Litānija svētā apustuļa Pāvila godam

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Sv. Pāvil, …
Sv. Pāvil, kas pievērsies Kristum ceļā uz Damasku, …
Sv. Pāvil, Jēzus Kristus vārda nesējs tautām, …
Sv. Pāvil, izraudzītais kļūt par tautu apustuli, …
Sv. Pāvil, Dieva izvēlētais trauks, …
Sv. Pāvil, kas tiki aizrauts trešajās debesīs, …
Sv. Pāvil, kas dzirdēji vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izrunāt (sal. 2 Kor 12,4), …
Sv. Pāvil, kas zināji tikai Kristu un to pašu krustā sistu, …
Sv. Pāvil, kura mīlestība uz Kristu bija stiprāka par nāvi, …
Sv. Pāvil, kas vēlējies atraisīties un būt kopā ar Kristu (sal. Flp 1,23), …
Sv. Pāvil, kura dedzība nepazina robežas, …
Sv. Pāvil, kas Atēnās sludināji tiem, kas pielūdza „nepazīstamo Dievu”, …
Sv. Pāvil, kas biji īsts tēvs tiem, kurus caur Evaņģēlija sludināšanu dzemdināji Kristū Jēzū (Gal 4,19), …
Sv. Pāvil, kas tiki šaustīts, ar akmeņiem nomētāts, slīcis un ieslodzīts, …
Sv. Pāvil, kas trīs reizes lūdzi Kungu izraut dzeloni no tavas miesas (sal. 2 Kor 12,7-8), …
Sv. Pāvil, kas kļuvi visiem viss, lai visus iegūtu Kristum, …
Sv. Pāvil, kas sevi sauci par Kristus cietumnieku mūsu labā, …
Sv. Pāvil, kas biji centīgs ar Dieva centību (sal. 2 Kor 11,2), …
Sv. Pāvil, kas lepojies vienīgi ar Kristus krustu, …
Sv. Pāvil, kas savā miesā nesi Kristus nāves ciešanas (sal. 2 Kor 4,10), …
Sv. Pāvil, kas sacīji: „Ar Kristu esmu piesists krustā!”, …
Sv. Pāvil, kas atzini, ka Kristus labā vari pieņemt savas vājības, sliktu izturēšanos, ciešanas, vajāšanas un grūtības, …
Sv. Pāvil, kas mācīji, ka mīlestība ir pacietīga un mīlestība ir laipna, …
Sv. Pāvil, kas mācīji, ka esam saņēmuši pieņemtā bērna garu, kurā saucam: „Abba! Tēvs!” (sal. Rom 8,15), …
Sv. Pāvil, kas mudināji nodot mūsu miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri (sal. Rom 12,1), …
Lai mēs spētu piecelties un atbrīvotos no grēkiem, …
Lai mēs Dieva žēlastības nesaņemtu veltīgi, …
Lai mēs staigātu jaunas dzīves aizrautībā, …
Lai mēs gādātu par pestīšanu trīsās un Dieva bijāšanā (sal. Fil 2,12), …
Lai mēs tērptos Dieva bruņās (sal. Ef 6,11), …
Lai mēs vērstos pret ļaunā viltībām, …
Lai mēs izturētu līdz galam, …
Lai mēs tiektos uz Dieva valstību, …
Lai mēs iegūtu uzvaras kroni, …
Lai mēs pārvarētu stūrgalvīgu nepakļaušanos Dieva gribai, …
Lai mēs ik brīdi kalpotu Dieva lielākam godam Viņa paša izvēlētajā veidā, …
Lai mēs tuvinātu cilvēkus Kristum, pēc kura sirds dziļumos viņi ilgojas, …
Lai mēs vienmēr uzticētos tavai tēvišķajai aizgādībai un aizstāvībai, …
Lai mēs it visā paļautos uz Kristu, kad nonākam jebkādu ciešanu priekšā, …
Lai mēs vienmēr īstenotu dzīvē pilnīgu atvēlēšanos Jēzus žēlastībai, …
Lai mēs allaž dzīvotu ar atziņu, ka, būdami nespēcīgi, esam spēcīgi, …
Lai mēs vienmēr īstā kristīgā mīlestībā sekotu tavai liecībai, …
Lai mēs arvien dzīvotu pēc dzīvības gara likuma (sal. Rom 8,2), …
Lai mēs nekad nepieskaņotos šim laikam, …
bet atjaunotos un pārveidotos savā prātā, …
Lai mēs vienmēr mīlētu tevi kā skolotāju, misionāru, līdzbiedru un apustuli, …
Lai mēs sekotu tev Kristus atdarināšanā, …
Lai mēs ņemtu tavu piemēru pilnīgā pašatdevē, drosmē un dedzībā par Kristu, …
 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Lūdz par mums, svētais Pāvil, tautu apustuli!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Dievs, kas visu pasauli mācīji ar sv. Pāvila apustuļa
sludināšanu, dari, lai mēs, svinot viņa piemiņu, sekotu viņa
piemēram un Tev tuvotos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti