III NEDĒĻAS SESTDIENA

Ievadpsalms un laudes 

Ant. Kungam pieder zeme un viss zemes virsū, nāciet, Viņu pielūgsim! 

HIMNA 

Nakts izplēn, uzaust gaisma 

un klāt ir plaukstošs rīts. 

Mēs sveicam Tevi, Kristu, 

un dziedam dabai līdz. 

 

Gan putnu skaļās čalās, 

gan meža klusumā 

mēs dzirdam slavēšanu, 

kas Dievam veltīta. 

 

Zūd migla, zeme staro 

tik krāšņā ietērpā. 

Vai to nav radījusi, 

Kungs, Tava gudrība? 

 

Tev, Jēzu, godu dodam 

un Tevi pielūdzam, 

Tev, Pestītājam savam, 

mēs slavu skandinām! Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Tu, Kungs, esi tuvu, un patiesi ir visi Tavi ceļi. 

 

Psalms 119 (118), 145–152 
XIX (Kof) 

145 Es saucu no visas sirds: Kungs, uzklausi mani! –* es ievērošu Tavus norādījumus. 

146 Es saucu uz Tevi – atpestī mani,* lai es sargātu Tavas pamācības. 

147 Es izeju rītausmā un lūdzos,* un paļaujos uz Taviem vārdiem. 

148 Vēl pirms nakts sardzes pamostas manas acis,* lai pārdomātu Tavus vārdus. 

149 Savā žēlsirdībā, Kungs, klausies manu balsi!* Saskaņā ar savu lēmumu dzīvini mani! 

150 Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā,* bet tālu viņi ir no Tava Likuma. 

151 Kungs, Tu esi tuvu,* un visi Tavi baušļi ir patiesība. 

152 Jau sen no Taviem priekšrakstiem man ir zināms,* ka Tu tos dibināji uz mūžiem. 

Ant. Tu, Kungs, esi tuvu, un patiesi ir visi Tavi ceļi. 

2. ant. Tava gudrība, Kungs, lai nāk man pūliņos talkā. 

Dziedājums Gudr 9, 1–6. 9–11 

1 Tēvu Dievs, Kungs žēlotājs,* 

ar savu vārdu visu radījušais, 

2 kas savā gudrībā tā apgādāji cilvēku,* 

lai pār visu, kas radies, tev radot, tas valdītu, 

3 pasauli vadītu svēti un taisnīgi* 

un godprātīgi spriestu spriedumus, 

4 dāvā man gudrību, kas sēž tavam tronim līdzās,* 

no sava bērnu pulka mani pārbaudījis neaizraidi, – 

5 tavs vergs es esmu, tavas kalpones dēls, 

vājš cilvēks, īsu dzīvi,* 

vēl niecīgāku izpratni par likumiem un tiesu; 

6 jo, pat ja kāds būtu pilnīgs starp cilvēku dēliem, 

bez gudrības, kas nāk no tevis,* 

viņš nebūs nekas. 

9 Ar tevi gudrība, kas tavu iecerēto zina* 

un līdzās bijusi, tev radot pasauli; 

kas izprot to, kas tavās acīs tīkams,* 

ar Taviem baušļiem saskanīgs un pareizs. 

10 No svētajām debesīm – viņu,* 

no sava godības troņa – atsūti, 

lai nāktu man pūliņos talkā* 

un lai es zinātu: kas labpatīk tev; 

11 jo, visu zinot un saprotot, 

ar apdomu tā mani vadīs manos darbos,* 

ar savu godības spēku pasargās. 

 

Ant. Tava gudrība, Kungs, lai nāk man pūliņos talkā. 

3. ant. Mūžīga ir Kunga uzticība. 

 

Psalms 117 (116) 

1 Teiciet Kungu, visas tautas,* slavējiet viņu, visi ļaudis! – 

2 jo liela ir viņa žēlsirdība pret mums,* un Kunga uzticība pastāv mūžam. 

 

Ant. Mūžīga ir Kunga uzticība. 

 

LASĪJUMS Flp 2, 14–15 

Visu dariet bez kurnēšanas un svārstīšanās, lai jūs kļūtu nevainojami un vienkārši, Dieva bērni bez pārmetuma nekrietnās un samaitātās

cilts vidū. Starp viņiem jūs mirdzat kā spīdekļi pasaulē. 

 

ATBILDE 

R. Tevi, Kungs, es piesaucu;* Tu esi mans patvērums. Tevi, Kungs… 

V. Mana daļa dzīvo zemē.* Tu esi mans patvērums. Gods lai ir Tēvam… Tevi, Kungs… 

 

Benedictus ant. Apgaismo, Kungs, tumsā un nāves ēnā mītošos. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Ar paļāvību lūgsim, Dievu, kas Mariju, Kristus Māti, vēlējās paaugstināt pāri visai radībai gan debesīs, gan virs zemes: 

Uzlūko sava Dēla Māti un uzklausi mūs! 

Žēlsirdīgais Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka esi mums devis Mariju par māti un paraugu,

– caur viņas aizbildniecību dari svētas mūsu sirdis. 

Tu darīji, ka Marija vērīgi ieklausījās Tavos vārdos, un padarīji viņu par Tavu uzticīgo kalponi,

– caur viņas aizbildniecību dod mums Svētā Gara augļus. 

Tu stiprināji Mariju, kad viņa stāvēja krusta pakājē, un iepriecināji ar sava Dēla augšāmcelšanos,

– caur viņas aizbildniecību atvieglini mūsu spaidus un nostiprini mūsu cerību. 

 

Tēvs mūsu… 

Dievs, mūsu pestīšanas avots un pirmsākums, dari, lai mēs savā dzīvē tā liecinātu par Tavu godību, ko varētu bez mitas slavēt Tevi debesīs.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti