Stundu dziesmas Vissv. Jaunavas Marijas godam

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
 
V. Iesāksim, ticīgie, svēto jaunavu godināt,
R. Dieva Mātei priecīgi slavas dziesmas skandināt.
 

Rīta stunda
 
Visusvētā Jaunava, steidzies mums palīgā,
Sargā visus mūs no ļaunā gar viltīgā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,
Un mūžīgi mūžam. Āmen.
 
SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – paradīzē apsolītai)

Visā Kristus Baznīcā, sākot dienas gaitas,
Ļaudis Dievu godina, lūgšanas tam skaita.
Mēs ar viņiem kopīgi Kungam godu dodam,
Arī svēto Jaunavu, Dieva Māti, teicam.
Jaunava Vissvētākā, Rakstos pravietotā,
Tu par māti Mesijam, paša Dieva dotā.
Čūskas galvu satrieci, jaunā Ieva kļuvi,
Grēcīgajai cilvēcei Pestītāju devi.

V. Es celšu ienaidu starp ļauno garu un sievieti.
R. Viņa satrieks tam galvu.
 
Lūgsimies!
Svētā Marija, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus viscienīgā Māte, Tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlastības un uzvaru pār ļauno garu, mēs Tevi lūdzam: palīdzi arī mums uzvarēt cīņā ar tumsības spēkiem un sasniegt mūžīgās dzīves svētlaimes mājokļus caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam.
 

Pirmā stunda

Visusvētā Jaunava, steidzies…
Gods lai ir Tēvam…
 
SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – bezvainīgi ieņemtai)

Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Trīsvienības svētītā debess rotā cēlā!
Jau kopš visas mūžības tiki izredzēta,
Tu starp visām sievietēm bezvainīga, svēta.
Tavā dzīvē notika viss pēc Dieva prāta,
Tu no grēka iedzimtā tiki pasargāta.
Žēlastībā piedzimi, bērns kā paradīzē,
Grēka ēna neskāra Tevi visā dzīvē.
 
V. Esi sveicināta, žēlastības pilnā!
R. Dievs Kungs ir ar Tevi.
 
Lūgsimies!
Dievs, kas ar Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgo ieņemšanu sagatavoji savam Dēlam cienīgu mājokli, mēs Tevi lūdzam: kā Tu, paredzot sava Dēla Jēzus Kristus nāvi, esi šo Jaunavu pasargājis no katra grēka traipa, tā palīdzi arī mums ar viņas aizbildniecību tīriem aiziet pie Tevis caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!
 

Trešā stunda 

Visusvētā Jaunava, steidzies…
Gods lai ir Tēvam…

SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – pasludināšanas)

Sveicināta, Marija! Dievs Kungs ir ar tevi!
Eņģelis tā sacīja, sveicinādams Tevi.
Dieva Svētā Gara Tu apgaismota būsi.
Jaunavībā paliekot, Dieva Māte kļūsi.
Lai pie manis piepildās Dieva griba svētā;
Esmu Kunga kalpone, Viņa izvēlētā.
Kopš Tu sevī mūžīgo Dieva Dēlu nesi,
Tu starp Dievu cilvēkiem vidutāja esi.
 
V. Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai,
R. Un tā ieņēma no Svētā Gara.
 
Lūgsimies!
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kas eņģeļa sludināšanā esam pazinuši Kristus, Tava Dēla, cilvēktapšanu, ar Viņa ciešanām un krustu tiktu ievesti augšāmcelšanās godībā caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!
 

Sestā stunda

Visusvētā Jaunava, steidzies…
Gods lai ir Tēvam…
 
SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – Kristus piedzimšanā)

Sveicināta Betlēmē, mūsu Kunga Māte,
Līdz ar Bērnu dievišķo, esi godināta.
Brīnišķi Tu piedzimi, ļaužu sengaidītais,
Mūsu mīļais Pestītājs, Dievs un Cilvēks īstais.
Gavilēja eņģeļi arī tev par godu,
Sveicot Māti brīnišķo, Dieva Bērnam dotu.
Tu par Māti-Jaunavu Pestītājam kļuvi,
Lai nu visi cilvēki Dievam būtu tuvi.
 
V. Dieva Vārds kļuva miesa
R. un dzīvoja starp mums.
 
Lūgsimies!
Dievs, kas esi mūs brīnumaini radījis un atpestījis; ļauj mums piedalīties Pestītāja Jēzus kristus dievišķajā dzīvē tā, kā Viņam ir paticis ņemt dalību mūsu cilvēciskajā dabā, kurš dzīvo un valdi mūžīgi mūžam.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!
 

Devītā stunda 

Visusvētā Jaunava, steidzies…
Gods lai ir Tēvam…
 
SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – Golgātā)

Dieva Māte Golgātā Dēlu apraudāji,
Viņam līdzi cieti Tu, kad zem krusta stāji,
Pirmā Lielā Piektdiena – tavā dzīvē sūra:
Sāpes tavā dvēselē dziļas bij’ kā jūra.
Kristus miesu mirušo guldīja Tev klēpī,
Tavu Sirdi pārdūra neskaitāmi šķēpi.
Grēcinieku glābēja, Dieva Māte labā,
Tavā sirdī skaidrajā mūsu rūpes glabā!
 
V. Jūs visi, kas ejat, nāciet un skatieties!
R. Vai ir vēl lielākas sāpes kā manas?
 
Lūgsimies!
Kungs Dievs, kas Jēzus Kristus Mātei devi spēku stāvēt zem sava Dēla krusta, dari, lai mēs ar Viņas aizbildniecību spētu pacietīgi nest savu ikdienas krustu un varētu ņemt dalību Kunga Jēzus augšāmcelšanās godā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!
 

Vakara stunda

Visusvētā Jaunava, steidzies…
Gods lai ir Tēvam…
 
SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – debesīs uzņemtai)

Sveicināta, Dieva Māt, zvaigznēm vainagotā,
Saulē tērpta sieviete, visu godinātā.
Debesīs Tu uzņemta augsta goda tronī,
Radītājs Tev uzlika Karalienes kroni.
Daudzām senču paaudzēm sargātāja biji,
Viņu sūrās nedienās gaismas starus viji.
Lūdzam Tevi, Dieva Māt, Māras zemē valdi,
Liec lai katrā cilvēkā gaistu tumsas maldi!
 
V. Mana Dvēsele augsti slavē Kungu!
R. Un mans gars līksmojas Dievā, manā Pestītajā!
 
Lūgsimies!
Kungs Dievs, kas Vissvētāko Jaunavu izvēlēji par Māti savam vienpiedzimušajam Dēlam un piešķīri tai debesīs augstās godības kroni, dari, lai mēs, atpirkti ar Jēzus Kristus – tava Dēla nāvi un augšāmcelšanos, caur Viņa aizbildniecību varētu nonākt pie Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!
 

Beidzamā dienas stunda

Visusvētā Jaunava, steidzies…
Gods lai ir Tēvam…
 
SLAVAS DZIESMA
(Dievmātei – ceļvedei)

Dieva Māte ticīgiem tā kā zvaigzne spīdi.
Viņiem ceļu pareizo rādi šaubu brīdī.
Žēlastību pilnība tevi stipru dara,
Iznīkst tavā tuvumā ļauno spēku vara.
Palīdzību izlūdz mums Tu no Dēla sava.
Lai top mūžos svētīta Māras zeme tava.
Lūdzam Tevi, Kristus Māt, mūsu gaitas vadi,
Lai nav velti dzīvoti mūsu mūža gadi.
 
V. Lūdzies par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!
 
Lūgsimies!
Svētā Marija, debesu Karaliene, mūsu Kunga Jēzus Kristus Māte un pasaules Valdniece, kas nevienu neatstāj un nevienu nenicini, uzlūko mūs žēlīgi un izlūdz mums no sava mīļā Dēla visu grēku piedošanu, lai mēs varētu iemantot mūžīgās svētlaimības algu debesīs caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
 
V. Slavēsim Kungu!
R. Pateicība Dievam!


Veltīšanās

Dieva Māte, glabā mūs mīlestībā savā!
Visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā!
Šinī dzīves ceļā mūs vienmēr laipni vadi!
Bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi!
 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti