Svētā Erceņģeļa Miķeļa litānija

[Svētais Miķelis, kā zināms, ir cīnītājs pret sātanismu un patlaban kulmināciju sasniegušajā globālajā Gaismas un Tumsas cīņā – Debespulku karavadonis. Tādējādi šeit publicētā sv. Erceņģeļa Miķeļa litānija ir ļoti iedarbīga un spēcīga lūgšana pret ļauno garu, kas cenšas pārņemt savā varā kā cilvēci, tā atsevišķas sabiedrības un cilvēkus. Litāniju var lūgties kopā ar citiem vai arī privāti.]

Kyrie eleison!
Christe eleison!
Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
 
[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …
 
[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz Dievu par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētāja, …
Svētā Jaunava Marija, …
Svētais Miķeli, apveltīts ar vislielākām Dieva dāvanām, …
Svētais Miķeli, apskaidrots ar dievišķās gudrības gaismu, …
Svētais Miķeli, Dieva mīlētājs ar serafisku mīlestību, …
Svētais Miķeli, godpilnais debesu virsnieks, …
Svētais Miķeli, viens no tiem eņģeļiem, kas stāv pie Dieva troņa, …
Svētais Miķeli, Debesu pulku karavadonis, …
Svētais Miķeli, sātana uzvarētājs, kurš Luciferu un viņa eņģeļus padzini no debesīm un ellē nogrūdi, …
Svētais Miķeli, kronētais par vislielāko Dieva ienaidnieku uzvarētāju, …
Svētais Miķeli, Dieva goda apvainošanas atriebējs, …
Svētais Miķeli, ar Dieva spēku stiprinātais, …
Svētais Miķeli, dievišķais sūtnis cilvēkiem, …
Svētais Miķeli, Dieva Dēla sargātājs, …
Svētais Miķeli, dievbijīgiem ļaudīm palīdzētājs, kurš svētajiem patriarhiem parādījies esi, …
Svētais Miķeli, Dieva apgaismes sludinātājs, kurš dievbijīgu ļaužu lūgšanas aiznes pie Dieva, …
Svētais Miķeli, bezdievības satriecējs, …
Svētais Miķeli, kristīgo un svētās Baznīcas sargātājs un glābējs, …
Svētais Miķeli, miera eņģeli, …
Svētais Miķeli, mūsu cerība un mūsu glābējs, …
Svētais Miķeli, atgriez neticīgos un maldu ticīgos, …
Svētais Miķeli, satriec pagānisma kultu mūsu zemē, …
Svētais Miķeli, ar savu balsi stiprini mūs cīņā pret sātana varu, …

[Tālāk katras rindiņas sākumā lūgšanai jāpievieno „Svētais Miķeli, Sargeņģeli, izlūdz, lai ar Dieva žēlastības palīdzību…”.]
…mēs varētu atturēties no visādām ļaunā gara viltībām,
…mēs nepārstātu Dieva baušļus pildīt,
…mūsu sirdis vienmēr būtu pavērstas uz debesīm kā mūžīgo Tēviju,
…mēs visvairāk mīlētu Kungu Jēzu – mūsu Pestītāju,
…mēs ar vislielāko dvēseles un sirds šķīstību pieņemtu svētos sakramentus,
…mēs ar īstu mīlestību un paļāvību kalpotu Vissvētākai Jaunavai Marijai un Viņai kā Mātei uzticētos visās vajadzībās,
…mēs pirms nāves svētos sakramentus cienīgi pieņemt varētu!

Dieva Jērs, kas atcel pasaules grēkus, atlaid mums, Kungs un Dievs!
Dieva Jērs, kas atcel pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs un Dievs!
Dieva Jērs, kas atcel pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
 
V. Svētais Erceņģeli Miķeli, lūdzam Tevi, piemini mūs visus un aizbildini par mums visās mūsu vajadzībās pie Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara.
R. Atsūti, Kungs, savu Eņģeli no debesīm mūsu Tēvijas apsargāšanai un glabāšanai no ienaidniekiem un sniedz palīdzīgu roku tiem, kas Tevi lūdz un kuri cer uz Tevi.
 
LŪGSIMIES!
Dod mums, Visvarenais Dievs, lai mēs, kuri svēto Erceņģeli Miķeli piesaucam šeit virs zemes, caur viņa spēcīgo aizstāvniecību tiktu pasargāti no ļaunuma pārspēka šeit virs zemes un iemantotu Debesu valstību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti