Visu svēto litānija

Tajās litānijas daļās, kur teksts iespiests divējādi? ar parastiem burtiem un kursīvā, lasot var izvēlēties vienu vai otru tekstu. Turpretī trekniem burtiem iespiestais teksts jālasa katrreiz.
 
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums.

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētāja, lūdz par mums!
Svētā jaunavu Jaunava, lūdz par mums!
Svētais Miķeli, Gabriēl un Rafaēl, lūdziet par mums!
Visi svētie eņģeļi, lūdziet par mums!
Svētais Abraham, lūdz par mums!
Svētais Mozu, lūdz par mums!
Svētais Elija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep, lūdz par mums!
Svētais Jāni Kristītāj, lūdz par mums!
Visi svētie patriarhi un pravieši, lūdziet par mums!
Svētais Pēteri un Pāvil, lūdziet par mums!
Svētais Andrej, lūdz par mums!
Svētais Jāni un Jēkab, lūdziet par mums!
Svētais Tom, lūdz par mums!
Svētais Matej, lūdz par mums!
Visi svētie apustuļi, lūdziet par mums!
Svētais Lūkas, lūdz par mums!
Svētais Mark, lūdz par mums!
Svētais Barnaba, lūdz par mums!
Svētā Marija Magdalēna, lūdz par mums!
Visi svētie Kunga mācekļi, lūdziet par mums!
Svētais Stefan, lūdz par mums!
Svētais Ignācij (no Antiohijas), lūdz par mums!
Svētais Polikarp, lūdz par mums!
Svētais Justīn, lūdz par mums!
Svētais Laurencij, lūdz par mums!
Svētais Cipriān, lūdz par mums!
Svētais Bonifācij, lūdz par mums!
Svētais Tom (Beket), lūdz par mums!
Svētais Jāni (Fišer) un Tom (Mor), lūdziet par mums!
Svētais Pāvil (Miki), lūdz par mums!
Svētais Īzāk (Žog) un Jāni (no Brebefas), lūdziet par mums!
Svētais Pēteri (Šanel), lūdz par mums!
Svētais Kārli (Lvanga), lūdz par mums!
Svētā Perpetuja un Felicita, lūdziet par mums!
Svētā Agnese, lūdz par mums!
Svētā Marija (Goreti), lūdz par mums!
Visi svētie mocekļi, lūdziet par mums!
Svētais Leon un Gregor, lūdziet par mums!
Svētais Ambrozij, lūdz par mums!
Svētais Hieronīm, lūdz par mums!
Svētais Augustīn, lūdz par mums!
Svētais Atanāzij, lūdz par mums!
Svētais Bazīl un Gregor (no Naciances), lūdziet par mums!
Svētais Jāni Hrizostom, lūdz par mums!
Svētais Mārtiņ, lūdz par mums!
Svētais Patrik, lūdz par mums!
Svētais Kiril un Metodij, lūdziet par mums!
Svētais Kārli (Boromej), lūdz par mums!
Svētais Francisk (Salēzieti), lūdz par mums!
Svētais Pij (Desmitais), lūdz par mums!
Svētais Antonij, lūdz par mums!
Svētais Benedikt, lūdz par mums!
Svētais Bernard, lūdz par mums!
Svētais Francisk un Dominik, lūdziet par mums!
Svētais Tom (no Akvīnas), lūdz par mums!
Svētais Ignācij (no Lojolas), lūdz par mums!
Svētais Francisk (Ksaver), lūdz par mums!
Svētais Vincent (no Paula), lūdz par mums!
Svētais Jāni Marija (Vianej), lūdz par mums!
Svētais Jāni (Bosko), lūdz par mums!
Svētā Katrīna (no Sjēnas), lūdz par mums!
Svētā Terēze (no Avilas), lūdz par mums!
Svētā Roze (no Limas), lūdz par mums!
Svētais Ludviki, lūdz par mums!
Svētā Monika, lūdz par mums!
Svētā Elizabete (no Ungārijas), lūdz par mums!
Visi Dieva svētie un svētās, lūdziet par mums!
 
Esi mums žēlīgs, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
No visa ļauna, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
No ikviena grēka, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
No ļaunā gara viltības, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
No dusmām, ienaida un ikvienas ļaunas gribas, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
No mūžīgās nāves, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu iemiesošanos, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu piedzimšanu, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu kristību un svēto gavēni, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu krustu un ciešanām, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu nāvi un apbedīšanu, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu svēto augšāmcelšanos, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu brīnišķo debesīs uzkāpšanu, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar Svētā Gara atsūtīšanu, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Ar savu godības pilno atnākšanu, atpestī mūs, Kungs un Dievs!
Kristu, dzīvā Dieva Dēls, apžēlojies par mums!
Kas esi atnācis šinī pasaulē, apžēlojies par mums!
Kas esi karājies pie krusta, apžēlojies par mums!
Kas esi gājis nāvē mūsu dēļ, apžēlojies par mums!
Kas esi gulējis kapā, apžēlojies par mums!
Kas esi no miroņiem augšāmcēlies, apžēlojies par mums!
Kas esi uzkāpis debesīs, apžēlojies par mums!
Kas esi atsūtījis apustuļiem Svēto Garu, apžēlojies par mums!
Kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums!
Kas nāksi tiesāt dzīvos un mirušos, apžēlojies par mums!
Ka Tu mūs saudzētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūs pie patiesas gandarīšanas vestu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūs savā svētajā kalpošanā stiprinātu un uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visiem mūsu labdariem ar mūžīgiem labumiem atmaksātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka tu zemei augļus dotu un uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mums sodu atlaistu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūsu sirdīs ilgas pēc  debesu lietām modinātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūsu, mūsu brāļu, radu un labdaru dvēseles
no mūžīgās pazušanas pasargātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visiem nomirušiem ticīgajiem mūžīgo mieru dāvātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu pasauli pasargātu no mēra, bada un kara, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visām tautām mieru un patiesu saderību dāvātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!

Ka Tu savu svēto Baznīcu valdītu un uzturētu,  Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu apustulisko virsganu un visas 
Baznīcas kārtas svētajā ticībā uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visus kristīgos apvienotu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visus cilvēkus pie Evaņģēlija gaismas vestu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!

Kristu, klausi mūs!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Dievs, mūsu patvērums un stiprums, kas pats esi dievbijības devējs, uzklausi savas Baznīcas bijīgās lūgšanas un ļauj mums saņemt to, ko ar paļāvību lūdzam no Tevis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Dievs, kas redzi mūsu vājības un kļūdas, palīdzi mums žēlīgi, lai sekojot Tavu svēto paraugam, mēs pieaugtu mīlestībā uz Tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti