Svētā Jāzepa litānija

(skaitāma arī novennas dienās)

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!                                                                 
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!  
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!  
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!  
 
Svētā Marija, lūdz par mums!                                                                            
Svētais Jāzep, lūdz par mums!  
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns, lūdz par mums!  
Patriarhu gaisma, lūdz par mums!  
Dievmātes līgavainis, lūdz par mums!  
Šķīstais Jaunavas sargātājs, lūdz par mums!  
Dieva Dēla uzturētājs, lūdz par mums!  
Rūpīgais Kristus aizsargātājs, lūdz par mums!  
Svētās ģimenes galva, lūdz par mums!  
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs, lūdz par mums!  
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs, lūdz par mums!  
Svētais Jāzep, gudrības piemērs, lūdz par mums!  
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs, lūdz par mums!  
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais, lūdz par mums!  
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps, lūdz par mums!  
Pacietības spoguli, lūdz par mums!  
Nabadzības mīlētāj, lūdz par mums!  
Strādnieku priekšzīme, lūdz par mums!  
Mājas dzīves košums, lūdz par mums!  
Jaunavu sargs, lūdz par mums!  
Ģimenes atbalsts, lūdz par mums!  
Nelaimīgo iepriecinātājs, lūdz par mums!  
Slimnieku cerība, lūdz par mums!  
Mirstošo gādnieks, lūdz par mums!  
Biedinājums ļauniem gariem, lūdz par mums!  
Svētās Baznīcas aizstāvis, lūdz par mums!  
 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
 
V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.
 
Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.
 
LŪGŠANA SV. JĀZEPAM
 
Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un Tavas Vissvētākās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tās mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās.
 
Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, visumīļais Tēvs, no ikvienas samaitāšanas un maldiem, ar debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā Tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, un Tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti