II NEDĒĻAS SESTDIENA

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Ieklausīsimies Kunga balsī, lai ieietu Viņa atpūtas vietā. 

HIMNA 

Kungs Jēzu, mūsu patvērums, 

Tu gaisma nedziestošā mums. 

Kur Tava vārda gaisma spīd, 

tur miers un laime sirdī mīt. 

 

Kad rītos acis atveru, 

es Jēzum sevi atdodu, 

un visā dienas garumā 

ir Jēzus manā tuvumā. 

 

Kad dažreiz dzīves nasta māc 

un grūtās šaubās pagurst prāts, 

tad Jēzus vārdu piesaucu 

un Viņam sevi uzticu. 

 

Nav Jēzus mūžam atstājis 

to, kas uz Viņu cerējis. 

Viņš dzird pat klusu nopūtu, 

redz katru slēptu asaru. 

 

Kungs Jēzu, Tavā vadībā 

es gaišā bērna ticībā 

caur zemes dzīvi ceļoju 

uz skaisto, svēto mūžību. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Par Tavu žēlsirdību vēstīt no rīta, Kungs, par Tavu uzticīgumu – naktī. 

 

Psalms 92 (91) 

2 Labi ir pateikties Kungam,* un dziedāt Tavam vārdam, Visaugstais, 

3 Tavu žēlsirdību vēstīt agri no rīta,* un naktī – Tavu uzticību 

4 ar desmitstīgu kokli un liru,* ar dziesmu, spēlējot cītaru. 

5 Jo Tu mani ielīksmo, Kungs, ar saviem darbiem,* un es priecāšos par Tavu roku veikumu. 

6 Cik lieli ir, Kungs, Tavi darbi!* Bezgala dziļas ir Tavas domas! 

7 Tās nepazīst negudrais cilvēks* un nesaprot muļķais, 

8 Lai gan grēcinieki zaļos kā zāle 

un ziedēs visi ļaundari,* tomēr tas viņiem būs par iznīcību uz laiku laikiem. 

9 Bet Tu, Kungs, esi Visaugstais uz mūžiem, 

10 jo, lūk, Tavi ienaidnieki, Kungs, jo, lūk, Tavi ienaidnieki iznīks,* 

un izkaisīti tiks visi ļaundari. 

11 Līdzīgi vērša ragam manu ragu Tu pacēli,* es esmu svaidīts ar svaigāko eļļu; 

12 un mana acs manus ienaidniekus nievā,* un mana auss dzird par ļaundariem, kas saceļas pret mani. 

13 Taisnīgais ziedēs kā palma* un augs kā Libānas ciedrs. 

14 Iedēstīti Kunga namā,* viņi ziedēs mūsu Dieva pagalmos, 

15 Pat vecumā viņi dos augļus* un būs sulīgi un zaļojoši, 

16 lai vēstītu, ka Kungs, mans patvērums, ir taisnīgs* un viņā nav netaisnības. 

 

Ant. Par Tavu žēlsirdību vēstīt no rīta, Kungs, par Tavu uzticīgumu – naktī. 

2. ant. Atzīstiet mūsu Dieva lielumu! 

 

Dziedājums At 32, 1–12 

1 Uzklausiet, debesis, ko es runāšu,* un lai dzird zeme manas mutes vārdus! 

2 Lai līst kā lietus mana mācība,* un kā rasa lai pil mana valoda, 

kā lietutiņš uz jaunu zaļumu* un kā lāses uz zāli. 

3 Es piesaukšu Kunga vārdu:* atzīstiet mūsu Dieva lielumu! 

4 Viņš ir klints, pilnīgi ir Viņa darbi,* jo visi Viņa ceļi ir taisnība. 

Dievs ir uzticīgs un bez kāda viltus,* Viņš ir taisnīgs un patiess. 

5 Pret Viņu ir apgrēkojušies; tie nav Viņa bērni,* nikna un netikla cilts.

6 Vai jūs Kungam tā atlīdzināt,* tu, neprātīgā un negudrā tauta? 

Vai tad Viņš nav tavs Tēvs,* kuram tu piederi un kas tevi ir radījis un veidojis? 

7 Atceries sensenās dienas,* pārdomā katru paaudzi; 

jautā savam tēvam, un viņš tev pastāstīs,* saviem senčiem, un viņi tev pateiks. 

8 Kad Visaugstais dalīja tautas,* kad izšķīra Ādama dēlus, 

Viņš noteica tautu robežas* pēc Izraēļa dēlu skaita. 

9 Bet Kunga daļa ir Viņa tauta,* Jēkabs ir Viņam iemērītais īpašums. 

10 Viņš to atrada tuksnešainā zemē, klajumā,* plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū; 

Viņš to glabāja un par viņu gādāja,* Viņš to sargāja kā savu acuraugu. 

11 Kā ērglis, kas savu perējumu vedina uz lidošanu* un lidinās pār saviem bērniem, 

kas izpleš savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis* un nes uz saviem kamiešiem. 

12 Kungs bija viņa vienīgais vadonis,* un sveša dieva nebija pie Viņa. 

 

Ant. Atzīstiet mūsu Dieva lielumu! 

3. ant. Kungs, cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē. 

 

Psalms 8 

2 Ak, Kungs, mūsu Kungs,* cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē, 

jo Tava godība* uzcelta debesīm pāri. 

3 No bērnu un zīdaiņu mutes Tu ieguvi slavu† 

Taviem ienaidniekiem par spīti,* lai ienaidnieku un atriebīgo atstātu kaunā. 

4 Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu,* mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi veidojis, – 

5 kas tad ir cilvēks, ka Tu viņu atceries,* vai cilvēka dēls, ka Tu viņu apraugi? 

6 Par eņģeļiem nedaudz zemāku Tu esi viņu darījis,* ar godu un slavu viņu greznojis, 

7 un iecēlis viņu pār Tavu roku darbiem.* Zem viņa kājām Tu esi nolicis visu: 

8 avis un visādus lopus,* kā arī lauka zvērus, 

9 debesu putnus un jūras zivis,* un visu, kas staigā pa ūdeņu takām. 

10 Ak, Kungs, mūsu Kungs,* cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē! 

 

Ant. Kungs, cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē. 

 

LASĪJUMS Rom 12, 14–16a 

Svētījiet tos, kas jūs vajā; svētījiet un nelādiet! Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar raudošajiem.

Esiet vienprātīgi savā starpā. Neesiet augstprātīgi, bet gan palieciet ar paze-mīgajiem. 

 

ATBILDE 

R. Gavilēs manas lūpas,* man dziedot un spēlējot Tev. Gavilēs… 

V. Mana mēle teiks Tavu taisnību.* Man dziedot un spēlējot Tev. Gods lai ir Tēvam… Gavilēs… 

 

Benedictus ant. Kungs, vadi mūsu soļus miera ceļos. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Cildināsim Kristus labvēlību un gudrību, kas mums pavēlēja Viņu saskatīt un mīlēt visos brāļos, īpaši tajos, kas cieš.

Ar neatlaidību lūgsim Viņu: 

Kungs, pilnveido mūs mīlestībā! 

Jau šajā agrajā rīta stundā mēs godinām Tavu augšāmcelšanos

– un lūdzam Tavas atpestīšanas augļus visiem cilvēkiem. 

Dari, Kungs, ka mēs šodien liecinātu par Tevi

– un ar Tavu palīdzību saliktu debesu Tēvam patīkamu upuri. 

Dari, lai mēs visos cilvēkos atpazītu Tavu attēlu

– un, kalpodami viņiem, kalpotu Tev. 

Kristu, patiesais vīna koks, kura zari mēs esam,

– dod mums žēlastību palikt Tevī, lai mēs nestu augļus un godinātu Dievu Tēvu. 

 
Tēvs mūsu… 

Lai slavē Tevi, Kungs, mūsu lūpas, mūsu dvēsele, kā arī mūsu dzīve, un, tā kā no Tavas labvēlības mēs pastāvam, lai visa mūsu dzīve ir

veltīta Tev. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti