Breviārs

Breviārs (no latīņu valodas vārds brevis – īss) nozīmē, ka šī grāmata satur samazinātu liturģisko lūgšanu skaitu. Liturģija ir oficiālais Baznīcas dievkalpojums. Tā kā lūgša­nas notiek zināmās stundās, breviāra lūgšanas tiek sauktas arī par “Stundu liturģiju”. Jau Vecās Derības psalmos lasām: “Septiņreiz dienā es slavēju Kungu.” (Ps 119,164)

Šajā samazinātajā lūgšanu grāmatā no septiņām liturģiskajām stundām, kas tiek Baznīcā praktizētas, ir ievietotas tikai trīs. Tās ir domātas ticīgajiem, lai arī viņi varētu pieda­līties lūgšanu liturģijā, ko praktizē garīdznieki.

Breviāra teksti lielākoties ņemti no Svētajiem Rakstiem. Tātad Dieva godināšanai izmantots paša Dieva Vārds. Pāvests Pāvils VI sacījis: “Kad liturģiskā lūgšana kļūst par cilvēku per­sonīgo lūgšanu, tad rodas saikne starp liturģiju un visu kristīgo dzīvi. Jo ticīgo dzīve dienu un nakti ir kā nemitīga liturģija, kad ticīgie sevi veltī, lai ar mīlestību kalpotu Dievam un cilvēkiem, piedaloties Kristus darbā, kurš ar savu Upuri svētīja visu cilvē­ku dzīvi.” (Apustuliskā konstitūcija “Laudis canticum”)

• Lūgšanas laiks jeb “liturģiskā stunda” ir visai nosacīts jēdziens:

Rīta lūgšanai laiks 6.00 – 9.00

Vakara lūgšanai 18.00 – 21.00

Dienas beidzamai lūgšanai 21.00 – 24.00

Tas ir vēlamais laiks, kurā skaitīt attiecīgās lūgšanas.

• Antifona vairāk vai mazāk izsaka galveno domu, kas ir psalmā. To lasa psalma sākumā un var atkārtot, arī psalmu nobeidzot (pēc “Gods lai ir Tēvam…”).

Alleluja invokācija vienmēr tiek izlaista Lielā Gavēņa laikā. 

 

Rīta un vakara lūgšanu kārtība

1. 

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

(Izsakot šos vārdus, sevi apzīmējam ar krusta zīmi)

 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,

un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā Gavēņa laikā Alleluja dziedāts netiek.)

2. HIMNA (vai garīga dziesma)

3. PSALMI (psaltērijā)

4. ĪSS LASĪJUMS NO SV. RAKSTIEM (psaltērijā)

ATBILDE (responsorijs)

5. DZIEDĀJUMI:

Zaharija dziedājums “Slavēts ir Kungs Izraēļa Dievs” (rīta lūgšanā)

Jaunavas Marijas dziedājums “Augsti slavē Kungu mana dvēsele” (vakara lūgšanā)

6. VISPĀRĒJIE LŪGUMI (invokācijas)

7. TĒVS MŪSU un liturģiskās dienas lūgšana

8. Lai Dievs mūs svētī, lai pasargā no visa ļaunā un aiz­ved mūžīgajā dzīvē! Amen.

 

Dienas beidzamo lūgšanu kārtība

1.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,

un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā Gavēņa laikā Alleluja dziedāts netiek.)

2. Klusībā katrs var izmeklēt savu sirdsapziņu un tad kopīgi skaitīt grēku nožēlas lūgšanu: “Es atzīstos visvarena­jam Dievam…”

3. HIMNA (psaltērijā)

4. PSALMI (1 vai 2)

5. ĪSS LASĪJUMS NO SV. RAKSTIEM (psaltērijā)

ATBILDE (responsorijs)

6. SIMEONA DZIEDĀJUMS “Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā…” (Sk. 15. lpp.)

7. LŪGŠANA (psaltērijā)

8. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen.

9. “Esi sveicināta, Karaliene…”

I nedēļa

Lūdzas parastā liturģiskā laika 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., 29. un 33. nedēļā
Pārējos laikos, lielajos svētkos, svētkos un Svēto piemiņas dienās ir savi teksti.
Daļēji tekstus var izmantot: Adventa laika 1. nedēļā, Gavēņa 1. un 5. nedēļā, Lieldienu laika 5. nedēļā. 

II nedēļa

Lūdzas parastā liturģiskā laika 2., 6., 10., 14., 18., 22., 26., 30. un 34. nedēļā.
Pārējos laikos, lielajos svētkos, svētkos un Svēto piemiņas dienās ir savi teksti.
Daļēji tekstus var izmantot: Adventa laika 2. nedēļā, Ziemassvētku laika 2. nedēļā, Gavēņa 2. un Lielajā nedēļā (Trijās Lielajās dienās – Triduum sacrum, Kristus Augšāmcelšanās svētkos un Lieldienu oktāvā savi teksti), Lieldienu laika 2. un 6. nedēļā. 

III nedēļa

Lūdzas parastā liturģiskā laika 3., 7., 11., 15., 19., 23., 27. un 31. nedēļā.
Pārējos laikos, lielajos svētkos, svētkos un Svēto piemiņas dienās ir savi teksti.
Daļēji tekstus var izmantot: Adventa laika 3. nedēļā, Gavēņa 3. nedēļā, Lieldienu laika 3. un 7. nedēļā. 

IV nedēļa

Lūdzas parastā liturģiskā laika 4., 8., 12., 16., 20., 24., 28. un 32. nedēļā.
Pārējos laikos, lielajos svētkos, svētkos un Svēto piemiņas dienās ir savi teksti.
Daļēji tekstus var izmantot: Adventa laika 4. nedēļā, Gavēņa 4. nedēļā, Lieldienu laika 4. nedēļā.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti