistību ar Kristu, bet liec man ar savu dzīvesveidu likt visiem skaidri saprast, ka Kristus man ir viss. Āmen.


Lūgšana iestiprināšanas gadadienā
(Šādu lūgšanu persona, kas svin savu iestiprināšanas gadadienu, varētu lūgties savā ģimenē pie galda pēc kopīgas ēdienreizes.)

Svētais Gars, šajā manas iestiprināšanas gadadienā es Tev vēlreiz pateicos par to, ka esmu saņēmis šo sakramentu. Es apzinos, ka neesmu spējis pilnībā izmantot man doto laiku kopā ar Tevi. Piedod man, Svētais Gars! Palīdzi man, lai turpmāk es varētu vairāk nekā līdz šim atgādināt stipru, pārliecinātu un nobriedušu kristieti. Dari, lai es kļūtu paklausīgāks Tavām iedvesmām. Liec man skaidrāk apzināties, ka līdz ar Iestiprināšanu es esmu saņēmis pienākumu dzīvot tā, lai ar savu dzīvi varētu citiem pierādīt, ka ir labi sekot Kristum. Mīlestības Gars, liec man vairāk mīlēt Dievu un savu tuvāko. Amen.


Lūgšana, pieņemot iestiprināšanas sakramentu

Kungs Jēzu,
dāvā man svētdarošo žēlastību
un liec man vienmēr pieņemt
tikumus un dāvanas,
ko sniedz Svētais Gars.
Tu viens spēj piepildīt manu sirdi
ar prieku un patiesu mieru.
Neatstāj mani,
neļauj dzīves ceļā mani apžilbināt
šīs satrauktās un maldos grimušās pasaules
mirāžām.
Dāvā man jaunu garu,
ļauj savas gudrības stariem
iespīdēt manā prātā.
Ieliec manā dvēselē
savas žēlastības brīnumu
un savu bezgalīgo mīlestību.
Dāvā man savu debess dvesmu
un liec, lai mana dzīve būtu
kā spārnota slavas dziesma
Svētajai Trīsvienībai.
Plinio Dominiči


Lūgšana, gatavojoties laulībām

(Šādu lūgšanu varētu lūgties ģimenes tēvs, kad visa ģimene sapulcējusies uz pēdējo kopīgo ēdienreizi, kurā piedalīsies arī persona, kas dodas laulībā. Tā kā visbiežāk tā ir meita, nevis dēls, kas pēc laulībām aiziet dzīvot projām no vecāku mājām, lūgšanā par šo personu runāts sieviešu dzimtē, bet vajadzības gadījumā dzimti var pārveidot.)

Debesu Tēvs, mēs priecīgi pieņemam mūsu meitas aiziešanu no šīs ģimenes pavarda, lai viņa varrētu nodibināt savu ģimeni, jo uztveram to kā Tavu gribu. Mēs Tevi lūdzam, dari, lai viņa saprastu, ka tas ir nopietns dzīves lēmums. Liec, Kungs, lai viņa ievēro, ka laba laulības dzīve pieprasa lielu pašaizliedzību. Vadi viņu tā, lai viņa ar katru dienu spētu izkopt sevī arvien kristīgāku mīlestību, kas darīs viņas laulību patiesi laimīgu. Mēs arī lūdzam, svētī viņas ģimeni ar bērniem un dāvā viņai sirdsdegsmi un gudrību izaudzināt savus bērnus par labiem kristiešiem. Mēs viņu vēl joprojām mīlam un mīlēsim vienmēr; un tieši šīs mīlestības dēļ mēs viņu bez kurnēšanas nododam viņas laulātā drauga gādībā. Palīdzi mums pretoties kārdinājumam jaukties viņas laulības dzīvē vai arī pieprasīt, lai viņa pret mums izturētos ar lielāku mīlestību nekā pret savu jauno ģimeni.
Visbeidzot, dari, lai viņa neaizmirst ielūgt savās kāzās arī savu Brāli Kristu un Viņa Laulības sakramenta spēkā uzticēt Viņam visu savu laulības dzīvi.
To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.


Lūgšana, pieņemot slimnieku sakramentu

Mans Brāli Jēzu Kristu, drīz es satikšu Tevi, pieņemot slimnieku sakramentu. Kaut arī es zinu, ka esmu nāves briesmās, palīdzi man nebaidīties. Ļauj man saprast, ka, ja debesu Tēvs vēlas, lai es atgrieztos pie Viņa, Tu mani paņemsi pie rokas un izvedīsi cauri nāves ielejai, lai pēc tam ievestu savas valstības godībā. Ļauj man nomirt ar Taviem vārdiem uz lūpām: „Tēvs, Tavās rokās es nododu savu garu.”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti