Novenna, gatavojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšanas svētkiem

Šodien, 29. novembrī,  kopā ar visu Baznīcu sāksim Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētku novennu. Šogad vēlamies katru dienu kopā izdzīvot tradīciju, ko sauc par Eksplozīvo Evaņģēliju. Tāpat kā to darīja Marija – paturēja Dieva Vārdu savu sirdī, arī mēs klausīsimies Dieva Vārdu un to pārdomāsim, lai to piedzīvotu personiski.
Kas ir Eksplozīvais Evaņģēlijs? Ļaut Evaņģēlijam kļūt dzīvam. Sprādziens, kas notiek mūsu dzīvē, Evaņģēlija vārdiiem dziļi iekrītot mūsu sirdīs. Pārņemdami tos, mēs vairāk iemīlēsim Dievu un cilvēkus, rīkosimies kā īsti Dieva bērni.
“Pro Sanctitate” kustības dibinātājs Guljelmo Džakvinta mēdza teikt: “Būsim cilvēki, kuri izdzīvo Vārdu, nevis cilvēki, kas to vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to.”
Metodei, ko mēs kopā izdzīvosim, ir trīs soļi: (1) ieklausīsimies šodienas Evaņģēlijā ar mīlestības skatienu, lai būtu spējīgi (2) salīdzināt to ar ikdienas dzīvi (caur gudrības dāvanu) un (3) mainītu kaut ko savā dzīvē.
Atvērsim mūsu sirdi Dievam, kurš vēlas atklāt savu mīlestību. Viņš ir Trīsvienīgais Dievs, kas nemitīgi mūs meklē un vēlas iemājot mūsos. 
Svēta Gara piesaukšana (katru dienu lūgsimies šo lūgšanu)
Ak, Iepriecinātāja Gara uguns, katras radības dzīvības dzīvība!
Tu esi Svēts, Tu, kas dzīvini katru realitāti.
Tu esi Svēts, Tu, kas liec balzāmu uz bīstamiem ievainojumiem.
Tu esi Svēts, Tu, kas dziedini nāvīgas brūces.
Ak, svētuma Dvesma, ak, mīlestības liesma!
Ak, saldā siržu smarža!
Tu mājo dvēselēs ar tikumu smaržu.
Ak, visskaidrā strūklaka, kur Dievs atveldzē svešiniekus
un sniedz patvērumu tiem, kas nāk no tālienes!  
/ sv. Hidegarde
 
Dieva Vārda klausīšanās
       
29. novembrī
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (Lk 1, 34 – 38)
“Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama.”
30. novembrī
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (Lk 1, 39 –40;56 – 57)
“Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti.
Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt; un viņa dzemdēja dēlu.”
1. decembrī
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (Lk 1, 46 – 50)
“Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds.””
2. decembrī
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (2, 19)
“Bet Marija glabāja visus šos vārdus, pārdomādama savā sirdī.”
3. decembrī
Lasījums no Mateja evaņģēlija (12, 48 – 50)
“Bet Viņš atbildēja tam, kas Viņam paziņoja, sacīdams: Kas ir mana māte un kas mani brāļi? Un Viņš, izstiepis roku pār saviem mācekļiem, sacīja: Lūk, mana māte un mani brāļi! Jo kas izpilda mana Tēva prātu, kas debesīs, tas ir mans brālis un māsa, un māte.”
4. decembrī
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (1, 34 – 36)
“Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. ”
5. decembrī
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (Lk 1, 46 – 50)
“Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm,
tiem, kas viņa bīstas.
Varenus darbus viņš dara ar savu roku,
izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos viņš nogrūž no troņa
un paaugstina pazemīgos.
Izsalkušos viņš piepilda labumiem,
bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem savu kalpu Izraēli,
atcerēdamies savu žēlsirdību,
kā viņš ir runājis uz mūsu tēviem,
Abrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.”
6. decembrī
Lasījums no Mateja evaņģēlija (12, 48 – 50)
“Bet Viņš atbildēja tam, kas Viņam paziņoja, sacīdams: Kas ir mana māte un kas mani brāļi? Un Viņš, izstiepis roku pār saviem mācekļiem, sacīja: Lūk, mana māte un mani brāļi! Jo kas izpilda mana Tēva prātu, kas debesīs, tas ir mans brālis un māsa, un māte.”
7. decembrī
Lasījums no Jāņa evaņģēlija (19, 26 – 27)
“Tad Jēzus, redzēdams māti un mācekli, ko “Viņš mīlēja, stāvam, sacīja savai mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls! Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte! Un no tās stundas māceklis ņēma viņu pie sevis.”
                              
Kad esam Evaņģēlija fragmentu izlasījuši, ļaujam Dievam mūs uzrunāt.
 
1.solis – Mīlestības skatiens
Uzlūkojam šos vārdus ar mīlestības skatienu un uztveram vārdus, kas mūs ir uzrunājuši. Tas var būt viens vārds vai viens teikums.
Šie vārdi mani uzrunāja, es vēlos palikt ar tiem klusumā un ieklausīties tajos, ko Dievs tieši šajā brīdī vēlas man pateikt. Dieva mīlestība mani ir sasniegusi šajos vārdos. Izteiksim skaļi tos vārdus, kas palika atmiņā, kas uzrunāja. 
2.solis – Gudrības apgūšana
Esam aicināti salīdzināt dzirdēto vārdu, kas mūs ir uzrunājis, ar pretrunām un mīlestības trūkumu mūsu personīgajā, kopienas un sabiedriskajā dzīvē. Dievs vēlas, ka mēs atpazīstam situāciju, kad mēs neatbildam uz Viņu mīlestību, uz aicinājumu mīlēt Viņu un brāļus.
3.solis – Pravietisks norādījums
Šajā solī mēs atrodam konkrētu veidu, kā mēs varam savā dzīvē izdzīvot šo Dieva vārdu. Kādus iespējamus pienākumus mēs varam uzņemties [nākamās nedēļas laikā] attiecībās ar cilvēkiem, kas ir mūsu ģimenes, draugu grupas, draudzes kopienas locekļi. Meklēsim kopā risinājumus, kā mēs šīs nedēļas laikā varētu ieklausīties un izpildīt Dieva gribu un Dieva vārdu.
 
Noslēguma lūgšana no Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas
Mūsu Māte Marija
Uz Tevi, Marij, paceļas Tavu bērnu balsis.
Lūdz par mums,
Dieva Māte,
lūdz par mums,
kas esam naida un savtīgu interešu sasķelti,
noslēgušies egoismā un godkārē,
slimi ar nepārvaramu vientulību.
Lūdz par mums,
pat, ja bieži mēs nevēršamies pie Tevis,
un palīdzi mums atpazīt vienam otrā brāli –
ne tikai ciešanās vai nāvē,
bet Tavā Mātes Sirds siltumā!
Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti