IV NEDĒĻAS SESTDIENA

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Ieklausīsimies Kunga balsī, lai ieietu Viņa atpūtas vietā. 

HIMNA 

Kungs Jēzu, mūsu patvērums, 

Tu gaisma nedziestošā mums. 

Kur Tava vārda gaisma spīd, 

tur miers un laime sirdī mīt. 

 

Kad rītos acis atveru, 

es Jēzum sevi atdodu, 

un visā dienas garumā 

ir Jēzus manā tuvumā. 

 

Kad dažreiz dzīves nasta māc 

un grūtās šaubās pagurst prāts, 

tad Jēzus vārdu piesaucu 

un Viņam sevi uzticu. 

 

Nav Jēzus mūžam atstājis 

to, kas uz Viņu cerējis. 

Viņš dzird pat klusu nopūtu, 

redz katru slēptu asaru. 

 

Kungs Jēzu, Tavā vadībā 

es gaišā bērna ticībā 

caur zemes dzīvi ceļoju 

uz skaisto, svēto mūžību. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Labi ir Tavam vārdam dziedāt, Visaugstais, par Tavu žēlsirdību vēstīt no rīta. 

 

Psalms 92 (91) 

2 Labi ir pateikties Kungam,* un dziedāt Tavam vārdam, Visaugstais, 

3 Tavu žēlsirdību vēstīt agri no rīta,* un naktī – Tavu uzticību 

4 ar desmitstīgu kokli un liru,* ar dziesmu, spēlējot cītaru. 

5 Jo Tu mani ielīksmo, Kungs, ar saviem darbiem,* un es priecāšos par Tavu roku veikumu. 

6 Cik lieli ir, Kungs, Tavi darbi!* Bezgala dziļas ir Tavas domas! 

7 Tās nepazīst negudrais cilvēks* un nesaprot muļķais, 

8 Lai gan grēcinieki zaļos kā zāle 

un ziedēs visi ļaundari,* tomēr tas viņiem būs par iznīcību uz laiku laikiem. 

9 Bet Tu, Kungs, esi Visaugstais uz mūžiem, 

10 jo, lūk, Tavi ienaidnieki, Kungs, jo, lūk, Tavi ienaidnieki iznīks,* 

un izkaisīti tiks visi ļaundari. 

11 Līdzīgi vērša ragam manu ragu Tu pacēli,* es esmu svaidīts ar svaigāko eļļu; 

12 un mana acs manus ienaidniekus nievā,* un mana auss dzird par ļaundariem, kas saceļas pret mani. 

13 Taisnīgais ziedēs kā palma* un augs kā Libānas ciedrs. 

14 Iedēstīti Kunga namā,* viņi ziedēs mūsu Dieva pagalmos, 

15 Pat vecumā viņi dos augļus* un būs sulīgi un zaļojoši, 

16 lai vēstītu, ka Kungs, mans patvērums, ir taisnīgs* un viņā nav netaisnības. 

 

Ant. Labi ir Tavam vārdam dziedāt, Visaugstais, par Tavu žēlsirdību vēstīt no rīta. 

2. ant. Es došu jums jaunu sirdi un iedvesīšu jūsos jaunu garu. 

 

Dziedājums Ez 36, 24–28 

24 Es jūs aizvedīšu prom no pagānu tautām 

un sapulcināšu jūs no visām zemēm,* un atvedīšu jūs uz jūsu zemi. 

25 Un es izliešu pār jums tīru ūdeni, 

un jūs tiksiet šķīstīti no visiem jūsu traipiem,* un es jūs šķīstīšu no visiem jūsu dievekļiem. 

26 Un es došu jums jaunu sirdi* un jūsos iedvesīšu jaunu garu. 

Un es izņemšu akmens sirdi no jūsu krūtīm* un došu jums miesas sirdi, 

27 un iedvesīšu jūsos manu garu, 

un gādāšu, lai jūs dzīvotu pēc maniem baušļiem* un lai sargātu un pildītu manus likumus. 

28 Un jūs dzīvosiet zemē, kuru es atdevu jūsu tēviem, 

un jūs būsiet mana tauta,* un es būšu jūsu Dievs. 

 

Ant. Es došu jums jaunu sirdi un iedvesīšu jūsos jaunu garu. 

3. ant. Kungs, Tu esi gādājis, lai ar bērnu un zīdaiņu lūpām Tevi slavētu. 

 

Psalms 8 

2 Ak, Kungs, mūsu Kungs,* cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē, 

jo Tava godība* uzcelta debesīm pāri. 

3 No bērnu un zīdaiņu mutes Tu ieguvi slavu† 

Taviem ienaidniekiem par spīti,* lai ienaidnieku un atriebīgo atstātu kaunā. 

4 Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu,* mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi veidojis, – 

5 kas tad ir cilvēks, ka Tu viņu atceries,* vai cilvēka dēls, ka Tu viņu apraugi? 

6 Par eņģeļiem nedaudz zemāku Tu esi viņu darījis,* ar godu un slavu viņu greznojis 

7 un iecēlis viņu pār Tavu roku darbiem.* Zem viņa kājām Tu esi nolicis visu: 

8 avis un visādus lopus,* kā arī lauka zvērus, 

9 debesu putnus un jūras zivis,* un visu, kas staigā pa ūdeņu takām. 

10 Ak, Kungs, mūsu Kungs,* cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē! 

 

Ant. Kungs, Tu esi gādājis, lai ar bērnu un zīdaiņu lūpām Tevi slavētu. 

 

LASĪJUMS 2 Pēt 3, 13–15a 

Mēs saskaņā ar Viņa apsolījumu gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība. Tādēļ, mīļie, to gaidot, centieties,

ka Viņš jūs atrastu mierā – neaptraipītus un nevainojamus, un mūsu Kunga pacietību uzskatiet par glābiņu. 

 

ATBILDE 

R. Gavilēs manas lūpas,* man dziedot un spēlējot Tev. Gavilēs… 

V. Mana mēle teiks Tavu taisnību.* Man dziedot un spēlējot Tev. Gods lai ir Tēvam… Gavilēs… 

 

Benedictus ant. Kungs, vadi mūsu soļus miera ceļos. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Godināsim Dievu, kas caur savu Dēlu dāvāja pasaulei cerību un dzīvību, un pazemīgi lūgsim: 

Kungs, uzklausi mūs! 

Kungs, visas radības Tēvs, Tu mums dāvā šīs dienas sākumu,

– dari, lai mēs kopā ar Kristu dzīvotu Tavas godības slavai. 

Tu ielēji mūsu sirdīs ticību, cerību un mīlestību,

– dari, lai šīs dāvanas vienmēr paliek mūsos. 

Mūsu acis lai vienmēr ir vērstas uz Tevi, Kungs,

– un mēs priecīgi atsauktos Tavam aicinājumam. 

Attālini mūs no viltībām un netaisnības kārdinājumiem

– un sargā mūsu gaitas no jebkādām nepatikšanām. 

 

Tēvs mūsu… 

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi patiesās gaismas spožums un diena, kas nekad nebeidzas, lūdzam Tevi, kas dod mums

atkal jaunu dienu, lai mūsu prāti, naktī atpūtušies, tiktu apgaismoti ar Tavas atnākšanas mirdzumu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu,

kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti