Kompletorijs II

Kungs Jēzu, kas esi teicis:
“Es esmu pasaules gaisma,”
esi mūsu gaišā diena,
kas nedziest, vakaram nākot.

Kungs un Ķēniņ visusvētais,
lūdzam Tevi, šonakt dāvā
saldu miegu, stundas klusas,
Tevī atrast ļauj mums mieru.

Acis nogurumā slēdzas,
bet sirds arvien pēc Tevis sauc.
Pacel savu Dieva roku,
svētot visus savus ļaudis.

Mūsu Aizstāvi un glābēj,
sargi mūs no ļauniem gariem,
jo par mums ir dārgi maksāts
ar Tavām svētām Asinīm.

Kristu, mūsu Kungs un Ķēniņ,
gods lai Tev un mūžam slava,
debess Tēvam, Svētam Garam
tagad, vienmēr un mūžīgi. Amen.


Lieldienu laikā:

Jēzu, pasaules Pestītājs,
mūžīgais Tēva Vārds esi,
Dieva sūtīts no debesīm,
mūsu stiprais Glābējs un Sargs.

Sargi, vadi un aizstāvi
Kungs Tu pār laiku un telpu,
darbā gurušiem cilvēkiem
ik nakti ļauj atvilkt elpu.

Tu, kas ļaunumu uzveici,
elles verdzību sagrāvi,
izglāb un sargi ticīgos
no ļaunā, kas atnes nāvi.

Kamēr šais stundās īsajās
miesa grims atdusā, miegā,
garam ļauj palikt nomodā
mierā un līdzsvarā liegā.

Jēzu, Tu nāvi uzveici
un augšā cēlies no kapa.
Mūžam slava, Tev, Pestītāj,
Tēvam un Svētajam Garam! Amen.


PSALMODIJS

Ant. Viņš apsegs tevi ar saviem spārniem; naktī tev nebūs

baiļu no briesmām.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)


Psalms 91 (90)

1 Kas Visaugstā aizsardzībā dzīvo*

un mājo Visvarenā ēnā,

2 tas saka Kungam: “Mans patvērums *

un mans stiprums, mans Dievs, uz kuru es paļaujos.”

3 Jo viņš atbrīvos tevi no mednieku cilpas*

un no ļaunu nesoša vārda.

4 Viņš apsegs tevi ar saviem spārniem,†

un tu paglābsies viņa paspārnē;*

vairogs un bruņas ir viņa uzticība.

5 Naktī tev nebūs baiļu no briesmām*

un dienā – no lidojošas bultas,

6 no mēra, kas klaiņo pa tumsu,*

no sērgas, kas dienvidū plosās.

7 Tūkstotis kritīs pie taviem sāniem†

un desmit tūkstoši – pie tavas labās rokas;*

bet tevi tas neskars.

8 Patiesi, tu skatīsi ar savām acīm*

un redzēsi atmaksu bezdievjiem.

9 Jo Tu, Kungs, esi mans patvērums!*

Visaugsto tu esi sev ņēmis par aizstāvi.

10 Nelaime nenāks pie tevis,*

un tavai teltij netuvosies likstas,

11 jo par tevi saviem eņģeļiem viņš ir devis pavēli,*

lai viņi sargātu tevi visos tavos ceļos.

12 Viņi nesīs tevi uz rokām,*

lai nejauši tu neievainotu savu kāju uz akmens.

13 Pār čūskām un rāpuļiem tu varēsi staigāt*

un samīsi lauvu un nezvēru.

14 Es viņu izglābšu, jo viņš turējās pie manis,*

es sargāšu viņu, jo viņš atzina manu vārdu.

15 Viņš mani piesauks, un es viņu uzklausīšu.†

Ciešanās būšu ar viņu kopā,*

es izglābšu viņu un celšu godā.

16 Es viņam došu ilgu mūžu*

un parādīšu viņam savu pestīšanu.

Ant. Viņš apsegs tevi ar saviem spārniem; naktī tev nebūs baiļu no briesmām.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)


LASĪJUMS Atkl 22, 4–5

Un viņi redzēs Kunga vaigu, un Viņa vārds uz viņu pierēm. Un nakts vairs nebūs, un viņiem vairs nebūs vajadzīga lāpas gaisma,

nedz saules gaisma, jo pār viņiem atmirdzēs Kungs Dievs, un viņi valdīs uz mūžu mūžiem.


ATBILDE

R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu. Tavās rokās…

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis. * Es atvēlu

savu garu. Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās…

(Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodālīdz ar Kristu un atdusamies

Viņa mierā. (Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)


SIMEONA DZIEDĀJUMS

29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*

kā Tu esi sacījis,

30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*

31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:

32 gaismu pagānu apgaismošanai*

un slavu savai Izraēļa tautai.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.


LŪGŠANA
Pēc svētdienu II Vesperēm, kā arī Lieldienu oktāvas laikā

Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, Kungs, lai pēc šodien svinētā augšāmcelšanās dienas noslēpuma mēs, pasargāti no visa ļaunā, atdusētos

Tavā mierā un pamostos, priecādamies par Tavu slavu. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Pēc II Vesperēm lielo svētku dienās, kas neiekrīt svētdienā, kā arī Trīs Lielajās dienās

Kungs, lūdzu, apmeklē šo mājokli un pasargi to no visām ienaidnieka viltībām; lai tajā mājo Tavi svētie eņģeļi un sargā mūs mierā;

un Tava svētība lai vienmēr ir pār mums. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti