Noslēguma lūgšana

I SVĒTDIENA
Dievs, kura apredzība nekad nekļūdās savos lēmumos, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, lai Tu attālinātu no mums ikvienu ļaunumu un dotu visu to, kas nāk mums par labu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

II SVĒTDIENA
Visvarenais, mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un zemi, uzklausi labvēlīgi savas tautas lūgšanas un dāvā mūsu laikiem savu mieru. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

III SVĒTDIENA
Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar Tavu gribu, lai Tava mīļotā Dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

IV SVĒTDIENA
Dari, Kungs, lai mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

V SVĒTDIENA
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un zemi, uzklausi labvēlīgi savas tautas lūgšanas un dāvā mūsu laikiem savu mieru. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…
           
VI SVĒTDIENA
Dievs, Tu apsolīji palikt taisnīgās un skaidrās dvēselēs, palīdzi mums ar savu žēlastību kļūt tādiem, kuros Tu vēlies dzīvot. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

VII SVĒTDIENA
Visvarenais Dievs, lūdzu, dari, lai mēs, vienmēr pārdomājot to, kas Tev patīkams, censtos to izpildīt gan vārdos, gan darbos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

VIII SVĒTDIENA
Lūdzu, dod, Kungs, lai pasaules gaita Tavā vadībā mierīgi ritētu un Tava Baznīca varētu priecāties saticīgā kalpošanā Tev. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

IX SVĒTDIENA
Dievs, kura apredzība nekad nekļūdās savos lēmumos, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, lai Tu attālinātu no mums ikvienu ļaunumu un dotu visu to, kas nāk mums par labu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

X SVĒTDIENA
Dievs, no kura nāk viss labais, dāvā bagātīgi mums, kas Tevi pazemīgi lūdzam, savu žēlastību, lai, Tevis iedvesmoti, mēs domātu to, kas ir patiess, un, Tevis vadīti, to darītu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XI SVĒTDIENA
Dievs, stiprums tiem, kas cer uz Tevi, uzklausi labvēlīgi mūsu lūgšanas un, tā kā bez Tevis nekā nespēj mirstīgais cilvēks, palīdzi vienmēr mums ar savu žēlastību, lai, pildot Tavus baušļus, mēs būtu Tev patīkami gan ar savu gribu, gan darbiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XII SVĒTDIENA
Dari, Kungs, ka mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XIII SVĒTDIENA
Dievs, kas caur žēlastības saņemšanu mūs esi vēlējies padarīt par gaismas bērniem, Tevi lūdzam, lai mēs nepazustu tumsības maldos, bet vienmēr paliktu patiesības spožumā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XIV SVĒTDIENA
Dievs, ar sava Dēla pazemību Tu esi piecēlis kritušo cilvēci, dod saviem ticīgajiem svētu prieku, lai tie, ko esi izrāvis no grēka verdzības, varētu līksmoties par mūžīgo svētlaimi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XV SVĒTDIENA
Dievs, Tu dāvā savu patiesības gaismu tiem, kas nomaldījušies, lai viņi spētu atgriezties uz pareizā ceļa, dod žēlastību visiem, kuri atklāti atzīst kristīgo ticību, atmest visu, kas neatbilst kristīgajam vārdam, un tiekties pēc tā, kas ir tam piemērots. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XVI SVĒTDIENA
Kungs, esi labvēlīgs saviem kalpiem un pavairo viņiem savas žēlastības dāvanas, lai, būdami dedzīgi ticībā, cerībā un mīlestībā, viņi vienmēr cītīgi ievērotu Tavus baušļus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XVII SVĒTDIENA
Dievs, aizstāvis tiem, kas cer uz Tevi, bez kura nekam nav ne spēka, ne svētuma, vairo savu žēlsirdību pret mums, lai, Tevis valdīti un vadīti, mēs tā izlietotu pārejošos labumus, ka varētu jau pieskarties mūžīgajiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XVIII SVĒTDIENA
Kungs, palīdzi saviem kalpiem un dāvā nemitīgu labvēlību visiem, kas Tevi lūdz, kā arī atjauno žēlastību un to saglabā tiem, kas lepojas ar Tevi kā ar savu Radītāju un Valdnieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XIX SVĒTDIENA
Visvarenais, mūžīgais Dievs, kuru mēs uzdrīkstamies saukt par Tēvu, pilnveido mūsu sirdīs pieņemto bērnu garu, lai mēs varētu ieiet apsolītā mantojuma valstībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XX SVĒTDIENA
Dievs, Tu esi sagatavojis neredzamus labumus tiem, kas Tevi mīl, ielej mūsu sirdīs mīlestību uz Tevi, lai, mīlot Tevi visā un vairāk par visu, mēs saņemtu Tavu apsolīto mantojumu, kas pārsniedz visas ilgas. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXI SVĒTDIENA
Dievs, kas ticīgo sirdis dari vienprātīgas, dod saviem ļaudīm žēlastību mīlēt to, ko pavēli, un ilgoties pēc tā, ko apsoli, lai šīs pasaules pārmaiņu vidū mūsu sirdis tiektos tur, kur ir patiesais prieks. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXII SVĒTDIENA
Debespulku Dievs, no Tevis nāk viss labākais. Iesēj mūsu sirdīs mīlestību uz Tavu vārdu un dari, lai, pieaugot ticībai, mūsos tiktu nostiprināts tas, kas ir labs, un ar uzticīgu dedzību nosargāts. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXIII SVĒTDIENA
Dievs, caur Tevi mums nāk gan atpestīšana, gan tiesības kļūt par Taviem bērniem, uzlūko labvēlīgi savus mīļotos bērnus, lai Kristum ticīgie saņemtu patiesu brīvību, kā arī mūžīgo mantojumu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXIV SVĒTDIENA
Uzlūko mūs, Dievs, visu lietu radītāj un noteicēj, un sniedz mums žēlastību kalpot Tev no sirds, lai mēs piedzīvotu Tavu žēlastību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXV SVĒTDIENA
Dievs, kas visas svētā likuma pavēles esi ietvēris vienā – mīlēt Tevi un tuvāko, dod mums žēlastību, lai mēs, ievērojot Tavus baušļus, varētu sasniegt mūžīgo dzīvi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXVI SVĒTDIENA
Dievs, savu visvarenību Tu visvairāk parādi apžēlojoties un jūtot līdzi, lej pār mums savas žēlastības nerimstošo straumi, lai mēs, tiecoties pēc Taviem apsolījumiem, kļūtu par dievišķo labumu dalībniekiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…
         
XXVII SVĒTDIENA
Visvarenais, mūžīgais Dievs, kas savā labvēlības pārpilnībā pārsniedz gan lūdzēju nopelnus, gan cerības, izlej pār mums savu žēlsirdību, lai atlaistu vainas, ko pārmet sirdsapziņa, un dotu arī to, ko neesam domājuši lūgt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXVIII SVĒTDIENA
Tevi lūdzam, Kungs, lai Tava žēlastība mūs vienmēr vada un mums seko, un pastāvīgi pamudina mūs uz labiem darbiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXIX SVĒTDIENA
Visvarenais, mūžīgais Dievs, dari, lai mūsu griba vienmēr būtu pakļauta Tev un mēs ar tīrām sirdīm kalpotu Tavai majestātei. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXX SVĒTDIENA
Visvarenais, mūžīgais Dievs, dod mums žēlastību augt ticībā, cerībā un mīlestībā un dari, lai mēs mīlētu Tavus baušļus un saņemtu to, ko esi apsolījis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXXI SVĒTDIENA
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, ar kura žēlastības palīdzību Tavi ticīgie Tev cienīgi un teicami kalpo, Tevi lūdzam, sniedz mums žēlastību, lai mēs bez kavēšanās tiektos pēc Taviem apsolījumiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…
            
XXXII SVĒTDIENA
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, attālini no mums žēlīgi visu to, kas mums kaitē, lai mēs, kā miesā, tā garā atbrīvoti, brīvprātīgi varētu pildīt Tavu gribu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXXIII SVĒTDIENA
Kungs, mūsu Dievs, lūdzu, dod mums žēlastību vienmēr priecāties, veltījoties Tev, jo tā ir nerimstoša un pilnīga laime pastāvīgi kalpot visu labumu Radītājam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

XXXIV SVĒTDIENA
Visvarenais, mūžīgais Dievs, kas esi vēlējies visu atjaunot savā mīļotajā Dēlā, visas pasaules Valdniekā, dāvā žēlīgi, lai visa radība, atbrīvota no verdzības, dedzīgi kalpotu Tavai majestātei un nepārstātu Tevi slavēt mūžam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu…

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti