Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

No 18. līdz 25. janvārim norisināsies ikgadējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kuras ietvaros dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji Latvijā un visā pasaulē vienosies kopīgos ekumeniskos dievkalpojumos un lūgšanu brīžos.

Materiālus 2017. gada Lūgšanu nedēļai sagatavojuši kristieši no Vācijas, pieminot Reformācijas 500. gadadienu. Balstoties uz šo notikumu, attiecīgi izvēlēta arī šī gada Lūgšanu nedēļas tēma – fragments no Pāvila 2. vēstules korintiešiem: “Mums ir jāizlīgst. Kristus mīlestība mūs steidzina” (sal. 2 Kor 5:14-20).

Tēmas izvēlē Vācijas kristieši nolēma uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, tēmai bija jāatspoguļo Dieva mīlestība un žēlastība, “cilvēces attaisnošana caur žēlastību vien”, pārdomājot Mārtiņa Lutera Reformācijas būtiskākos aspektus. Otrkārt, tēmai arī jāatspoguļo dziļā sašķeltība, kas skumdinājusi Baznīcu un radījusi sāpes atklāti nosaukt vainas, kas kavējušas doties pretī izlīgšanai. Visbeidzot, ņemot vērā šos apsvērumus, šī gada Lūgšanu nedēļas tēma tika aizgūta no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (“Evaņģēlija prieks”) 9. paragrāfa.Kristus mīlestība kļūst par virzītājspēku, kas mūs no sašķeltības virza pretī samierināšanas darbiem.

1517. gadā Mārtiņa Lutera publiskotās tēzes noteica visu Rietumu Baznīcas dzīvi turpmākajos gadsimtos. Tomēr pēc plašām, un dažkārt asām diskusijām, Baznīcas Vācijā vienojās, ka veids, kā ekumeniski pieminēt Reformācijas sākumu, būtu Christusfest – Kristus svētki, jo Reformācija no jauna pievērsa uzmanību tam, ka pestīšana ir žēlastība caur ticību Jēzum Kristum. Mēs priecājamies par Dieva pestīšanu caur Jēzus Kristus krustu, kas pārvar sašķeltību un mūs satuvina. Liekot uzsvaru uz Jēzu Kristu un Viņa samierināšanas darbu kā kristīgās ticības kodolu, gan Romas katoļi, gan pareizticīgie, gan baptisti, gan metodisti un menonīti var piedalīties Reformācijas 500. gadadienas atceres svinībās. Tā pēc vairākiem gadsimtiem, kuros valdījusi šķelšanās un savstarpēji apvainojumi, 2017. gadā luterāņu un katoļu kristieši pirmo reizi kopā pieminēs Reformācijas sākumu. Arī Lūgšanas nedēļas ekumeniskajā dievkalpojumā kristieši tiek aicināti atklāti lūgt piedošanu par sašķeltību, kas radusies pēc Reformācijas.

Kristus mīlestība mūs steidzina lūgties, un īpaši mums jālūdzas par vienotību starp kristiešiem. Draudzēm un baznīcām Dieva samierināšanās dāvana ir kā dzīvības avots. Bet pāri visam, tā vajadzīga, lai kopīgi liecinātu pasaulei: “Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis” (Jņ 17:21).

Lūgšanu nedēļas tēmas Svēto Rakstu fragments (2 Kor 5:14-20) uzsver, ka samierināšanās ir Dieva dāvana, kas paredzēta visai radībai. Cilvēks, kas ir samierinājies ar Dievu, ir aicināts sludināt šo samierināšanos vārdos un darbos: “Kristus mīlestība mūs steidzina”. Tomēr samierināšanās nav bez upura. Jēzus atdod savu dzīvību; Viņš mirst par visiem. Viņa vārdā mēs, izlīgšanas sūtņi, tāpat esam aicināti atdot savas dzīvības. Jo mēs vairs nedzīvojam sev, bet Viņam, kurš nomira mūsu dēļ. 

Pasaulei ir vajadzīgi izlīgšanas sūtņi, kuri nojauks robežas, uzcels tiltus, radīs mieru un atvērs durvis jauniem dzīvības ceļiem Tā vārdā, kurš mūs samierināja ar Dievu. Ņemot vērā, ka Lūgšanu nedēļas materiāls tika sagatavots 2015. gadā, daudzi cilvēki un baznīcas Vācijā šajā laikā praktizēja izlīgšanu, piedāvājot savu viesmīlību neskaitāmiem bēgļiem, kuri ieradās no Sīrijas, Afganistānas, Eritrejas, kā arī citām valstīm, meklēdami patvērumu un cerību jaunai dzīvei. Praktiskā palīdzība un aktīvā iestāšanās par naida izskaušanu pret bēgļiem bija skaidra izlīgšanas liecība Vācijas tautai. Draudzes bija kā izlīgšanas sūtņi, kas aktīvi palīdzēja bēgļiem atrast jaunas mājas, kā arī palīdzēja uzlabot dzīves apstākļus tajās valstīs, no kurām viņi bija ieradušies. Šī situācija parādīja, ka konkrēti palīdzības darbi ir tikpat svarīgi, kā kopīga lūgšana par izlīgšanu un mieru, ļaujot tiem, kas pamet savas valstis, iepazīt cerību un mierinājumu.

Vācijas kristieši novēl, lai šo Lūgšanas nedēļu pārņem žēlastību pilnā samierināšanās ar Dievu, lai daudzi cilvēki atrastu mieru, kas uzceltu tiltus; lai Kristus mīlestība steidzina cilvēkus un baznīcas dzīvot izlīgumā un nojauc sienas, kas tās šķir vienu no otras.

Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome. Iniciatīvas pirmsākumi meklējami 1740. gadā Skotijā.

Svēto Rakstu lasījumi Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību

18. janvāris. Viens ir miris par visiem (2 Kor 5, 14)
Ez 53, 4-12 Viņš atdeva savu dzīvību, lai ar Viņa upuri visi tiktu samierināti
Ps 118, 1.14-29 Dievs nav mani lēmis nāvei
1 Jņ 2, 1-2 Kristus ir miris par mums visiem
Jņ 15, 13-17 Atraisīties no savas dzīves par labu tiem, kurus mīl

19. janvāris. Vairs nedzīvot pašiem sev (2 Kor 5, 15)
Mih 6, 6-8 Dievs tev ir atklājis, kas ir labs
Ps 25, 1-5 Ak, Dievs, mans Glābēj, rādi man savus ceļus!
1 Jņ 4, 19-21 Mēs mīlam tāpēc, ka Viņš mūs mīlēja pirmais
Mt 16, 24-26 Kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs

20. janvāris. Mēs vairs nevienu nepazīstam miesīgi (2 Kor 5, 16)
1 Sam 16, 1.6-7 Cilvēki redz to, kas nonāk viņu skatienā, bet Dievs redz sirdis
Ps 19, 7-13 Kunga baušļi ir skaidri, tie acis dara gaišas
Apd 9, 1-9 Sauls pārtop par Pāvilu
Mt 5, 1-12 Svētības

21. janvāris. Bijušais ir pagājis (2 Kor 5, 17)
Rad 19, 15-26 Neskaties atpakaļ!
Ps 77, 5-15 Dievs vienmēr ir uzticīgs
Flp 3, 7-14 ir jāaizmirst noietais ceļš
Lk 9, 57-62 Lai tava roka paliek uz arkla

22. janvāris. Lūk, viss ir tapis jauns (2 Kor 5, 17)
Ez 36, 25-27 Saņemt no Dieva jaunu sirdi
Ps 126 Būt prieka piepildītiem
Kol 3, 9-17 Būt atjaunotiem Kristū
Jņ 3, 1-8 Piedzimt Svētajā Garā

23. janvāris. Dievs mūs ir samierinājis ar sevi (2 Kor 5, 18)
Rad 17, 1-8 Dievs slēdz derību ar Ābrahamu
Ps 98 Pasaule ieraudzīja Dieva uzvaru
Rom 5, 6-11 Dievs mūs samierināja ar sevi Jēzū Kristū
Lk 2, 8-14 Pasludināt labo vēsti

24. janvāris. Izlīguma kalpojums (2 Kor 5, 18-19)
Rad 50, 15-21 Jāzeps izlīgst ar saviem brāļiem
Ps 72 Dieva valstība nes taisnīgumu un mieru
1 Jņ 3, 16b-21 Dieva mīlestība mūs mudina mīlēt citam citu
Jņ 17, 20-26 Jēzus lūdz par savas Baznīcas vienību
 
25. janvāris. Izlīguši ar Dievu (2 Kor 5, 20)
Mk 4, 1-5 Pēdējās dienās valdīs taisnība
Ps 87 Mēs paužam Dievam slavas pantus
Atkl 21, 1-5a Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi
Jņ 20, 11-18 Tas, kurš satiek augšāmcelto Kristu, kļūst par misionāru

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti