Ziemassvētku novenna 2009

Ievads
Vienoti lūgšanā, šajās pēdējās deviņās dienās pirms Ziemassvētkiem sagatavosim mūsu sirdis bērna Jēzus uzņemšanai! Klusumā un iekšējā mierā jutīsim sevī augam ilgas pēc Glābēja un garā izbaudīsim dziļu prieku par Viņa atnākšanu pie mums! Tā būs lieliska dāvana, kuru varēsim atklāt un ar kuru varēsim dalīties ar visiem, kurus satiksim savā ceļā.
 
 
1. diena. Sagatavosim Kungam ceļu
Is 40,3-5

Meditācija
Lūk, ko Kungs vēlas darīt Adventā: runāt uz savas tautas sirdīm, un caur savu tautu ar visu cilvēci, lai sludinātu glābšanu. Arī šodien skan Baznīcas balss: „Tuksnesī sagatavojiet Kungam ceļu.” (Is 40,3) Nabadzībā un badā dzīvojošajām tautām, bēgļu masām, tiem, kuri piedzīvo pastāvīgu un liela apjoma tiesību pārkāpšanu, Baznīca piedāvā ceļu uz augsto ticības kalnu un sludina: „Lūk, jūsu Dievs! Lūk, Dievs nāk savā spēkā.” (Is 40,11)
(Benedikts XVI, 2008. gada 7. decembrī)
 
Lūgsimies
Neskatoties uz bailēm, kuras uzmācas, tuksnesis ir vieta, kurā Dievs runāja uz savas tautas sirdīm. Šajā Adventa laikā vēlamies uz mirkli apklusināt mūsu trokšņainās un satraukuma pilnās dzīves, lai satiktu Kungu, kurš nāk piepildīt mūsu nabadzības ielejas un lepnības kalnus.
 
Apņemšanās
Dienas laikā veltīt pusstundu sava laika tikai lūgšanai, uz laiku atmetot nevajadzīgas nodarbošanās.
 
 
2.diena. Marijas „jā”
Lk 1,26-38

Meditācija
Marija atbild eņģelim: „Esmu Kunga kalpone, lai notiek pēc tava vārda.” Tā viņa apsteidz lūgšanas „Tēvs mūsu” trešo lūgumu: „Tavs prāts lai notiek.” Viņa saka „jā” Dieva lielajai gribai, kura sākotnēji šķiet pārāk liela vienam cilvēkam. Marija saka „jā” šai dievišķajai gribai, viņa sevi ieliek šai gribā un visu savu būtību ar savu lielo „jā” viņa ieliek Dieva gribā. Tā viņa pasaules durvis atver Dievam. (..) Marija arī mūs aicina teikt savu „jā”, kas reizēm liekas ļoti grūti. Mēs jūtam kārdinājumu dot priekšroku mūsu pašu gribai, bet Viņš saka: „Esi drosmīgs, saki arī tu: lai notiek Tavs prāts, jo šis prāts ir labs.” Sākumā tas var šķist ļoti smagi un neiespējami, kā nepanesams jūgs. Taču patiesībā tā nav nasta, bet Dieva griba, kas dāvā spārnus, lai mēs varētu lidot arvien augstāk.
(Benedikts XVI, 2005. gada IV Adventē)
 
Lūgsimies
Marijas neikdienišķais „jā” ļāva Jēzum ienākt šai pasaulē, un šis „jā” ir mūsu cerības pamats. Uzticēsim Marijai lūgšanu par visām sievietēm, kuras gaida bērniņu, īpaši par tām, kuras ir vienas vai ir nonākušas grūtībās, lai viņas tiktu atbalstītas, uzņemoties mātes lomu kā īpašu Dieva dāvanu!
 
Apņemšanās
Labprātīgi un bez kurnēšanas uzņemt to, kurš lūdz palīdzību, pakalpojumu vai vienkārši smaidu.
 

3. diena. Jāzepa paklausība
Mt 1,18-25

Meditācija
Svētais Jāzeps ir pastāvīgā Dieva brīnuma klusā kontemplācijā, esot pilnīgi gatavs pildīt katru dievišķā vēlmi. Citiem vārdiem sakot, Jāzepa klusums neatklāj viņa iekšējo tukšumu, bet tieši pretēji – ticības pilnību, kuru viņš nes savā sirdī un kura vada katru viņa domu gājienu un rīcību. Nepārspīlēsim, ja domāsim, ka no „tēva” Jāzepa Jēzus iemācījās cilvēciskā līmenī spēcīgu iekšējo pasauli, kuru vada īsts taisnīgums, „augstākā taisnība”, kuru viņš kādu dienu mācīs saviem mācekļiem.
(Benedikts XVI, 2005. gada IV Adventē)
 
Lūgsimies
Jēzus ir vēlējies piedzimt ģimenē, ir izjutis mīlestību, kā arī mātes un tēva vadību, no kuriem mācījās runāt, klausīties, mīlēt, saprast un piedot. Uzticam Tev lūgšanu par mūsu ģimenēm, lai tās kļūtu par mājas baznīcām, kurās bērni varētu augt un mācīties mīlestību.
 
Apņemšanās
Atteikties runāt par daudz par sevi, cenšoties ieklausīties tajā, kas ir man līdzās.
 
 
4. diena. Šodien mums ir dzimis bērns
Lk 2,1-7

Meditācija
Vienkāršība ir Dieva zīme. Dieva zīme ir Bērns. Dieva zīme ir tā, ka viņš kļūst mazs mūsu dēļ. Tas ir viņa valdīšanas veids. Viņš nenāk lielā spēkā un ar pārlieku lielumu. Viņš nāk kā bērns, kurš ir bezspēcīgs un kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Viņš nevēlas mūs uzveikt ar varu. Līdz ar to viņš noņem mūsu bailes no viņa lieluma. Viņš lūdz mūsu mīlestību, ar kuras palīdzību spontāni iemācāmies saprast viņa sajūtas, viņa domas un viņa gribu. Tā iemācāmies dzīvot ar viņu un apgūstam no viņa pazemīgu atteikšanos, kas ir daļa no mīlestības būtības.
(Benedikts XVI, 2006. gada Ziemassvētku nakts sprediķis)
 
Lūgsimies
Dievs ir kļuvis Bērns, lai mēs nebaidītos viņu mīlēt viņa lieluma dēļ. Pielūgsim Bērnu Jēzu un veltīsim mūsu apņemšanos aizsargāt ievainotos un no vardarbības cietušos gan dzimušos, gan nedzimušos pasaules bērnus.
 
Apņemšanās
Izslēgt TV un veltīt laiku bērniem, lai iemācītos viņus mīlēt bez egoisma klātbūtnes.
 
 
5.diena. Gods Dievam un miers cilvēkiem
Lk 22,13-14

Meditācija
Evaņģēlijs vēsta, ka eņģeļu pulki dziedāja: „Gods Dievam augstumos un miers virs zemes cilvēkiem, kuri viņu mīl.” Eņģeļi vēstīja ganiem, ka Jēzus dzimšana IR gods Dievam augstumos un IR miers cilvēkiem virs zemes, kas viņu mīl. (..) Vienīgais veids, lai slavētu Dievu un veicinātu mieru pasaulē, ir pazemībā un laipnībā pieņemt Ziemassvētku dāvanu, kas ir mīlestība. Līdz ar to eņģeļu dziesma var pārvērsties bieži atkārtojamā lūgšanā.
(Benedikts XVI, 2006. gada 27. decembra pieņemšanā)
 
Lūgsimies
Arī mēs kā Ziemassvētku vēstneši eņģeļi lūdzamies, lai kļūtu par miera veidotājiem, kas ir spējīgi sludināt citiem, ka tikai Jēzū ir patiess prieks un miers.
 
Apņemšanās
Nest mieru tur, kur dzīvojam, kā pirmie piedodot tiem, kuri mūs ir apvainojuši.
 
 
6. diena. Iesim uz Betlēmi
Lk 2,15

Meditācija
Tā laika sabiedrībā gani tika noniecināti un netika augstu vērtēti. Valdīja uzskats, ka viņiem nevar uzticēties un tiesā viņus kā lieciniekus neizvēlējās. Bet kas viņi bija patiesībā? Protams, viņi nebija lieli svētie, ja ar šiem vārdiem saprotam varonīgās personības. Viņu dvēseles bija vienkāršas. Taču Evaņģēlijs izceļ kādu viņu īpašību, kurai vēlāk liela nozīme būs tajā, ko stāsta Jēzus. Tā ir modrība. Pirmkārt tā ir modrība tīri no ārišķīgā viedokļa, jo naktī viņi bija nomodā pie savām aitām. Taču šo īpašību var apskatīt no daudz dziļāka skatu punkta. Viņi bija atvērti Dieva vārdam, kad to viņiem sludināja eņģelis. Kaut kādā veidā sirds dziļumos viņi kaut ko gaidīja un tas kaut kas beigās izrādījās Dievs.
(Benedikts XVI, 2005. gada Ziemassvētku nakts sprediķis)
 
Lūgsimies
Gani ir vienkārši un nabadzīgi un viņi kā pirmie saņem vēstījumu par Jēzus piedzimšanu. Viņi arī nepieprasa, lai viņiem uzreiz visu pasaka. Lūgsimies, lai Dieva gaisma ielīst sirdīs, kuras nedomā, ka tām ir nepieciešams Dievs!
 
Apņemšanās
Uzmanīt pašiem savu rīcību, lai tā nebūtu pretrunā ar ticību Jēzum, kuru apliecinām.
 
 
7. diena. Mēs redzējām uzlecam Viņa zvaigzni
Mt 2,1-2

Meditācija
Lai gan šī gaisma diezgan pieticīgi ieradās uz zemes, tā ar spēku atspīdēja debesīs. Par Jūdu Ķēniņa dzimšanu liecināja jauna uzlēkusī zvaigzne, kura bija redzama arī no liela attāluma. Tā bija dažu Ķēniņu liecība, kuri no Austrumiem Jeruzalemē ieradās īsi pēc Jēzus dzimšanas Hēroda laikā.
(Benedikts XVI, 2008. gada Zvaigznes dienas sprediķis)
 
Lūgsimies
Zvaigzne ir gaisma, kas vadīja trīs ķēniņus. Taču patiesā gaisma ir Jēzus, Dieva Dēls, kurš kļuva par cilvēku mūsu dēļ. Veltīsim mūsu lūgšanu par tiem, kuri ir apmaldījušies grēka tumsā un jūtas pazuduši, lai viņi ticībā pieņem gaismu, kura ienāca pasaulē, un dzīvo kā Dieva bērni!
 
Apņemšanās
Veltīt savu laiku draudzes aktivitātēm.
 
 
8. diena. Ķēniņi, ceļos nometušies, pielūdza Jēzu
Mt 2,9-11

Meditācija
Kromacio di Akvileija (Cromazio di Aquileia) komentārā Mateja Evaņģēlijam, salīdzinot Balāmu un ķēniņus, raksta: „Viņš pravietoja par Kristus atnākšanu, bet viņi Viņu ieraudzīja ar ticības acīm.” Un papildina ar kādu svarīgu novērojumu: „Zvaigzni ieraudzīja visi, bet ne visi izprata tās nozīmi. Tāpat mūsu Kungs un Glābējs ir dzimis visiem, bet ne visi viņu ir pieņēmuši.”
(Benedikts XVI, 2008. gada Zvaigznes dienas sprediķis)
 
Lūgsimies
Mistiskie Austrumu gudrie ķēniņi ticībā atzina Jēzus karalisko izcelsmi. Lūgsimies par zemes varenajiem, lai viņi no Dieva mācītos, ka pazemīgi jākļūst par bērnu, lai vadītu un kalpotu savām tautām!
 
Apņemšanās
Būt labiem un lēnprātīgiem pret tiem, par kuriem rūpējamies – laulātajiem draugiem, bērniem, slimajiem, kolēģiem.

9. diena. Marija apcerēja Jēzus noslēpumu savā sirdī
Lk 2,18

Meditācija
Marija patur sevī Dieva vārdu, kuru iepazinusi caur Svētajiem Rakstiem, tos salīdzinot ar notikumiem Jēzus dzīvē – viņa pastāvīgo lūgšanu klusumu, svētības lūgšanu, viņa svētās gribas pielūgšanu un beznosacījumu uzticību Dieva providencei.
(Benedikts XVI, 2005. gada IV Adventes Kunga eņģelis)
 
Lūgsimies
Uzticēsim mūsu un Jēzus mātei Marijai mūsu vēlmi nest Ziemassvētkus tiem, kas cieš, lai visus aizdedzinātu bērna Jēzus prieks un pasaulē nonāktu Viņa miers!
 
Apņemšanās
Katru dienu pārdomāt vienu Evaņģēlija fragmentu un izdzīvot to ikdienā.
 
Terēza Karboni (Teresa Carboni)
Apustuliskā Oblāte, Pro Sanctitate

No itāliešu valodas tulkojusi Ilze Mežniece
 
Kustība „Pro Sanctitate”
Republikas laukums 3/226
Tālr.: 67323281
Mob. tālr.: 26319789
http://www.prosanctitate.lv>www.prosanctitate.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti