I NEDĒĻAS SESTDIENA

Ievadpsalms un laudes 
HIMNA 

Nakts izplēn, uzaust gaisma 

un klāt ir plaukstošs rīts. 

Mēs sveicam Tevi, Kristu, 

un dziedam dabai līdz. 

 

Gan putnu skaļās čalās, 

gan meža klusumā 

mēs dzirdam slavēšanu, 

kas Dievam veltīta. 

 

Zūd migla, zeme staro 

tik krāšņā ietērpā. 

Vai to nav radījusi, 

Kungs, Tava gudrība? 

 

Tev, Jēzu, godu dodam 

un Tevi pielūdzam, 

Tev, Pestītājam savam, 

mēs slavu skandinām! Amen. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, jau nomodā manas acis, meklējot Tevi. 

 

Psalms 119 (118), 145–152 
XIX (Kof) 

145 Es saucu no visas sirds: Kungs, uzklausi mani! –* es ievērošu Tavus norādījumus. 

146 Es saucu uz Tevi – atpestī mani! –* lai es sargātu Tavas pamācības. 

147 Es izeju rītausmā un lūdzos,* es paļaujos uz Taviem vārdiem; 

148 vēl pirms nakts sardzes pamostas manas acis,* lai pārdomātu Tavus vārdus. 

149 Savā žēlsirdībā, Kungs, klausies manu balsi,* saskaņā ar savu lēmumu dzīvini mani. 

150 Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā,* bet tālu viņi ir no Tava Likuma. 

151 Kungs, Tu esi tuvu,* un visi Tavi baušļi ir patiesība. 

152 Jau sen no Taviem priekšrakstiem man ir zināms,* ka Tu tos dibināji mūžiem. 

 

Ant. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, jau nomodā manas acis, meklējot Tevi. 

2. ant. Kungs ir mans spēks un mana slavas dziesma. Viņš kļuva mans glābējs! 

 

Dziedājums Izc 15, 1–4b. 8–13. 17–18 

1 Dziedāsim Kungam, 

jo lieliski Viņš parādīja savu spēku.* zirgu un jātnieku iegāzdams jūrā. 

2 Kungs ir mans spēks un mana drosme.* Viņš kļuva mans glābējs! 

Viņš ir mans Dievs,* un es Viņu slavēšu; 

viņš ir mana tēva Dievs,* un Viņu es teikšu. 

3 Kungs ir kā varens karavīrs,* Jahve ir Viņa vārds! 

4 Faraona kaujas ratus un viņa karapulku* Viņš iegāza jūrā. 

8 No Tavas mutes dvesmas pacēlās ūdeņi, 

kā valnis nostājās plūstošie viļņi,* jūras vidū sastinga dzelmes. 

9 Ienaidnieks bija sacījis: “Es dzīšos pakaļ, es notveršu, 

es sadalīšu laupījumu, piepildīšu savu dvēseli;* es izvilkšu savu zobenu, mana roka viņu nonāvēs!” 

10 Uzpūta Tava dvaša, un viņus pārklāja jūra.* Viņi nogrima līdzīgi svinam vareno ūdeņu vidū. 

11 Kungs, kas gan Tev ir līdzīgs starp dieviem? 

Kas gan Tev līdzīgs, svētumā cildens,* 

bijājams un slavējams, brīnumu darītājs? 

12 Tu izstiepi savu roku, un viņus aprija zeme.* 13 Savā žēlsirdībā Tu biji vadonis tautai, kuru Tu atbrīvoji, 

un savā spēkā to vadīji* uz Tavu svēto mājokli. 

17 Tu viņus ievedi un nostiprināji* sava mantojuma kalnā, 

vietā, kuru Tu, Kungs, 

esi darījis par savu mājokli.* svētnīcā, kuru ir dibinājušas, Kungs, Tavas rokas. 

18 Kungs būs valdnieks* vienmēr un mūžam! 

 

Ant. Kungs ir mans spēks un mana slavas dziesma. Viņš kļuva mans glābējs! 

3. ant. Teiciet Kungu, visas tautas. 

 

Psalms 117 (116) 

1 Teiciet Kungu, visas tautas,* slavējiet viņu, visi ļaudis! – 

2 jo liela ir viņa žēlsirdība pār mums,* un Kunga uzticība pastāv mūžam. 

 

Ant. Teiciet Kungu, visas tautas. 

 

LASĪJUMS 2 Pēt 1, 10–11 

Tādēļ, brāļi, centieties ar labiem darbiem nodrošināt savu aicinājumu un izvēlēšanu, jo, to darot, jūs nekad negrēkosiet.

Tas bagātīgi veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā. 

 
ATBILDE 

R. Tevi, Kungs, es piesaucu;* Tu esi mans patvērums. Tevi, Kungs… 

V. Mana daļa dzīvo zemē.* Tu esi mans patvērums. Gods lai ir Tēvam… Tevi, Kungs… 

 

Benedictus ant. Apgaismo, Kungs, tumsā un nāves ēnā mītošos. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Slavēsim Kristu, kas visā vēlējās būt līdzīgs brāļiem, lai būtu žēlsirdīgs un uzticams Dieva priesteris. Lūgsim viņu sakot: 

Kungs, dod mums savas mīlestības pilnību! 

Taisnības saule, kas Kristības sakramentā kļuvi par mūsu gaismu,

– palīdzi mums šo dienu veltīt Tev. 

Katru šīs dienas stundu mēs godināsim Tevi,

– un slavēsim Tavu vārdu visā, ko piedzīvosim. 

Marija, Tava māte, bija uzticīga Tavu vārdu mācekle,

– vadi šodien mūsu soļus saskaņā ar Tavu mācību. 

Dāvā mums, kas dzīvojam šajā iznīkstošajā pasaulē, žēlastību ilgoties pēc dievišķās neiznīcības

– un ar ticības, cerības un mīlestības palīdzību jau tagad baudīt svētlaimību. 

 

Tēvs mūsu… 

Tevi lūdzam, Kungs, lai mūsu sirdis apgaismo augšāmcel-šanās spožums, ar ko mēs spētu atbrīvoties no nāves tumsības un sasniegt

mūžīgo gaismu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti