Vissvētākā Jēzus Vārda litānija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Jēzu, klausi mūs!
Jēzu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Jēzu, dzīvā Dieva Dēls, …
Jēzu, Tēva spožums, …
Jēzu, mūžīgās gaismas atspīdums, …
Jēzu, godības karali, …
Jēzu, taisnības saule, …
Jēzu, Jaunavas Marijas Dēls, …
Jēzu, vismīļais, …
Jēzu, brīnišķais, …
Jēzu, varenais Dievs, …
Jēzu, mūžības tēvs, …
Jēzu, lielā padoma eņģeli, …
Jēzu, visvarenais, …
Jēzu, vispacietīgais, …
Jēzu, vispaklausīgais, …
Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi, …
Jēzu, šķīstības mīlētājs, …
Jēzu, mūsu draugs, …
Jēzu, miera Dievs, …
Jēzu, dzīvības devējs, …
Jēzu, tikumu priekšzīme, …
Jēzu, dedzīgais dvēseļu meklētājs, …
Jēzu, mūsu Dievs, …
Jēzu, mūsu patvērums, …
Jēzu, nabagu tēvs, …
Jēzu, ticīgo dārgums, …
Jēzu, labais gans, …
Jēzu, īstā gaisma, …
Jēzu, mūžīgā gudrība, …
Jēzu, bezgalīgā labsirdība, …
Jēzu, eņģeļu prieks, …
Jēzu, patriarhu karali, …
Jēzu, apustuļu vadoni, …
Jēzu, evaņģēlistu mācītāj, …
Jēzu, mocekļu stiprums, …
Jēzu, apliecinātāju gaisma, …
Jēzu, jaunavu šķīstība, …
Jēzu, visu svēto kronis, …

Esi mums žēlīgs, saudzi mūs, Jēzu!
Esi mums žēlīgs, uzklausi mūs, Jēzu!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „atpestī mūs, Jēzu”.]
No visa ļauna, …
No ikviena grēka, …
No savām dusmām, …
No ļaunā gara viltības, …
No nešķīstības gara, …
No mūžīgās nāves, …
No Tavu iedvesmu neievērošanas, …
Ar savas svētās iemiesošanās noslēpumu, …
Ar savu piedzimšanu, …
Ar savu bērnību, …
Ar savu dievišķo dzīvi, …
Ar savām pūlēm, …
Ar savu nāves cīņu un savām ciešanām, …
Ar savu krustu un vientulību, …
Ar savām sāpēm, …
Ar savu nāvi un apbedīšanu, …
Ar savu augšāmcelšanos, …
Ar savu debesīs uzkāpšanu, …
Ar savu Vissvētās Euharistijas iestādīšanu, …
Ar saviem priekiem, …
Ar savu godību, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Jēzu!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Jēzu!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Jēzu!

Jēzu, klausi mūs!
Jēzu, uzklausi mūs!

LŪGSIMIES!
Kungs Jēzu Kristu, Tu esi sacījis: „Lūdziet un jūs saņemsiet, meklējiet un jūs atradīsiet, klauvējiet un jums atdarīs.” Mēs Tevi lūdzam, iededz mūsos savas dievišķās mīlestības uguni, lai mēs Tevi no visas sirds vārdos un darbos mīlētu un nekad nepagurtu Tevi slavēt.
Kungs, liec mums Tavu svēto vārdu arvien bīties un to mīlēt, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus Tu esi nostiprinājis savā mīlestībā. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti